Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AZITROX 500 3X500MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19991

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 19991
Kód EAN: 8594739012769
Kód SÚKL: 10382
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek lze užívat k léčbě následujících infekcí: - infekce horních cest dýchacích: bakteriální zánět hltanu, mandlí, vedlejších dutin nosních a středního ucha; - infekce dolních cest dýchacích: zánět průdušek a plic; - infekce kůže a měkkých tkání: migrující zarudnutí (první stádium Lymeské borreliózy - možná infekce po kousnutí infikovaným klíštětem), růže, bakteriální puchýřovitá onemocnění kůže a druhotný hnisavý zánět kůže; - infekce žaludku a dvanáctníku způsobené Helicobacter pylori.

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn.:  sukls25052/2011, sukls25147/2011 

a    k  sp.zn.:    sukls214811/2011,  sukls214818/2011,  sukls52886/2013,  sukls52887/2013, 

sukls102492/2013, sukls102493/2013 

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

AZITROX 250 
AZITROX 500 

potahované tablety 

azithromycinum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Azitrox a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azitrox užívat 

3. 

Jak se přípravek Azitrox užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Azitrox uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  Co je přípravek Azitrox a k čemu se používá 
 
Azitrox je antibiotikum určené k léčbě infekcí. Patří do skupiny makrolidových antibiotik. Je účinný 
proti širokému spektru bakterií, které mohou být příčinou infekcí. 
Přípravek lze užívat k léčbě následujících infekcí: 

  infekce horních cest dýchacích: bakteriální zánět hltanu, mandlí, vedlejších nosních dutin a 

středního ucha, 

  infekce dolních cest dýchacích: zánět průdušek, akutní zhoršení chronického zánětu průdušek, 

zápal plic, 

  infekce kůže a měkkých tkání: migrující erytém (zarudnutí, první stádium Lymeské boreliózy – 

možná infekce po kousnutí infikovaným klíštětem), růže, bakteriální puchýřovitá onemocnění 
kůže a druhotný hnisavý zánět kůže, 

  některé infekce přenosné pohlavním stykem (záněty močové trubice a děložního čípku). 

 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azitrox užívat 
 
Neužívejte přípravek Azitrox
 

 

2/7 

jestliže jste alergický(á) na azithromycin (léčivá látka přípravku Azitrox) nebo na jiná 
makrolidová antibiotika jako je erythromycin, klarithromycin nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Azitrox se poraďte se svým lékařem, jestliže: 

trpíte onemocněním jater nebo ledvin. Váš lékař může považovat za nutné sledovat funkci Vašich 
jater nebo ukončit léčbu, 

máte poruchu srdečního rytmu, 

víte, že máte nízké hladiny draslíku nebo hořčíku v krvi. 

 
Informujte svého lékaře, pokud během léčby přípravkem Azitrox zaznamenáte: 

jakékoliv známky alergické reakce např. vyrážka/otoky, 

průjem nebo řídké stolice (i po ukončení léčby), 

jakékoliv známky jaterního onemocnění jako je zežloutnutí kůže, úbytek/nedostatek energie, 
tmavá moč, sklon ke krvácení. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Azitrox 
Azitrox a jiné léky se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech 
lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Azitrox nemá být užíván současně s ergotaminem nebo jeho deriváty (jako je dihydroergotamin) pro 
možnost vzniku ergotismu. Ergotismus se projevuje svěděním končetin, svalovými křečemi a snětí 
(gangrénou, tj. odumřením a rozpadem tkáně) rukou a nohou v důsledku slabého zásobení krví. 
 
Kombinace Azitroxu a následujících léků je možná po důkladném zvážení lékařem: 

  antacida (léky, které snižují kyselost žaludku) – užijte Azitrox 1 hodinu před nebo 2 hodiny po 

užití antacida, 

  antiarytmika (léky používané k léčbě poruch srdečního rytmu), cisaprid (používaný k léčbě 

žaludečních obtíží) nebo terfenadin (antihistaminikum, které se používá k léčbě alergií), 
antipsychotika (léky používané k léčbě psychických obtíží) – např. pimozid, antidepresiva (k 
léčbě deprese) – např. citalopram, fluorochinolony (antimikrobiální léky používané k léčbě 
infekcí) – např. moxifloxacin a levofloxacin, 

  zidovudin (lék na léčbu HIV infekce), 
  cyklosporin (lék užívaný k ovlivnění imunitního systému např. po transplantaci orgánů nebo 

kostní dřeně), 

  digoxin (lék na posílení srdeční činnosti), 
  warfarin (lék ovlivňující srážení krve), 
  rifabutin (antibiotikum), 
  statiny (léky snižující hladinu cholesterolu v krvi). 

 
Přípravek Azitrox s jídlem a pitím 
Jídlo a pití neovlivňuje účinek přípravku Azitrox. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat Těhotné a kojící matky 
by měly užívat Azitrox pouze v případech, je-li to nezbytně nutné. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebylo prokázáno, že by přípravek Azitrox ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla nebo 
obsluhovat stroje. 

 

3/7 

 
 
3.  Jak se přípravek Azitrox užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud lékař neurčí jinak, obvykle se užívá: 
 
Dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 45 kg 

  U infekcí dýchacího ústrojí, kůže a měkkých tkání (s výjimkou migrujícího erytému) se užívá 

500 mg jednou denně po dobu tří dnů. 

  U migrujícího erytému (1. stadium Lymeské boreliózy) se užívá první den 1000 mg (dvě 500 

mg tablety najednou), 2.-5. den užívejte 500 mg (1 tableta 500 mg). 

  U pohlavně přenosných chorob užijte 1000 mg (dvě 500 mg tablety najednou) v jedné 

perorální dávce. 

 
Není nutné měnit tyto dávky u starších pacientů. 
 
Děti s tělesnou hmotností do 45 kg 
Azitrox tablety jsou vhodné pouze pro děti s tělesnou hmotností nejméně 45 kg, kterým se podávají 
stejné dávky jako dospělým. Dětem s hmotností nižší než 45 kg lze podávat jiné lékové formy 
azithromycinu, např. suspenze. 
 
Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy: 

-  informujte svého lékaře, jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater, Váš lékař Vám může 

upravit dávku. 

 
Přípravek Azitrox může být užíván s jídlem nebo bez jídla. Tablety se polykají celé. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Azitrox, než jste měl(a) 
Pokud užijete větší počet tablet současně nebo při náhodném pozření léku dítětem, vyhledejte 
okamžitě lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování. Ukažte lékaři zbývající balení tablet. 
Předávkování se projevuje přechodnou ztrátou sluchu, silnou nevolností, zvracením a průjmem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Azitrox 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
Pokud zapomenete užít tabletu, užijte ji co nejdříve. Následující dávku užijte ve 24-hodinovém 
intervalu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Azitrox 
Nepřerušujte lékařem předepsanou dobu užívání léku, i když se budete cítit lépe. Pokud přerušíte 
léčbu před ukončením léčebného postupu, mohou bakterie zůstat aktivní a způsobit obnovení infekce. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

4/7 

 
Inhned přerušte léčbu a vyhledejte lékaře, pokud se u Vás objeví kterýkoli z níže uvedených 
nežádoucích účinků:
 

  závažné kožní vyrážky, které často zahrnují vředy v ústech, krku, nosu, na genitáliích, zánět 

spojivek (červené a oteklé oči) a mohou postupovat k rozšíření puchýřů a olupování kůže –
frekvence výskytu není známa , 

  otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku - vyskytuje se méně často, 
  závažná alergická reakce způsobující dechové potíže nebo závrať, která může vést až 

k šokovému stavu – frekvence výskytu není známa, 

  zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep – frekvence výskytu není známa (výskyt může být 

častější u žen a starších pacientů). 

 
Při užívání přípravku Azitrox se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti 
výskytu: 
 
Velmi časté (mohou se vyskytovat u 1 a více z 10 léčených pacientů): 

  průjem. 

 

Časté (mohou se vyskytovat u 1-10 ze 100 léčených): 

  bolesti hlavy; 
  zvracení (jestliže zvracíte během 5 minut po užití léku, obraťte se na svého lékaře, protože 

  budete možná potřebovat další dávku), bolesti břicha, nevolnost; 

  snížený počet lymfocytů (druh bílých krvinek), zvýšený počet eozinofilů, bazofilů, monocytů 

  a neutrofilů (druhy bílých krvinek), snížená hladina hydrogenuhličitanů v krvi. 

 
Méně časté (mohou se vyskytovat u 1- 10 z 1000 léčených): 

  kandidóza (kvasinkové infekční onemocnění), poševní infekce; zápal plic, houbové infekce, 

bakteriální infekce, zánět hltanu, zánět žaludku a tenkého střeva, rýma, kandidóza dutiny 
ústní; 

  snížení počtu některých typů bílých krvinek (leukopenie, neutropenie), zvýšení počtu určitého 

typu bílých krvinek (eosinofilia); 

  hypersenzitivita (přecitlivělost na některé látky); 
  anorexie (ztráta chuti k jídlu); 
  nervozita, nespavost; 
  závrať, ospalost, porucha vnímání chuti, parestézie (porucha čití – mravenčení, brnění, 

svědění); 

  poškození zraku; 
  porucha sluchu; 
  bušení srdce; 
  nával horka; 
  porucha dýchání, dušnost, krvácení z nosu; 
  zácpa, nadýmání, trávící potíže, zánět žaludku, potíže při polykání, břišní distenze (roztažení), 

sucho v ústech, říhání, vřed v ústech, nadměrná tvorba slin; 

  vyrážka, svědění, kopřivka, zánět kůže, suchá kůže, nadměrné pocení; 
  osteoartróza (onemocnění kloubů), bolesti svalů, bolesti zad a krku; 
  pálivá a řezavá bolest při močení, bolesti ledvin; 
  krvácení z dělohy mimo menstruační cyklus, onemocnění varlat; 
  otoky (např. v obličeji nebo dolních končetin), astenie (celková tělesná slabost), malátnost, 

únava, bolest na hrudi, horečka; 

 

5/7 

  zvýšené hladiny enzymů, které poukazují na onemocnění jater; stejně tak zvýšené hladiny 

bilirubinu (žlučového barviva), močoviny, kreatininu a alkalické fosfatázy v krvi; abnormální 
hladiny draslíku a sodíku v krvi (poukazují na funkci ledvin); zvýšené hladiny chloridů, 
glukózy a hydrogenuhličitanů; zvýšení počtu krevních destiček; snížení hematokritu (podíl 
červených krvinek na celkovém objemu krve); 

  komplikace po výkonu. 

 
Vzácné (mohou se vyskytovat u 1 -10 z 10 000 léčených):  

  neklid; 
  abnormální funkce jater, cholestatická žloutenka; 
  citlivost na světlo. 

 
Není známo (nelze určit z dostupných údajů): 

  zánět tlustého střeva; 
  snížení počtu krevních destiček, hemolytická anémie (chudokrevnost); 
  agresivita, úzkost, delírium, halucinace; 
  krátkodobá ztráta vědomí, křeče, snížení čití, psychomotorická hyperaktivita, ztráta a porucha 

čichu, ztráta vnímání chuti, myasthenia gravis (narušení nervosvalového přenosu – porucha 
hybnosti, svalová únava); 

  porucha sluchu včetně hluchoty a/nebo ušní šelest; 
  nízký tlak; 
  zánět slinivky břišní, změna barvy jazyka; 
  zánět jater, rozpad jaterní tkáně a poruchy jaterních funkcí, které vedly v ojedinělých 

případech k úmrtí; 

  bolesti kloubů; 
  akutní selhání ledvin, zánět ledvin; 
  prodloužený QT interval (ukazatel délky trvání komorové repolarizace, souvisí tedy se 

změnami srdeční frekvence) na EKG. 

 
Možné nežádoucí účinky související s použitím k prevenci a léčbě infekcí Mycobacterium Avium 
Complex jsou odlišné od nežádoucích účinků, které se vyskytly při použití u jiných indikací. 
Při užívání přípravku Azitrox k prevenci či léčbě infekcí Mycobacterium Avium Complex se mohou 
vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu. 
 
Velmi časté (mohou se vyskytovat u 1 a více z 10 léčených pacientů): 

  průjem, bolesti břicha, nevolnost, nadýmání, nepříjemné pocity v břiše. 

 
Časté (mohou se vyskytovat u 1-10 ze 100 léčených): 

  anorexie (ztráta chuti k jídlu); 
  závrať, bolesti hlavy, parestézie (porucha čití – mravenčení, brnění, svědění), porucha vnímání 

chuti; 

  poškození zraku; 
  hluchota; 
  vyrážka, svědění; 
  bolesti kloubů; 
  únava. 

 
Méně časté (mohou se vyskytovat u 1- 10 z 1000 léčených): 

  snížení čití; 
  poruchy sluchu, šelest v uších; 

 

6/7 

  bušení srdce; 
  zánět jater; 
  závažné kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom), citlivost na světlo; 
  astenie (celková tělesná slabost), malátnost. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 

 

Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
 
5.  Jak přípravek Azitrox uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Azitrox obsahuje 

Léčivou látkou je azithromycinum (250 mg resp. 500 mg v 1 potahované tabletě přípravku 
Azitrox 250 resp. Azitrox 500). 

Pomocnými látkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, 
hydrogenfosforečnan vápenatý, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, hypromelosa 2910/5, 
oxid titaničitý, makrogol 6000, mastek, simetikonová emulze SE 4, polysorbát 80. 

 
Jak přípravek Azitrox vypadá a co obsahuje toto balení 
Azitrox 250 jsou bílé až téměř bílé potahované tablety čočkovitého tvaru. 
Azitrox 500 jsou bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru. 
 
Druh obalu: čirý bezbarvý PVC/Al blistr, krabička. 
 
Velikost balení: 
Azitrox 250: 3 a 6 potahovaných tablet. 
Azitrox 500: 3 potahované tablety. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

 

7/7 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
11.9.2013 
 

Recenze

Recenze produktu AZITROX 500 3X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AZITROX 500 3X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám