Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AUGMENTIN DUO 1X140ML Prášek pro suspenzi

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19967

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Kód výrobku: 19967
Kód EAN: 8590335501645
Kód SÚKL: 44793
Držitel rozhodnutí: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Přípravek je určen pro děti od 3 měsíců věku. Augmentin Duo se podává dětem při bakteriálních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu. Jde zejména o infekce v oblasti krční, nosní, ušní, dolních dýchacích cest a plic, dále infekce kůže a měkkých tkání a infekce močového a pohlavního ústrojí.

Příbalový leták

 

1/10 

 

Sp.  zn.  sukls277533/2016 
a k sp.  zn. sukls257578/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

AUGMENTIN DUO prášek pro perorální suspenzi 

 

Amoxicillinum/acidum clavulanicum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek podávat 
Vašemu dítěti, protože obsahuje pro něj důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě. 

-  Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Augmentin DUO a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin DUO užívat 

3. 

Jak se přípravek Augmentin DUO užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Augmentin DUO uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Augmentin DUO a k čemu se používá 

 
Augmentin DUO je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění. Obsahuje dvě 
odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých 
přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými). Druhá 
léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti. 
 
Augmentin DUO se používá u dětí k léčbě následujících infekcí: 
 
•  infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin; 
•  infekce dýchacího ústrojí; 
•  infekce močového ústrojí; 
•  infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí; 
•  infekce kostí a kloubů. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin DUO užívat 

 
Nepodávejte přípravek svému dítěti: 
•  jestliže je alergické na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

•  jestliže již v minulosti mělo těžkou alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla 

projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo hrdla; 

•  jestliže se u něj objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo žloutenka 

(zežloutnutí kůže). 

 

 

2/10 

 Pokud pro Vaše dítě platí cokoli z výše uvedeného, nepodávejte mu Augmentin DUO. 
V případě jakýchkoli pochybností se před zahájením léčby přípravkem Augmentin DUO poraďte 
s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Upozornění a opatření 
Předtím než začne Vaše dítě užívat přípravek Augmentin DUO, upozorněte jeho lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestru že: 
•  má infekční mononukleózu; 
•  se léčí s jaterními nebo ledvinovými problémy; 
•  u něj nedochází k pravidelnému močení. 
 
Pokud si nejste jist(a), zda se Vašeho dítěte týká něco z výše uvedeného, poraďte se s jeho lékařem 
nebo lékárníkem dříve, než začne užívat přípravek Augmentin DUO. 
 
V některých případech může lékař určit typ bakterie, která způsobila infekci. Na základě výsledků 
vyšetření může být Vašemu dítěti podána odlišná síla přípravku Augmentin nebo jiný lék. 
 
Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost 
Augmentin DUO může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. 
Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby Vašeho 
dítěte přípravkem Augmentin DUO věnoval(a) zvláštní pozornost některým příznakům a snížil(a) tak 
riziko vzniku možných problémů. Viz „Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost“ – bod 4. 
 
Krevní testy a vyšetření moče 
Pokud Vašemu dítěti budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek 
nebo vyšetření jaterních testů) nebo vyšetření moče (ke stanovení glukózy), oznamte jeho lékaři nebo 
zdravotní sestře, že užívá přípravek Augmentin DUO. Augmentin DUO totiž může ovlivnit výsledky 
těchto testů. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Augmentin DUO 
Informujte jeho lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době 
užívalo nebo které možná bude užívat. 
 
Pokud Vaše dítě užívá zároveň s přípravkem Augmentin DUO alopurinol (užívaný k léčbě dny), může 
u něj být zvýšené riziko kožní alergické reakce. 
 
Pokud Vaše dítě užívá probenecid (užívaný k léčbě dny), může mu lékař upravit dávku přípravku 
Augmentin DUO. 
 
Pokud Vaše dítě užívá současně s přípravkem Augmentin DUO léčiva zabraňující tvorbě krevních 
sraženin (jako např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů. 
 
Augmentin DUO může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo 
revmatických onemocnění). 
 
Augmentin DUO může ovlivnit účinek mofetil-mykofenolátu [lék užívaný k zabránění rejekce 
(odmítnutí) transplantovaných orgánů]. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud je Vaše dospívající dcera, která má užívat tento přípravek, těhotná nebo kojí, domnívá se, že 
může být těhotná, nebo plánuje otěhotnět, poraďte se s jejím lékařem nebo lékárníkem dříve, než 
začne tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 

3/10 

Augmentin DUO může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit schopnost řídit. 
Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře. 
 
Přípravek Augmentin DUO obsahuje aspartam a maltodextrin 
•  Přípravek Augmentin DUO obsahuje aspartam (E951), který je zdrojem fenylalaninu. Ten může 

být škodlivý pro děti, které mají vrozené onemocnění zvané fenylketonurie. 

•  Přípravek Augmentin DUO obsahuje maltodextrin (glukózu). Pokud Vám lékař sdělil, že Vaše 

dítě trpí nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s lékařem dříve, než Vaše dítě začne tento 
přípravek užívat. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Augmentin DUO užívá 

 
Vždy podávejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a děti vážící 40 kg a více 
•  Tato suspenze obvykle není doporučena k použití u dospělých a dětí vážících 40 kg a více. 

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

 
Děti vážící méně než 40 kg 
Dávky přípravku se určují na základě tělesné hmotnosti dítěte. 
•  Lékař vždy určí, jaké množství přípravku máte podávat svému dítěti. 
•  Balení může být opatřeno plastovou odměrnou lžičkou, plastovou odměrnou nádobkou nebo 

dávkovací stříkačkou. Návod, jak používat dávkovací stříkačku, je uveden na konci této příbalové 
informace. Používejte je k dosažení přesné dávky určené pro Vaše dítě. 

•  Doporučená dávka – 25 mg/3,6 mg až 45 mg/6,4 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně, se 

podává ve dvou dílčích dávkách. 

•  Vyšší dávka – až 70 mg/10 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně, se podává ve dvou dílčích 

dávkách. 

 
Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy 
•  Pokud má Vaše dítě problémy s ledvinami, může u něj být dávkování přípravku změněno. 

V takovém případě může lékař zvolit odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék. 

•  Pokud má Vaše dítě problémy s játry, mohou mu být častěji prováděny krevní testy ke kontrole 

funkce jater. 

 
Jak podávat přípravek Augmentin DUO 
•  Před použitím lahvičku vždy řádně protřepejte. 
•  Podávejte s jídlem. 
•  Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup 

nejméně 4 hodiny. Nepodávejte 2 dávky během 1 hodiny. 

•  Nepodávejte přípravek svému dítěti déle než 2 týdny. Pokud potíže Vašeho dítěte stále přetrvávají, 

navštivte znovu lékaře. 

 
Jestliže jste podal(a) více přípravku Augmentin DUO, než jste měl(a) 
Jestliže jste podal(a) svému dítěti větší dávku přípravku Augmentin DUO, než jste měl(a), mohou se 
u něho objevit žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve 
jeho lékaři a ukažte mu také krabičku nebo lahvičku s lékem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Augmentin DUO 
Jestliže jste zapomněl(a) podat obvyklou dávku přípravku Augmentin DUO, podejte ji hned, jakmile si 
své opomenutí uvědomíte. Další dávku nepodávejte příliš brzo, ale s jejím podáním počkejte přibližně 
4 hodiny. Nepodávejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

 

4/10 

Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravek Augmentin DUO 
Pokračujte v podávání přípravku svému dítěti až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítí lépe. 
K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, mohla by se 
infekce vrátit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře, lékárníka nebo 
zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Níže uvedené nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u tohoto léčivého přípravku. 
 
Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost 
 
Alergické reakce:
 
•  kožní vyrážka; 
•  zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, 

může se však vyskytnout i na jiné části těla; 

•  horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle; 
•  otoky, někdy obličeje nebo hrdla (angioedém) a způsobující obtíže s dýcháním; 
•  mdloba. 
Pokud se u Vašeho dítěte objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte 
podávat přípravek Augmentin DUO. 
 
Zánět tlustého střeva
 
Zánět tlustého střeva projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolestí břicha 
a/nebo horečkou. 
 Pokud se u Vašeho dítěte objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve s jeho lékařem
 
Velmi časté nežádoucí účinky 
Postihují více než 1 z 10 pacientů 
•  průjem (u dospělých). 
 
Časté nežádoucí účinky 
Postihují až 1 z 10 pacientů 
•  kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech); 
•  pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek; 
→ Pokud se u Vašeho dítěte objeví tyto nežádoucí účinky, podávejte mu Augmentin DUO s jídlem. 
•  zvracení; 
•  průjem (u dětí). 
 
Méně časté nežádoucí účinky 
Postihují až 1 ze 100 pacientů 
•  kožní vyrážka, svědění; 
•  vystupující svědivá vyrážka (kopřivka); 
•  trávicí potíže; 
•  závratě; 
•  bolest hlavy. 
 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů: 
•  zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech. 
 

 

5/10 

Vzácné nežádoucí účinky 
Postihují až 1 z 1 000 pacientů 
•  kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou 

obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme). 

 Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře. 
 
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů: 
•  snížený počet krevních destiček podílejících se na srážlivosti krve; 
•  snížený počet bílých krvinek. 
 
Není známo 
Z dostupných údajů nelze určit. 
•  alergické reakce (viz výše); 
•  znět tlustého střeva (viz výše); 
•  zánět mozkových blan (aseptická meningitida); 

-  Závažné kožní reakce: rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a olupující se kůží, vyskytující se 

zejména v okolí úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a ještě 
závažnější forma projevující se rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného 
povrchu – toxická epidermální nekrolýza); 

-  rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní 

dermatitida); 

-  zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza). 

 Pokud se u Vašeho dítěte objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře. 
•  zánět jater (hepatitida); 
•  žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se 

projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma; 

•  zánět ledvinných kanálků; 
•  snížená srážlivost krve; 
•  nadměrná aktivita; 
•  křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Augmentin DUO nebo u pacientů 

s ledvinovými problémy); 

•  černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený; 
•  skvrny na zubech (u dětí), které lze obvykle odstranit čištěním zubů. 
 
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů: 
•  výrazné snížení počtu bílých krvinek; 
•  snížení počtu červených krvinek (hemolytická anemie); 
•  krystalky v moči. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Augmentin DUO uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

 

6/10 

Prášek v suchém stavu 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Suspenze 
Uchovávejte v chladničce (při 2–8 °C). 
Chraňte před mrazem. 
Suspenzi spotřebujte do 7 dnů. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Augmentin DUO obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. Jeden mililitr perorální suspenze 
obsahuje amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím amoxicillinum 80 mg a kalii 
clavulanas v množství odpovídajícím acidum clavulanicum 11,4 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, aspartam (E951), krospovidon, xanthanová klovatina, 
oxid křemičitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-benzoát, sodná sůl karmelosy, jahodové 
aroma (obsahující maltodextrin). 
Další důležité informace o složkách přípravku Augmentin DUO jsou uvedeny v bodu 2. 
 
Jak přípravek Augmentin DUO vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Augmentin DUO, prášek pro perorální suspenzi, je téměř bílý prášek dodávaný v lahvičce z čirého 
skla o objemu 107, 147, 190 nebo 200 ml s hliníkovým pojistným šroubovacím uzávěrem (ROPP) 
uvnitř lakovaným a opatřeným těsněním z PVC nebo polyolefinu. Po rekonstituci obsahuje lahvička 
35 ml, 70 ml nebo 140 ml téměř bílé kapalné směsi, která se nazývá suspenze. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:
 
SmithKline Beecham Limited, 
Brentford, Middlesex, Velká Británie 
 
Výrobci: 
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Worthing, Velká Británie 
Glaxo Wellcome Production, Mayenne Cedex, Francie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko – Augmentin 
Kypr – Augmentin 
Česká republika - Augmentin Duo 
Estonsko – Augmentin 
Finsko – Augmentin 
Řecko – Augmentin 

 

7/10 

Maďarsko - Augmentin Duo 
Island – Augmentin 
Irsko – Augmentin Duo 
Itálie – Augmentin, Clavulin 
Lotyšsko – Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 
Malta – Augmentin Duo 
Polsko – Augmentin 
Portugalsko – Augmentin Duo 
Rumunsko – Augmentin BIS 
Slovenská republika - Augmentin DUO 
Slovinsko – Augmentin 
Velká Británie – Augmentin DUO 400/57 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  : 19. 10. 2017 
 
Medicínské informace 
Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí. 
 
Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou tohoto jevu 
je skutečnost, že je bakterie rezistentní na užívané antibiotikum. To znamená, že bakterie mohou 
přežívat a dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky. 
Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání antibiotik 
může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence. 
Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění. 
Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak snížení nebezpečí vzniku 
rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik. 
1. 

Je velmi důležité, abyste užíval(a) antibiotikum ve správné dávce, ve správnou dobu a po 

doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci, a pokud něčemu nerozumíte, obraťte se na 
svého lékaře nebo lékárníka. 
2. 

Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte pouze 

k léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno. 
3. 

Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že má 

dotyčný infekci podobnou té Vaší. 
4. 

Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě. 

5. 

Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby tak byla 

zajištěna jejich správná likvidace. 
 
Návod na přípravu suspenze 
 
Před použitím zkontrolujte, zda je pečeť uzávěru neporušená. Zatřepejte lahvičkou, aby byl práškový 
obsah volně sypký. Přidejte odpovídající objem vody (tak, jak je uvedeno níže), otočte lahvičku dnem 
vzhůru a důkladně protřepejte. 
 

Síla 

Objem vody, který je třeba 
přidat k rekonstituci 
přípravku (ml) 

Konečný objem rekonstituované 
perorální suspenze (ml) 

400 mg/57 mg/5 ml 

32 

35 

 

64 

70 

 

127 

140 

 
Před odebráním každé dávky suspenzi dobře protřepejte. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Instrukce k použití stříkačky 

 

8/10 

 
K podávání přípravku Augmentin DUO je určena perorální dávkovací stříkačka 
Tato stříkačka je určena pouze pro použití s přípravkem Augmentin DUO a nesmí být používána 
k podávání jiných léčivých přípravků, protože značky jsou specifické pro tento přípravek. Stříkačka je 
dodávána s adaptérem, který umožňuje její připojení k lahvičce. 
 
Dávka na perorální dávkovací stříkačce je uvedena v mililitrech (ml). Dítěti má být podána dávka 
doporučená jeho lékařem. 
 
Zkontrolujte těsnění uzávěru před prvním použitím 
Před použitím zkontrolujte čistotu stříkačky a adaptéru, v případě potřeby je opláchněte čistou vodou. 
 
1. 

Lahvičkou před každým použitím zatřepejte. 

 

Trhy, kde jsou registrovány lahvičky s ryskou 
Odstraňte víčko 
Naplňte lahvičku vodou těsně pod rysku. Uzavřete, obraťte a dobře protřepejte, poté doplňte vodu 
přesně na rysku.Otočte a dobře protřepejte  
Trhy používající lahvičku s přesným objemem 
Odstraňte víčko. 
Naplňte lahvičku 32 ml, 64 ml nebo 127 ml vody. Uzavřete, obraťte a dobře protřepejte. 

 
2. 

Odstraňte uzávěr lahvičky. 

 

 

 
3. 

Odejměte adaptér ze stříkačky. Lahvičku držte pevně a do hrdla lahvičky vložte adaptér (adaptér 
by měl zůstat na místě). 
Do adaptéru vložte stříkačku a ujistěte se, že je vložena pevně. 

 

 

9/10 

 

 

4. 

Obraťte lahvičku se stříkačkou a natáhněte potřebnou dávku, určenou Vaším lékařem. 

 

 

 
5. 

Otočte lahvičku do svislé polohy a vyjměte stříkačku. 

 
6. 

Pro podání dávky opatrně položte špičku stříkačky do úst a pomalu zatlačte na píst stříkačky 
(opakujte kroky 4, 5 a 6, je-li zapotřebí více než jedna stříkačka k podání dávky). 

 

 

 

 

10/10 

7. 

Stříkačku důkladně opláchněte v čisté vodě. Před dalším použitím nechte stříkačku zcela 
vyschnout. 
 

 

 
8. 

Nasaďte zpět uzávěr lahvičky. 

 

 

 
Skladujte v chladničce a před použitím vždy protřepejte. 
 
Po naředění se suspenze musí použít během 7 dnů. 
 

Recenze

Recenze produktu AUGMENTIN DUO 1X140ML Prášek pro suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu AUGMENTIN DUO 1X140ML Prášek pro suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám