Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BELUPO, s.r.o.
Kód výrobku: 32197
Kód EAN:
Kód SÚKL: 19758
Držitel rozhodnutí: BELUPO, s.r.o.
Přípravek se používá k léčbě onemocnění kůže, která reagují na místní léčbu glukokortikoidy, jako jsou alergická a ekzematózní onemocnění kůže, akutní nealergické záněty kůže a další onemocnění kůže. Mast se používá při léčbě onemocnění vyznačujících se suchostí, olupováním a nadměrným rohovatěním kůže. Krém se používá k léčbě onemocnění v citlivých místech a k léčbě mokvajících onemocnění. Mast a krém lze používat u dospělých, mladistvých a dětí od 1 roku věku.

Příbalový leták

Stránka 1 z 4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls164202/2010
Příbalová informace Rp.
BELODERM
krém
betamethasonum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Beloderm a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Beloderm používat
3. Jak se přípravek Beloderm používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Beloderm
6. Další informace
1. CO JE BELODERM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Beloderm, krém obsahuje betamethasondipropionát, což je účinná látka, která patří do skupiny léčiv
nazývaných lokální kortikosteroidy. Tato léčiva se aplikují na povrch kůže a zmírňují zčervenání a
svědění způsobené kožními nemocemi. Beloderm je určen k léčbě kožních nemocí, včetně ekzémů,
dermatitid a lupénky.
Ekzém je časté kožní onemocnění, jeho příznakem je zarudnutí a svědění kůže. Dermatitida je
zánětlivé onemocnění kůže. Psoriáza je kožní onemocnění, při kterém vznikají na loktech, kolenou, ve
kštici a na dalších částech těla růžová, šupinatá a svědivá ložiska.
Krém se používá k léčbě onemocnění v citlivých místech a k léčbě mokvajících onemocnění.
Krém lze používat u dospělých, mladistvých a dětí od 1 roku věku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BELODERM
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Beloderm
- pokud trpíte známou přecitlivělostí (alergií) na betamethasondipropionát nebo na kteroukoli
pomocnou látku (viz bod 6 Pomocné látky).
- pokud trpíte jinými kožními problémy, které by se mohly zhoršit, zvláště růžovka (kožní
onemocnění postihující obličej), akné, periorální dermatitida (zánět kůže okolo úst), svědění na
genitálu, plenková vyrážka, opar, plané neštovice, kožní forma tuberkulózy, bércové vředy, plenková
vyrážka, bakteriální a plísňová onemocnění bez současné antiinfekční léčby, hnisání kůže, svrab a
další.
- u dětí do 1 roku.
Pokud se Vás některý z uvedených stavů týká, přípravek Beloderm nepoužívejte. Pokud si nejste jisti,
poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Beloderm používat.
Stránka 2 z 4
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Beloderm je zapotřebí
- Nepoužívejte krém na obličej déle než 5 dnů.
- Nepoužívejte krém u dětí, na jakoukoli část těla déle než 5 dnů.
- Nepoužívejte krém pod dětské plenky, léčivo (betamethasondipropionát) by mohlo snadněji
procházet kůží a mohlo by způsobit nežádoucí účinky.
- Nepoužívejte krém pod obvazy či igelitové zábaly, mohlo by dojít ke snadnějšímu vstřebávání
účinné látky, a tím i vzniku nežádoucích účinků.
- Nepoužívejte velké množství krému na velké plochy těla po dlouhou dobu (např. každý den
po mnoho týdnů nebo měsíce).
- Krém nesmí přijít do styku s okem.
- V případě plísňové nebo bakteriální druhotné infekce kožních lézí se poraďte se svým lékařem
o vhodné doplňkové léčbě.
- Některé části těla, jako například třísla, podpaží či okolí konečníku, jsou v průběhu léčby
Belodermem náchylnější ke vzniku pajizévek. Proto aplikace přípravku do těchto míst musí být co
nejkratší.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, musíte to oznámit svému lékaři dříve, než začnete přípravek Beloderm
používat.
Použití léku během těhotenství se dovoluje pouze v případech, kdy dle posouzení lékaře možný přínos
pro těhotnou ženu převáží možné riziko pro plod. V těchto případech musí být použití krátkodobé a
omezené na malý povrch.
Přípravek nesmí být nanášen na prsní bradavky kojících žen a nesmí se u nich dlouhodobě nanášet na
větší plochy kůže.
Důležité informace o některých složkách přípravku Beloderm, krém
Přípravek Beloderm, krém obsahuje cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce
(např.kontaktní dermatitidu) a chlorkresol, který může způsobit alergické reakce.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK BELODERM POUŽÍVÁ
Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.
Beloderm, krém je určen k léčbě akutních a mokvavých kožních onemocnění.
Na postiženou oblast kůže se obvykle 2krát denně nanese tenká vrstva krému a jemně se vetře do celé
postižené oblasti. Po odeznění akutních příznaků může lékař doporučit postupné prodloužení intervalu
nanášení přípravku na 48 i více hodin. Ošetřené chorobné plochy se obvykle nezavazují. Obvyklá
délka léčby je u akutních onemocnění 2-5 dnů, u chronických onemocnění délka léčby nesmí překročit
3 týdny.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Beloderm, než jste měl(a)
Pokud Vy (nebo někdo jiný) krém spolkl, nemělo by to způsobit žádné problémy. Přesto, pokud jste
znepokojeni, navštivte lékaře. Pokud byste používali krém častěji, než Vám bylo předepsáno, může
přípravek ovlivnit některé Vaše hormony. Pokud jste nepoužili krém, jak Vám bylo předepsáno,
užívali jste jej častěji a/nebo po delší dobu, musíte o tom informovat svého lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Beloderm
Pokud zapomenete krém použít, aplikujte jej co nejdříve, jakmile si vzpomenete.
Stránka 3 z 4
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i Beloderm nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Většina pacientů, kteří používají přípravek Beloderm správně, nemá žádné problémy.
Přesto může přípravek vzácně vyvolat nežádoucí účinky:
Místní nežádoucí účinky:
zarudnutí, štípání, puchýřky, olupování kůže, otok, svědění, pálení, kožní vyrážka podobná akné,
suchá pokožka, zánět vlasových váčků, nadměrný růst ochlupení, ztráta zbarvení vlasů, snížení nebo
změny pigmentace pokožky, alergické reakce, dermatitida (zánět kůže), jiné kožní infekce, ztenčení
kůže, červené skvrny, rozšíření kožních cévek, pajizévky, ubývání podkožního vaziva, drobné výrony
krve v kůži.
Poruchy oka:
Při použití přípravku v okolí oka se může vyskytnout šedý zákal nebo glaukom (zvýšení nitroočního
tlaku).
Celkové nežádoucí účinky:
Zvýšení hladin cukru v krvi (projeví se žízní a častějším močením) a jeho vylučování močí a útlum
funkce osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny (projeví se např. nechutenstvím, snížením tělesné
hmotnosti, únavností, malátností, pocitem slabosti nebo mdlobami při delším stání nebo při rychlém
přechodu z pozice vleže do pozice vstoje, poruchami menstruace, zpomalením růstu u dětí),
Cushingův syndrom (kulatý obličej, neobvyklá únava a malátnost, deprese, nepravidelnosti v
menstruačním cyklu, pokles libida), zpomalení růstu, prosáknutí kůže až otoky (nejdříve obličeje, pak
předloktí a posléze trupu a končetin), zvýšení krevního tlaku (projeví se např. mžitkami před očima,
točením hlavy až bolestmi hlavy), snížení hladiny draslíku v krvi (projeví se např. jako těžká slabost
končetin a trupu, ztráta chuti k jídlu, nucení na zvracení, zvracení, nepravidelný tep, křeče nebo bolesti
svalstva), ztráta bílkovin (projeví se např. jako otoky končetin a později i celého trupu a svalová
slabost).
Celkové nežádoucí účinky jsou velmi vzácné a vyskytují se většinou po předávkování. Obvykle
ustoupí po přerušení léčby.
Výskyt těchto nežádoucích účinků je pravděpodobnější u kojenců a dětí.
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře nebo pokud
zpozorujete jiný nežádoucí účinek, který není v této informaci uveden, informujte o tom svého lékaře
nebo lékárníka.
5. JAK UCHOVÁVAT PŘÍPRAVEK BELODERM
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě nižší než 25 C!
Chraňte před mrazem.
Stránka 4 z 4
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Beloderm obsahuje
Účinná látka je betamethasoni dipropionas.
1 gram krému obsahuje 0,5 mg betamethasonum.
Pomocné látky jsou chlorkresol, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná
85%, bílá vazelína, tekutý parafin, cetomakrogol 1000, cetylstearylalkohol a čištěná voda.
Jak přípravek Beloderm vypadá a co obsahuje toto balení
Beloderm, krém je bílý homogenní krém.
Beloderm, krém je dodáván v hliníkové tubě s uzávěrem z plastické hmoty, zabalený v papírové
krabičce.
Velikost balení: 15 g nebo 30 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Belupo s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
18.5.2011

Recenze

Recenze produktu BELODERM 1X15GM 0.05% Krém

Diskuze

Diskuze k produktu BELODERM 1X15GM 0.05% Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze