Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

BETALMIC 0,5% 1X10ML Oční kapky, roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96452

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 96452
Kód EAN:
Kód SÚKL: 108717
Betalmic 0,5% je určen ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku u zeleného zákalu(glaukomu) s otevřeným komorovým úhlem a ke snížení nitroočního tlaku u oční hypertenze.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn.:  sukls59875/2012 

a  k sp.zn.:  sukls58444/2012 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

BETALMIC 0,5%  

Oční kapky, roztok 

Betaxololi hydrochloridum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-            Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo   

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci.  

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
 
1. 

Co je přípravek BETALMIC  0,5%  a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BETALMIC  0,5%   používat  

3. 

Jak se přípravek BETALMIC  0,5%  používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek BETALMIC  0,5%  uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek BETALMIC  0,5% a k čemu se používá 

 
BETALMIC

 

0,5%  je určen ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku u zeleného zákalu (glaukomu) s 

otevřeným komorovým úhlem a ke snížení nitroočního tlaku u oční hypertenze. Léčivou látkou léku je 
betaxolol.  
Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BETALMIC  0,5% používat  

 
Nepoužívejte přípravek BETALMIC  0,5%  oční kapky, roztok 
 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  betaxolol,  betablokátory  nebo  nějaké  z dalších  látek  obsažených  v  

přípravku (uvedené v bodě 6).  

-  jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti  dýchací potíže, jako astma nebo těžký 

chronický obstrukční zánět průdušek. 

-  jestliže máte pomalý srdeční tep, srdeční selhání nebo poruchy rytmu. 

 

 
 
 

2/5 

Používejte 

BETALMIC  0,5% 

se zvláštní opatrností

 

Předtím  než  budete  používat  tento  léčivý  přípravek,  informujte  prosím  svého  lékaře,  jestliže  jste 
měl(a) v minulosti nebo máte v současnosti 
-  koronární onemocnění srdce (onemocnění věnčitých cév), srdeční selhání, nízký krevní tlak 
-  poruchy srdeční frekvence, jako např. bradykardii 
-  dýchací potíže, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc 
-  onemocnění periferních tepen, jako např. Raynaudovu nemoc nebo Raynaudův syndrom 
-  cukrovku, protože betaxolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvi 
-  zvýšenou činnost štítné žlázy, protože betaxolol může maskovat projevy a známky této zvýšené 
činnosti 
 
Informujte  svého  lékaře,  že  používáte  BETALMIC    0,5%  před  chirurgickou  anestezií,  protože  
betaxolol může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie. 
 
Děti  
BETALMIC

 

0,5%  je  u  dětí  ve  věku  1  roku    kontraindikován.  Zvlášť  závažné  důvody  musí  být  pro 

podávaní očních kapek dětem od 1 do 8 let. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek BETALMIC 0,5% 
  BETALMIC  0,5% může ovlivňovat nebo být ovlivněn dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních 
očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo se chystáte užívat léky 
určené ke snížení krevního tlaku, léky k léčbě cukrovky nebo k léčbě srdce.  
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které    používáte,  které  jste  v nedávné  době 
používal(a)  nebo které možná budete používat, včetně léků vydávaných bez předpisu. 
 
Všeobecně se  doporučuje, aby mezi aplikací jiných očních léků a přípravku BETALMIC

 

0,5%  byl 

dodržen nejméně pětiminutový interval.  
 
Přípravek BETALMIC 0,5% s jídlem a pitím 
Jelikož se jedná o oční kapky, nemá jejich použití žádnou vazbu na jídlo a pití. 
 
 
Těhotenství a kojení 
Nepoužívejte  BETALMIC

 

0,5% když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné. 

Nepoužívejte BETALMIC

 

0,5% , jestliže kojíte. Betaxolol může přecházet do mateřského mléka. 

Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Těsně po nakapání léku do oka může nastat rozostřené vidění, které by mohlo ztížit řízení motorových 
vozidel  a  obsluhu  strojů.  Doporučuje  se  proto  tyto  činnosti  vykonávat  nejdříve  až  za  20  minut  po 
aplikaci přípravku.  

 
Přípravek

 

BETALMIC 0,5%  obsahuje benzalkonium-chlorid 

Přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid. Ten může způsobit dráždění očí. 
Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. 
Odstraňte  kontaktní  čočky  z oka  před  aplikací  kapek  a  počkejte  nejméně  15  minut před opětovným 
nasazením. Obarvuje měkké kontaktní čočky. 
 

 
 
 

3/5 

3. 

Jak se přípravek BETALMIC 0,5%používá 

 
Vždy používejte BETALMIC 0,5% oční kapky roztok přesně, jak Vám to řekl Váš lékař. Poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem, když si nejste jistý(á), jak máte přípravek používat. Po vkápnutí přípravku 
BETALMIC 0,5%  stiskněte prstem vnitřní oční koutek proti nosu na 2 minuty. To pomůže, aby se 
léčivá látka betaxolol nedostala do celého těla.  
 
Doporučená dávka přípravku:  
Obvykle  se  léčba  zahajuje  vkápnutím  jedné  kapky  do  spojivkového  vaku  dvakrát  denně,  nejlépe  v 
intervalu  12  hodin.  Podle  účinnosti  přípravku  může  lékař  dávkování  upravit.  U  některých  pacientů 
může  trvat  několik  týdnů,  než  se  nitrooční  tlak  stabilizuje.  Pokud    BETALMIC

 

0,5%    sám 

nedostatečně snižuje nitrooční tlak, je možné jej úspěšně kombinovat s dalšími léky určenými k léčbě 
zeleného zákalu. 
Léčba  je  obvykle  dlouhodobá.  Změnit  dávkování  je  možné  pouze  na  doporučení  lékaře.  V průběhu 
léčby přípravkem BETALMIC

 

0,5%   budete muset docházet na pravidelná vyšetření v intervalech, 

které určí Váš oční lékař. 
 
 
Jestliže  jste    použil(a)    více  kapek  přípravku  BETALMIC    0,5%    než  jste  měl(a),  žádné 
bezprostřední nebezpečí Vám nehrozí. V příští aplikaci použijte počet kapek doporučený lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek BETALMIC  0,5% , začněte s kapáním ihned, jakmile 
si  vzpomenete.  Dále  pak  již  dodržujte  léčebné  schéma.  Nezdvojujte  následující  dávku,  abyste 
nahradil(a) dávku vynechanou. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek BETALMIC  0,5%  
Nepřestávejte používat BETALMIC 0,5%, pokud Vám to neřekl Váš lékař. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Jako  všechny  léčivé  přípravky,  i BETALMIC  0,5%,  oční  kapky,  roztok  může  způsobit  nežádoucí 
účinky, i když ne u každého. 
Obvykle  můžete  pokračovat  v  léčbě,  když  nežádoucí  účinky  nejsou  závažné.  Jestli  Vás  některé 
nežádoucí 
účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu, aniž byste se poradil(a) 
s lékařem. 
 
Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následující konvence: 
Velmi časté (výskyt u víc než 1 z 10 pacientů) 
Časté (výskyt u víc než 1 ze 100 pacientů) 
Méně časté (výskyt u víc než 1 z 1 000 pacientů) 
Vzácné (výskyt u víc než 1 z 10 000 pacientů) 
Neznámé (frekvence nebyla stanovena z dostupných dat) 
 
Jako  ostatní  lokálně  aplikované  oční  léčivé  přípravky,  i  betaxolol  je  vstřebáván  do  krve.  To  může 
způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u systémových betablokátorů. Frekvence 
výskytu těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší než u systémového podání. 
Mezi očekávané nežádoucí účinky pozorované u očních betablokátorů patří: 
 
 
 

4/5 

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10): 

Poruchy chuti

 

 

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): 
-  bolest hlavy. 
-  příznaky a známky očního podráždění (tj. pálení, bodání, svědění, slzení, zarudnutí), zánět očního 

víčka, 

zánět rohovky, suché oči, snížená citlivost rohovky

 

-  pocit suchého oka 
 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000): 
-   deprese 
-   synkopa (krátkodobá ztráta vědomí) 
-   závratě 
-   rozmazané vidění, pokles očního víčka, dvojité vidění 
-   zpomalení srdeční frekvence 
-  nevolnost, dyspepsie (poruchy trávení), 
-  astenie (slabost), únava. 
 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000): 
-  hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi). 
-  nespavost, noční můry, poruchy paměti. 
-  cévní mozková příhoda, mozková ischemie (nedokrevnost), zvýšení 

počtu příznaků a známek myastenie gravis, parestezie (poruchy čití) 

-  systémové  alergické  reakce  včetně  angioedému,  vyrážky,  lokální  nebo  generalizované  vyrážky, 

svědění, anafylaktické reakce. 

-  odchlípení cévnatky po filtračním chirurgickém zákroku, eroze rohovky, 
-  bolest na hrudi, bušení srdce, otoky, arytmie (poruchy srdečního rytmu), 

městnavé srdeční selhání, síňokomorová blokáda, srdeční zástava, srdeční selhání. 

-  snížení krevního tlaku, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy. 
-  bronchospasmus- zúžení průdušek (především u pacientů s již existujícím bronchospastickým 

onemocněním), dušnost, kašel 

-  průjem, sucho v ústech, bolest břicha, zvracení. 
-  ztráta vlasů, vyrážka připomínající lupénku nebo nové vzplanutí lupénky, kožní vyrážka. 
-  bolest svalů. 
-  poruchy sexuálních funkcí, snížené libido. 
 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích účinků, sdělte  to svému lékaři, nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. 
 
 
5. 

Jak přípravek BETALMIC 0,5% uchovávat 

 

Uchovávejte  při  teplotě  do  25 

o

C,  lahvičku  v  krabičce,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem. 

Chraňte  před  chladem  a  mrazem.  Chemická  a fyzikální  stabilita  po  otevření  před  použitím  byla 
doložena  na  dobu  28  dní  při  25 

o

C.  Z mikrobiologického  hlediska  může  být  přípravek  po  otevření 

uchováván  maximálně  po  dobu  28  dní  při  25 

o

C.  Jiná  doba  a podmínky  uchovávání  přípravku  po 

otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. 
 
 
 

5/5 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  štítku  nebo  krabičce  za 
Použitelné do:.  
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření lahvičky je 28 dní.   
Po nakapání léku do oka lahvičku ihned uzavřete.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek BETALMIC 0,5% obsahuje 
 

Léčivou látkou je betaxololi hydrochloridum (betaxolol-hydrochlorid) 5,6 mg odpovídá (0,5%)  
betaxololum  5mg (betaxolol) v 1 ml roztoku. 1 ml = 34 kapek 

Pomocnými  látkami  jsou:  benzalkonium-chlorid  0,05mg  v  1ml  (0,005%),  dihydrát  dinatrium-
edetátu, chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekci. 

 
 
Jak přípravek  BETALMIC  0,5%  vypadá a co obsahuje toto balení 
 
V lahvičce s kapátkem je 1x5ml, 3x5ml  nebo 1x10ml roztoku 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
UNIMED PHARMA s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
Tel.: +421 2 4333 3786 
Fax: +421 2 4363 8743 
e-mail: 

unimedpharma@unimedpharma.sk

 

 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci: 
UNIMED BOHEMIA s.r.o., U Dvora 25, 779 00 Olomouc. E-mail: info@unimedpharma.cz 
 
  
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
12.6.2013 
 

Recenze

Recenze produktu BETALMIC 0,5% 1X10ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu BETALMIC 0,5% 1X10ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám