Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty » Léky na předpis nosní léčiva

BECLOMET NASAL AQUA 200X100RG Suspenze ve spreji - recenze

Kód výrobku: 15296

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - BECLOMET NASAL AQUA 200X100RG Suspenze ve spreji

Stránka 1 z 4

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls83297/2012 a příloha ke sp. zn.
sukls77271/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Beclomet Nasal Aqua 100 g
nosní sprej, suspenze
beclometasoni dipropionas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Beclomet Nasal Aqua a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Beclomet Nasal Aqua používat
3. Jak se Beclomet Nasal Aqua používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Beclomet Nasal Aqua uchovávat
6. Další informace


1. CO JE BECLOMET NASAL AQUA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Beklometason-dipropionát patří do skupiny léků nazývaných kortikosteroidy. Při lokální aplikaci na
nosní sliznici snižují její zánět a otok.

Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu sezónní a celoroční alergické rýmy, včetně senné
rýmy a vazomotorické rinitidy (rýma způsobená roztažením cévek v nosní sliznici) a dále k prevenci
recidiv nosních polypů po jejich odstranění.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BECLOMET NASAL
AQUA POUŽÍVAT

Nepoužívejte Beclomet Nasal Aqua
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na beklometason-dipropionát nebo na kteroukoli další složku
přípravku Beclomet Nasal Aqua

Zvláštní opatrnosti při použití Beclomet Nasal Aqua je zapotřebí
- jestliže máte infekci nebo ulceraci nosních cest
- jestliže máte sklony k opakovanému krvácení z nosu
- jestliže jste měli poraněný nos nebo jste po operaci nosu
- jestliže máte neléčenou mykotickou, bakteriální nebo systémovou virovou infekci
- jestliže máte astma léčené steroidy
- jestliže máte tuberkulózuStránka 2 z 4


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech jiných lécích a přírodních produktech, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
O používání tohoto léku během těhotenství a kojení rozhodne lékař. Poraďte se se svým lékařem
pokud otěhotníte nebo plánujete-li těhotenství nebo kojíte během léčby přípravkem Beclomet Nasal
Aqua.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U tohoto nosního spreje nebyl zaznamenán žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Beclomet Nasal Aqua
Benzalkonium-chlorid obsažený v přípravku je dráždivý, může způsobit kožní reakce a
bronchospasmus (zúžení průdušek).


3. JAK SE BECLOMET NASAL AQUA POUŽÍVÁ

Správné dávkování a délku léčby vždy určí lékař v závislosti na léčeném stavu. Vždy používejte
Beclomet Nasal Aqua přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku pro dospělé a děti od 6 let jsou jeden až dva vstřiky (100 - 200 mikrogramů)
do každého nosního průduchu jednou denně nebo jeden vstřik (100 mikrogramů) do každého nosního
průduchu dvakrát denně (400 g/den). Maximální denní dávka by neměla překročit čtyři vstřiky (400
mikrogramů).

Beclomet Nasal Aqua se nedoporučuje používat u dětí do 6 let.

Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu alergické a vazomotorické rýmy. Je určený na
pravidelné použití. Zmírnění problémů s ucpaným nosem nebo zvýšenou sekrecí nenastane okamžitě.
Nejlepší účinek se projeví po několika dnech léčby.

Při léčbě sezónní alergické rýmy by léčba měla být zahájena před začátkem pylové sezóny.

Tento přípravek neléčí oční příznaky alergie. Přípravek na léčbu očí Vám může předepsat Váš lékař.

Návod na použití
Úvod:
1. Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.
2. Uchopte nádobku tak, jak ukazuje obrázek č.1; s palcem opřeným o dno lahvičky a s nosním
aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem.
3. Vstřik: Aplikujte přípravek stlačením nosního aplikátoru proti dnu lahvičky. Před první dávkou
uvolněte 3 až 6 střiků naprázdno, dokud nezačne sprej plně fungovat. Pokud se přípravek delší dobu
nepoužíval, doporučuje se prověřit řádnou funkci spreje jedním až dvěma střiky naprázdno.

Použití:
1. Před vlastní aplikací přípravku si pečlivě uvolněte nos.
2. Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.
3. Uchopte nádobku tak, jak ukazuje obrázek č.1; s palcem opřeným o dno lahvičky a s nosním
aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Aplikujte přípravek stlačením nosního
aplikátoru proti dnu lahvičky.
Stránka 3 z 4

4. Vložte nosní aplikátor do jedné nosní dírky, jak vidíte na obrázku č.2 a druhou dírku si ucpěte
mírným stlačením ukazováčkem. Vstříkněte jednou a zároveň se pevně a zhluboka nadechněte nosem.
5. Vyndejte aplikátor z nosní dírky a vydechněte ústy. Máte-li pocit že přípravek z nosu vytéká, jemně
nosem vdechněte.
6. Zopakujte kroky 4 a 5 u druhé nosní dírky.
7. Kroky 4, 5 a 6 opakujte i při podání druhé dávky.
8. Po použití otřete nosní aplikátor a opět nasaďte ochranný kryt.Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č.3


Čištění:
1. Při čištění sejměte mírným tahem nosní nástavec z lahvičky (obrázek č.3).
2. Opláchněte nosní aplikátor a ochranný kryt teplou vodou.
3. Důkladně vysušte.
4. Po vysušení oba díly opět složte.

Jestliže jste použil(a) více Beclomet Nasal Aqua, než jste měl(a)
Je důležité, abyste dodržoval(a) dávku uvedenou lékárníkem na obalu nebo doporučenou Vaším
lékařem. Užívejte pouze takovou dávku, která Vám byla doporučena Vašim lékařem; užíváním vyšší
nebo nižší než dávky se mohou zhoršit projevy Vašeho onemocnění.

Dlouhodobé užívání příliš vysokých dávek beklometason-dipropionátu může způsobit útlum činnosti
nadledvin a snížit tak přirozenou produkci kortizonu.
Užijete-li Vy (nebo někdo jiný) náhodně větší dávku než Vám byla doporučena a pociťujete nežádoucí
účinky, okamžitě to sdělte svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Beclomet Nasal Aqua
Zapomenete-li si vzít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku,
abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Ujistěte se, že máte dostatečnou zásobu léku pro případ
dovolené nebo cestování.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Beclomet Nasal Aqua nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Po podání spreje můžete trochu kýchat a cítit nepříjemnou chuť nebo zápach.

Vzácně (u méně než jednoho pacienta z 1 000) může tento přípravek vyvolat pocit suchosti nebo
podráždění v nose a krku, ulceraci (vznik vředů) nosní sliznice a perforaci (protržení) nazálního septa
(membrána oddělující nosní dírky), krvácení z nosu a bolest hlavy.

Velmi vzácně (u méně než jednoho pacienta z 10 000) může tento přípravek vyvolat kataraktu (šedý
zákal), alergické reakce včetně kožní vyrážky, kopřivky, svědění nebo zarudnutí kůže, otok obličeje
rtů nebo krku, nebo dechovou tíseň a/nebo dušnost.

Stránka 4 z 4

Ve velmi vzácných případech může léčba nazálními kortikosteroidy ovlivnit normální produkci
steroidů v těle, což je více pravděpodobné při dlouhodobém užívání vysokých dávek. Jedním ze
vzácných nežádoucích účinků je zpomalení růstu dětí. Dětem, dlouhodobě užívajícím tuto léčbu, by
lékař měl pravidelně kontrolovat výšku.

Informujte svého lékaře pokud:
- cítíte bolest v nosu nebo krku nebo jste po podání nosního spreje velmi krvácel(a)
- máte oční problémy, které nejsou součástí Vašich obvyklých projevů senné rýmy zejména bolest
nebo rozmazané vidění

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK BECLOMET NASAL AQUA UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Beclomet Nasal Aqua nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Beclomet Nasal Aqua obsahuje
- - Léčivou látkou je beklometason-dipropionát, 1 dávka obsahuje 100 mikrogramů beclometasoni
dipropionas

- Pomocnými látkami jsou polysorbát 80, glukosa, disperzní celulosa RC 591, benzalkoniumchlorid,
hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a čištěná voda.

Jak Beclomet Nasal Aqua vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá nebo téměř bílá suspenze. Sprej: jemná mlha.
Velikost balení: 23 ml, obsahuje 200 dávek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
8.8.2012


Informace o produktu

Výrobce: ORION CORPORATION, KUOPIO
Kód výrobku: 15296
Kód EAN: 6432100006981
Kód SÚKL: 99860
Držitel rozhodnutí: ORION CORPORATION, KUOPIO

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Beclomet je určen k léčbě senné rýmy, popř. celoroční alergické rýmy dále k prevenci recidiv nosních polypů po jejich odstranění.

Recenze

Recenze produktu BECLOMET NASAL AQUA 200X100RG Suspenze ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu BECLOMET NASAL AQUA 200X100RG Suspenze ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám