Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AUGMENTIN 1 G 14X1GM Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19965

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Kód výrobku: 19965
Kód EAN: 8590335505698
Kód SÚKL: 94933
Držitel rozhodnutí: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Augmentin 1 g se užívá k léčení bakteriálních infekcí vyžadujících antibiotickou léčbu. Jde zejména o infekce v oblasti krční, nosní, ušní, dolních dýchacích cest a plic, dále infekce kůže a měkkých tkání, infekce močového a pohlavního ústrojí, pooperační infekce aj. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 12 let věku (s tělesnou hmotností nad 40 kg).

Příbalový leták

1/8
sp. zn. sukls99868/2011
sp. zn. sukls11386/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Augmentin 625 mg, potahované tablety
Augmentin 1 g, potahované tablety
Amoxicillinum/acidum clavulanicum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám (nebo Vašemu dítěti). Nedávejte jej žádné další osobě.
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Augmentin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin užívat
3. Jak se přípravek Augmentin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Augmentin uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK AUGMENTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Augmentin je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění.
Obsahuje dvě odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do
skupiny léčivých přípravků nazývaných peniciliny, které někdy mohou přestat působit (stávají se
neúčinnými).
Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.
Augmentin se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:
infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin
infekce dýchacího ústrojí
infekce močového ústrojí
infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
infekce kostí a kloubů
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
AUGMENTIN UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Augmentin:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo
jakoukoliv složku přípravku Augmentin (uvedenou v bodě 6)
pokud jste v minulosti měl/a těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné
antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku
2/8
pokud se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo
žloutenka (zežloutnutí kůže)
Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, neužívejte Augmentin. V případě jakýchkoli
pochybností se před zahájením léčby přípravkem Augmentin poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Augmentin je zapotřebí:
Předtím než začnete užívat přípravek Augmentin, oznamte svému lékaři:
jestliže máte infekční mononukleózu
jestliže se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy
jestliže u Vás nedochází k pravidelnému močení.
Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem předtím, než začnete užívat Augmentin.
V některých případech může lékař určit typ baktérie, která způsobila infekci.
Na základě výsledků vyšetření Vám může být podána odlišná síla přípravku Augmentin nebo jiný lék.
Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost
Přípravek Augmentin může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí
účinky. Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby
přípravkem Augmentin věnovali zvláštní pozornost některým příznakům a snížili tak riziko vzniku
možných problémů. Viz odstavec Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost v bodě 4.
Krevní a močové testy
Pokud Vám budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo
jaterní funkční testy) nebo močové testy (ke stanovení glukózy), oznamte svému lékaři nebo zdravotní
sestře, že užíváte přípravek Augmentin. Přípravek Augmentin totiž může ovlivnit výsledky těchto
testů.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo o rostlinných
přípravcích.
Pokud užíváte zároveň s přípravkem Augmentin alopurinol (k léčbě dny), může být u Vás zvýšené
riziko alergické reakce.
Pokud užíváte probenecid (léčivo užívané k léčbě dny), může Váš lékař snížit dávku přípravku
Augmentin.
Pokud užíváte současně s přípravkem Augmentin léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako
např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.
Augmentin může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických
onemocnění).
Těhotenství a kojení
Oznamte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo pokud si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo
pokud kojíte.
Předtím, než začnete užívat jakékoli léčivo, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
3/8
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Augmentin může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit.
Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK AUGMENTIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Augmentin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a děti vážící 40 kg a více
Augmentin 625 mg, potahované tablety
Obvyklá dávka je:
1 tableta užívaná třikrát denně
Augmentin 1 g, potahované tablety
Obvyklá dávka 1 tableta dvakrát denně
Vyšší dávkování 1 tableta třikrát denně
Děti vážící méně než 40 kg
Děti ve věku 6 let a méně by měly být přednostně léčeny přípravkem Augmentin ve formě perorální
suspenze.
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu, pokud podáváte tablety přípravku Augmentin dětem
vážícím méně než 40 kg. Tablety nejsou vhodné pro děti vážící méně než 25 kg.
Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy
Pokud máte problémy s ledvinami, může být u Vás dávkování přípravku změněno. V takovém
případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.
Pokud máte problémy s játry, mohou u Vás být častěji prováděny krevní testy ke kontrole
funkce jater.
Jak užívat přípravek Augmentin
Spolkněte celou tabletu a zapijte sklenicí vody. Tablety užívejte na začátku jídla nebo těsně před
jídlem.
Tablety je možné přelomit v místě půlící rýhy, aby se usnadnilo jejich polykání. Obě části tablety musí
být užity najednou.
Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup
nejméně 4 hodiny. Neužívejte 2 dávky během 1 hodiny.
Neužívejte přípravek Augmentin déle než 2 týdny. Pokud Vaše potíže stále přetrvávají,
navštivte znovu lékaře.
Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Augmentin, než jste měl/a
Pokud jste užil/a větší dávku přípravku Augmentin, než jste měl/a mohou se u Vás objevit žaludeční
obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve svému lékaři a ukažte
mu také obal tohoto přípravku.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Augmentin
Jestliže jste zapomněl/a užít obvyklou dávku přípravku Augmentin, užijte ji hned, jakmile si své
opomenutí uvědomíte. Další dávku neužívejte příliš brzo, ale s jejím užitím, počkejte přibližně
4 hodiny.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Augmentin
Pokračujte v užívání přípravku, až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítíte lépe.
4/8
K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, mohla by se
infekce vrátit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Augmentin nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost
Alergické reakce:
kožní vyrážka
zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži,
může se však vyskytnout i na jiné části těla
horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle
otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém) a způsobující obtíže
s dýcháním
mdloba.
Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte užívat
přípravek Augmentin.
Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha
a/nebo horečka.
Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.
Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů
průjem (u dospělých).
Časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů
kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)
pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek
pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, užívejte Augmentin před jídlem
zvracení
průjem (u dětí).
Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů
kožní vyrážka, svědění
vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)
trávicí potíže
závratě
bolest hlavy.
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:
zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech.
5/8
Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů
kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou
obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji erythema multiforme)
Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře.
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:
snížený počet tělísek podílejících se na srážlivosti krve
snížený počet bílých krvinek
Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se objevují u velmi malého počtu pacientů a přesná frekvence jejich výskytu
není známa.
Alergické reakce (viz výše)
Zánět tlustého střeva (viz výše)
Závažné kožní reakce:
-rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a odlupující se kůží, vyskytující se zejména v okolí úst, nosu,
očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a ještě závažnější forma projevující se
rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného povrchu toxická epidermální
nekrolýza)
-rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní
dermatitida)
-zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza).
Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.
zánět jater (hepatitida)
žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se
projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
zánět ledvinných kanálků
snížená srážlivost krve
nadměrná aktivita
křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Augmentin nebo u pacientů
s ledvinovými problémy)
černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený
skvrny na zubech (u dětí), které lze obvykle odstranit čištěním zubů.
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:
výrazné snížení počtu bílých krvinek
snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
krystalky v moči.
Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky
Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo je pro Vás
obtěžující nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
6/8
5 JAK PŘÍPRAVEK AUGMENTIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Augmentin neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tablety v balení se sáčkem s desikantem mají být užity do 30 dnů po otevření sáčku.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Neužívejte přípravek Augmentin, jestliže jsou tablety poškozené.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Augmentin obsahuje
Augmentin 625 mg:
Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. Jedna tableta obsahuje amoxicillinum
trihydricum v množství odpovídajícím 500 mg amoxicillinum a kalii clavulanas v množství
odpovídajícím 125 mg acidum clavulanicum.
Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety - magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),
koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa.
Potahová vrstva - oxid titaničitý (E171), hypromelosa 2910/5 a 2910/15, makrogol 4000 a 6000,
dimetikon.
Augmentin 1 g:
Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. Jedna tableta obsahuje amoxicillinum
trihydricum v množství odpovídajícím 875 mg amoxicillinum a kalii clavulanas v množství
odpovídajícím 125 mg acidum clavulanicum.
Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety - magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),
koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa.
Potahová vrstva - oxid titaničitý (E171), hypromelosa 2506/5 a 2506/15, makrogol 4000 a 6000,
dimetikon.
Jak Augmentin vypadá a co obsahuje toto balení
Augmentin 625 mg, potahované tablety jsou bílé až téměř bílé tablety oválného tvaru, na jedné straně
s vyraženým označením AC a půlící rýhou.
Tablety jsou baleny v:
blistrech vložených do krabičky. Balení obsahuje 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 nebo 500
tablet.
blistrech zabalených do sáčků, vložených do krabičky. Balení obsahuje 14, 20 nebo 21 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Augmentin 1 g, potahované tablety jsou bílé až téměř bílé tablety tvaru tobolky, na obou stranách
vyražené označení AC, na jedné straně půlicí rýha.
7/8
Tablety jsou baleny v:
blistrech vložených do krabičky. Balení obsahuje 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 nebo 500
tablet.
blistrech zabalených do sáčků, vložených do krabičky. Balení obsahuje 14 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci
Držitel rozhodnutí o registraci:
SmithKline Beecham Limited,
Brentford, Middlesex,
Velká Británie
Výrobci:
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Worthing, Velká Británie
Glaxo Wellcome Production, Mayenne Cedex, Francie
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:
Augmentin 625 mg, potahované tablety
Rakousko Augmentin
Belgie Augmentin
Bulharsko Augmentin
Kypr Augmentin
Česká republika Augmentin
Estonsko Augmentin
Řecko Augmentin
Maďarsko Augmentin, Augmentin Duo
Island Augmentin
Irsko Augmentin Duo, Augmentin
Lotyšsko Augmentin
Litva Augmentin
Lucembursko Augmentin
Malta Augmentin
Nizozemsko Augmentin, Amoxicilline/clavulaanzuur
Polsko Augmentin
Portugalsko Augmentin
Rumunsko Augmentin
Slovenská republika Augmentin
Slovinsko Augmentin
Španělsko Augmentine, Clavumox
Velká Británie Augmentin
Augmentin 1 g, potahované tablety
Rakousko Augmentin
Belgie- Augmentin
Bulharsko - Augmentin
Kypr Augmentin
Česká republika Augmentin
Estonsko - Augmentin
Finsko Augmentin
Německo Augmentan
Řecko - Augmentin
8/8
Maďarsko Augmentin Duo
Island - Augmentin
Irsko Augmentin
Itálie Augmentin
Lotyšsko - Augmentin
Litva Augmentin
Lucembursko - Augmentin
Malta Augmentin
Nizozemsko - Augmentin
Polsko - Augmentin
Portugalsko Augmentin Duo
Rumunsko Augmentin
Slovenská republika Augmentin
Španělsko Augmentine, Clavumox
Velká Británie Augmentin
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 31.1.2013
Medicínské informace
Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí.
Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou tohoto jevu
je skutečnost, že je bakterie rezistentní na užívané antibiotikum. To znamená, že bakterie mohou
přežívat a dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky.
Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání antibiotik
může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence.
Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění.
Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak snížení nebezpečí vzniku
rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik.
1. Je velmi důležité, abyste užívali antibiotikum ve správné dávce, ve správnou dobu a po
doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci, a pokud něčemu nerozumíte,
obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
2. Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte pouze k
léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno.
3. Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že má
dotyčný infekci podobnou té Vaší.
4. Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě.
5. Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby tak byla
zajištěna jejich správná likvidace.
Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:
Lot = číslo šarže
EXP = použitelné do

Recenze

Recenze produktu AUGMENTIN 1 G 14X1GM Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AUGMENTIN 1 G 14X1GM Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám