Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AUGMENTIN 600 MG 10X600MG Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19939

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Kód výrobku: 19939
Kód EAN: 8590335503236
Kód SÚKL: 92206
Držitel rozhodnutí: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Augmentin je indikován pro krátkodobou léčbu bakteriálních infekcí, které jsou vyvolány mikroorganizmy citlivými na Augmentin v následujících lokalizacích: - infekce horních cest dýchacích (včetně ORL infekcí), např. tonsillitis recurrens, sinusitis, otitis media; - infekce dolních cest dýchacích, např. akutní a chronická bronchitida, lobární pneumonie a bronchopneumonie; - urogenitální infekce, např. cystitis, urethritis, pyelonephritis, infekce ženského genitálu; - infekce kůže a měkkých tkání; - infekce kostní a kloubní, např. osteomyelitis; - jiné infekce, např. septický potrat, puerperální sepse, intraabdominální sepse, septikémie, peritonitis, pooperační infekce. Augmentin se dále podává profylakticky při rozsáhlých chirurgických zákrocích, u nichž existuje riziko infekce, např. v gastrointestinální, kardiální nebo renální oblasti, v oblasti pánve, v oblasti hlavy a krku, při náhradách kloubů a při operacích žlučových cest.

Příbalový leták

 

1/9 

Sp.zn. sukls69572/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Augmentin 600 mg, prášek pro injekční nebo infuzní roztok 

Augmentin 1,2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok 

 

amoxicillinum/acidum clavulanicum 

 
  
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.  
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. Co je přípravek Augmentin a k čemu se používá  
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin užívat  
3. Jak se přípravek Augmentin podává  
4. Možné nežádoucí účinky  
5. Jak přípravek Augmentin uchovávat  
6. Obsah balení a další informace  
 
  
1. Co je přípravek Augmentin a k čemu se používá  
 
Augmentin je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění. Obsahuje dvě odlišné 
léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých 
přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými).  
Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.  
 
Augmentin se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:  

  těžké ušní, nosní nebo krční infekce  

  infekce dýchacího ústrojí  

  infekce močového ústrojí  

  infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí  

  infekce kostí a kloubů  

  nitrobřišní infekce  
  infekce ženských pohlavních orgánů  

Augmentin se používá u dospělých a dětí k prevenci infekcí spojených s velkými chirurgickými  
zákroky.  
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin užívat  
  
Přípravek Augmentin Vám nemá být podán:  
•  

jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou nebo penicilin nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)  

•  

pokud jste v minulosti měl(a) těžkou alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum. Ta se 
mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku.  

 

2/9 

•  

pokud se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo 
žloutenka (zežloutnutí kůže)  

 
Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, neužívejte Augmentin. V případě jakýchkoli 
pochybností se před zahájením léčby přípravkem Augmentin poraďte s lékařem nebo lékárníkem.  
 
Upozornění a opatření  
Předtím než Vám bude podán přípravek Augmentin, oznamte svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře pokud:  
• máte infekční mononukleózu  
• se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy  
•u Vás nedochází k pravidelnému močení.  
 
Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem 
nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete užívat Augmentin.  
 
V některých případech může lékař určit typ bakterie, která způsobila infekci.  
Na základě výsledků vyšetření Vám může být podána odlišná síla přípravku Augmentin nebo jiný lék.  
 
Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti  
Augmentin může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi 
ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby přípravkem 
Augmentin věnovali zvláštní pozornost některým příznakům a snížili tak riziko vzniku možných 
problémů, viz „Nežádoucí účinky, které je třeba zejména mít na zřeteli“ v bodě 4.  
 
Krevní testy a vyšetření moče 
Pokud Vám budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo 
vyšetření jaterních testů) nebo vyšetření moče (ke stanovení glukózy), oznamte svému lékaři nebo 
zdravotní sestře, že užíváte Augmentin. Augmentin totiž může ovlivnit výsledky těchto testů.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Augmentin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Pokud užíváte zároveň s přípravkem Augmentin alopurinol (

užívaný

 k léčbě dny), může být u Vás 

zvýšené riziko kožní alergické reakce.  
 
Pokud užíváte probenecid (užívaný k léčbě dny), může Váš lékař upravit dávku přípravku Augmentin.  
 
Pokud užíváte současně s přípravkem Augmentin léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako 
např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.  
 
Augmentin může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických 
onemocnění).  
 

Augmentin může ovlivnit účinek mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění rejekce 
(odmítnutí) transplantovaných orgánů). 

 
Těhotenství, kojení a 

plodnost

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Augmentin může mít nežádoucí účinky, jejichž projevy mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit. 

 

3/9 

Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, pokud se necítíte zcela dobře. 
 
Augmentin obsahuje sodík a draslík 
 
Augmentin 600 mg, prášek pro injekční nebo infuzní roztok  
 

• Augmentin 600 mg obsahuje přibližně 31,4 mg (1,4 mmol) sodíku. Tuto skutečnost je třeba 
vzít v úvahu, pokud dodržujete dietu s omezeným přísunem sodíku.  
 
• Augmentin 600 mg obsahuje přibližně 19,6 mg (0,5 mmol) draslíku. Tuto skutečnost je třeba 
vzít v úvahu, pokud máte problémy s ledvinami nebo pokud dodržujete dietu s  omezeným 
přísunem draslíku.  

 
Augmentin 1,2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok  
 

• Augmentin 1,2 g obsahuje přibližně 62,9 mg (2,7 mmol) sodíku. Tuto skutečnost je třeba vzít 
v úvahu, pokud dodržujete dietu s omezeným přísunem sodíku.  
 
• Augmentin 1,2 g obsahuje přibližně 39,3 mg (1,0 mmol) draslíku. Tuto skutečnost je třeba 
vzít v úvahu, pokud máte problémy s ledvinami nebo pokud dodržujete dietu s omezeným 
přísunem draslíku.  

 
 
3. Jak se přípravek Augmentin podává 
 
Tento přípravek si v žádném případě nebudete podávat sám(sama). Bude Vám jej vždy podávat osoba 
s příslušnou kvalifikací, jako je lékař nebo zdravotní sestra.  
 
Doporučené dávky jsou následující:  
 
Dospělí a děti vážící 40 kg a více  
 
Standardní dávka  
 

1000 mg/200 mg po 8 hodinách.  
 

Dávky podávané k zabránění vzniku infekce 
v průběhu a po operaci  
 

1000 mg/200 mg před operací prováděnou 
v celkové anestézii.  
 
Dávka se může lišit v závislosti na typu operace.  
Pokud operace trvá déle než 1 hodinu, může Vám 
lékař podat opakovanou dávku.  
 

 
Děti vážící méně než 40 kg  
 
• Dávky určené pro děti se vypočítávají na základě tělesné hmotnosti.  
 
 Děti ve věku 3 měsíce a starší:  
 

25 mg/5 mg na kilogram tělesné hmotnosti  
podávaných po 8 hodinách.  
 

Děti mladší než 3 měsíce nebo vážící méně než 
4 kg 
 

25 mg/5 mg na kilogram tělesné hmotnosti 
podávaných po 12 hodinách. 

 
Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy  

 

4/9 

• Pokud máte problémy s ledvinami, může být u Vás dávkování přípravku změněno. V takovém 
případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.  
• Pokud máte problémy s játry, mohou u Vás být častěji prováděny krevní testy ke kontrole funkce 
jater.  
 
 
Jak Vám bude přípravek Augmentin podáván  
 
• Augmentin Vám bude podáván do žíly ve formě injekce nebo nitrožilní infuze.  
• Po dobu, co Vám bude podáván Augmentin, pijte dostatečné množství tekutin.  
• Augmentin se obvykle nepodává déle než 2 týdny, aniž by došlo k přehodnocení léčby lékařem.  
 
Jestliže Vám bylo podáno větší množství přípravku, než je doporučeno  
Je nepravděpodobné, že by Vám bylo podáno větší množství přípravku Augmentin, pokud však máte 
dojem, že Vám bylo podáno větší množství, oznamte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Příznaky mohou zahrnovat žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry.  
 
4. Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Nežádoucí účinky, které je třeba zejména mít na zřeteli  
 
Alergické reakce:  

  kožní vyrážka  

  zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, 

může se však vyskytnout i na jiné části těla  

  horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle,  

  otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo krku (angioedém) a způsobující obtíže s dýcháním  
  kolaps 

Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte užívat 
přípravek Augmentin. 
 
 
Zánět tlustého střeva  
Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha 
a/nebo horečka.  
 
 Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.  
 
Časté nežádoucí účinky  
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů  

  kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)  
  průjem  

Méně časté nežádoucí účinky  
Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů  

  kožní vyrážka, svědění  

 

5/9 

  vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)  
  pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek  

 pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, užívejte Augmentin před jídlem  

  zvracení  

  trávicí potíže  

  závratě  
  bolest hlavy  

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:  

  zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech 

 
Vzácné nežádoucí účinky  
Mohou se objevit až u 1 z 1 000 pacientů  

  kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou 

obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme)  

Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře.  

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:  

  snížený počet krevních destiček podílejících se na srážlivosti krve  
  snížený počet bílých krvinek  

Není známo 
Z dostupných údajů nelze určit. 

  Alergické reakce (viz výše)  

  Zánět tlustého střeva (viz výše)  
 

Zánět mozkových blan (aseptická meningitida)

 

  Závažné kožní reakce:  
-  Rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a odlupující se kůží, vyskytující se zejména v okolí úst, 

nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a ještě závažnější forma 
projevující se rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného povrchu – toxická 
epidermální nekrolýza
)  

-  Rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní  
 

dermatitida)  

-  Zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza)  

 Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.  
 

  Zánět jater (hepatitida)  

  Žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se 

projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma. 

  Zánět ledvinných kanálků  

  Snížená srážlivost krve  

  Křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Augmentin nebo u pacientů 

s ledvinovými problémy)  

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:  

  výrazné snížení počtu bílých krvinek  

 

6/9 

  snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)  

  krystalky v moči  

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 

 
5. Jak přípravek Augmentin uchovávat  
 
Doba použitelnosti a podmínky uchovávání jsou uvedeny na obalu pro informaci lékaři, zdravotní 
sestře nebo lékárníkovi. Tito zdravotničtí pracovníci pro Vás připraví lék k podání. Přípravek má být 
použit do 20 minut po rozpuštění. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.  
 
6. Obsah balení a další informace  
 
Co Augmentin obsahuje  
 
Augmentin 600 mg, prášek pro injekční nebo infuzní roztok:  
Léčivými látkami jsou amoxicillinum natricum v množství odpovídajícím amoxicillinum 500 mg a 
kalii clavulanas v množství odpovídajícím acidum clavulanicum 100 mg v 1 injekční lahvičce.  
 
Augmentin 1,2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok:  
Léčivými látkami jsou amoxicillinum natricum v množství odpovídajícím amoxicillinum 1 000 mg a 
kalii clavulanas v množství odpovídajícím acidum clavulanicum 200 mg v 1 injekční lahvičce.  
 
Tato léková forma neobsahuje pomocné látky, přečtěte si, však, prosím, důležité informace týkající se 
obsahu sodíku a draslíku v přípravku Augmentin uvedené v bodu 2.  
 
Lékař, zdravotní sestra nebo lékárník pro Vás připraví injekci k podání rozpuštěním prášku ve 
vhodném rozpouštědle (jako je např. voda na injekci nebo injekční nebo infuzní roztok). 
 
Jak Augmentin vypadá a co obsahuje toto balení  
Augmentin 600 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok je dodáván v injekčních lahvičkách 
z čirého skla obsahujících sterilní prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku. Balení 
obsahuje 1, 5 nebo 10 injekčních lahviček. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

7/9 

 
Augmentin 1,2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok je dodáván v injekčních lahvičkách nebo 
lahvích z čirého skla obsahujících sterilní prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku. 
Balení obsahuje 1, 5, 10, 25 nebo 100 injekčních lahviček. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci  
 
Držitel rozhodnutí o registraci:
 
SmithKline Beecham Limited,  
Brentford, Middlesex,  
Velká Británie  
 
Výrobci: 
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Worthing, Velká Británie

 

Biopharma S.r.l., Santa Palomba, Řím, Itálie 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko

 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:  
 
Augmentin 600 mg, prášek pro injekční nebo infuzní roztok  
Kypr – Augmentin  

 

Česká republika – Augmentin  
Francie – Augmentin IV  
Německo – Augmentan IV  
Maďarsko – Augmentin  
Island – Augmentin IV  
Irsko – Augmentin Intravenous  
Malta – Augmentin Intravenous  
Nizozemsko – Augmentin  
Polsko – Augmentin  
Slovinsko – Augmentin  
Velká Británie - Augmentin Intravenous  
 
Augmentin 1,2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok  
Belgie – Augmentin  
Kypr – Augmentin  
Česká republika – Augmentin  
Estonsko – Augmentin  
Francie – Augmentin IV  
Německo – Augmentan IV  
Řecko – Augmentin  
Maďarsko - Augmentin  
Island- Augmentin IV  
Irsko- Augmentin Intravenous  
Itálie - Augmentin  
Lotyšsko – Augmentin  
Lucembursko – Augmentin  
Malta – Augmentin Intravenous  
Nizozemsko – Augmentin  
Polsko – Augmentin  
Rumunsko – Augmentin Intravenos  
Slovinsko – Augmentin  
Španělsko – Augmentine Intravenoso  

 

8/9 

Velká Británie – Augmentin Intravenous  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.12.2015 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Následující informace je určena pouze pro lékaře a další zdravotníky:  
Další informace viz Souhrn údajů o přípravku  
 
 
Způsob podání  
 
Augmentin může být podán buď ve formě pomalé intravenózní injekce trvající 3 až 4 minuty přímo do 
žíly nebo kapací infuzí trvající 30 až 40 minut. Augmentin není vhodný pro intramuskulární podání.  
 
Rekonstituce  
 
Pouze k jednorázovému použití. Všechen nepoužitý roztok musí být zlikvidován. 
Rekonstituce/ředění musí být provedeno za aseptických podmínek. Roztok musí být před podáním 
vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje částice a není zabarven. Roztok smí být použit pouze 
v případě, že je čirý a bez přítomnosti částic. 
Injekční lahvičky a lahve přípravku Augmentin nejsou určeny pro opakované použití. 
Všechen nepoužitý přípravek a odpadní materiál musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
Příprava roztoků pro intravenózní injekci  
 
Běžným rozpouštědlem je voda na injekci Ph.Eur. Během rekonstituce se může (ale nemusí) objevit 
přechodné růžové zbarvení. Rekonstituované roztoky jsou za normálních okolností bezbarvé až žluté 
barvy.  
 
Augmentin ve formě roztoku pro bolusovou intravenózní injekci je třeba podat během 20 minut po 
rekonstituci.  
 
500 mg/100 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok 
Augmentin 600 mg se rozpouští v 10 ml rozpouštědla. Tím se získá přibližně 10,5 ml roztoku pro 
jednorázové podání. 
 
1000 mg/200 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok 
Augmentin 1,2 g se rozpouští ve 20 ml rozpouštědla. Tím se získá přibližně 20,9 ml roztoku pro 
jednorázové podání.  
 
 
Příprava roztoků pro intravenózní infuzi  
500 mg/100 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok  
Augmentin se rozpouští tak, jak je popsáno výše. Získaný roztok je třeba neprodleně rozředit v 50 ml 
infuzního roztoku za pomoci minibagu nebo in-line buretty.  
 
1000 mg/200 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok  
Augmentin se rozpouští tak, jak je popsáno výše. Získaný roztok je třeba neprodleně rozředit ve 100 
ml infuzního roztoku za pomoci minibagu nebo in-line buretty.  
 
Stabilita připravených roztoků  
 

 

9/9 

Přípravek po rozpuštění (připravený pro intravenózní injekci nebo pro ředění na infuzi) 
 
500 mg/100 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok 
Rekonstituovaný roztok (po přidání 10 ml vody na injekci do jedné injekční lahvičky) má být 
použit nebo naředěn neprodleně, nejdéle během 20 minut.  
 
1000 mg/200 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok 
Rekonstituovaný roztok (po přidání 20 ml vody na injekci do jedné injekční lahvičky) má být 
použit nebo naředěn neprodleně, nejdéle během 20 minut.  
 
Přípravek po naředění (připravený pro intravenózní infuzi) 
 
500 mg/100 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok 
Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 2 – 3 hodin při 25 °C, nebo 8 hodin při 5 
°C. Z mikrobiologického hlediska má být rekonstituovaný a naředěný roztok (po přidání obsahu 
jedné rekonstituované lahvičky k minimálně 50 ml infuzního roztoku) použit okamžitě.  
 
1000 mg/200 mg prášek pro injekční nebo infuzní roztok 
Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 2 – 3 hodin při 25 °C, nebo 8 hodin při 5 
°C. Z mikrobiologického hlediska má být rekonstituovaný a naředěný roztok (po přidání obsahu 
jedné rekonstituované lahvičky k minimálně 100 ml infuzního roztoku) použit okamžitě.  
 
Intravenózní infuze amoxicilinu/kyseliny klavulanové může být podána s řadou různých 
intravenózních roztoků. V doporučených objemech infuzních roztoků je koncentrace antibiotika 
udržována na dostatečné úrovni při 5 °C a při pokojové teplotě (25 °C). Jestliže je rekonstituce a 
podávání prováděno za pokojové teploty (25 °C), má být podávání infuze dokončeno v časech 
uvedených v tabulce níže. 
 

Infuzní roztok 

Doba, po kterou je roztok stabilní při 25 °C 

Voda na injekci Ph.Eur. 

3 hodiny 

0,9% w/v infuzní roztok chloridu sodného  
(9 mg/ml) 

3 hodiny 

Složený roztok chloridu sodného (Ringerův 
roztok) 

2 hodiny 

Složený roztok mléčnanu sodného (Ringer-
laktát:Hartmannův roztok) 

2 hodiny 

0,3% (w/v) infuzní roztok chloridu 
draselného a chloridu sodného (3 mg/ml a 9 
mg/ml) 

2 hodiny 

 
Pro uchovávání při 5 °C může být rekonstituovaný roztok přípravku Augmentin IV přidán do 
infuzního vaku, který byl předem vychlazen v chladničce, obsahujícího buď vodu na injekci 
Ph.Eur. nebo chlorid sodný BP(0,9% w/v). Takto připravený roztok pro infuzi může být uchováván 
až 8 hodin. Infuze pak musí být zahájena neprodleně po dosažení pokojové teploty. 
 
Stabilita roztoků přípravku Augmentin IV je závislá na koncentraci. V případě, že je zapotřebí 
použít roztok o vyšší koncentraci, je zapotřebí odpovídajícím způsobem upravit dobu stability 
roztoku pro infuzi. 
 
Roztok přípravku Augmentin IV je méně stabilní v infuzních roztocích obsahujících glukózu, 
dextran nebo bikarbonát. Rekonstituovaný roztok  přípravku Augmentin může být injektován do 
kapačky po dobu 3- 4 minut. 
Jakýkoli nepoužitý roztok antibiotika je zapotřebí zlikvidovat. 
 
 

Recenze

Recenze produktu AUGMENTIN 600 MG 10X600MG Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu AUGMENTIN 600 MG 10X600MG Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám