Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 17532
Kód EAN: 8595106400981
Kód SÚKL: 83974
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Léčba tachyarytmií, zejména supraventrikulárních tachykardií; akutní infarkt myokardu.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls114085/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
BETALOC 1 MG/ML
injekční roztok
metoprololi tartras
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete
1. Co je BETALOC 1 mg/ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete BETALOC 1 mg/ml používat
3. Jak se BETALOC 1 mg/ml používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak BETALOC 1 mg/ml uchovávat
6. Další informace
1. Co je BETALOC 1 mg/ml a k čemu se používá
BETALOC 1 mg/ml obsahuje léčivou látku, která se nazývá metoprolol tartarát. Tato léčivá
látka patří do skupiny léčiv označovaných jako betablokátory. BETALOC 1 mg/ml se
používá:
- k léčbě nepravidelné srdeční akce/rytmu
- k léčbě po srdečním infarktu
BETALOC 1 mg/ml zpomaluje činnost srdce a šetří práci srdce.
2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete BETALOC 1 mg/ml
používat
Nepoužívejte přípravek BETALOC 1 mg/ml, jestliže:
- jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo kteroukoliv složku přípravku (viz bod 6: Další
informace)
- jste přecitlivělý(á) na jiné betablokátory (např. atenolol nebo propranolol)
- jste měl(a) některou z následujících srdečních komplikací:
- srdeční infarkt doprovázený šokem
- srdeční selhání, které není dobře kontrolováno (obvykle je takový stav
doprovázen dušností a otékáním kotníků)
- srdeční blokádu druhého nebo třetího stupně (tento stav bývá léčen voperováním
kardiostimulátoru)
- srdeční akce je pomalá nebo nepravidelná
- máte nízký krevní tlak, který se u Vás projevuje slabostí
- máte špatný krevní oběh
- máte nádorové onemocnění označované jako feochromocytom, které není léčeno. Toto
nádorové onemocnění postihuje nadledviny a může způsobovat vysoký krevní tlak.
2/5
Pokud se léčíte s tímto nádorem, lékař Vám předepíše lék s obsahem alfablokátoru.
Tento lék byste měl(a) užívat spolu s BETALOC 1 mg/ml.
- máte vyšší než normální hladinu kyselin v krvi (metabolická acidóza)
Pokud se některá z výše uvedených skutečností vztahuje také na Vás, nemůžete užívat
BETALOC 1 mg/ml. V případě nejistoty se poraďte s lékařem nebo zdravotní sestrou ještě
před podáním přípravku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BETALOC 1 mg/ml je zapotřebí, pokud máte:
- astma, pískoty na průduškách nebo jiné dýchací obtíže nebo se u Vás objevila alergie
na štípnutí hmyzu, na potraviny nebo jiné látky. Pokud jste někdy měl(a) astma nebo
pískoty, nemůžete užívat tento lék bez předchozí porady s lékařem.
- bolest na hrudi (angina pectoris, Prinzmetalova angina pectoris)
- špatný krevní oběh nebo Vám selhává srdce, které je kontrolováno léčbou
- srdeční blokádu prvního stupně
- problémy s játry
- cukrovku. V tomto případě může být potřebné,aby lékař Vaši léčbu cukrovky upravil.
- thyreotoxikózu (stav, kdy štítná žláza produkuje nadbytek hormonů štítné žlázy).
Betaloc 1 mg/ml může zakrývat/maskovat příznaky thyreotoxikózy.
- nebo jste měl(a) lupénku (porucha kůže)
Pokud se některá z výše uvedených skutečností vztahuje také na Vás, poraďte se s lékařem
ještě před zahájením léčby přípravkem Betaloc 1 mg/ml.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. Tyto informace
jsou důležité, neboť BETALOC 1 mg/ml může ovlivňovat účinek jiných léků a také naopak.
Zvláště důležité jsou informace o následujících léčivech:
- klonidin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a nebo migrény). Pokud užíváte
současně klonidin a BETALOC 1 mg/ml, nepřestávejte užívat klonidin, dokud tak
nerozhodne lékař. Lékař Vám dá přesné informace o tom, jak léčbu klonidinem nebo
přípravkem BETALOC 1 mg/ml ukončit.
- s obsahem inhibitorů monoaminooxidázy
- verapamil, diltiazem nebo nifedipin (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo bolesti na
hrudi angina pectoris)
- chinidin, amiodaron nebo digoxin (k léčbě nepravidelnosti srdeční akce/rytmu)
- hydralazin (k léčbě vysokého krevního tlaku)
- k léčbě žaludečních vředů (např. cimetidin)
- k léčbě infekčních onemocnění (např. rifampicin)
- adrenalin, též známý jako epinefrin (k povzbuzení srdeční činnosti)
- k léčbě bolesti, zánětlivých onemocnění a zánětu kloubů (např. indometacin a
celekoxib)
- k léčbě deprese
- k léčbě psychických onemocnění (např. fenothiaziny)
- barbituráty (léky s tlumivým účinkem)
- antihistaminika (k léčbě senné rýmy a alergií)
- jiné betablokátory používané jako oční kapky (např. timolol)
- insulin nebo léky určené k léčbě cukrovky (diabetes), které se užívají ústy. Může být
nutné, aby lékař upravil dávkování těchto léků.
- lidokain (místně znecitlivující látka)
- léky s obsahem ergotaminu (k léčbě migrény)
Užívání BETALOC 1 mg/ml s jídlem a pitím
Informujte lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste nedávno pil(a) alkohol. Alkohol může
ovlivnit účinek přípravku BETALOC 1 mg/ml.
3/5
Chirurgické zákroky
Pokud půjdete do nemocnice nebo k zubnímu lékaři k chirurgickému výkonu, řekněte lékaři,
lékaři-anesteziologovi nebo zubnímu lékaři, že užíváte BETALOC 1 mg/ml. Důvodem je
skutečnost, že Váš krevní tlak může v průběhu anestezie poklesnout.
Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Předtím než začnete užívat BETALOC 1 mg/ml, informujte lékaře, že jste těhotná a nebo
kojíte.
V případě, že otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem BETALOC 1 mg/ml, informujte
lékaře co nejdříve.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud pociťujete závrať a nebo cítíte únavu po užívání přípravku BETALOC 1 mg/ml,
neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje.
3. Jak se BETALOC 1 mg/ml používá
Dospělí
BETALOC 1 mg/ml Vám podá lékař nebo zdravotní sestra do některé žíly. Lékař rozhodne
o podané dávce.Velikost dávky závisí na Vašem onemocnění.
Děti
BETALOC 1 g/ml není určen pro podání dětem.
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku
Jestliže si myslíte, že Vám byla podána větší než správná dávka, poraďte se přímo s lékařem.
Jestliže jste přestal(a) užívat BETALOC 1 mg/ml
Lékař nebo zdravotní sestra Vám řeknou, kdy přestanete užívat BETALOC 1 mg/ml. Je
možné, že k vysazení přípravku dojde postupným snižováním dávky.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i BETALOC 1 mg/ml nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
U tohoto přípravku se mohou objevit následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (u více než jednoho pacienta z 10)
- Pocit únavy.
Časté (u méně než jednoho pacienta z 10)
- můžete si všimnout pomalejší srdeční akce, když užíváte BETALOC 1 mg/ml. Je
vhodné o tom říci lékaři co nejdříve. Lékař může snížit dávku přípravku a nebo
postupně vysadit přípravek úplně.
- Bušení srdce.
- Závratě, zvláště při změně polohy těla (vstávání). Někdy mohou být doprovázeny
celkovou slabostí/mdlobou.
- Bolest hlavy.
- Dušnost, zvláště při fyzické aktivitě.
- Pocit na zvracení.
- Křeče v oblasti žaludku.
- Průjem a zácpa.
- Studené ruce a nohy.
Méně časté (u méně než jednoho pacienta ze 100)
- Deprese.
- Obtížné usínání.
- Nepříjemné noční sny.
- Potíže se soustředěním.
- Pocit ospalosti.
4/5
- Pocit brnění, píchání či necitlivosti kůže.
- Změny na EKG.
- Pocit dechové tísně.
- Zvracení.
- Kožní vyrážka.
- Zvýšená potivost.
- Svalové křeče.
- Bolest na hrudi.
- Otoky.
- Nabírání na váze.
Vzácné (u méně než jednoho pacienta z 1000)
- Pocit úzkosti a nervozity.
- Poruchy vidění.
- Sucho v očích a podrážděné oči.
- Nepravidelná srdeční akce/rytmus.
- Sucho v ústech.
- Zeslabení vlasů.
- Neschopnost ztopořit penis (impotence).
- Problémy s játry (podle jaterních testů).
Velmi vzácné (u méně než jednoho pacienta z 10000)
- Změny složení krve. Lékař může kontrolovat Vaši krev, aby zjistil, zda nedochází
k těmto změnám.
- Snížení počtu krevních destiček v krvi. Prvním projevem může být snadnější tvorba
modřin.
- Zmatenost.
- Halucinace.
- Ztráta paměti a problémy s pamětí.
- Změny/poruchy chuti.
- Hučení v uších.
- Zánět jater.
- Zvýšená citlivost kůže na oslunění.
- Bolest kloubů.
Stavy, které se mohou v průběhu léčby zhoršit.
Jestliže máte následující zdravotní postižení, může dojít k jejich zhoršení v průběhu léčby
přípravkem BETALOC 1 mg/ml:
- Těžko se Vám dýchá (jste dušní), cítíte únavu a máte oteklé kotníky (projevy
selhávajícího srdce). Tyto potíže se mohou dočasně zhoršit. Tento nežádoucí účinek
udává méně než jeden pacient ze 100.
- Lupénka (postižení kůže) a špatný krevní oběh se mohou v průběhu léčby dále zhoršit.
Tento nežádoucí účinek udává méně než jeden pacient z 10 000.
Neobávejte se tohoto seznamu nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to
svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.
5. Jak BETALOC 1 mg/ml uchovávat
Lékař nebo lékárník jsou zodpovědní za uchovávání přípravku, jeho použití a zacházení
s nepoužitelným léčivem.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Použijte ihned pootevření ampulky.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
5/5
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
6. Další informace
Co BETALOC 1 mg/ml obsahuje
Léčivou látkou je metoprolol-tartarát. Jedna ampulka s 5 ml injekčního roztoku obsahuje
5 mg (miligramů) metoprolol-tartarátu (tedy 1 mg metoprolol-tartarátu v 1 ml injekčního
roztoku).
Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný a voda na injekce.
Jak BETALOC 1 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení
BETALOC 1 mg/ml je dodáván v ampulkách z bezbarvého skla. Jedna ampulka obsahuje
5 ml čirého bezbarvého roztoku.
Balení obsahuje 5 ampulek po 5 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie
Výrobce
Cenexi, 94120 Fontenay sous Bois, Francie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci.
AstraZeneca Czech Republic s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
Tel.: 222 807 111
Fax: 222 807 221
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
28.6.2011

Recenze

Recenze produktu BETALOC 1 MG/ML 5X5ML/5MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu BETALOC 1 MG/ML 5X5ML/5MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze