Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 102355
Kód EAN: 5997001313626
Kód SÚKL: 113097
Přípravek se užívá k zabránění otěhotnění.

Příbalový leták

1/8
sp.zn. sukls37189/2013
Příbalová informace: informace pro uživatele
AZALIA 75 mikrogramů potahované tablety
desogestrelum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Azalia a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azalia užívat
3. Jak se přípravek Azalia užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Azalia uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK AZALIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek se užívá k zabránění otěhotnění.
Jak Azalia působí
Azalia obsahuje malé množství jednoho druhu ženského pohlavního hormonu progestogenu, desogestrelu.
Proto se přípravek Azalia řadí mezi čistě progestogenní tablety, neboli minipilulky. Na rozdíl od
kombinovaných antikoncepčních tablet tyto tablety neobsahují hormon estrogen, pouze progestogen. Většina
čistě progestogenních antikoncepčních tablet, neboli minipilulek, působí především tak, že zabraňují průniku
spermií do dělohy, ale ne vždy zabrání dozrání vajíčka, což je hlavní účinek kombinovaných antikoncepčních
tablet.
Přípravek Azalia se liší od jiných minipilulek v tom, že dávka v něm obsažená je ve většině případů dostatečná
k tomu, aby zabránila dozrání vajíčka. V důsledku toho má přípravek Azalia vysokou antikoncepční účinnost.
Na rozdíl od kombinované antikoncepční tablety mohou přípravek Azalia užívat i ženy, které nesnášejí
estrogeny a kojící matky. Nevýhodou je, že během užívání přípravku Azalia může docházet k vaginálnímu
krvácení v nepravidelných intervalech. Je ale také možné, že nebudete mít vůbec žádné krvácení.
2/8
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AZALIA
UŽÍVAT
Přípravek Azalia Vás nechrání před infekcí způsobenou HIV (AIDS) nebo jinými pohlavně přenosnými
nemocemi.
Neužívejte přípravek Azalia
Přípravek Azalia neužívejte, týká-li se Vás některý z níže uvedených stavů. Pokud ano, upozorněte na tuto
skutečnost svého lékaře dříve, než začnete přípravek Azalia užívat. Váš lékař Vám může doporučit používání
některé nehormonální metody antikoncepce.
- Pokud máte trombózu. Při trombóze vzniká v krevní cévě krevní sraženina, která může tuto cévu zcela
uzavřít {např. v dolní končetině (hluboká žilní trombóza); v plicích (plicní embolie); v srdci (srdeční
záchvat) nebo v mozku (mrtvice)}.
- Pokud máte nebo jste měla závažné onemocnění jater a jaterní funkce (stanovené laboratorním vyšetřením
krve) se zatím nevrátily k normě.
- Pokud máte rakovinový nádor rostoucí pod vlivem určitého typu hormonů (progestogenů), jako jsou
některé typy rakoviny prsu.
- Pokud máte poševní krvácení, jehož příčina nebyla objasněna.
- Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná.
- Pokud jste alergická na desogestrel nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6).
Projeví-li se poprvé kterýkoli z těchto stavů během užívání přípravku Azalia, poraďte se neprodleně s lékařem.
Upozornění a opatření
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Azalia užívat.
Užíváte-li přípravek Azalia a týká se Vás některý z níže uvedených stavů, je možné, že budete potřebovat
pečlivý lékařský dohled.
Váš lékař Vám vysvětlí, jak máte postupovat. Týká-li se Vás proto některý z těchto bodů, uvědomte o tom
svého lékaře dříve, než začnete přípravek Azalia užívat.
- máte nebo jste v minulosti měla rakovinu prsu;
- máte zhoubný nádor jater;
- máte nebo jste v minulosti měla žilní trombózu;
- máte diabetes mellitus (cukrovku);
- máte epilepsii (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Azalia);
- máte tuberkulózu (viz bodDalší léčivé přípravky a přípravek Azalia);
- máte vysoký krevní tlak;
- máte nebo jste měla chloazma (nažloutle hnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště v obličeji); pokud ano,
nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
Rakovina prsu
Pravidelně svá prsa kontrolujte, a pokud ucítíte ve svých prsech nějakou bulku, kontaktujte co nejdříve svého
lékaře.
3/8
U žen užívajících kombinované antikoncepční tablety je o něco častěji diagnostikována rakovina prsu než u
žen stejného věku, které kombinované antikoncepční tablety neužívají. Po ukončení užívání kombinovaných
antikoncepčních tablet se riziko postupně snižuje a 10 let po ukončení užívání kombinovaných antikoncepčních
tablet je riziko stejné jako u žen, které kombinované antikoncepční tablety nikdy neužívaly. Rakovina prsu u
žen mladších 40 let je vzácná, ale riziko se zvyšuje s přibývajícím věkem. Proto je u žen užívajících
kombinované antikoncepční tablety ve vyšším věku nárůst diagnostikovaných případů rakoviny prsu vyšší. Na
délce užívání kombinovaných antikoncepčních tablet záleží již méně.
U každých 10 000 žen, které kombinované antikoncepční tablety užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je
užívat před dovršením 20 let věku, bývá po dobu 10 let od ukončení užívání výskyt rakoviny prsu zvýšen o
necelý 1 případ navíc oproti 4 případům jinak diagnostikovaným v této věkové skupině. Podobně u každých 10
000 žen, které kombinované antikoncepční tablety užívaly po dobu až 5 let, ale přestaly je užívat před
dovršením 30 let věku, bývá výskyt rakoviny prsu zvýšen o 5 případů navíc oproti 44 jinak diagnostikovaným
případům. U každých 10 000 žen, které kombinované antikoncepční tablety užívaly po dobu až 5 let, ale
přestaly je užívat před dovršením 40 let věku, bývá výskyt rakoviny prsu zvýšen o 20 případů navíc oproti 160
jinak diagnostikovaným případům.
Riziko rakoviny prsu u uživatelek antikoncepčních tablet obsahujících pouze progestogen jako je přípravek
Azalia se zdá být stejné jako u žen, které užívají kombinované antikoncepční tablety, ale důkaz je méně
přesvědčivý.
Zdá se, že rakovina prsu diagnostikovaná u žen užívajících kombinované antikoncepční tablety je méně často v
pokročilém stádiu než rakovina prsu u žen, které antikoncepční tablety neužívají. Není známo, zda je rozdíl v
riziku vzniku rakoviny prsu způsoben užíváním kombinovaných antikoncepčních tablet. Důvodem může být i
skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a karcinom prsu je tak odhalen dříve.
Trombóza
Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud si všimnete možných příznaků trombózy (viz také Kdy musíte
vyhledat lékaře).
Trombóza je vytvoření krevní sraženiny, která může ucpat cévu. K trombóze někdy dochází v hlubokých
žilách na nohou (hluboká žilní trombóza). Uvolní-li se krevní sraženina z místa svého vzniku v žíle, může se
dostat do plicních tepen a některou z nich ucpat. Tím vyvolá tzv. plicní embolii, jejíž následky mohou být
fatální (smrtelné). Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Může k ní dojít bez ohledu na to, zda
antikoncepční tablety užíváte, či nikoli. Může rovněž vzniknout během těhotenství.
Riziko je vyšší u žen užívajících kombinované antikoncepční tablety než u těch, které je neužívají. Předpokládá
se, že riziko při užívání antikoncepčních tablet obsahujících pouze progestogen, jako je přípravek Azalia, je
nižší než u pilulek obsahujících i estrogeny (kombinované antikoncepční tablety).
Děti a dospívající
Bezpečnost a účinnost desogestrelu u dospívajících do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné údaje.
Další léčivé přípravky a přípravek Azalia
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích,
které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léky mohou správnou funkci antikoncepční tablety narušit. Týká se to léků pro léčbu
- epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxcarbazepin, felbamát a fenobarbital),
- tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin)
- infekce HIV (např. ritonavir, nelfinavir)
- plísňových infekcí (např. griseofulvin)
4/8
- žaludeční nevolnosti (aktivní uhlí)
- přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotenství
Přípravek Azalia nesmí užívat těhotné ženy ani ty, které se domnívají, že by těhotné mohly být.
Kojení
Přípravek Azalia lze užívat v období kojení. Přípravek Azalia neovlivňuje tvorbu mléka nebo jeho kvalitu.
Nicméně malé množství léčivé látky přípravku Azalia přechází do mateřského mléka. Zdraví dětí kojených po
dobu 7 měsíců, jejichž matky užívaly desogestrel, bylo sledováno až do jejich věku 2,5 roku. Vliv na růst a
vývoj dětí nebyl shledán.
Pokud kojíte a chcete užívat přípravek Azalia, obraťte se na svého lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Azalia nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.
Přípravek Azalia obsahuje laktosu
Pacientky s nesnášenlivostí laktosy by si měly být vědomy, že přípravek Azalia obsahuje 67,445 mg laktosy
(ve formě monohydrátu laktosy). Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se
s lékařem dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek.
Pravidelné prohlídky
Při užívání přípravku Azalia Vás bude lékař zvát na pravidelné prohlídky. Četnost a povaha těchto prohlídek
bude do velké míry záviset na Vašem zdravotním stavu.
Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže:
- máte silnou bolest nebo otok dolní končetiny, bolest na hrudi neznámého původu, dušnost, neobvyklý
kašel, zvláště pokud vykašláváte krev (může znamenat trombózu);
- se u Vás dostaví náhlá silná bolest žaludku nebo žloutenka (může znamenat jaterní potíže);
- jste si v prsu nahmatala bulku (může znamenat rakovinu prsu);
- se u Vás dostaví náhlá nebo silná bolest v dolní části břicha nebo v oblasti žaludku (může se jednat o
mimoděložní těhotenství, tedy je těhotenství mimo dutinu děložní);
- má být omezena Vaše pohyblivost nebo máte podstoupit operaci (poraďte se se svým lékařem nejméně 4
týdny předem);
- máte neobvyklé, silné vaginální krvácení;
- máte podezření, že byste mohla být těhotná.
5/8
3. JAK SE PŘÍPRAVEK AZALIA UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem.
Jeden blistr přípravku Azalia obsahuje 28 tablet. Na přední straně blistru jsou mezi tabletami vytištěny šipky a
dny v týdnu, což Vám umožní užívat tablety správně. Užívejte tablety každý den přibližně ve stejnou dobu.
Tablety polykejte vcelku a zapíjejte je vodou. Pokaždé, když načnete nový blistr přípravku Azalia, si vezměte
tabletu z horní řady. Pokud například začínáte s užíváním tablet ve středu, musíte si vzít tabletu z horní řady
označenou zkratkou Stř (středa). Pokračujte v užívání tablet, každý den jednu, dokud nebudou tablety v blistru
spotřebovány, přitom vždy postupujte ve směru šipek. Takto můžete snadno zjistit, zda jste ten den tabletu již
užila. Při užívání přípravku Azalia se může vyskytnout krvácení, (viz nežádoucí účinky), ale v užívání tablet
musíte dál pokračovat jako obvykle.
Když tablety v blistru spotřebujete, načněte další den nový tj. nepřerušujte užívání tablet a nečekejte, až se
dostaví krvácení.
Zahájení užívaní prvního balení přípravku Azalia
Pokud v současné době neužíváte žádnou hormonální antikoncepci (nebo jste v předcházejícím měsíci
neužívala)
Počkejte na začátek menstruace. První den menstruačního krvácení si vezměte první tabletu přípravku Azalia.
Žádnou další antikoncepční metodu nemusíte používat.
S užíváním tablet můžete začít i 2. až 5. den Vašeho cyklu, v tom případě však nezapomeňte použít ještě další
metodu antikoncepce (bariérovou metodu) po dobu prvních 7 dnů užívání tablet.
Při přechodu z kombinované antikoncepční tablety, vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti
Přípravek Azalia můžete začít užívat den následující po užití poslední tablety z Vašeho současného balení
antikoncepční tablet nebo v den odstranění vaginálního kroužku nebo náplasti (tj. bez přestávky v užívání
tablet, bez intervalu bez kroužku nebo náplasti). Pokud Vaše současné balení antikoncepčních tablet obsahuje
i neaktivní tablety, můžete užívání přípravku Azalia zahájit den následující po užití poslední aktivní tablety
(pokud si nejste jista, která to je, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). Jestliže se budete řídit těmito
instrukcemi, není třeba používat další antikoncepční metodu.
Můžete také začít nejpozději v den následující po pauze bez tablet, kroužku, náplasti nebo po období s placebo
tabletami Vaší dosavadní antikoncepce. Jestliže se budete řídit těmito instrukcemi, používejte ještě další
doplňkovou antikoncepční metodu (bariérovou metodu) během prvních 7 dní užívání tablet.
Při přechodu z jiné čistě progestogenní antikoncepční tablety (minipilulky)
Užívání původních minipilulek můžete ukončit kterýkoli den a ihned zahájit užívání přípravku Azalia. Žádnou
další antikoncepční metodu nemusíte používat.
Při přechodu z injekčně podávané antikoncepce, implantátu nebo nitroděložního tělíska uvolňujícího
progestogen (IUD)
Přípravek Azalia začněte užívat v době určené pro další aplikaci injekce nebo v den odstranění implantátu
nebo IUD. Žádnou další antikoncepční metodu nemusíte používat.
Jestliže jste právě porodila
Přípravek Azalia můžete začít užívat mezi 21. a 28. dnem po porodu dítěte. Pokud začnete s užíváním později,
je nutné používat během prvních 7 dnů prvního cyklu doplňkovou antikoncepční metodu (bariérovou metodu).
6/8
Jestliže již nechráněný pohlavní styk proběhl, je nutné před začátkem užívání přípravku Azalia vyloučit
těhotenství. Další informace pro kojící matky lze nalézt v části Těhotenství a kojení v bodě 2. Rovněž Vám
může poradit Váš lékař.
Po spontánním nebo vyvolaném potratu
Poraďte se se svým lékařem.
Jestliže jste zapomněla užít jednu nebo více tablet
Uplynulo méně než 12 hodin
Vynechanou tabletu si vezměte ihned, jakmile si vzpomenete, a následující tablety užívejte v obvyklou dobu.
Antikoncepční účinek přípravku Azalia nebyl narušen.
Uplynulo více než 12 hodin
Tabletu si vezměte ihned, jakmile si vzpomenete, a následující tabletu si vezměte v obvyklou dobu. Může to
znamenat, že užijete 2 tablety ve stejný den, což není škodlivé. (Pokud jste si zapomněla vzít více, než jednu
tabletu, nemusíte užít předcházející zapomenutou tabletu). Už nejste chráněna před otěhotněním. Pokračujte
s užíváním tablet obvyklým způsobem, ale během následujících 7 dní užívání tablet používejte navíc kondom.
Čím větší počet po sobě následujících tablet jste vynechala, tím vyšší je riziko snížení antikoncepčního účinku.
Pokud jste vynechala jednu nebo více tablet v prvním týdnu užívání tablet a měla jste nechráněný pohlavní
styk v průběhu prvního týdne před vynecháním tablety, existuje možnost otěhotnění. Poraďte se se svým
lékařem.
Jestliže zvracíte, máte průjem nebo užíváte živočišné uhlí
Pokud zvracíte nebo užijete živočišné uhlí během 3 - 4 hodin po užití tablety nebo máte silný průjem, léčivá
látka se nemusí zcela vstřebat. Platí stejná opatření jako při vynechání tablety uvedená výše.
Jestliže jste užila více přípravku Azalia, než jste měla
Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví po užití většího počtu tablet přípravku Azalia najednou.
Vyskytnout se mohou příznaky jako nevolnost, zvracení a u mladých žen nebo dívek slabé poševní krvácení.
Potřebujete-li další informace, poraďte se s lékařem.
Jestliže chcete přestat užívat přípravek Azalia
S užíváním přípravku Azalia můžete přestat kdykoli chcete. Ode dne kdy přestanete s užíváním, nejste již
chráněna proti otěhotnění.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Závažné nežádoucí účinky související s užíváním přípravku Azalia jsou popsány v části Rakovina prsu a
Trombóza v bodě 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azalia užívat. Prosím,
přečtěte si tento bod pro další informace a případně kontaktujte svého lékaře.
7/8
Během užívání přípravku Azalia se může objevit nepravidelné poševní krvácení. Může být slabé jako špinění,
které nemusí vyžadovat vložku, nebo silnější krvácení, které vypadá spíše jako slabá menstruace a vyžaduje
použití hygienických prostředků. Také ale nemusíte krvácet vůbec. Nepravidelné krvácení není známkou toho,
že by antikoncepční ochrana přípravku Azalia byla snížena. Obecně platí, že nemusíte nic podnikat, pouze
pokračovat v užívání přípravku Azalia. Nicméně jestliže je krvácení silné nebo déletrvající, poraďte se svým
lékařem.
Uživatelky desogestrelu hlásily následující nežádoucí účinky:
Časté (vyskytující se u více než
jedné ze 100 uživatelek) jsou:
Méně časté (vyskytující se u více
než jedné z 1 000 uživatelek, ale
ne více než u jedné ze 100
uživatelek) jsou:
Vzácné (vyskytující se u méně než
jedné z 1 000 uživatelek) jsou:
změna nálady, pokles sexuální
aktivity (libido), depresivní nálada
vaginální infekce vyrážka (rash), kopřivka, bolestivé
modro-červené vyvýšeniny na kůži
(erythema nodosum) (toto jsou
kožní reakce)
bolest hlavy obtíže s nošením kontaktních
čoček
nevolnost zvracení
akné vypadávání vlasů
bolest v prsou, nepravidelná nebo
žádná menstruace
bolestivá menstruace,
ovariální cysta
nárůst tělesné hmotnosti únava
Kromě těchto nežádoucích účinků se může vyskytnout výtok z prsou.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
5. JAK PŘÍPRAVEK AZALIA UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Azalia obsahuje
Léčivou látkou je desogestrel. Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mikrogramů desogestrelu.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:
Monohydrát laktosy
8/8
Bramborový škrob
Povidon 40
Koloidní, bezvodý oxid křemičitý
Kyselina stearová 95%
Magnesium-stearát
Tokoferol- alfa-rrr
Potahová vrstva:
Polyvinylalkohol
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 3000
Mastek
Jak přípravek Azalia vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní, potahovaná tableta o průměru asi 6 mm.
Na jedné straně je vyraženo D, na druhé straně 75.
Al/PVC/PVDC blistr, etui pouzdro
Velikost balení: l x 28, 3 x 28, potahovaných tablet
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103, Budapešť,
Maďarsko
Tento léčivý přípravek je registrován v zemích Evropské unie s následujícími názvy:
Maďarsko Azalia 75 mikrogramm filmtabletta
Slovenská republika Azalia 75 mikrogramov filmom obalené tablety
Polsko Azalia 75 mikrogramów tabletka powlekana
Estonsko Azalia
Litva Azalia 75 mikrogramai plvele dengtos tablets
Lotyšsko Azalia 75 mikrogrami apvalkot tablete
Dánsko Tangolita
Bulharsko 75
Rumunsko Azalia 75 micrograme comprimate filmate
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
5.4.2013

Recenze

Recenze produktu AZALIA 75 MIKROGRAMŮ POTAHOVANÉ TABLETY 3X28X75MCG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AZALIA 75 MIKROGRAMŮ POTAHOVANÉ TABLETY 3X28X75MCG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze