Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

BERLIPRIL H 10 MG/25 MG 400 HOSP Tablety

Kód výrobku: 90140

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - BERLIPRIL H 10 MG/25 MG 400 HOSP Tablety

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls105266/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
BERLIPRIL H 10 mg/25 mg
tablety
(enalaprili maleas, hydrochlorothiazidum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Berlipril H a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Berlipril H užívat
3. Jak se Berlipril H užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Berlipril H uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Berlipril H a k čemu se používá
Berlipril H je lék na snížení krevního tlaku (antihypertenzivum). Jedná se o kombinaci ACE inhibitoru
(enalapril-maleinát , níže jen enalapril) a močopudné látky (hydrochlorothiazid).
Berlipril H se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku, pokud Váš krevní tlak není dostatečně snižován
užíváním samotného enalaprilu, nebo pokud jste dosud užíval(a) enalapril a hydrochlorothiazid
odděleně, ale ve stejném množství jako je obsaženo v přípravku Berlipril H.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Berlipril H užívat
Neužívejte Berlipril H:
- jestliže jste alergický/á na léčivou látku enalapril, jiný ACE inhibitor nebo kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku hydrochlorothiazid nebo jiný sulfonamid
- jestliže se u Vás při předchozí léčbě ACE inhibitorem vyskytnul otok končetin, obličeje, rtů, hrdla,
úst nebo jazyka (angioedém)
- jestliže máte vrozenou náchylnost k otokům končetin, obličeje, rtů, hrdla, úst nebo jazyka
(angioedém) nebo míváte otoky tkání z neznámé příčiny (vrozený nebo idiopatický angioedém)
- při závažných poruchách funkcí ledvin (clearance kreatininu pod 30 ml/min) a/nebo jste-li závislý(á)
na dialýze, nedostatečná tvorba moči
- při závažných poruchách funkcí jater
- jestliže jste ve druhém nebo třetím trimestru těhotenství (Je také lepší, vyvarovat se užívání
přípravku Berlipril H v časném těhotenství viz. bod těhotenství)
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Berlipril H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže jste ohrožen(a) nadměrným poklesem krevního tlaku z důvodu nedostatku tekutin a/nebo solí
nebo nerovnováhy elektrolytů, např. při užívání močopudných léků nebo při dietě s nízkým příjmem
soli nebo při zvracení či průjmu
2- jestliže máte zúžené srdeční chlopně levé komory nebo jinou překážku v odtoku krve z levé komory
- jestliže máte onemocnění srdce s poruchou prokrvení koronárních cév (ischemická choroba srdeční)
- při poruše prokrvení mozku (cerebrovaskulární onemocnění)
- jestliže máte mírně snížené funkce ledvin (clearance kreatininu 3080 ml/min)
- jestliže máte zúžené ledvinné tepny (na obou stranách nebo na jedné straně v případě jedné ledviny)
- jestliže jste v nedávné době podstoupil(a) transplantaci ledvin
- jestliže se zvýší hodnoty jaterních enzymů nebo se objeví žloutenka
- jestliže počet bílých krvinek poklesne (leukopenie) nebo se objeví výrazné snížení některých typů
bílých krvinek s náchylností k infekcím a závažné celkové příznaky (agranulocytóza)
- při některých onemocněních pojivové tkáně (kolagenóza) postihujících krevní cévy
- jestliže jste léčen(a) léky, které potlačují imunitní odpověď organismu
- jestliže současně užíváte alopurinol (lék k léčbě dny), prokainamid (lék k léčbě poruch srdečního
rytmu) nebo lithium (lék k léčbě některých typů deprese)
- jestliže se během léčby přípravkem Berlipril H vyskytla reakce z přecitlivělosti (alergie) nebo otok
tkání (angioedém)
- jestliže máte cukrovku (diabetes mellitus)
- jestliže máte dnu
- jestliže máte úporný, suchý kašel
- jestliže jste ohroženi vzestupem hladiny draslíku v krvi
- jestliže snížení krevního tlaku není z důvodu příslušnosti k určité etnické skupině dostatečně výrazné
(zejména u černošské populace)
Obtíže jako sucho v ústech, žízeň, slabost, netečnost, bolest svalů nebo křeče, bušení srdce, závrať,
nevolnost, zvracení a snížená tvorba moči mohou být známkou porušené rovnováhy tekutin nebo
minerálů. Informujte prosím svého lékaře.
Jestliže musíte podstoupit desenzibilizační léčbu proti hmyzím jedům (např. včelímu nebo vosímu),
Váš lékař musí dočasně nahradit Berlipril H vhodným lékem z jiné skupiny léčiv. Jinak by se mohly
vyskytnout život ohrožující reakce z přecitlivělosti (např. pokles krevního tlaku, dušnost, zvracení,
alergické kožní reakce). Takové reakce se mohou objevit také po hmyzím bodnutí (např. včelou nebo
vosou).
Jestliže během léčby podstoupíte dialýzu s použitím určitých typů dialyzačních membrán (vysoce
propustných membrán), nebo pokud budete léčeni pro závažně zvýšenou hladinu tuků v krvi (LDL
aferézou s použitím dextran sulfátu), mohou se objevit závažné reakce z přecitlivělosti až život
ohrožující šok.
Před dialýzou nebo hemofiltrací nebo LDL aferézou musíte být převedeni Vaším lékařem na jiný
vhodný lék ne ACE inhibitor nebo musí být použita jiná dialyzační membrána.
O léčbě přípravkem Berlipril H nebo závislosti na dialýze informujte svého lékaře, aby mohl tyto
skutečnosti vzít při léčbě v úvahu.
Pokud máte podstoupit operaci nebo anestezii (také u zubaře), informujte v každém případě
příslušného lékaře o užívání přípravku Berlipril H, protože při anestezii by Vám mohl náhle klesnout
krevní tlak.
Jestliže se objeví následující příznaky, informujte okamžitě lékaře:
- otok obličeje, končetin, rtů, sliznic, jazyka a/nebo hrtanu, dušnost
- žluté zbarvení kůže a sliznic
- horečka, oteklé lymfatické uzliny a/nebo zánět hrdla
V těchto případech nesmíte dále Berlipril H užívat. Váš lékař zajistí vhodná opatření.
Užívání tohoto léku vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. V každém případě proto dodržujte
laboratorní kontroly a vyšetření předepsané lékařem.
Hydrochlorothiazid, který je obsažen v tomto přípravku, může způsobit pozitivní výsledek
antidopingového testu.
Užívání přípravku Berlipril H s lithiem (lék k léčbě psychických onemocnění) se nedoporučuje.
3Informujte svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná.
Berlipril H se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být užíván, pokud jste déle než 3 měsíce
těhotná, protože může způsobit vážné poškození Vašeho dítěte, pokud je v této fázi těhotenství užíván
(viz bod těhotenství).
Pacienti s poškozenými funkcemi ledvin
Lékař Vám bude věnovat zvláštní péči, jestliže jsou funkce Vašich ledvin narušené, a léčba bude
zahájena obzvláště opatrně..
Starší pacienti
Doklady o potřebě zvláštních opatření ve vztahu k věku nejsou. Lékař upraví léčbu podle funkce
ledvin.
Děti a dospívající
Podávání přípravku Berlipril H dětem a mladistvým se nedoporučuje, protože účinnost a bezpečnost u
dětí nebyla zkoumána.
Dopingový test
Pokud jste atlet podstupující dopingový test, informujte svého lékaře, protože Berlipril H obsahuje
léčivou látku, která může způsobit pozitivní výsledek. Použití přípravku Berlipril H jako dopingu
může poškodit Vaše zdraví.
Další léčivé přípravky a přípravek Berlipril H
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vyskytnout se mohou následující interakce:
- Močopudné léky snižující vylučování draslíku (kalium šetřící diuretika, např. spironolakton,
eplerenon, triamteren nebo amilorid), doplňky draslíku, náhrady solí obsahující draslík a
heparin: zvýšení hladiny draslíku v krvi. Lékař Vám bude pravidelně kontrolovat hladinu
draslíku.
- Jiné močopudné léky (thiazidová nebo kličková diuretika), jiné léky snižující krevní tlak, léky
rozšiřující krevní cévy, léky k léčbě deprese a jiných psychických onemocnění (tricyklická
antidepresiva, antipsychotika), narkotika, anestetika: prohloubené snížení krevního tlaku
- Alkohol, barbituráty a opioidní analgetika: prohloubení poklesu krevního tlaku při vstávání z
lehu
- Lithium (lék k léčbě některých typů deprese): zvýšené nebezpečí otravy lithiem. Současné
užívání lithia a přípravku Berlipril H se nedoporučuje. Pokud je tato kombinace léků nutná,
hladiny lithia v krvi musí být lékařem pravidelně kontrolovány.
- Léky k léčbě bolesti a zánětů (nesteroidní antirevmatika): oslabení účinku na snížení krevního
tlaku, zvýšení hladin draslíku v krvi a zhoršení funkcí ledvin; vzácně akutní selhání ledvin,
zejména u pacientů s poškozenými funkcemi ledvin
- Injekce zlata (aurothiomalát sodný), injekční lék proti revmatické artritidě
Mohou nastat nitritoidní reakce s příznaky zahrnujícími zčervenání obličeje, nevolnost,
zvracení a hypotenzi
- Léky potlačující imunitní reakce (imunosupresiva), systémové kortikoidy, prokainamid
(antiarytmikum): zvýšení rizika poklesu krevního obrazu bílých krvinek nebo počtu některých
krevních buněk (leukopenie)
- Cytostatika (např. cyklofosfamid, fluorouracil, metotrexát): zvýšení toxicity pro kostní dřeň
(zejména granulocytopenie)
- Léky proti dně (např. alopurinol, benzbromaron): dávkování léků proti dně může vyžadovat
zvýšení
4- Sympatomimetika (léky působící podobně jako tělu vlastní přenašeče noradrenalin a
adrenalin, např. zvýšení krevního tlaku), kolestyramin a kolestipol (léky snižující hladinu tuků
v krvi): oslabení účinku na snížení krevního tlaku
- Léky snižující hladinu glukózy v krvi a inzulín: dávkování inzulínu nebo léků snižujících
hladinu glukózy v krvi může vyžadovat úpravu
- Amfotericin B (lék k léčbě plísňových onemocnění), karbenoxolon (lék k léčbě
žaludečních/dvanáctníkových vředů), léky obsahující kortizon (kortikoidy),
adrenokortikotropní hormon (hormon, který působí na nadledvinky) nebo některá projímadla:
poruchy rovnováhy minerálů, např. snížení hladiny draslíku
- Soli vápníku: zvýšení hladiny vápníku v krvi
- Srdeční glykosidy (např. digoxin, léky k posílení srdečního výdeje): zvýšení účinku a
nežádoucích účinků srdečních glykosidů
- Myorelaxancia (např. tubokurarin-chlorid, léky k uvolnění svalů): zvýšení a prodloužení
uvolňujícího účinku na svaly
- Léky, které mohou vyvolat torsades de pointes, tj. nebezpečný typ poruchy srdečního rytmu
(např. některé léky k léčbě poruch srdečního rytmu, psychoaktivní léky): Nebezpečí torsades
de pointes je zvýšeno v důsledku snížení hladin draslíku v krvi
Přípravek Berlipril H s jídlem, pitím a alkoholem
Alkohol: prohloubené snížení krevního tlaku
Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotenství
Pokud si myslíte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná, musíte to sdělit svému lékaři. Lékař Vás
obvykle upozorní, že před otěhotněním nebo jakmile své těhotenství zjistíte, máte přestat Berlipril H
užívat, a doporučí Vám jiný lék místo přípravku Berlipril H. Užívání přípravku Berlipril H
v těhotenství se nedoporučuje, a pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, přípravek nesmíte užívat,
protože by mohl způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud je užíván po třetím měsíci
těhotenství.
Kojení
Jestliže kojíte nebo začínáte kojit, řekněte to svému lékaři. Užívání přípravku Berlipril H se kojícím
matkám nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Berlipril H může změnit Vaše reakce v takovém rozsahu, že bude ovlivněna Vaše schopnost účastnit
se aktivně silničního provozu, obsluhovat stroje a pracovat bez pevné opory. Toto upozornění platí
zejména na počátku léčby, při zvyšování dávkování, při změně léku a také ve spojení s alkoholem. V
úvahu je třeba brát také možnost občasného výskytu závratí a únavy.
Berlipril H obsahuje laktózu
Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vás lékař informoval o tom, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, poraďte se s lékařem, než začnete přípravek Berlipril H užívat.
3. Jak se Berlipril H užívá
Vždy užívejte Berlipril H přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Je možné, že Vám lékař bude nejprve upravovat dávkování jednotlivých léčivých látek přípravku
Berlipril H (enalapril a hydrochlorothiazid). V opodstatněných případech může lékař zvážit i přímé
převedení z terapie jednou léčivou látkou na kombinovaný přípravek Berlipril H.
5Doporučená dávka je 1 tableta přípravku Berlipril H jednou denně.
Poznámka:
Při přechodu z jednotlivých léčivých látek na jejich kombinaci obsaženou v přípravku Berlipril H se
může vyskytnout nadměrný pokles krevního tlaku. To platí zejména pro pacienty s nedostatkem solí
a/nebo tekutin (např. po zvracení, průjmu, předchozí léčbě močopudnými léky) a pro pacienty se
závažným srdečním selháním nebo závažně zvýšeným krevním tlakem či vysokým krevním tlakem v
důsledku onemocnění ledvin. Po užití první tablety přípravku Berlipril H proto můžete být sledováni
lékařem po dobu až osmi hodin.
Způsob podání:
Berlipril H můžete užívat nezávisle na jídle. Předepsanou denní dávku přípravku užívejte ráno a
zapíjejte ji dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.
Délka léčby:
Délku léčby určí Vás lékař.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Berlipril H je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Berlipril H, než jste měl(a):
Jestliže jste omylem užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte, prosím, okamžitě lékaře/pohotovostní
službu. Podle závažnosti otravy pak lékař rozhodne o potřebných opatřeních.
V závislosti na míře předávkování se mohou objevit následující příznaky: zvýšené močení, poruchy
rovnováhy minerálů, závažný pokles krevního tlaku, poruchy vědomí až hluboké bezvědomí, křeče,
mírné ochrnutí, poruchy srdečního rytmu, zpomalený nebo zrychlený tep, oběhové selhání a selhání
ledvin.
Při podezření na předávkování kontaktujte ihned lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) Berlipril H užít:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat Berlipril H:
Bez předchozí konzultace s ošetřujícím lékařem nepřerušujte ani neukončujte léčbu přípravkem
Berlipril H.
Máte-li další otázky k používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Berlipril H nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého. Jestliže je nežádoucí účinek závažný, nebo jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek,
který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterým musíte věnovat pozornost, a opatření v případě
jejich výskytu:
Jestliže se u Vás objeví otok tkání (angioneurotický edém) v oblasti hrtanu, hlasivek a/nebo jazyka,
kontaktujte, prosím, okamžitě lékaře, aby Vás mohl začít léčit vhodnými léky.
Jestliže zpozorujete příznaky žloutenky, musíte přerušit léčbu a informovat svého lékaře.
Jestliže se objeví horečka, otok lymfatických uzlin a/nebo zánět hrdla, informujte okamžitě svého
lékaře, aby Vám mohl vyšetřit krevní obraz bílých krvinek.
Jestliže zpozorujete po užití přípravku Berlipril H některý z výše popsaných nežádoucích účinků,
informujte okamžitě svého lékaře.
6Další možné nežádoucí účinky
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 lidí):
- zvýšení glukózy v krvi, glukóza v moči, zvýšení kyseliny močové v krvi, poruchy rovnováhy
minerálů (nedostatek sodíku, nedostatek draslíku), zvýšení některých tuků v krvi (cholesterol a
triglyceridy)
- rozmazané vidění
- závrať
- kašel
- nevolnost
- slabost
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí):
- deprese
- malátnost, bolest hlavy
- nadměrný pokles krevního tlaku, i při změně polohy z lehu do sedu, poruchy srdečního rytmu, pocit
tlaku v hrudi (angina pectoris), zrychlený tep, bušení srdce
- dušnost
- průjem, zácpa, bolest žaludku, změny chuti, podráždění žaludku, zánět slinivky břišní
- vyrážka, přecitlivělost/otok tkání (angioneurotický edém):
Pozorován byl angioneurotický edém postihující obličej, končetiny, rty, jazyk, hlasivky a/nebo hrtan.
- svalové křeče
- únava, bolest na hrudi
- zvýšení hodnot draslíku, močoviny, kyseliny močové a/nebo kreatininu v krvi
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí):
- chudokrevnost z důvodu zvýšeného zániku červených krvinek (hemolytická anémie) nebo poruchy
krvetvorby v kostní dřeni (aplastická anémie)
- příliš nízká hladina glukózy v krvi, ztráta chuti k jídlu, nechutenství
- zmatenost, ospalost, nespavost, nervozita, neobvyklé pocity v kůži (např. brnění, mravenčení), závrať
s točením hlavy
- vidění žlutě, přechodné rozmazané vidění
- ušní šelest (tinitus)
- zčervenání obličeje; infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda, pravděpodobně v důsledku
nadměrného poklesu krevního tlaku u pacientů s poruchami prokrvení srdce a/nebo mozku
- výtok z nosu, bolest v krku a chrapot, dýchací tíseň (včetně zánětu plic a plicního edému), zúžení
průdušek podobné křeči, astma
- neprůchodnost střev, zvracení, zažívací obtíže, sucho v ústech, peptický vřed, plynatost
- žloutenka
- zvýšené pocení, svědění, kopřivka, padání vlasů, citlivost kůže na sluneční záření
- bolest kloubů (artralgie)
- poruchy funkcí ledvin, selhání ledvin, zvýšené vylučování bílkovin močí, akutní zánět ledvin
- impotence
- celkový pocit nemoci (malátnost), horečka
- snížení hladiny sodíku v krvi
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí):
- zánět slinných žláz
- snížení počtu některých typů krvinek (leukopenie, neutropenie, trombocytopenie, pancytopenie) až
výrazné snížení počtu některých typů bílých krvinek s náchylností k infekcím a závažnými celkovými
příznaky (agranulocytóza), pokles některých hodnot krevního obrazu (hemoglobin a hematokrit),
snížená činnost kostní dřeně (útlum kostní dřeně), otok lymfatických uzlin, autoimunitní onemocnění
- neklid, poruchy spánku, neobvyklé sny
- poruchy prokrvení rukou a nohou spojené se stažením cév (Raynaudův syndrom), zánět malých cév
- abnormality v plicní tkáni (plicní infiltráty), rýma, alergický zánět plic (zánět plicních sklípků,
eosinofilní pneumonie)
7- záněty sliznice dutiny ústní s tvorbou vřídků, záněty sliznice jazyka
- selhání jater, odumření jaterních buněk (jaterní nekróza může být fatální), zánět jater (hepatitida),
zánět žlučníku (cholecystitida) hlavně u pacientů s dřívějšími žlučovými kameny
- závažné kožní reakce (multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida,
toxická epidermální nekrolýza, pemfigus, erythroderma), kožní reakce podobné kožnímu lupus
erythematodes (autoimunitní onemocnění postihující kůži), znovuobjevení kožního lupus
erythematodes, závažné reakce z přecitlivělosti, tečkované krvácení pod kůží (purpura)
- snížené močení
- zvětšení prsou u mužů
- zvýšení jaterních testů (jaterních enzymů, bilirubinu v séru)
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 lidí):
- zvýšení pH krve
- otok střevní tkáně (střevní angioneurotický edém)
Není známo (frekvence nemůže být z dostupných údajů stanovena):
- syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH) vyplývající z nízké hladiny sodíku
v krvi (příznaky mohou být únava, bolest hlavy, nevolnost, zvracení)
Popsán byl také soubor příznaků, který může být provázen některými nebo všemi následujícími
nežádoucími účinky: horečka, zánět membrán (např. pohrudnice), zánět cév, bolest svalů/zánět svalů,
bolest kloubů/zánět kloubů a změny hodnot některých laboratorních vyšetření (pozitivní titr ANA,
zvýšená sedimentace, eosinofilie a leukocytóza). Vyskytnout se může i kožní vyrážka, citlivost na
světlo nebo jiné kožní reakce.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak přípravek Berlipril H uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za
Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
Podmínky uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
6. Obsah balení a další informace
Co Berlipril H obsahuje:
Léčivou látkou je enalaprili maleas a hydrochlorothiazidum.
1 tableta obsahuje enalaprili maleas 10 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, lehký zásaditý uhličitan hořečnatý, želatina, sodná sůl
karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, žlutý oxid
železitý (E172)
8Jak Berlipril H vypadá a co obsahuje toto balení:
Světle žluté, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně
20, 30, 50, 100 tablet nebo nemocniční balení 400 (20x20) tablet
Držitel rozhodnutí o registraci:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo
Výrobce:
Berlin-Chemie AG, 12489 Berlín, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Německo Benalapril PLUS
Polsko Benalapril PLUS
Slovenská
republika
Berlipril PLUS
Slovinsko Co-Berlipril
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18.7.2012

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Kód výrobku: 90140
Kód EAN:
Kód SÚKL: 112971
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Berlipril H se užívá, pokud krevní tlak není dostatečně snižován užíváním samotného enalaprilu, nebo pokud jste dosud užíval(a) enalapril a hydrochlorothiazid odděleně, ale ve stejném množství jako je obsaženo v přípravku Berlipril H.

Recenze

Recenze produktu BERLIPRIL H 10 MG/25 MG 400 HOSP Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu BERLIPRIL H 10 MG/25 MG 400 HOSP Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám