Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

BETADINE 14 Poševní čípek - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13034
Přípravek se používá na popáleniny, řezné a tržné rány, odřeniny, vředová onemocnění kůže způsobená špatnou výživou tkáně (např. proleženiny, bércový vřed) a různá kožní onemocnění spojená s infekcí.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se používá na popáleniny, řezné a tržné rány, odřeniny, vředová onemocnění kůže způsobená špatnou výživou tkáně (např. proleženiny, bércový vřed) a různá kožní onemocnění spojená s infekcí.

Informace o produktu

Kód výrobku: 13034
Kód EAN: 5995327165653
Kód SÚKL: 62321
Indikace pro vaginální čípky Betadine: akutní nebo chronické vaginitidy (záněty pochvy), smíšené infekce, nespecifické infekce (bakteriální vaginóza způsobená Gardnerellou vaginalis), mykotické infekce (infekce vyvolané kvasinkami a plísněmi), infekce způsobené Trichomonas vaginalis. Vaginální infekce objevující se po léčbě antibiotiky nebo steroidy. Profylaxe před chirurgickými nebo diagnostickými intervencemi ve vagině.

Příbalový leták

Strana 1 ze 4 

sp.zn.: sukls51943/2012 
a sp.zn.: sukls135120/2013 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

Betadine  

vaginální čípky 

povidonum iodinatum  

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Betadine a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Betadine používat  

3. 

Jak se Betadine používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Betadine uchovávat.  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Betadine a k čemu se používá 

 
Elementární jod je velmi účinnou germicidní látkou. Rychle ničí všechny bakterie, viry, houby a také 
některé prvoky. 
 
Indikace  pro  vaginální  čípky  Betadine:  akutní  nebo  chronické  záněty  pochvy,  smíšené  infekce, 
nespecifické  infekce  (bakteriální  vaginóza  způsobená  Gardnerellou  vaginalis),  mykotické  infekce, 
infekce způsobené Trichomonas vaginalis. Vaginální infekce  objevující se po léčbě antibiotiky nebo 
steroidy. 
Profylaxe před chirurgickými nebo diagnostickými intervencemi ve vagině. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Betadine užívat 

 
Nepoužívejte vaginální čípky Betadine 

 

jestliže  jste  alergická  na  jodovaný  povidon  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže máte hypertyreózu (zvýšenou činnost štítné žlázy) 

 

u pacientek s jinou akutní poruchou činnosti štítné žlázy  

 

u kožního zánětu podobného herpetickému (takzvaná Dühringova dermatitis herpetiformis) 

 

před léčbou a po léčbě radioaktivním jodem a scintigrafií 

 

u prepubertálních dětí. 

 
Upozornění a opatření 
 
Před použitím vaginálních čípků Betadine se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

V případě pravidelného používání u pacientek s chronickou nedostatečností ledvin. 

Strana 2 ze 4 

 

Pravidelné  používání  přípravku  Betadine  se  nedoporučuje  u  pacientek  současně  léčených 
lithiem. 

 

Po dlouhodobém používání je třeba provést testy činnosti štítné žlázy. 

 
Dlouhodobé  používání  může  způsobit  podráždění  kůže  a  občas  závažné  kožní  reakce.  Dojde-li 
k podráždění nebo přecitlivělosti, je třeba používání ukončit. 
 
Děti a dospívající 
U prepubertálních dívek je přípravek Betadine kontraindikován. 
  
Další léčivé přípravky a Betadine 
Informujte  svého  lékaře  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užívala  nebo  které 
možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. 
 

 

Současné používání PVP jodu (jodovaného povidonu) s dezinfekčními prostředky obsahujícími 
rtuť,  stříbro  nebo  taurolidin  nebo  s roztoky  peroxidu  vodíku  a  kyseliny  benzoové  může  snížit 
účinnost obou přípravků. 

 

Jod vstřebaný neporušenou i poraněnou kůží může ovlivňovat testy činnosti štítné žlázy. 

 

Kontaminace  jodovaným  povidonem  může  vést  k falešně  pozitivním  výsledkům  některých 
diagnostických testů, jako je detekce okultního krvácení ve stolici nebo cukru v moči. 

 
Těhotenství a kojení 
Během těhotenství a kojení by se jodovaný povidon měl používat dle přesné indikace a v minimálním 
množství. Vzhledem ke schopnosti jodu procházet placentou a vylučovat se do mateřského mléka a 
vzhledem ke zvýšené citlivosti plodu a novorozence na jod by se během těhotenství a kojení neměly 
podávat  velké  dávky  jodovaného  povidonu.  Jod  se  navíc  v porovnání  se  sérem  více  koncentruje 
v mateřském mléce. Použití jodovaného povidonu může vyvolat přechodnou hypotyreózu se zvýšením 
hladiny  hormonu  stimulujícího  štítnou  žlázu  (TSH)  u  plodu  nebo  novorozence.  Může  být  nutná 
kontrola funkce štítné žlázy dítěte. Je třeba zcela zabránit požití jodovaného povidonu dítětem. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Betadine nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat 
stroje. 
 
 
3. 

Jak se Betadine užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý/á, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
K vaginálnímu podání. 
Dospělí:  K léčbě  méně  závažných  infekcí  se  doporučuje  aplikovat  přípravek  jednou  denně  po  dobu 
7 dní, v případě infekcí závažnějších nebo při nedostatečné odpovědi dalších 7 dní. U přetrvávajících 
infekcí je rovněž akceptovatelné podávání dvakrát denně a delší léčba. 
Před použitím se doporučuje čípek navlhčit a zavést hluboko do pochvy večer před spaním.  
V průběhu léčby se také doporučuje používat hygienické vložky. 
Před  zavedením  čípku  je  důležité  navlhčit  čípek  vodou,  aby  se  zajistilo  maximální  uvolnění  léčivé 
látky a také z důvodu vyvarování se lokálnímu podráždění. Používání čípků není třeba přerušit ani při 
menstruačním krvácení a léčba může pokračovat tak dlouho, jak bylo předepsáno. 
 
Použití u dětí 
Použití přípravku Betadine u prepubertálních dívek je kontraindikováno. 
 
Jestliže jste použila více přípravku Betadine, než jste měla 

Strana 3 ze 4 

Nadměrná  absorpce  jodu  může  způsobit  vznik  strumy  a  hypotyreózu  nebo  hypertyreózu  (poruchy 
funkce štítné žlázy). Absorpce velkého množství jodovaného povidonu může vést k řadě nežádoucích 
účinků: kovová pachuť v ústech, zvýšené slinění, pálení nebo bolest v krku nebo ústech, podráždění a 
otok očí, kožní reakce, gastrointestinální nevolnost a průjem, dýchací potíže, plicní edém, metabolické 
poruchy (metabolická acidóza, hypernatrémie) a poškození ledvin.  
V případě podezření na předávkování ihned vyhledejte lékaře. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky jsou uvedeny v následujících skupinách podle frekvence výskytu: 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 osob z 10000): 
Reakce z přecitlivělosti, kontaktní dermatitida (s příznaky jako zarudnutí, malé puchýřky a svědění)

  

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10000): 
Anafylaktická reakce (závažná alergická reakce, která způsobuje potíže s dýcháním, závratě, pokles 
krevního tlaku); angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje nebo krku); 
Pokud máte výše uvedené nežádoucí účinky, ihned kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici. 
Hypertyreóza (zvýšená činnost štítné žlázy, která může způsobit zvýšenou chuť k jídlu, úbytek 
hmotnosti, pocení, zrychlení srdečního tepu nebo neklid) u pacientů s onemocněním štítné žlázy 
v anamnéze 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):  
Hypotyreóza  (snížená  činnost  štítné  žlázy,  která  může  způsobit  únavu,  přibývání  na  hmotnosti, 
pomalejší srdeční tep) se může vyskytnout po delším nebo rozsáhlém použití jodovaného povidonu;  
Renální dysfunkce;  
Poleptání  kůže  (může  se  vyskytnout  při  použití  většího  množství  přípravku,  roztoku,  především  při 
předoperační přípravě);  
Poruchy elektrolytové rovnováhy, metabolická acidóza, akutní selhání ledvin, abnormální osmolalita 
krve (může se vyskytnout po absorpci velkého množství jodovaného povidonu). 
 
Čípky ničí spermie, proto se jejich používání nedoporučuje, pokud plánujete otěhotnět. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní stav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky:

 : www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.

 

 
 
5. 

Jak přípravek Betadine uchovávat  

 
Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C). 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Strana 4 ze 4 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Betadine obsahuje 
Léčivou látkou je povidonum iodinatum 200 mg v jednom vaginálním čípku. 
Pomocnou látkou je makrogol 1000. 
 
Jak Betadine vypadá a co obsahuje toto balení 
Vzhled:  vaginální  čípek  je  torpédovitého  tvaru,  homogenní,  barvy  a  zápachu  po  jodu.  Je  přibližně 
33 mm dlouhý a má maximální průměr asi 12 mm. 
Druh obalu a velikost balení: papírová krabička obsahuje 14 vaginálních čípků v bílé PVC fólii. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
MAĎARSKO  
 
Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
Mátyás Király u. 65. 
H-9900 Körmend 
Maďarsko  
 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
MAĎARSKO  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
28.1.2015 

Recenze

Recenze produktu BETADINE 14 Poševní čípek

Diskuze

Diskuze k produktu BETADINE 14 Poševní čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám