Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

ATRIPLA 30 Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 111606

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 111606
Kód EAN:
Kód SÚKL: 29998
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Atripla je určena k léčbě infekce virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV) u dospělých ve věku nad 18 let, kteří byli již předtím léčeni jinými antiretrovirovými léky a měli infekci HIV-1 pod kontrolou nejméně tři měsíce. Pacienti nesmí mít zkušenost se selháním léčby na předchozí terapii HIV. Atripla je jediná tableta obsahující tři léčivé látky pohromadě, takže se může použít místo užívání tří jednotlivých léků samostatně při stejných dávkách.

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 
 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Atripla 600 mg/200 mg/245 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje efavirenzum 600 mg, emtricitabinum 200 mg a tenofovirum 
disoproxilum 245 mg (ve formě tenofoviri disoproxili fumaras). 
 
Pomocná látka se známým účinkem 
Jedna tableta obsahuje 1 mmol (23,6 mg) sodíku. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta. 
 
Růžová potahovaná tableta ve tvaru tobolky o rozměrech 20 mm x 10,4 mm, na jedné straně je 
vytlačeno “123”, na druhé straně je bez potisku. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Přípravek Atripla je kombinací pevně stanovených dávek efavirenzu, emtricitabinu a tenofovir-
disoproxil-fumarátu. Je indikován k léčbě infekce virem lidské imunodeficience 1 (HIV-1) 
u dospělých ve věku od 18 let s virovou supresí do stupně RNA HIV-1 < 50 kopií/ml trvající při 
současné kombinované antiretrovirové terapii více než tři měsíce. Pacienti nesmí mít v anamnéze 
virologické selhání předchozí antiretrovirové terapie a musí být o nich známo, že se u nich nevyskytly 
kmeny viru s mutací prokazující významnou rezistenci na kteroukoli ze tří složek obsažených v 
přípravku Atripla před zahájením jejich prvního antiretrovirového režimu léčby (viz body 4.4 a 5.1). 
 
Důkaz přínosu přípravku Atripla je založen zejména na údajích z 48týdenní klinické studie, ve které 
pacienti se stabilizovanou virovou supresí přešli z kombinované antiretrovirové terapie na přípravek 
Atripla (viz bod 5.1). V současnosti nejsou k dispozici údaje z klinických studií s přípravkem Atripla 
u dosud neléčených pacientů, ani u pacientů intenzivně předléčených. 
 
Nejsou k dispozici žádné údaje podporující kombinaci přípravku Atripla a jiných antiretrovirových 
látek. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Terapii má zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce. 
 
Dávkování 
Dospělí 
Doporučená dávka přípravku Atripla je jedna tableta užívaná perorálně jednou denně. 
 
Pokud pacient zmešká dávku přípravku Atripla do 12 hodin od doby, kdy je obvykle užita, měl by užít 
přípravek Atripla co nejdříve a pokračovat v normálním dávkovacím schématu. Pokud pacient zmešká 
dávku přípravku Atripla o více než 12 hodin a je téměř čas na další dávku, neměl by užít zmeškanou 
dávku a měl by pokračovat v obvyklém plánu dávek. 
 

Pokud pacient zvrací během jedné hodiny po užití přípravku Atripla, měla by být užita další tableta. 
Pokud pacient zvrací více než jednu hodinu po užití přípravku Atripla, nemusí užívat další dávku. 
 
Doporučuje se, aby se přípravek Atripla užíval nalačno, protože jídlo může zvýšit expozici efavirenzu 
a může vést ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků (viz body 4.4 a 4.8). Ke zlepšení snášenlivosti 
efavirenzu s ohledem na nežádoucí účinky na nervový systém se doporučuje podávání před spaním 
(viz bod 4.8). 
 
Předpokládá se, že expozice tenofoviru (AUC) bude přibližně o 30 % nižší po podání přípravku 
Atripla nalačno ve srovnání s užitím jednotlivé složky tenofovir-disoproxil-fumarátu s jídlem (viz 
bod 5.2). Údaje o klinickém významu snížení farmakokinetické expozice nejsou dostupné. U 
virologicky suprimovaných pacientů se předpokládá omezený klinický význam tohoto snížení (viz bod 
5.1). 
 
Tam, kde je indikováno přerušení léčby jednou složkou přípravku Atripla nebo kde je nezbytná úprava 
dávkování, jsou k dispozici samostatné přípravky s efavirenzem, emtricitabinem a tenofovir-
disoproxil-fumarátem. Prosím podívejte se do Souhrnu údajů o přípravku těchto léčivých přípravků. 
 
Jestliže se léčba přípravkem Atripla vysadí, musí se vzít v úvahu dlouhý poločas efavirenzu (viz 
bod 5.2) a dlouhé intracelulární poločasy tenofoviru a emtricitabinu. Kvůli variabilitě těchto parametrů 
mezi pacienty a obavám z rozvoje rezistence se má postupovat podle pravidel léčby HIV a je třeba 
také vzít v úvahu důvod přerušení léčby. 
 
Úprava dávky: Jestliže je pacientům vážícím 50 kg nebo více podávána Atripla současně 
s rifampicinem, je možné zvážit přidání 200 mg/den (800 mg celkem) efavirenzu (viz bod 4.5). 
 
Speciální populace 
Starší pacienti 
Při podávání přípravku Atripla starším pacientům je zapotřebí opatrnosti (viz bod 4.4). 
 
Porucha funkce ledvin 
Atripla se nedoporučuje podávat pacientům se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin 
(clearance kreatininu (CrCl) < 50 ml/min). Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce 
ledvin vyžadují úpravu intervalu dávkování emtricitabinu a tenofovir-disoproxil-fumarátu, kterého 
nelze dosáhnout kombinovanou tabletou (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Porucha funkce jater 
Farmakokinetika přípravku Atripla nebyla studována u pacientů s poruchou funkce jater. Pacienti 
s mírným onemocněním jater (Child-Pugh-Turcotte (CPT), třída A) mohou být léčeni běžně 
doporučenou dávkou přípravku Atripla (viz body 4.3, 4.4 a 5.2). U pacientů by se měly pozorně 
sledovat nežádoucí účinky, zejména neurologické symptomy související s efavirenzem (viz body 4.3 
a 4.4). 
 
Jestliže se přeruší léčba přípravkem Atripla u pacientů infikovaných současně HIV a HBV, mají se 
u těchto pacientů pozorně sledovat příznaky exacerbace hepatitidy (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
Bezpečnost a účinnost přípravku Atripla u dětí do 18 let věku nebyla ještě stanovena (viz bod 5.2). 
 
Způsob podání 
Doporučuje se spolknout celou tabletu Atripla a zapít ji vodou, jednou denně. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 
6.1. 
Pacienti se závažnou poruchou funkce jater (CPT, třída C) (viz bod 5.2). 

 
Současné podávání s terfenadinem, astemizolem, cisapridem, midazolamem, triazolamem, pimozidem, 
bepridilem nebo námelovými alkaloidy (například ergotaminem, dihydroergotaminem, ergonovinem 
a methylergonovinem). Kompetice o cytochrom P450 (CYP) 3A4 s efavirenzem by mohla vést 
k inhibici metabolismu a případným závažným a/nebo život ohrožujícím nežádoucím účinkům 
(například srdeční arytmie, prodloužená sedace nebo respirační deprese) (viz bod 4.5). 
 
Současné podávání s vorikonazolem. Efavirenz významně snižuje plazmatickou koncentraci 
vorikonazolu, zatímco vorikonazol významně zvyšuje plazmatickou koncentraci efavirenzu. Protože 
Atripla je přípravek s fixní kombinací dávek, dávka efavirenzu nemůže být změněna (viz bod 4.5). 
 
Současné podávání s rostlinnými přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum
kvůli riziku snížených plazmatických koncentrací a snížení klinických účinků efavirenzu (viz bod 4.5). 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Současné podání s jinými léčivými přípravky 
Jako fixní kombinace se Atripla nemá podávat současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími 
stejné účinné složky, emtricitabin nebo tenofovir-disoproxil-fumarát. Atripla se nemá podávat 
současně s přípravky obsahujícími efavirenz, pokud to není zapotřebí pro úpravu nastavení dávky, 
např. s rifampicinem (viz bod 4.2). Vzhledem k podobnosti s emtricitabinem se Atripla nemá podávat 
současně s jinými cytidinovými analogy, jako je lamivudin (viz bod 4.5). Atripla se nemá podávat 
současně s adefovir dipivoxilem nebo s léčivými přípravky obsahujícími tenofovir alafenamid. 
 
Současné podávání přípravku Atripla a didanosinu se nedoporučuje, protože expozice didanosinu se 
po současném podávání s tenofovir-disoproxil-fumarátem významně zvýšila, což může zvýšit riziko 
nežádoucích reakcí spojených s didanosinem (viz bod 4.5). Vzácně byla hlášena pankreatitida 
a laktátová acidóza, někdy fatální. 
 
Současné podávání přípravku Atripla a sofosbuviru/velpatasviru se nedoporučuje, protože se očekává, 
že plazmatická koncentrace velpatasviru po současném podávání s efanvirenzem klesne, což povede 
ke snížení terapeutického účinku sofosbuviru/velpatasviru (viz bod 4.5). 
 
Nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti přípravku Atripla v kombinaci s jinými 
antiretrovirovými léky. 
 
Současné užívání výtažků z Ginkgo biloba se nedoporučuje (viz bod 4.5). 
 
Převedení z léčby inhibitory proteáz 
Nyní dostupné údaje naznačují trend, že u pacientů léčených inhibitory proteáz může vést převedení 
na přípravek Atripla ke snížení odpovědi na léčbu (viz bod 5.1). Tito pacienti by měli být pečlivě 
sledováni kvůli vzestupu virové zátěže, a také kvůli nežádoucím účinkům, jelikož bezpečnostní profil 
efavirenzu se liší od bezpečnostního profilu inhibitorů proteáz. 
 
Oportunní infekce 
U pacientů užívajících přípravek Atripla nebo kteroukoli jinou antiretrovirovou léčbu se mohou dále 
rozvíjet oportunní infekce a jiné komplikace infekce HIV, a proto musí zůstat pod pečlivým klinickým 
dozorem lékařů, kteří mají zkušenosti s léčbou pacientů s onemocněními spojenými s HIV. 
 
Přenos HIV 
Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko 
sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu 
v souladu s národními doporučeními. 
 
Vliv jídla 

Podávání přípravku Atripla spolu s jídlem může zvyšovat expozici efavirenzu (viz bod 5.2) a může 
vést ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků (viz bod 4.8). Doporučuje se užívat přípravek Atripla 
nalačno, nejlépe před spaním. 
 
Onemocnění jater 
Farmakokinetika, bezpečnost a účinnost přípravku Atripla nebyly stanoveny u pacientů s významnými 
doprovodnými poruchami jater (viz bod 5.2). Atripla je kontraindikována u pacientů se závažnou 
poruchou funkce jater (viz bod 4.3) a nedoporučuje se u pacientů se středně závažnou poruchou jater. 
Protože efavirenz je metabolizován hlavně systémem CYP, je třeba dbát opatrnosti při podávání 
přípravku Atripla pacientům s mírnou poruchou jater. U těchto pacientů musí být pozorně sledován 
výskyt nežádoucích účinků efavirenzu, zejména neurologických příznaků. Pravidelně se mají provádět 
laboratorní testy k vyhodnocení onemocnění jater (viz bod 4.2). 
 
U pacientů s předchozí dysfunkcí jater včetně chronické aktivní hepatitidy se objevuje během 
kombinované antiretrovirové léčby (CART) zvýšená frekvence abnormalit jaterních funkcí a měli by 
být monitorováni podle standardní praxe. Jestliže se objeví zhoršení jaterního onemocnění nebo trvalé 
zvýšení sérových transamináz na více než pětinásobek horní hranice normálního rozsahu, je třeba 
zvážit přínos pokračující léčby přípravkem Atripla proti možným rizikům významné jaterní toxicity. 
U takových pacientů se musí zvážit přerušení nebo vysazení léčby (viz bod 4.8). 
 
U pacientů léčených jinými léčivými přípravky spojovanými s jaterní toxicitou se také doporučuje 
monitorování jaterních enzymů. 
 
Hepatální příhody 
Selhání funkce jater bylo po uvedení přípravku na trh hlášeno u pacientů bez předchozího jaterního 
onemocnění či jiných známých rizikových faktorů (viz bod 4.8). Monitorování jaterních enzymů nutno 
uvážit u všech pacientů, a to nezávisle na předchozí jaterní dysfunkci nebo jiných rizikových 
faktorech. 
 
Pacienti se souběžnou infekcí HIV a hepatitidou B (HBV) nebo C (HCV) 
Pacienti s chronickou hepatitidou B nebo C a léčení CART jsou vystaveni zvýšenému riziku 
závažných a potencionálně fatálních hepatických nežádoucích účinků. 
 
Pro optimální léčbu infekce HIV u pacientů souběžně nakažených HBV by se měli lékaři řídit 
současnými pokyny pro léčbu HIV. 
 
V případě souběžné antivirové terapie pro hepatitidu B nebo C věnujte, prosím, také pozornost 
příslušným Souhrnům údajů o přípravku pro tyto léčivé přípravky. 
 
Bezpečnost a účinnost přípravku Atripla nebyla stanovena pro léčbu chronické infekce HBV. 
Emtricitabin a tenofovir samostatně i v kombinaci prokázaly ve farmakodynamických studiích 
účinnost proti HBV (viz bod 5.1). Omezené klinické zkušenosti naznačují, že emtricitabin a tenofovir-
disoproxyl-fumarát působí proti HBV, když jsou používány v kombinované antiretrovirové léčbě 
infekce HIV. Po přerušení léčby přípravkem Atripla může u pacientů infikovaných HIV a současně 
HBV dojít k závažné akutní exacerbaci hepatitidy. Pacienti s infekcí HIV a souběžně infikovaní HBV, 
kteří přestanou užívat přípravek Atripla, by měli být pečlivě sledováni klinickými i laboratorními 
kontrolami nejméně po dobu čtyř měsíců po přerušení léčby přípravkem Atripla. Je-li to vhodné, může 
být indikováno obnovení terapie hepatitidy B. U pacientů se závažnějším onemocněním jater nebo 
cirhózou není přerušení léčby doporučeno, protože by následná exacerbace hepatitidy mohla vést k 
jaterní dekompenzaci. 
 
Psychiatrické symptomy 
U pacientů léčených efavirenzem byly popsány nežádoucí psychiatrické účinky. Pacienti 
s psychiatrickými poruchami v předchozí anamnéze jsou zřejmě vystaveni většímu riziku závažných 
nežádoucích psychiatrických účinků. Zejména těžká deprese byla častější u pacientů s depresí 
v anamnéze. Po uvedení přípravku na trh se objevila i hlášení závažné deprese, smrti sebevraždou, 
bludů a chování podobného psychóze. Pacienti mají být poučeni, aby v případě, že se u nich objeví 

symptomy jako těžká deprese, psychóza nebo sebevražedné sklony, okamžitě vyhledali svého lékaře, 
který posoudí možnost, zda mohou tyto symptomy souviset s užíváním efavirenzu, a v kladném 
případě rozhodne, zda rizika pokračující terapie převáží nad přínosy (viz bod 4.8). 
 
Neurologické symptomy 
U pacientů v klinických studiích, užívajících efavirenz 600 mg denně, jsou často hlášenými 
nežádoucími účinky kromě jiných neurologické symptomy včetně závrati, insomnie, somnolence, 
poruch koncentrace a abnormálního snění. Závrať byla také pozorována v klinických studiích 
s emtricitabinem a tenofovir-disoproxil-fumarátem. V klinických studiích s emtricitabinem byla 
hlášena bolest hlavy (viz bod 4.8). Neurologické symptomy spojované s efavirenzem obvykle začínají 
během prvního nebo druhého dne léčby a obvykle ustupují po prvních dvou až čtyřech týdnech. 
Pacienty je nutno informovat o tom, že pokud se tyto časté symptomy vyskytnou, nejspíše se v dalším 
průběhu terapie zmírní, a neznamená to, že následně dojde k rozvoji některého z méně častých 
psychiatrických symptomů. 
 
Záchvaty 
U pacientů užívajících efavirenz byly pozorovány křeče, obvykle v případě známé anamnézy 
záchvatů. Pacienti, kteří užívají souběžně antikonvulzivní léčivé přípravky primárně metabolizované 
játry, jako je fenytoin, karbamazepin a fenobarbital, mohou vyžadovat periodické monitorování jejich 
plazmatické hladiny. Ve studii lékových interakcí se koncentrace karbamazepinu v plazmě snížily, 
když byl karbamazepin podáván společně s efavirenzem (viz bod 4.5). Opatrnosti je třeba u pacientů 
se záchvaty v anamnéze. 
 
Poruchy funkce ledvin 
Atripla se nedoporučuje pacientům se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin 
(clearance kreatininu < 50 ml/min). Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin 
vyžadují úpravu dávky emtricitabinu a tenofovir-disoproxil-fumarátu, které nelze dosáhnout 
kombinovanou tabletou (viz body 4.2 a 5.2). Přípravek Atripla by se neměl užívat současně nebo 
bezprostředně po užívání nefrotoxických léčivých přípravků. Pokud je současné užívání přípravku 
Atripla a nefrotoxických látek (např. aminoglykosidů, amfotericinu B, foskarnetu, gancikloviru, 
pentamidinu, vankomycinu, cidofoviru, interleukinu 2) nevyhnutelné, je nutné sledovat funkci ledvin 
každý týden (viz bod 4.5). 
 
U pacientů s rizikovým faktorem pro renální dysfunkci užívajících tenofovir-disoproxyl-fumarát byly 
po zahájení léčby vysokými dávkami nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAID) nebo kombinací 
více NSAID pozorovány případy akutního renálního selhání. Pokud je přípravek Atripla podáván 
současně s NSAID, je nutné odpovídajícím způsobem sledovat funkci ledvin. 
 
V klinické praxi bylo při užívání tenofovir-disoproxil-fumarátu hlášeno renální selhání, renální 
nedostatečnost, zvýšený kreatinin, hypofosfatémie a proximální tubulopatie (včetně Fanconiho 
syndromu) (viz bod 4.8). 
 
Před začátkem léčby přípravkem Atripla se doporučuje provést výpočet clearance kreatininu u všech 
pacientů a rovněž sledovat funkci ledvin (clearance kreatininu a sérových fosfátů) po dvou až čtyřech 
týdnech léčby, po třech měsících léčby a každé tři až šest měsíců poté u pacientů bez renálních 
rizikových faktorů. U pacientů s renální dysfunkcí v anamnéze nebo u pacientů s rizikem renální 
dysfunkce je nutné častější sledování funkce ledvin. 
 
Jsou-li u pacientů užívajících přípravek Atripla sérové fosfáty < 1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) nebo je-li 
clearance kreatininu snížena na < 50 ml/min, měla by se do jednoho týdne znovu vyhodnotit funkce 
ledvin, včetně stanovení koncentrace glukózy a draslíku v krvi a koncentrace glukózy v moči (viz 
bod 4.8, proximální tubulopatie). Protože Atripla je kombinovaný přípravek a interval dávkování 
jednotlivých složek nelze změnit, léčba přípravkem Atripla se musí přerušit u pacientů s potvrzenou 
clearance kreatininu < 50 ml/min nebo snížením sérového fosfátu na < 1,0 mg/dl (0,32 mmol/l). 
Přerušení léčby přípravkem Atripla by se má také zvážit v případě progresivního poklesu funkce 
ledvin, když nebyla identifikována žádná jiná příčina. Tam, kde je indikováno přerušení léčby jednou 

ze složek přípravku Atripla nebo kde je nezbytná úprava dávky, jsou k dispozici samostatné přípravky 
efavirenz, emtricitabin a tenofovir-disoproxil-fumarát. 
 
Působení na kosti 
Ve 144týdenní kontrolované klinické studii, která srovnávala tenofovir-disoproxyl-fumarát 
se stavudinem v kombinaci s lamivudinem a efavirenzem u pacientů bez zkušenosti s antiretrovirovou 
léčbou, bylo pozorováno malé snížení kostní denzity kyčle a páteře v obou léčebných skupinách. 
Snížení kostní denzity páteře a změny kostních biomarkerů oproti výchozí hodnotě byly po 
144 týdnech významně větší v léčebné skupině s tenofovir-disoproxil-fumarátem. Snížení kostní 
denzity kyčle bylo v této skupině významně vyšší do 96. týdne. Avšak po celých 144 týdnů se 
nezvýšilo riziko fraktur ani se neobjevily známky klinicky relevantních abnormalit kostí.  
 
V jiných studiích (prospektivní a průřezové) bylo nejvýraznější snížení BMD pozorováno u pacientů 
léčených tenofovir-disoproxyl-fumarátem v rámci léčebného režimu obsahujícího posílený inhibitor 
proteázy. U pacientů s osteoporózou, kteří mají vyšší riziko zlomenin, mají být zváženy alternativní 
dávkovací režimy. 
 
Abnormality kostí (nepříliš často přispívající k frakturám) mohou být spojovány s proximální renální 
tubulopatií (viz bod 4.8). Pokud je podezření na abnormality kostí, měla by být provedena příslušná 
konzultace. 
 
Kožní reakce 
U jednotlivých složek přípravku Atripla byly hlášeny mírné až středně těžké vyrážky. Vyrážka spojená 
se složkou efavirenz obvykle ustoupí s pokračující léčbou. Snášenlivost mohou zlepšit a zhojení 
vyrážky urychlit vhodná antihistaminika a/nebo kortikosteroidy. Závažná vyrážka s tvorbou puchýřů, 
s vlhkou deskvamací nebo ulcerací byla hlášena u méně než 1 % pacientů léčených efavirenzem. 
Incidence erythema multiforme nebo Stevens-Johnsonova syndromu byla přibližně 0,1 %. Léčba 
přípravkem Atripla musí být přerušena u pacientů s rozvojem závažné vyrážky spojené s tvorbou 
puchýřů, deskvamací, postižením sliznice nebo horečkou. Zkušenosti s efavirenzem u pacientů, kteří 
přerušili léčbu jinými antiretrovirovými přípravky skupiny NNRTI, jsou omezené. Atripla se 
nedoporučuje u pacientů, kteří měli během léčby NNRTI život ohrožující kožní reakci (např. Stevens-
Johnsonův syndrom). 
 
Tělesná hmotnost a metabolické parametry 
V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 
a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. 
U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti 
není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba 
sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 
 
Mitochondriální dysfunkce po expozici in utero 
Nukleosidová a nukleotidová analoga mohou různým způsobem ovlivnit mitochondriální funkci, což 
je nejvýraznější u stavudinu, didanosinu a zidovudinu. Existují zprávy o mitochondriální dysfunkci u 
HIV negativních dětí, které byly vystaveny in utero a/nebo postnatálně působení analog nukleosidů; ty 
se hlavně týkaly léčby s režimy zahrnujícími zidovudin. Nejdůležitějšími hlášenými nežádoucími 
účinky jsou hematologické poruchy (anemie, neutropenie) a metabolické poruchy (hyperlaktátemie, 
hyperlipázemie). Tyto účinky byly často přechodné. Vzácně byly hlášeny i neurologické poruchy 
s pozdním nástupem (hypertonie, křeče, neobvyklé chování). V současné době není známo, zda jsou 
takové neurologické poruchy přechodné nebo stálé. Tato zjištění mají být zvážena u každého dítěte, 
které bylo in utero vystaveno působení analog nukleosidů nebo nukleotidů a které má závažné klinické 
nálezy neznámé etiologie, zvláště neurologické. Tyto nálezy nemají vliv na současná národní 
doporučení užívat antiretrovirovou léčbu u těhotných žen, aby se zamezilo vertikálnímu přenosu HIV. 
 
Syndrom imunitní reaktivace 
Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout 
zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky 
závažné stavy nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během 

několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou 
retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii Pneumocystis jirovecii
Jakékoli příznaky zánětu by měly být vyhodnoceny a v případě potřeby by měla být zahájena příslušná 
léčba. 
 
Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova 
choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho 
měsíců po zahájení léčby. 
Osteonekróza 
Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci 
alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny 
především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART. 
Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost 
kloubů nebo pokud mají pohybové potíže. 
 
Pacienti s mutacemi HIV-1 
Podávání přípravku Atripla je třeba se vyhnout u pacientů s HIV-1 mutacemi K65R, M184V/I nebo 
K103N (viz body 4.1 a 5.1). 
 
Starší pacienti 
Přípravek Atripla nebyl hodnocen u lidí starších 65 let. U starších pacientů je větší pravděpodobnost, 
že u nich dojde ke snížení funkce jater nebo ledvin, proto je třeba dbát opatrnosti při léčbě starších 
pacientů přípravkem Atripla (viz bod 4.2). 
 
Pomocné látky 
Tento léčivý přípravek obsahuje 1 mmol (23,6 mg) sodíku v jedné dávce, se kterým se by se mělo 
počítat u pacientů na řízené sodíkové dietě. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Protože přípravek Atripla obsahuje efavirenz, emtricitabin a tenofovir-disoproxil-fumarát, mohou se 
u přípravku Atripla objevit jakékoli interakce, které byly zjištěny u jednotlivých látek jednotlivě. 
Studie interakcí s těmito látkami byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Jako fixní kombinace se přípravek Atripla nemá podávat současně s jinými léčivými přípravky 
obsahujícími složky – emtricitabin nebo tenofovir-disoproxil ve formě fumarátu. Atripla se nemá 
podávat současně s přípravky obsahujícími efavirenz, pokud to není zapotřebí pro úpravu nastavení 
dávky, např. s rifampicinem (viz bod 4.2). Kvůli podobnosti s emtricitabinem se přípravek Atripla 
nemá podávat současně s jinými analogy cytidinu, jako je lamivudin. Atripla se nemá podávat 
současně s adefovir dipivoxilem nebo s léčivými přípravky obsahujícími tenofovir alafenamid. 
 
Efavirenz je in vivo induktorem CYP3A4, CYP2B6 a UGT1A1. Sloučeniny, jež jsou substráty těchto 
enzymů, mohou mít snížené plazmatické koncentrace při podání spolu s efavirenzem. Efavirenz může 
být induktorem CYP2C19 a CYP2C9, přesto lze inhbici také sledovat in vitro a výsledný účinek 
společného podávání se substráty těchto enzymů není jasný (viz bod 5.2). 
 
Expozici efavirenzu lze zvýšit, pokud se podá spolu s léčivými přípravky (např. ritonavir) nebo 
potravinami (například grapefruitový džus), které inhibují aktivitu CYP3A4 nebo CYP2B6. 
Sloučeniny nebo rostlinné přípravky (například výtažky z Ginkgo biloba a třezalky tečkované), které 
indukují tyto enzymy, mohou vést ke snížení plazmatické koncentrace efavirenzu. Současné užívání 
třezalky tečkované je kontraindikováno (viz bod 4.3). Současné užívání výtažků z Ginkgo biloba se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 
 
Studie in vitro a klinické farmakokinetické studie ukázaly, že interakce emtricitabinu a tenofovir-
disoproxil-fumarátu s jinými léčivými přípravky zprostředkované CYP jsou málo pravděpodobné. 
 
Interakce s testem na kanabinoidy 

Efavirenz se neváže na receptory pro kanabinoidy. U subjektů neinfikovaných i infikovaných HIV, 
kteří dostali efavirenz, byly u některých testů hlášeny falešně pozitivní výsledky testů na kanabinoidní 
látky v moči. V takových případech se doporučuje provést potvrzující vyšetření pomocí přesnější 
metody, jako je např. chromatografie / hmotnostní spektrometrie. 
 
Kontraindikace při souběžném užívání 
Přípravek Atripla se nesmí podávat současně s terfenadinem, astemizolem, cisapridem, midazolamem, 
triazolamem, pimozidem, bepridilem nebo námelovými alkaloidy (např. ergotaminem, 
dihydroergotaminem, ergometrinem a methylergometrinem), protože inhibice jejich metabolizmu 
může vést k závažným, život ohrožujícím příhodám (viz bod 4.3). 
 
Vorikonazol: Současné podávání standardních dávek efavirenzu a vorikonazolu je kontraindikováno. 
Atripla je přípravek s fixní kombinací dávek, dávku efavirenzu nelze změnit; proto se vorikonazol 
a Atripla nesmí podávat současně (viz bod 4.3 a Tabulka 3). 
 
Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum): Společné podávání přípravku Atripla a třezalky nebo 
rostlinných přípravků obsahujících třezalku je kontraindikováno. Plazmatické hladiny přípravku 
efavirenz mohou být sníženy při současném použití třezalky v důsledku indukce enzymů lékového 
metabolismu a/nebo transportních proteinů působením třezalky. Pokud již pacient užívá třezalku, 
ukončete toto podávání, zkontrolujte virové hladiny a pokud možno hladiny efavirenzu. Hladiny 
efavirenzu se mohou zvyšovat při zastavení podávání třezalky tečkované. Indukční vliv třezalky může 
přetrvávat minimálně 2 týdny po ukončení léčby (viz bod 4.3). 
 
Nedoporučuje se souběžné užívání 
Atazanavir/ritonavir: Nejsou k dispozici dostatečné údaje pro doporučení dávkování 
atazanaviru/ritonaviru v kombinaci s přípravkem Atripla. Proto se společné podávání 
atazanaviru/ritonaviru a přípravku Atripla nedoporučuje (viz Tabulka 1). 
 
Didanosin: Společné podávání přípravku Atripla a didanosinu se nedoporučuje (viz bod 4.4 
a Tabulka 1). 
 
Sofosbuvir/velpatasvir: Současné podávání přípravku Atripla a sofosbuviru/velpatasviru se 
nedoporučuje (viz bod 4.4 a tabulka 1). 
 
Léčivé přípravky vylučované ledvinami:
 Protože emtricitabin a tenofovir jsou primárně vylučovány 
ledvinami, společné podávání přípravku Atripla s léčivými přípravky, které snižují činnost ledvin nebo 
jsou kompetitory aktivní tubulární sekrece (např. cidofovir), může zvýšit sérové koncentrace 
emtricitabinu, tenofoviru a/nebo společně podávaných léčivých přípravků. 
 
Je třeba se vyhnout užívání přípravku Atripla s užíváním nefrotoxického léčivého přípravku současně 
nebo v nedávné době. Mezi ně kromě jiných patří aminoglykosidy, amfotericin B, foskarnet, 
ganciklovir, pentamidin, vankomycin, cidofovir nebo interleukin 2 (viz bod 4.4). 
 
Další interakce 
Interakce mezi přípravkem Atripla nebo jeho jednotlivými složkami a jinými léčivými přípravky jsou 
uvedeny v Tabulce 1 níže (nárůst je označen “↑”, snížení “↓”, beze změny “↔”, dvakrát denně 
“b.i.d.”, jednou denně “q.d.” a jednou každých 8 hodin “q8h”). Jsou-li k dispozici, jsou v závorkách 
uvedeny 90 % intervaly spolehlivosti. 
 

10 

Tabulka 1: Interakce mezi přípravkem Atripla nebo jeho jednotlivými složkami a jinými 
léčivými přípravky 
 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

ANTIINFEKTIVA 
HIV antivirotika 

 

Inhibitory proteáz 
Atazanavir/ritonavir/Ten
ofovir-disoproxil-
fumarát 
(300 mg q.d./100 mg 
q.d./300 mg q.d.) 

Atazanavir: 
AUC: ↓ 25 % (↓ 42 to ↓ 3) 
C

max

: ↓ 28 % (↓ 50 to ↑ 5) 

C

min

: ↓ 26 % (↓ 46 to ↑ 10) 

Společné podávání atazanaviru/ritonaviru s tenofovirem 
mělo za následek zvýšenou expozici tenofoviru. Vyšší 
koncentrace tenofoviru by mohly potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovirem, včetně poruch ledvin. 

Společné podávání 
atazanaviru/ritonaviru 
a přípravku Atripla se 
nedoporučuje. 

Atazanavir/ritonavir/Efa
virenz 
(400 mg q.d./100 mg q.d
./600 mg q.d., s jídlem) 
 
 
Atazanavir/ritonavir/Efa
virenz 
(400 mg q.d./200 mg q.d
./600 mg q.d., s jídlem) 
 

Atazanavir (večer): 
AUC: ↔* (↓ 9 % až ↑ 10 %) 
C

max

: ↑ 17 %* (↑ 8 až ↑ 27) 

C

min

: ↓ 42 %* (↓ 31 až ↓ 51) 

 
Atazanavir (večer): 
AUC: ↔*/** (↓ 10 % až ↑ 26 %) 
C

max

: ↔*/** (↓ 5 % až ↑ 26 %) 

C

min

: ↑ 12 %*/** (↓ 16 až ↑ 49) 

(indukce CYP3A4). 
* Při srovnání s atazanavirem 300 mg/ritonavirem 
100 mg q.d. podaných večer bez efavirenzu. Tento 
pokles v C

min

 atazanaviru by mohl negativně ovlivnit 

účinnost atazanaviru. 
** založeno na historickém srovnání. 
Současné podávání efavirenzu s 
atazanavirem/ritonavirem se nedoporučuje. 

Atazanavir/ritonavir/Emt
ricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Darunavir/ritonavir/Efav
irenz 
(300 mg b.i.d.*/100 mg 
b.i.d./600 mg q.d.) 
 
*nižší než doporučené 
dávky, s doporučenými 
dávkami se očekávají 
podobné nálezy 

Darunavir: 
AUC: ↓ 13 % 
C

min

: ↓ 31 % 

C

max

: ↓ 15 % 

(indukce CYP3A4) 
Efavirenz: 
AUC: ↑ 21 % 
C

min

: ↑ 17 % 

C

max

: ↑ 15 % 

(indukce CYP3A4) 

Atripla v kombinaci 
s darunavirem/ritonavirem 
v dávce 800/100 mg jednou 
denně může vést 
k suboptimální koncentraci 
darunaviru C

min

. Pokud se 

Atripla používá v kombinaci 
s darunavirem/ritonavirem, 
musí se darunavir/ritonavir 
užívat v režimu 600/100 mg 
dvakrát denně. 
Darunavir/ritonavir by se měly 
používat s opatrností v 
kombinaci s přípravkem 
Atripla. Viz řádek ritonaviru 
níže. Monitorování renální 
funkce může být indikováno, 
zejména u pacientů s jiným 

Darunavir/ritonavir/Ten
ofovir disoproxil 
fumarát 
(300 mg b.i.d.*/100 mg 
b.i.d./300 mg q.d.) 
 
*nižší než doporučená 
dávka  

Darunavir: 
AUC: ↔ 
C

min

: ↔ 

Tenofovir: 
AUC: ↑ 22 % 
C

min

: ↑ 37 % 

11 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

Darunavir/ritonavir/Emtr
icitabin 

Interakce nebyly studovány. Na základě různých cest 
eliminace se neočekávají žádné interakce. 

základním systémovým 
onemocněním nebo 
onemocněním ledvin nebo u 
pacientů, kteří užívají 
nefrotoxické léky. 

Fosamprenavir/ritonavir/
Efavirenz 
(700 mg b.i.d./100 mg b.
i.d./600 mg q.d.) 

Žádné klinicky významné farmakokinetické interakce. 

Atripla a 
fosamprenavir/ritonavir 
mohou být podávány současně 
bez úpravy dávky. 
Viz řádek ritonavir níže. 

Fosamprenavir/ritonavir/
Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Fosamprenavir/ritonavir/
Tenofovir disoproxil 
fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

Indinavir/Efavirenz 
(800 mg q8h/200 mg 
q.d.) 
 
 
 

Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Indinavir: 
AUC: ↓ 31 % (↓ 8 až ↓ 47) 
C

min

: ↓ 40 % 

Podobné snížení expozic indinaviru bylo pozorováno v 
případě, kdy byl indinavir 1000 mg q8h podáván spolu s 
efavirenzem 600 mg q.d. 
(indukce CYP3A4) 
Společné podávání efavirenzu s nízkými dávkami 
ritonaviru v kombinaci s inhibitorem proteázy, viz bod 
o ritonaviru níže. 

K dispozici nejsou dostatečné 
údaje pro určení 
doporučeného dávkování 
indinaviru, pokud se podává 
s přípravkem Atripla. I když 
klinická významnost 
snížených koncentrací 
indinaviru nebyla stanovena, 
je třeba vzít v úvahu velikost 
pozorované farmakokinetické 
interakce při volbě léčebného 
režimu obsahujícího jak 
efavirenz, tak indinavir. 

Indinavir/Emtricitabin 
(800 mg q8h/200 mg 
q.d.) 
 

Indinavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Indinavir/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(800 mg q8h/300 mg 
q.d.) 
 

Indinavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Lopinavir/ritonavir/Teno
fovir-disoproxil-fumarát 
(400 mg b.i.d./100 mg 
b.i.d./300 mg q.d.) 

Lopinavir/Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Tenofovir: 
AUC: ↑ 32 % (↑ 25 to ↑ 38) 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 51 % (↑ 37 to ↑ 66) 

Vyšší koncentrace tenofoviru by mohly potencovat 
nepříznivé účinky spojené s tenofovirem, včetně poruch 
ledvin. 

K dispozici nejsou dostatečné 
údaje k určení doporučeného 
dávkování pro 
lopinavir/ritonavir podávaný 
s přípravkem Atripla. 
Současné podávání 
lopinaviru/ritonaviru 
a přípravku Atripla se 
nedoporučuje. 

12 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

Lopinavir/ritonavir 
měkké kapsle nebo 
perorální 
roztok/Efavirenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lopinavir/ritonavir 
tablety/Efavirenz 
(400/100 mg b.i.d./600 
mg q.d.) 
 
(500/125 mg b.i.d./600 
mg q.d.) 

Podstatný pokles expozice lopinaviru, což si vynutilo 
úpravu dávkování lopinaviru/ritonaviru. Při použití 
v kombinaci s efavirenzem a dvěma NRTI, 533/133 mg 
lopinaviru/ritonaviru (měkké tobolky) dvakrát denně 
přineslo podobné plazmatické koncentrace lopinaviru ve 
srovnání s lopinavirem/ritonavirem (měkké kapsle) 
400/100 mg dvakrát denně bez efavirenzu (historická 
data).  
 
 
 
 
Koncentrace lopinaviru: ↓ 30 - 40 % 
 
Koncentrace lopinaviru: podobné kombinaci 
lopinaviru/ritonaviru 400/100 mg dvakrát denně bez 
efavirenzu. Úprava dávky lopinaviru/ritonaviru je 
nezbytná při podávání s efavirenzem. Společné podávání 
efavirenzu s nízkou dávkou ritonaviru v kombinaci s 
inhibitorem proteázy, viz bod o ritonaviru níže. 

Lopinavir/ritonavir/Emtr
icitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Ritonavir/Efavirenz 
(500 mg b.i.d./600 mg 
q.d.) 

Ritonavir: 
Ráno AUC: ↑ 18 % (↑ 6 to ↑ 33) 
Večer AUC: ↔ 
Ráno C

max

: ↑ 24 % (↑ 12 to ↑ 38) 

Večer C

max

: ↔ 

Ráno C

min

: ↑ 42 % (↑ 9 to ↑ 86) 

Večer C

min

: ↑ 24 % (↑ 3 to ↑ 50) 

Efavirenz: 
AUC: ↑ 21 % (↑ 10 to ↑ 34) 
C

max

: ↑ 14 % (↑ 4 to ↑ 26) 

C

min

: ↑ 25 % (↑ 7 to ↑ 46) 

(inhibice oxidačního metabolismu zprostředkovaného 
CYP) 
Když byl efavirenz podáván s ritonavirem 500 mg nebo 
600 mg dvakrát denně, nebyla tato kombinace dobře 
snášena (objevily se například závrať, nevolnost, 
parestézie a zvýšené jaterní enzymy). Nejsou k dispozici 
dostatečné údaje o snášenlivosti efavirenzu s nízkou 
dávkou ritonaviru (100 mg, jednou nebo dvakrát denně). 

Společné podávání ritonaviru 
v dávkách 600 mg a přípravku 
Atripla se nedoporučuje. 
Pokud je přípravek Atripla 
užíván s ritonavirem v nízkých 
dávkách, měla by se v 
důsledku farmakokinetických 
interakcí zvážit možnost 
zvýšení výskytu nežádoucích 
účinků souvisejících s 
efavirenzem. 

Ritonavir/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Ritonavir/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 
 

Interakce nebyly studovány. 

Sachinavir/ritonavir/Efa
virenz 

Interakce nebyly studovány. Společné podávání 
efavirenzu s nízkou dávkou ritonaviru v kombinaci 
s inhibitorem proteázy viz bod o ritonaviru výše. 

Nejsou k dispozici dostatečné 
údaje k doporučení dávkování 
sachinaviru/ritonaviru, pokud 
je podáván s přípravkem 
Atripla. Společné podávání 
sachinaviru/ritonaviru 
s přípravkem Atripla se 
nedoporučuje. Použití 

Sachinavir/ritonavir/Ten
ofovir disoproxil 
fumarát 

Nevyskytly se žádné klinicky významné 
farmakokinetické interakce, pokud byl tenofovir 
disoproxil fumarát podáván současně s sachinavirem 
podpořeným ritonavirem. 

13 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

Sachinavir/ritonavir/Emt
ricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

přípravku Atripla v kombinaci 
se sachinavirem jako jediného 
proteázového inhibitoru se 
nedoporučuje. 

CCR5 antagonista 
Maravirok/Efavirenz 
(100 mg b.i.d./600 mg q.
d.) 

Maravirok: 
AUC

12h

: ↓ 45 % (↓ 38 až ↓ 51) 

C

max

: ↓ 51 % (↓ 37 až ↓ 62) 

Koncentrace efavirenzu nebyly měřeny, neočekává se 
žádný účinek 

Viz Souhrn údajů o přípravku 
týkající se léčivého přípravku 
obsahujícího maravirok. 

Maravirok/Tenofovir 
disoproxil fumarát 
(300 mg b.i.d./300 mg q.
d.) 

Maravirok: 
AUC

12h

: ↔ 

C

max

: ↔ 

Koncentrace tenofoviru nebyly změřeny, neočekává se 
žádný účinek. 

Maravirok/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Inhibitor přenosu řetězce integrázou 
Raltegravir/Efavirenz 
(400 mg jedna dávka/-) 

Raltegravir: 
AUC: ↓ 36 % 
C

12h

: ↓ 21 % 

C

max

: ↓ 36 % 

(indukce UGT1A1) 

Atripla a raltegravir mohou 
být podávány současně bez 
úpravy dávky. 

Raltegravir/Tenofovir 
disoproxil fumarát 
(400 mg b.i.d./-) 

Raltegravir: 
AUC: ↑ 49 % 
C

12h

: ↑ 3 % 

C

max

: ↑ 64 % 

(mechanismus interakce není znám) 
Tenofovir: 
AUC: ↓ 10 % 
C

12h

: ↓ 13 % 

C

max

: ↓ 23 % 

Raltegravir/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

NRTI a NNRTI 
NRTI/Efavirenz 

Nebyly provedeny specifické studie interakce 
s efavirenzem a NRTI jinými než lamivudin, zidovudin 
a tenofovir-disoproxil-fumarát. Klinicky významné 
interakce nebyly nalezeny a neočekávají se, protože 
NRTI jsou metabolizovány jinou cestou než efavirenz 
a je nepravděpodobné, že by soupeřily o stejné 
metabolické enzymy a cesty eliminace.  

Vzhledem k podobnosti mezi 
lamivudinem a 
emtricitabinem, složkou 
přípravku Atripla, by se 
přípravek Atripla neměl 
podávat současně 
s lamivudinem (viz bod 4.4). 

NNRTI/Efavirenz 

Interakce nebyly studovány.  

Protože použití dvou NNRTI 
neprokázalo prospěch, pokud 
jde o účinnost a bezpečnost, 
současné podávání přípravku 
Atripla a jiných NNRTI se 
nedoporučuje. 

14 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

Didanosin/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 
 

Společné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu 
a didanosinu má za následek 40 - 60 % nárůst systémové 
expozice didanosinu, který může zvýšit riziko 
nežádoucích reakcí spojených s didanosinem. Vzácně 
byla hlášena pankreatitida a laktátová acidóza, někdy 
fatální. Společné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu 
a didanosinu v dávce 400 mg denně bylo spojováno 
s významným snížením počtu CD4 buněk, zřejmě kvůli 
intracelulární interakci zvyšující fosforylovaný (tj. 
aktivní) didanosin. Snížená dávka 250 mg didanosinu 
podávaného s tenofovir-disoproxil-fumarátem byla 
spojovaná s vysokým počtem hlášení virologických 
selhání v rámci několika testovaných kombinací. 

Společné podávání přípravku 
Atripla a didanosinu se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 

Didanosine/Efavirenz 

Interakce nebyly studovány 

 

Didanosine/Emtricitabin

Interakce nebyly studovány  

 

Antivirotika proti hepatitidě C 
Boceprevir/Efavirenz 
(800 mg 
q8h/600 mg q.d) 

Boceprevir: 
AUC: ↔ 19 %* 
C

max

: ↔ 8 % 

C

min

: ↓ 44 % 

Efavirenz: 
AUC: ↔ 20 % 
C

max

: ↔ 11 % 

(indukce CYP3A – účinek na boceprevir) 
*0-8 hodin 
Bez účinku (↔) rovná se snížení odhadovaného 
středního poměru o ≤ 20 % nebo zvýšení odhadovaného 
středního poměru o ≤ 25 % 

Minimální plasmatické 
koncentrace bocepreviru byly 
sníženy při současném 
podávání s efavirenzem, 
obsaženém v přípravku 
Atripla. Klinický výsledek 
tohoto pozorovaného snížení 
minimální plasmatické 
koncentrace bocepreviru nebyl 
přímo hodnocen. 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/te
nofovir-disoproxyl-
fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg 
q.d.) 

Ledipasvir: 
AUC: ↓ 34 % (↓ 41 až ↓ 25) 
C

max

: ↓ 34 % (↓ 41 až ↑ 25) 

C

min

: ↓ 34 % (↓ 43 až ↑ 24) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

GS-331007

1

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Tenofovir: 
AUC: ↑ 98 % (↑ 77 až ↑ 123) 
C

max

: ↑ 79 % (↑ 56 až ↑ 104) 

C

min

: ↑ 163 % (↑ 137 až ↑ 197) 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
umocnit nežádoucí účinky 
spojené s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci ledvin 
(viz bod 4.4). 

15 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/ 
tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg 
q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 38 % (↑ 14 až ↑ 67) 

GS-331007

1

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Velpatasvir: 
AUC: ↓ 53 % (↓ 61 až ↓ 43) 
C

max

: ↓ 47 % (↓ 57 až ↓ 36) 

C

min

: ↓ 57 % (↓ 64 až ↓ 48) 

Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Tenofovir: 
AUC: ↑ 81 % (↑ 68 až ↑ 94) 
C

max

: ↑ 77 % (↑ 53 až ↑ 104) 

C

min

: ↑ 121 % (↑ 100 až ↑ 143) 

Očekává se, že současné 
podávání přípravku Atripla a 
sofosbuviru/velpatasviru sníží 
plazmatickou koncentraci 
velpatasiru. Současné 
podávání přípravku Atripla se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
se nedoporučuje (bod 4.4). 

Sofosbuvir 
(400 mg q.d.) + 
Efavirenz/Emtricitabin/T
enofovir-disoproxyl-
fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg
 q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 19 % (↓ 40 až ↑ 10) 

GS-331007

1

AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 23 % (↓ 30 až ↑ 16) 

Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 25 % (↑ 8 až ↑ 45) 

C

min

: ↔ 

Přípravek Atripla a sofosbuvir 
mohou být podávány současně 
bez úpravy dávky. 

Telaprevir/Efavirenz 
(1,125 mg q8h/600 mg q
.d.) 

Telaprevir (vzhledem k 750 mg q8h): 
AUC: ↓ 18 % (↓ 8 až ↓ 27) 
C

max

: ↓ 14 % (↓ 3 až ↓ 24) 

C

min

: ↓ 25 % (↓ 14 až ↓ 34)  

Efavirenz: 
AUC: ↓ 18 % (↓ 10 až ↓ 26) 
C

max

: ↓ 24 % (↓ 15 až ↓ 32) 

C

min

: ↓ 10 % (↑ 1 až ↓ 19)  

(indukce CYP3A způsebená efavirenzem) 

Jestliže jsou přípravek Atripla 
a telaprevir podávány 
současně, má být telaprevir 
užíván v dávce 1,125 mg q8h. 

16 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

Simeprevir/Efavirenz 
(150 mg 
q.d./600 mg q.d.)  

Simeprevir:  
AUC: ↓ 71 % (↓ 67 až ↓ 74) 
C

max

: ↓ 51 % (↓ 46 až ↓ 56) 

C

min

: ↓ 91 % (↓ 88 až ↓ 92) 

Efavirenz: 
AUC: ↔  
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Žádný účinek (↔) se rovná poklesu průměrné hodnoty 
odhadu o ≤ 20 % nebo zvýšení průměrné hodnoty 
odhadu o ≤ 25 %. 
(Indukce CYP3A4) 

Současné podávání 
simepreviru s efavirenzem, 
obsaženém v přípravku 
Atripla, vedlo, vzhledem k 
indukci CYP3A4 efavirenzem, 
k významnému poklesu 
plazmatických koncentrací 
simepreviru, který může mít 
za následek ztrátu terapeutické 
účinnosti simepreviru. 
Současné podávání 
simepreviru s Atripla se 
nedoporučuje. 

Simeprevir/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 
Neočekávají se klinicky významné interakce, protože 
simeprevir a emtricitabin jsou vylučovány různými 
cestami. 

 

Simeprevir/Tenofovir-
disoproxyl-fumarát 
(150 mg q.d. /300 mg 
q.d.)  

Simeprevir: 
AUC: ↔  
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Tenofovir: 
AUC: ↔  
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Žádný účinek (↔) se rovná poklesu průměrné hodnoty 
odhadu o ≤ 20 % nebo zvýšení průměrné hodnoty 
odhadu o ≤ 25 %. 

 

Antibiotika 
Klarithromycin/Efaviren

(500 mg b.i.d./400 mg 
q.d.) 

Klarithromycin: 
AUC: ↓ 39 % (↓ 30 to ↓ 46) 
C

max: 

↓ 26 % (↓ 15 to ↓ 35) 

Klarithromycin 14-hydroxymetabolit: 
AUC: ↑ 34 % (↑ 18 to ↑ 53) 
C

max

:

 

↑ 49 % (↑ 32 to ↑ 69) 

Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 11 % (↑ 3 to ↑ 19) 

(indukce CYP3A4) 
Vyrážka se rozvinula u 46 % neinfikovaných 
dobrovolníků užívajících efavirenz a klarithomycin. 

Klinická významnost těchto 
změn plazmatické hladiny 
klarithromycinu není známa. 
Mohou se zvážit alternativy ke 
klarithromycinu (např. 
azithromycin). 
Jiná makrolidová antibiotika, 
jako je erythromycin, nebyla 
studována v kombinaci 
s přírpavkem Atripla. 

Klarithromycin/Emtricit
abin 

Interakce nebyly studovány. 

Klarithromycin/Tenofov
ir-disoproxil-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

17 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

Antimykobakteriální léčiva 
Rifabutin/Efavirenz 
(300 mg q.d./600 mg 
q.d.) 

Rifabutin: 
AUC: ↓ 38 % (↓ 28 to ↓ 47) 
C

max

:

 

↓ 32 % (↓ 15 to ↓ 46) 

C

min

: ↓ 45 % (↓ 31 to ↓ 56)  

Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

:

 

↔ 

C

min

: ↓ 12 % (↓ 24 to ↑ 1)  

(indukce CYP3A4) 

Denní dávka rifabutinu by se 
měla zvýšit o 50 %, jestliže se 
podává s přípravkem Atripla. 
Zvažte zdvojení dávky 
rifabutinu v léčebných 
režimech, kdy se rifabutin 
podává dvakrát nebo třikrát 
týdně v kombinaci 
s přípravkem Atripla. Klinický 
účinek této úpravy dávky 
nebyl adekvátně hodnocen. Při 
úpravě dávky je nutno zvážit 
individuální toleranci a 
virologickou odpověď (viz 
bod 5.2). 

Rifabutin/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Rifabutin/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

Rifampicin/Efavirenz 
(600 mg q.d./600 mg 
q.d.) 

Efavirenz: 
AUC: ↓ 26 % (↓ 15 to ↓ 36) 
C

max

:

 

↓ 20 % (↓ 11 to ↓ 28) 

C

min

: ↓ 32 % (↓ 15 to ↓ 46)  

(indukce CYP3A4 a CYP2B6) 

Pokud je přípravek Atripla 
užíván pacienty vážícími 
50 kg nebo více 
s rifampicinem, může dalších 
200 mg/den (800 mg celkem) 
efavirenzu poskytnout 
podobnou expozici efavirenzu, 
jaká je po denní dávce 600 mg 
při užívání bez rifampicinu. 
Klinický účinek této úpravy 
dávky nebyl adekvátně 
hodnocen. Při úpravě dávky 
by se měla zvážit individuální 
tolerance a virologická 
odpověď.(viz bod 5.2). 

Rifampicin/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(600 mg q.d./300 mg 
q.d.) 

Rifampicin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Tenofovir:  
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Rifampicin/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Antimykotika 
Itrakonazol/Efavirenz 
(200 mg b.i.d./600 mg 
q.d.) 

Itrakonazol: 
AUC: ↓ 39 % (↓ 21 to ↓ 53) 
C

max

:

 

↓ 37 % (↓ 20 to ↓ 51) 

C

min

: ↓ 44 % (↓ 27 to ↓ 58)  

(snížení koncentrací itrakonazolu: indukce CYP3A4) 
Hydroxyitrakonazol: 
AUC: ↓ 37 % (↓ 14 to ↓ 55)  
C

max

: ↓ 35 % (↓ 12 to ↓ 52)  

C

min

: ↓ 43 % (↓ 18 to ↓ 60)  

Efavirenz:  
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔  

Vzhledem k tomu, že nelze 
doporučit dávkování pro 
itrakonazol podávaný spolu s 
přípravkem Atripla, je třeba 
zvážit alternativní 
antimykotickou léčbu. 

Itrakonazol/Emtricitabin 
 

Interakce nebyly studovány. 
 

Itrakonazol/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

Posakonazol/Efavirenz 
(-/400 mg q.d.) 

Posakonazol: 
AUC: ↓ 50 % 
C

max

: ↓ 45 % 

(indukce UDP-G) 

Je třeba se vyhýbat 
současnému podávání 
posakonazolu a přípravku 
Atripla, pokud přínos 
nepřevyšuje potenciální riziko 
pro pacienta. 

Posakonazol/Emtricitabi

Interakce nebyly studovány. 

18 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

Posakonazol/Tenofovir 
disoproxil fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

Vorikonazol/Efavirenz 
(200 mg b.i.d./400 mg 
q.d.) 

Vorikonazol: 
AUC: ↓ 77 % 
C

max

:

 

↓ 61 % 

Efavirenz: 
AUC: ↑ 44 % 
C

max

:

 

↑ 38 % 

(kompetitivní inhibice oxidačního metabolismu) 
Společné podávání standardních dávek efavirenzu 
a vorikonazolu je kontraindikováno (viz bod 4.3). 

Jelikož je Atripla přípravek 
s fixní kombinací dávek, 
dávku efavirenzu nelze 
změnit; proto vorikonazol 
a Atripla nemohou být 
podávány současně. 

Vorikonazol/Emtricitabi

Interakce nebyly studovány. 

Vorikonazol/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

Antimalarika 
Artemether/lumefantrin/
efavirenz není důvod k 
psaní velkých písmen - 
jde o léčivé látky, které 
se píší s malým 
písmenem, pouze na 
začátku příslušného 
bodu (Artemether) lze 
vysvětlit psaní velkého 
písmena.  
(20/120mg tableta, 
6 dávek po 4 tabletách 
každá po dobu 
3 dnů/600 mg q.d.) 

Artemether: 
AUC: ↓ 51 % 
C

max

: ↓ 21 %  

Dihydroartemisinin (aktivní metabolit): 
AUC: ↓ 46 % 
C

max

: ↓ 38 %  

Lumefantrin: 
AUC: ↓ 21 % 
C

max

: ↔ 

Efavirenz: 
AUC: ↓ 17% 
C

max

: ↔ 

(indukce CYP3A4) 

Protože snížené koncentrace 
artemetheru, 
dihydroartemisininu či 
lumefantrinu mohou vést ke 
snížení antimalarického 
účinku, doporučuje se při 
souběžném podávání tablet 
přípravku Atripla a 
artemetheru/lumefantrinu 
obezřetnost. 

Artemether/lumefantrin/
emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Artemether/lumefantrin/t
enofovir disoproxil 
fumarát  

Interakce nebyly studovány. 

Atovachon a proguanil-
hydrochlorid/Efavirenz 
(250/100 mg jednotlivá 
dávka/600 mg každý 
den) 

Atovachon: 
AUC: ↓ 75 % (↓ 62 až ↓ 84) 
C

max

: ↓ 44 % (↓ 20 až ↓ 61) 

Proguanil: 
AUC: ↓ 43 % (↓ 7 až ↓ 65) 
C

max

: ↔ 

Kdykoli je to možné, mělo by 
se zabránit souběžnému 
podávání 
atovachonu/proguanilu s 
přípravkem Atripla. 

19 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

Atovachon a proguanil-
hydrochlorid 
/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Atovachon a proguanil-
hydrochlorid /Tenofovir-
disoproxyl-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

ANTIKONVULZIVA 
Karbamazepin/Efavirenz 
(400 mg q.d./600 mg 
q.d.) 

Karbamazepin: 
AUC: ↓ 27 % (↓ 20 to ↓ 33) 
C

max

: ↓ 20 % (↓ 15 to ↓ 24) 

C

min

: ↓ 35 % (↓ 24 to ↓ 44) 

Efavirenz: 
AUC: ↓ 36 % (↓ 32 to ↓ 40) 
C

max

: ↓ 21 % (↓ 15 to ↓ 26) 

C

min

: ↓ 47 % (↓ 41 to ↓ 53) 

(snížení koncentrací karbamazepinu: indukce CYP3A4; 
snížení koncentrací efavirenzu: indukce CYP3A4 
a CYP2B6) 
Společné podávání vyšších dávek efavirenzu ani 
karbamazepinu nebylo studováno. 

Nejsou k dispozici dostatečné 
údaje k doporučení dávkování 
přípravku Atripla 
s karbamazepinem.  
Je třeba zvážit alternativní 
antikonvulzant. Plazmatické 
hodnoty karbamazepinu by se 
měly periodicky sledovat. 

Karbamazepin/Emtricita
bin 

Interakce nebyly studovány. 

Karbamazepin/Tenofovi
r-disoproxil-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

Fenytoin, fenobarbital a 
jiná antikonvulziva než 
substráty izozymů CYP 

Nebyly studovány interakce s efavirenzem, 
emtricitabinem nebo tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
Nejsou k dispozici žádné údaje o potenciální interakci 
efavirenzu s fenytoinem, fenobarbitálem nebo jinými 
antikonvulzivy, které jsou substráty izozymů CYP. 

Pokud se přípravek Atripla 
podává současně 
s antikonvulzivem, které je 
substrátem izozymů CYP, 
mělo by se provádět 
pravidelné sledování. 

Valproová 
kyselina/Efavirenz 
(250 mg b.i.d./600 mg q.
d.) 

Žádné klinicky významné účinky na farmakokinetiku 
přípravku efavirenz. Omezené údaje naznačují, že 
neexistuje žádný klinicky významný účinek na 
farmakokinetiku valproové kyseliny. 

Atripla a kyselina valproová 
se mohou podávat současně 
bez úpravy dávky. Pacienty je 
třeba sledovat s ohledem na 
kontrolu vzniku záchvatů. 

Valproová 
kyselina/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány.  

Valproová 
kyselina/Tenofovir 
disoproxil fumarát 

Interakce nebyly studovány.  

Vigabatrin/Efavirenz 
Gabapentin/Efavirenz 

Interakce nebyly studovány. Klinicky významné 
interakce se neočekávají, protože vigabatrin a gabapentin 
jsou vylučovány výlučně nezměněny močí a je 
nepravděpodobné, že by soutěžily o stejné metabolické 
enzymy a cesty eliminace jako efavirenz. 
 

Přípravek Atripla a vigabatrin 
nebo gabapentin se mohou 
podávat současně bez úpravy 
dávky. 

Vigabatrin/Emtricitabin 
Gabapentin/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Vigabatrin/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 
Gabapentin/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

20 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

ANTIKOAGULANCIA 
Warfarin/Efavirenz 
Acenokumarol/Efaviren

Interakce nebyly studovány. Plazmatické koncentrace a 
účinky warfarinu nebo acenokumarolu se efavirenzem 
potenciálně zvyšují nebo snižují. 

V případě současného 
podávání s přípravkem Atripla 
může být úprava dávky 
warfarinu nebo 
acenokumarolu nutná. 

 
ANTIDEPRESIVA 
Selektivní inhibitory reabsorpce serotoninu (SSRI) 
Sertralin/Efavirenz 
(50 mg q.d./600 mg q.d.) 

Sertralin: 
AUC: ↓ 39 % (↓ 27 to ↓ 50)  
C

max

: ↓ 29 % (↓ 15 to ↓ 40)  

C

min

: ↓ 46 % (↓ 31 to ↓ 58) 

Efavirenz:  
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 11 % (↑ 6 to ↑ 16) 

C

min

: ↔  

(indukce CYP3A4) 

Pokud se podává společně 
s přípravkem Atripla měla by 
se dávka zvýšit podle klinické 
odpovědi. 

Sertralin/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Sertralin/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

Paroxetin/Efavirenz 
(20 mg q.d./600 mg q.d.) 

Paroxetin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔  

Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔  

Přípravek Atripla a paroxetin 
se mohou podávat společně 
bez úpravy dávky. 
Interakce nebyly studovány. 

Paroxetin/Emtricitabin 

 

Paroxetin/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

Fluoxetin/Efavirenz 

Interakce nebyly studovány. Protože fluoxetin má 
podobný metabolický profil jako paroxetin, tj. silný 
inhibiční účinek na CYP2D6, očekává se podobná 
nepřítomnost interakce i u fluoxetinu. 

Přípravek Atripla a fluoxetin 
se mohou podávat společně 
bez úpravy dávky. 

Fluoxetin/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Fluoxetin/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

Norepinefrin a inhibitor zpětného příjmu dopaminu 
Bupropion/Efavirenz 
[150 mg jediná dávka 
(postupně 
uvolňovaná)/600 mg kaž
dý den] 

Bupropion: 
AUC: ↓ 55 % (↓ 48 až ↓ 62) 
C

max

: ↓ 34 % (↓ 21 až ↓ 47) 

Hydroxybupropion: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 50 % (↑ 20 až ↑ 80) 

(indukce CYP2B6) 

Zvýšení dávkování 
bupropionu by mělo být 
prováděno v závislosti na 
klinické odpovědi, ale 
maximální doporučená dávka 
bupropionu by neměla být 
překročena. Pro efavirenz není 
nezbytná žádná úprava dávek. 

21 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

Bupropion/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Bupropion/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

KARDIAKA 
Blokátory kalciových kanálů 
Diltiazem/Efavirenz 
(240 mg q.d./600 mg 
q.d.) 

Diltiazem: 
AUC: ↓ 69 % (↓ 55 to ↓ 79)  
C

max

: ↓ 60 % (↓ 50 to ↓ 68)  

C

min

: ↓ 63 % (↓ 44 to ↓ 75) 

Desacetyl-diltiazem: 
AUC: ↓ 75 % (↓ 59 to ↓ 84)  
C

max

: ↓ 64 % (↓ 57 to ↓ 69)  

C

min

: ↓ 62 % (↓ 44 to ↓ 75) 

N-monodesmethyl-diltiazem: 
AUC: ↓ 37 % (↓ 17 to ↓ 52) 
C

max

: ↓ 28 % (↓ 7 to ↓ 44) 

C

min

: ↓ 37 % (↓ 17 to ↓ 52) 

Efavirenz: 
AUC: ↑ 11 % (↑ 5 to ↑ 18) 
C

max

: ↑ 16 % (↑ 6 to ↑ 26)  

C

min

: ↑ 13 % (↑ 1 to ↑ 26) 

(indukce CYP3A4) 
Nárůst farmakokinetických parametrů efavirenzu není 
považován za klinicky významný. 
 

Úpravy dávky diltiazemu, 
pokud se podává společně 
s přípravkem Atripla, by se 
měly řídit klinickou odpovědí 
(viz Souhrn údajů o přípravku 
pro diltiazem). 

Diltiazem/Emtricitabin 
 

Interakce nebyly studovány. 

Diltiazem/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

Verapamil, felodipin, 
nifedipin a nikardipin 

Interakce s efavirenzem, embtricitabinem nebo 
tenofovir-disoproxil-fumarátem nebyly studovány. 
Pokud se efavirenz podává společně s blokátorem 
kalciových kanálů, který je substrátem enzymu CYP3A4, 
existuje potenciál pro redukci plazmatických koncentrací 
blokátoru kalciových kanálů. 
 

Úpravy dávky blokátorů 
kalciových kanálů, pokud se 
podává společně s přípravkem 
Atripla, by se měly řídit 
klinickou odpovědí (viz 
Souhrn údajů o přípravku pro 
blokátory kalciových kanálů). 

LÉČIVA SNIŽUJÍCÍ HLADINU LIPIDŮ 

Inhibitory HMG Co-A reduktázy 
Atorvastatin/Efavirenz 
(10 mg q.d./600 mg q.d.) 

Atorvastatin: 
AUC: ↓ 43 % (↓ 34 to ↓ 50) 
C

max

: ↓ 12 % (↓ 1 to ↓ 26) 

2-hydroxyatorvastatin: 
AUC: ↓ 35 % (↓ 13 to ↓ 40) 
C

max

: ↓ 13 % (↓ 0 to ↓ 23) 

4-hydroxyatorvastatin: 
AUC: ↓ 4 % (↓ 0 to ↓ 31) 
C

max

: ↓ 47 % (↓ 9 to ↓ 51) 

Celkové aktivní inhibitory HMG Co-A reduktázy:  
AUC: ↓ 34 % (↓ 21 to ↓ 41) 
C

max

: ↓ 20 % (↓ 2 to ↓ 26) 

Hladiny cholesterolu by se 
měly pravidelně monitorovat. 
Při současném podávání 
s přípravkem Atripla může být 
nutná úprava dávky 
atorvastatinu (viz Souhrn 
údajů o přípravku pro 
atorvastatin) 
 

Atorvastatin/Emtricitabi

Interakce nebyly studovány. 

Atorvastatin/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

22 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

Pravastatin/Efavirenz 
(40 mg q.d./600 mg q.d.) 

Pravastatin: 
AUC: ↓ 40 % (↓ 26 to ↓ 57) 
C

max

: ↓ 18 % (↓ 59 to ↑ 12) 

Hladiny cholesterolu by se 
měly pravidelně monitorovat. 
Při současném podávání 
s přípravkem Atripla může být 
nutná úprava dávky 
pravastatinu (viz Souhrn údajů 
o přípravku pro pravastatin). 

Pravastatin/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Pravastatin/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

Simvastatin/Efavirenz 
(40 mg q.d./600 mg q.d.) 

Simvastatin: 
AUC: ↓ 69 % (↓ 62 to ↓ 73) 
C

max

: ↓ 76 % (↓ 63 to ↓ 79) 

Kyselina simvastatinová: 
AUC: ↓ 58 % (↓ 39 to ↓ 68) 
C

max

: ↓ 51 % (↓ 32 to ↓ 58) 

Celkové aktivní inhibitory HMG Co-A reduktázy: AUC: 
↓ 60 % (↓ 52 to ↓ 68) 

C

max

: ↓ 62 % (↓ 55 to ↓ 78) 

(indukce CYP3A4) 

Společné podávání efavirenzu s atorvastatinem, 
pravastatinem nebo simvastatinem neovlivnilo hodnoty 
AUC nebo C

max

 efavirenzu. 

Hladiny cholesterolu by se 
měly pravidelně monitorovat. 
Při současném podávání 
s přípravkem Atripla může být 
nutná úprava dávky 
simvastatinu (viz Souhrn 
údajů o přípravku pro 
simvastatin). 

Simvastatin/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Simvastatin/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

Rosuvastatin/Efavirenz 

Interakce nebyly studovány. Rosuvastatin je převážně 
vylučován nezměněn stolicí, a proto se interakce s 
přípravkem efavirenz neočekává. 

Atripla a rosuvastatin mohou 
být podávány současně bez 
úpravy dávky. 

Rosuvastatin/Emtricitabi

Interakce nebyly studovány. 

Rosuvastatin/Tenofovir 
disoproxil fumarát  

Interakce nebyly studovány. 

 
HORMONÁLNÍ KONTRACEPTIVA
 
Peorální:  
Ethinylestradiol + 
Norgestimát/Efavirenz 
(0,035 mg+0,25 mg 
q.d./600 mg q.d.) 

Ethinylestradiol: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↓ 8 % (↑ 14 až ↓ 25) 

Norelgestromin (aktivní metabolit): 

AUC: ↓ 64 % (↓ 62 až ↓ 67) 
C

max

: ↓ 46 % (↓ 39 až ↓ 52) 

C

min

: ↓ 82 % (↓ 79 až ↓ 85) 

Levonorgestrel (aktivní metabolit): 

AUC: ↓ 83 % (↓ 79 až ↓ 87) 
C

max

: ↓ 80 % (↓ 77 až ↓ 83) 

C

min

: ↓ 86 % (↓ 80 až ↓ 90) 

(indukce metabolismu) 
Efavirenz: žádná klinicky významná interakce. 
Klinická významnost těchto účinků není známa. 

Kromě hormonální 
antikoncepce musí být použita 
spolehlivá metoda bariérové 
antikoncepce (viz bod 4.6). 

23 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

Ethinylestradiol/Tenofov
ir-disoproxil-fumarát 
(-/300 mg q.d.) 

Ethinylestradiol: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Norgestimat/Ethinylestra
diol/ 
Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Injekce: 
Depomedroxyprogestero
n acetát 
(DMPA)/Efavirenz 
(150 mg i.m. jedna 
dávka DMPA) 

V 3měsíční studii hodnotící lékové interakce nebyly 
nalezeny žádné významné rozdíly ve farmakokinetice 
MPA mezi subjekty, které dostávaly antiretrovirovou 
léčbu obsahující efavirenz, a subjekty bez antiretrovirové 
léčby. Podobné výsledky byly nalezeny jinými 
zkoušejícími, i když byly plazmatické hladiny MPA ve 
druhé studii proměnlivější. V obou studiích zůstaly 
plazmatické hladiny progesteronu u subjektů, které 
dostávaly efavirenz a DMPA, na nízké úrovni, což je v 
souladu se supresí ovulace. 

Vzhledem k omezeným 
informacím je nutné vedle 
podávání hormonální 
antikoncepce používat 
spolehlivou bariérovou 
metodu antikoncepce (viz bod 
4.6). 

DMPA/Tenofovir 
disoproxil fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

DMPA/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Implantát: 
Etonogestrel/Efavirenz 

Interakce nebyly studovány. Lze očekávat sníženou 
expozici etonogestrelu (indukce CYP3A4). Po uvedení 
na trh se objevily občasné zprávy o selhání antikoncepce 
při podávání etonogestrelu u pacientů exponovaných 
přípravku efavirenz. 

Vedle hormonální 
antikoncepce je nutné 
používat spolehlivou 
bariérovou metodu 
antikoncepce (viz bod 4.6). 

Etonogestrel/Tenofovir 
disoproxil fumarát 

Interakce nebyly studovány. 

Etonogestrel/Emtricitabi

Interakce nebyly studovány. 

 
IMUNOSUPRESIVA
 
Imunosupresiva 
metabolizovaná 
prostřednictvím CP3A4 
(například cyklosporin, 
takrolimus, 
sirolimus)/Efavirenz 

Interakce nebyly studovány. 

 expozice imunosupresiv může být očekávána (indukce 

cytochromu CYP3A4). 
U těchto imunosupresiv se neočekává vliv na expozici 
efavirenzu. 

Mohou být vyžadovány 
úpravy dávkování 
imunosupresiva. Při zahájení 
nebo ukončení léčby 
přípravkem Atripla se 
doporučuje podrobné 
monitorování koncentrací 
imunosupresiv po dobu 
minimálně dvou týdnů (do 
dosažení stabilních 
koncentrací).  

24 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

 

Účinky na lékové hladiny 

Střední procentuální změna AUC, C

max

, C

min

 s 90 % 

intervalem spolehlivosti, jestliže je k dispozici 

(mechanismus) 

Doporučení zahrnující 

současné podávání 

s přípravkem Atripla 

(efavirenz 600 mg, 

emtricitabin 200 mg, 

tenofovir-disoproxyl-fumarát 

300 mg) 

Takrolimus/Emtricitabin
/ Tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(0,1 mg/kg 
q.d./200 mg/300 mg 
q.d.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takrolimus: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

24h

:

 

↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

24h 

:

 

↔ 

 
Tenofovir-disoproxil-fumarát: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

24h 

:

 

↔ 

 

 

OPIÁTY 
Methadon/Efavirenz 
(35-100 mg q.d./600 mg 
q.d.) 

Methadon: 
AUC: ↓ 52 % (↓ 33 to ↓ 66) 
C

max

: ↓ 45 % (↓ 25 to ↓ 59) 

(indukce CYP3A4) 
Studie u pacientů infikovaných HIV užívajících 
intravenózní léčiva, společné podávání efavirenzu 
s methadonem vedlo ke snížení plazmatických hladin 
methadonu a k abstinenčním příznakům. Aby byly 
abstinenční příznaky eliminovány, byla dávka 
methadonu zvýšena průměrně o 22 % k eliminaci 
abstinenčních příznaků. 

Pacienti dostávající současně 
methadon a přípravek Atripla 
by měli být sledováni kvůli 
možnému výskytu 
abstinenčních příznaků 
a jejich dávka methadonu by 
se měla podle potřeby zvýšit 
ke zmírnění abstinenčních 
příznaků. 

Methadon/Tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(40-110 mg q.d./300 mg 
q.d.) 

Methadon: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 

Methadon/Emtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Buprenorphin/naloxon/E
favirenz 

Buprenorphin: 
AUC: ↓ 50 % 
Norbuprenorphin: 
AUC: ↓ 71 % 
Efavirenz: 
Žádné klinicky významné farmakokinetické interakce. 

Navzdory poklesu expozice 
buprenorphinu se u žádného 
pacienta nevyskytly abstineční 
příznaky. Úprava dávky 
buprenorphinu nemusí být 
nutná, pokud se současně 
podává s přípravkem Atripla. 

Buprenorphin/naloxon/E
mtricitabin 

Interakce nebyly studovány. 

Buprenorphin/naloxon/T
enofovir disoproxil 
fumarát  

Interakce nebyly studovány. 

1

 Hlavní cirkulující metabolit sofosbuviru. 

 
Studie provedené s jinými léčivými přípravky 
Žádné klinicky významné farmakokinetické interakce se nevyskytly, když byl efavirenz podáván 
spolu s azithromycinem, cetirizinem, fosamprenavirem/ritonavirem, lorazepamem, nelfinavirem, 

25 

zidovudinem, antacidy hydroxidu hlinito-hořečnatého, famotidinem nebo flukonazolem. Potenciál pro 
interakce s efavirenzem a jinými azolovými antimykotiky, jako je ketokonazol, nebyl studován. 
 
Nevyskytly se žádné klinicky významné farmakokinetické interakce, když byl emtricitabin podáván se 
stavudinem, zidovudinem nebo famciklovirem. Nevyskytly se žádné klinicky významné 
farmakokinetické interakce, když byl tenofovir-disoproxyl-fumarát podáván společně 
s emtricitabinem, nelfinavirem nebo ribavirinem. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Ženy ve fertilním věku (viz níže a bod 5.3) 
Ženy užívající přípravek Atripla by se měly vyhnout těhotenství. Ženy v plodném věku by měly před 
zahájením léčby přípravkem Atripla podstoupit těhotenský test. 
 
Antikoncepce u mužů a žen 
Vždy je třeba použít bariérovou antikoncepci v kombinaci s jinými metodami antikoncepce (například 
perorální nebo jinou hormonální antikoncepcí, viz bod 4.5) během léčby přípravkem Atripla. 
Vzhledem k dlouhému poločasu efavirenzu se doporučují vhodné antikoncepční prostředky ještě 
12 týdnů po vysazení přípravku Atripla.  
 
Těhotenství 
Efavirenz: K červenci 2010 obdržel Antiretrovirový těhotenský registr (ATR) prospektivní zprávy o 
718 těhotenstvích s expozicí režimům s efavirenzem v prvním trimestru s následnými 604 živými 
porody. U jednoho dítěte byl udáván defekt nervové trubice a frekvence a charakteristiky dalších 
vrozených defektů byly podobné těm, které jsou pozorovány u dětí exponovaných režimům bez 
efavirenzu, a také těm které byly pozorovány u HIV negativní kontrolní skupiny. Incidence defektů 
nervové trubice v obecné populaci je od 0,5 – 1 případ na 1000 živých porodů. V retrospektivních 
zprávách se vyskytlo šest případů nálezů konzistentních s defekty nervové trubice zahrnujících 
meningomyelokélu, všechny u matek exponovaných režimům s efavirenzem v prvním trimestru. 
Kauzální vztah těchto případů k použití efavirenzu nebyl určen a celkový počet těhotných žen 
exponovaných režimům s efavirenzem je neznámý. Vzhledem k tomu, že se defekty objevují 
v prvních 4 týdnech vývoje plodu (kdy se uzavírají nervové trubice), týkalo by se toto potenciální 
riziko žen exponovaných efavirenzu během prvního trimestru těhotenství. 
 
Malformace byly pozorovány u plodů opic léčených efavirenzem (viz bod 5.3).  
 
Emtricitabin a tenofovir-disoproxil-fumarát: Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen 
(mezi 300-1 000 ukončených těhotenství) nenaznačují žádné malformační nebo fetální/neonatální 
toxické účinky spojené s emtricitabinem a tenofovir-disoproxil-fumarátem. Studie na zvířatech 
neprokazují reprodukční toxicitu při podávání emtricitabinu a tenofovir-disoproxil-fumarátu (viz bod 
5.3). 
 
Přípravek Atripla by neměl být používán během těhotenství, pokud klinický stav ženy nevyžaduje 
léčbu s efavirenz/emtricitabine/tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Kojení 
Bylo prokázáno, že efavirenz, emtricitabin a tenofovir jsou vylučovány do mateřského mléka. 
Informace o účincích efavirenzu, emtricitabinu a tenofoviru na novorozence/děti jsou nedostatečné. 
Nelze vyloučit riziko pro novorozence. Přípravek Atripla by neměl být užíván během kojení. 
 
Obecným pravidlem je, že se doporučuje, aby HIV pozitivní ženy nekojily své děti, aby nedošlo 
k přenosu HIV na dítě. 
 
Fertilita 
Nejsou dostupné žádné údaje o účincích přípravku Atripla na člověka. Studie na zvířatech neprokázaly 
škodlivé účinky efavirenzu, emtricitabinu nebo tenofovir-disoproxil-fumarátu na fertilitu. 
  

26 

4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Avšak během 
léčby efavirenzem, emtricitabinem a tenofovirem disoproxil-fumarátem byly hlášeny závratě. 
Efavirenz může také způsobit zhoršenou koncentraci a/nebo ospalost. Pacienti by měli být poučeni, že 
pokud u sebe zjistí uvedené příznaky, nesmí vykonávat potenciálně nebezpečné činnosti, jako je řízení 
vozidel nebo obsluha strojů. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrn bezpečnostního profilu 
Kombinace efavirenzu, emtricitabinu a tenofovir-disoproxil-fumarátu byla hodnocena u 460 pacientů 
buď jako fixní kombinace tablet Atripla (studie AI266073) nebo jako komponenty (studie GS-01-934). 
Nežádoucí účinky byly většinou v souladu s těmi, které byly pozorovány v předchozích studiích 
jednotlivých komponentů. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky, které byly považovány za možná 
nebo pravděpodobně spojené s užíváním přípravku Atripla u pacientů léčených po dobu až 48 týdnů 
ve studii AI266073, byly psychiatrické poruchy (16 %), poruchy nervového systému (13 %)a 
gastrointestinální poruchy (7 %). 
 
Byly hlášeny závažné kožní reakce, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a erythema multiforme; 
neuropsychiatrické nežádoucí účinky (včetně závažné deprese, spáchání sebevraždy, chování 
podobného psychóze, záchvatů); závažné hepatální příhody; pankreatitida a laktátová acidόza (někdy 
smrtelná).  
 
Vzácně byly hlášeny také poruchy funkce ledvin, renální selhání a méně časté případy proximální 
renální tubulopatie (včetně Fanconiho syndromu), které někdy vedly ke kostním abnormalitám (zřídka 
přispívající k frakturám). Monitorování funkce ledvin se doporučuje u pacientů léčených přípravkem 
Atripla (viz bod 4.4).  
Přerušení léčby přípravkem Atripla u pacientů infikovaných současně HIV a HBV může být spojeno 
se závažnými exacerbacemi hepatitidy (viz bod 4.4). 
Podávání přípravku Atripla s jídlem může zvýšit expozici efavirenzu a může vést ke zvýšení četnosti 
nežádoucích účinků (viz bod 4.4 a 5.2). 
Tabulkový přehled nežádoucích účinků 
Nežádoucí účinky z klinické studie a zkušenosti po uvedení přípravku na trh s přípravkem Atripla a 
jednotlivými složkami přípravku Atripla v antiretrovirové kombinované terapii jsou uvedeny 
v Tabulce 2 podle tříd orgánových systémů, frekvence a komponent/y přípravku Atripla, které jsou 
považovány za příčinu vzniku nežádoucích účinků. U jednotlivých skupin četnosti jsou nežádoucí 
účinky uvedeny v pořadí podle klesající závažnosti. Frekvence jsou uváděny jako velmi časté (≥ 1/10), 
časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100) nebo vzácné (≥ 1/10 000 to < 1/1000). 
 
Nežádoucí účinky spojené s podáním přípravku Atripla: Nežádoucí účinky, které se objevily během 
léčby a jsou považovány za možná či pravděpodobně spojené s užíváním přípravku Artripla, hlášené 
během studie AI266073 (více než 48 týdnů; n=203), které nebyly spojeny s žádným z jednotlivých 
komponentů přípravku Atripla, zahrnují: 
 
Časté:  

- anorexie 

 
Méně časté: 

- sucho v ústech 

 

- nesouvislá řeč 

 

- zvýšená chuť k jídlu 

 

- snížené libido 

 

- myalgie 

 

27 

Tabulka 2: Nežádoucí účinky spojované s přípravkem Atripla uvedené podle komponentu 
(komponentů) přípravku Atripla, které jsou považovány za příčinu vzniku nežádoucích účinků  
 

 

Atripla 

Efavirenz 

Emtricitabin 

Tenofovir-disoproxil- 

fumarát 

Poruchy krve a lymfatického systému: 
Časté 

 

neutropenie 

 

Méně časté 

 

anémie

 

Poruchy imunitního systému: 
Časté 

 

alergická reakce 

 

Méně časté 

hypersenzitivita 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy: 
Velmi časté 

 

 

hypofosfatémie

Časté  

hypertriglyceridémie 

hyperglykémie, 
hypertriglyceridémie 

 

Méně časté 

hypercholesterolémie 

 

hypokalémie

Vzácné 

 

 

laktátová acidόza

 

Psychiatrické poruchy: 
Časté 

deprese (vážná 
u 1,6 %)

3

, úzkost

3

abnormální sny

3

nespavost

abnormální sny, 
nespavost 

 

Méně časté 

sebevražedné pokusy

3

sebevražedné 
myšlenky

3

, psychóza

3

,

 

mánie

3

, paranoia

3

halucinace

3

, euforie

3

citová labilita

3

zmatenost

3

, agresivita

 

 

Vzácné 

dokonaná sebevražda

3,4

přeludy

3,4

, neuróza

3,4 

 

 

Poruchy nervového systému: 
Velmi časté 

 

bolest hlavy 

závrať 

Časté 

poruchy cerebelární 
koordinace 
a rovnováhy

3

,

 

ospalost 

(2,0 %)

3

,  

bolest hlavy (5,7 %)

3

poruchy pozornosti 
(3,6%)

3

, závrať (8,5%)

závrať 

bolest hlavy 

Méně časté 

křeče

3

,  

amnézie

3

, abnormální 

myšlenky

3

, ataxie

3

abnormální 
koordinace

3

, neklid

3

tremor 

 

 

Poruchy oka: 
Méně časté 

rozmazané vidění 

 

 

Poruchy ucha a labyrintu: 
Méně časté 

tinitus, vertigo 

 

 

28 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: 
Cévní poruchy: 
Méně časté 

návaly 

 

 

Gastrointestinální poruchy: 
Velmi časté 

 

průjem,  
nausea 

průjem, zvracení, nausea  

Časté 

průjem,  
zvracení,  
bolesti břicha, 
nausea 

zvýšená amyláza  
včetně zvýšené 
pankreatické 
amylázy, zvýšená 
lipáza v séru, 
zvracení, bolest 
břicha, dyspepsie  

bolest břicha,  
břišní distenze, flatulence 

Méně časté 

pankreatitida 

 

pankreatitida

 

Poruchy jater a žlučových cest: 
Časté 

zvýšená 
aspartátaminotransferáza 
(AST), zvýšená 
alaninaminotransferáza 
(ALT), zvýšená gama-
glutamyltransferáza 
(GGT) 

zvýšená AST v séru 
a/nebo zvýšená ALT 
v séru, 
hyperbilirubinémie 

zvýšené transaminázy 

Méně časté 

akutní hepatitida 

 

 

Vzácné 

selhání jater

3,4 

 

hepatická steatóza, 
hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 
Velmi časté 

vyrážka (středně 
závažná-závažná, 11.6%; 
(všechny stupně, 18 %)

 

Vyrážka 

Časté 

pruritus 

vezikulobulózní 
vyrážka, pustulární 
vyrážka, 
makulopapulární 
vyrážka, vyrážka, 
pruritus, urtikarie, 
zbarvení kůže 
(zvýšená 
pigmentace)

1

 

 

Méně časté 

Stevens-Johnsonův 
syndrom, erythema

3

závažná vyrážka (< 1 %) 

angioedém

 

Vzácné 

fotoalergická dermatitida   

angioedém 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: 
Velmi časté 

 

zvýšená kreatinkináza   

Méně časté 

 

 

rhabdomyolýza

2

, svalová 

slabost

2

 

Vzácné 

 

 

osteomalacie (projevuje se 
bolestmi kostí a zřídka 
přispívá k frakturám)

2,4

myopatie

Poruchy ledvin a močových cest: 
Méně časté 

 

 

zvýšený kreatinin, 
proteinurie, proximální 
renální tubulopatie včetně 
Fanconiho syndromu 

29 

Vzácné 

 

 

selhání ledvin (akutní a 
chronické), akutní tubulární 
nekróza, nefritida, (včetně 
akutní intersticiální 
nefritidy

5

), nefrogenní 

diabetický insipidus 

Poruchy reprodukčního systému a prsu: 
Méně časté 

gynekomastie 

 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: 
Velmi časté 

 

 

astenie 

Časté 

únava 

bolest, astenie 

 

1

 Anémie byla častá a zbarvení kůže (zvýšená pigmentace) bylo velmi časté, když byl emtricitabin 

podán pediatrickým pacientům.  

K tomuto nežádoucímu účinku může dojít v důsledku proximální renální tubulopatie. Nepovažuje se 

za příčinně související s léčbou tenofovir-disoproxil-fumarátem bez existence tohoto onemocnění. 

3 

Viz bod 4.8 Popis vybraných nežádoucích účinků k získání více informací. 

4

 Tento nežádoucí účinek byla zjištěna z postmarketingových sledování po uvedení přípravku na trh 

buď u efavirenzu, emtricitabinu nebo tenofovir-disoproxil-fumarátu. Kategorie četnosti byla získána 
ze statistických výpočtů na základě celkového počtu pacientů léčených efavirenzem během klinických 
studií (n=3969) nebo vystavených emtricitabinu během randomizovaných kontrolovaných klinických 
studií (n=1563) nebo vystavených tenofovir-disoproxil-fumarátu během randomizovaných 
kontrolovaných klinických studií (n=7319). 
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
Vyrážka: Během klinických studií s efavirenzem byly vyrážky obvykle mírné až středně závažné 
makulopapulární kožní výsevy, které se objevily během prvních dvou týdnů po zahájení léčby 
efavirenzem. U většiny pacientů vyrážka odezněla do jednoho měsíce od zahájení léčby efavirenzem. 
U pacientů, kteří přerušili léčbu kvůli vyrážce, může být přípravek Atripla znovu podán. Při 
opětovném zahájení léčby přípravkem Atripla se doporučují vhodná antihistaminika a/nebo 
kortikosteroidy. 
 
Psychiatrické symptomy: Pacienti s psychiatrickou poruchou v anamnéze mají zřejmě větší riziko 
závažných psychiatrických nežádoucích účinků uvedených ve sloupci efavirenz v Tabulce 2. 
 
Neurologické symptomy: Neurologické symptomy jsou časté u efavirenzu, jednoho z komponentů 
přípravku Atripla. U klinických kontrolovaných studií s efavirenzem byly neurologické symptomy 
střední až závažné intenzity pociťovány u 19 % (závažné 2 %) pacientů a 2 % pacientů ukončilo léčbu 
v důsledku těchto symptomů. Obvykle začínají během prvního nebo druhého dne léčby efavirenzem 
a obecně odeznívají po prvních dvou až čtyřech týdnech. Mohou se vyskytnout častěji, když je 
přípravek Atripla užíván současně s jídlem, případně kvůli zvýšené plazmatické hladině efavirenzu 
(viz bod 5.2). Zdá se, že podávání před spaním zlepšilo snášenlivost těchto symptomů (viz bod 4.2). 
 
Jaterní selhání po efavirenzu: jaterní selhání po uvedení přípravku na trh, včetně u pacientů bez 
předchozího jaterního onemocnění či jiných známých rizikových faktorů, bylo někdy 
charakterizováno fulminantním průběhem, který v některých případech měl za následek transplantaci 
nebo smrt. 
 
Porucha funkce ledvin: Jelikož přípravek Atripla může způsobit poškození ledvin, doporučuje se 
monitorovat funkci ledvin (viz bod 4.4 a 4.8 Souhrn bezpečnostního profilu). Proximální renální 
tubulopatie se obecně vyřešila nebo zlepšila po ukončení léčby tenofovir-disoproxyl-fumarátem. U 
některých pacientů se však clearance kreatininu úplně nevyřešila i přes přerušení léčby tenofovir-
disoproxyl-fumarátem. Pacienti s rizikem poruchy funkce ledvin (jako jsou pacienti s výchozími 
renálními rizikovými faktory, pokročilým onemocněním HIV nebo pacienti léčení současně 
nefrotoxickými léky) mají zvýšené riziko neúplného obnovení funkce ledvin i přes ukončení léčby 
tenofovir-disoproxyl-fumarátem (viz bod 4.4). 
 

30 

Interakce s didanosinem: Podávání přípravku Atripla současně s didanosinem se nedoporučuje, neboť 
to má za následek 40-60% zvýšení systémové expozice didanosinu, což může zvýšit riziko vzniku 
nežádoucích reakcí spojených s didanosinem (viz bod 4.5). Vzácně byla hlášena pankreatitida a 
laktátová acidόza, některé končící smrtí.  
 
 
Metabolické parametry: Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů 
a glukózy v krvi (viz bod 4.4). 
 
 
Syndrom imunitní reaktivace: U pacientů infikovaných HIV se závažnou imunitní nedostatečností 
v době zahájení CART se může objevit zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní 
infekce. Byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak 
hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po 
zahájení léčby (viz bod 4.4). 
 
Osteonekróza: Případy osteonekrózy byly hlášeny zejména u pacientů s obecně známými rizikovými 
faktory, pokročilým onemocněním HIV nebo dlouhodobou expozicí CART. Jejich frekvence je 
neznámá (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
K dispozici nejsou dostatečné údaje ohledně podávání přípravku dětem mladším 18 let. Přípravek 
Atripla se u této populace nedoporučuje (viz bod 4.2). 
 
Jiné speciální populace 
Starší pacienti: Přípravek Atripla nebyl hodnocen u pacientů starších 65 let. U starších pacientů je 
větší pravděpodobnost, že u nich dojde ke snížení funkce jater nebo ledvin, proto je třeba dbát 
opatrnosti při léčbě starších pacientů přípravkem Atripla (viz bod 4.2).  
 
Pacienti s poruchou ledvin:
 Jelikož může tenofovir-disoproxyl-fumarát způsobit renální toxicitu, 
doporučuje se všech pacientů s poruchou ledvin, kteří jsou léčeni přípravkem Atripla, pečlivě sledovat 
funkci ledvin (viz bod 4.2, 4.4 a 5.2). 
 
Pacienti se souběžnou infekcí HIV/HBV nebo HCV: Pouze malý počet pacientů měl souběžnou infekci 
HBV (n=13) nebo HCV (n=26) ve studii GS-01-934. Profil nežádoucí účinek u efavirenzu, 
emtricitabinu a tenofovir-disoproxil-fumarátu u pacientů se souběžnou infekcí HIV/HBV nebo 
HIV/HCV byl podobný profilu, který byl pozorován u pacientů s infekcí HIV bez souběžné infekce. 
Jak by se však dalo očekávat u této populace pacientů, ke zvýšené hladině AST a ALT docházelo 
mnohem častěji než u běžné populace s infekcí HIV. 
 
Exacerbace hepatitidy po přerušení léčby: U pacientů s infekcí HIV se souběžnou infekcí HBV může 
po přerušení léčby dojít k výskytu klinických a laboratorních příznaků hepatitidy (viz bod 4.4). 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
4.9 

Předávkování 

 
Někteří pacienti, kteří omylem užili 600 mg efavirenzu dvakrát denně, hlásili zvýšený výskyt 
neurologických symptomů. Jeden pacient pociťoval mimovolné svalové kontrakce. 
 
Jestliže dojde k předávkování, musí být u pacienta sledován výskyt příznaků toxicity (viz bod 4.8) 
a podle potřeby se musí aplikovat standardní podpůrná léčba. 
 

31 

Odstranění neabsorbovaného efavirenzu lze napomoci podáním živočišného uhlí. Pro předávkování 
efavirenzem neexistuje specifické antidotum. Protože se efavirenz silně váže na proteiny, není 
pravděpodobné, že by dialýza odstranila významné množství efavirenzu z krve. 
 
Hemodialýzou lze odstranit až 30 % dávky emtricitabinu a přibližně 10 % dávky tenofoviru. Není 
známo, zda emtricitabin nebo tenofovir mohou být odstraněny peritoneální dialýzou. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Antivirotikum pro systémové použití, antivirotika k léčbě infekce HIV, 
kombinace, ATC kód: J05AR06 
 
Mechanismus působení a farmakodynamické účinky 
Efavirenz je NNRTI pro HIV-1. Efavirenz nekompetitivně inhibuje reverzní transkriptázu (RT) HIV-1 
a významně neinhibuje RT viru lidské imunodeficience 2 (HIV-2) ani polymerázy buněčné kyseliny 
dezoxyribonukleové (DNA) (α, β, γ a δ). Emtricitabin je nukleosidový analog cytidinu. Tenofovir-
disoproxyl-fumarát se konvertuje in vivo na tenofovir, nukleosidový monofosfát, (nukleotid), analog 
adenosinmonofosfátu. 
 
Emtricitabin a tenofovir jsou fosforylovány buněčnými enzymy a vytvářejí trifosfát emtricitabinu 
a difosfát tenofoviru. In vitro studie ukázaly, že emtricitabin i tenofovir mohou být zcela 
fosforylované, když se spolu kombinují v buňkách. Trifosfát emtricitabinu a difosfát tenofoviru 
kompetitivně inhibují reverzní transkriptázu HIV-1, což má za následek terminaci řetězce DNA. 
 
Trifosfát emtricitabinu i difosfát tenofoviru jsou slabými inhibitory polymeráz savčí DNA a nebyla 
prokázána mitochondriální toxicita in vitro ani in vivo
 
Antivirová aktivita in vitro 
Efavirenz prokázal antivirovou aktivitu proti většině vývojově nepříbuzných izolátů B (subtypy A, 
AE, AG, C, D, F, G, J a N), ale měl sníženou antivirovou aktivitu proti virům skupiny O. Emtricitabin 
vykázal antivirovou aktivitu proti vývojově příbuzným typům A, B, C, D, E, F a G HIV-1. Tenofovir 
vykázal antivirový účinek proti vývojově příbuzným typům A, B, C, D, E, F, G a O HIV-1. Jak 
emtricitabin, tak tenofovir vykázaly specifické působení proti kmenům HIV-2 a antivirový účinek 
proti HBV. 
 
V kombinačních studiích hodnotících in vitro antivirovou aktivitu efavirenzu a emtricitabinu společně, 
efavirenzu a tenofoviru společně a emtricitabinu a tenofoviru společně byly pozorovány aditivní až 
synergické antivirové účinky. 
 
Rezistence 
Rezistence na efavirenz může být selektována in vitro a má za následek jednoduchou nebo 
vícenásobnou substituci aminokyselin u HIV-1 RT, včetně L100I, V108I, V179D a Y181C. Nejčastěji 
pozorovanou RT substitucí byla K103N u virových izolátů od pacientů, u kterých došlo během 
klinické studie efavirenzu k nárůstu virové zátěže. Byly také pozorovány substituce na RT pozicích 
98, 100, 101, 108, 138, 188, 190 nebo 225, ale s nižší frekvencí a často jen v kombinaci s K103N. 
Profily zkřížené rezistence pro efavirenz, nevirapin a delavirdin in vitro demonstrovaly, že substituce 
K103N přináší ztrátu citlivosti ke všem třem NNRTI. 
 
Potenciál pro zkříženou rezistenci mezi efavirenzem a NRTI je nízký díky různým cílovým vazebným 
místům a mechanismu působení. Potenciál pro zkříženou rezistenci mezi efavirenzem a PI je nízký 
kvůli různým cílovým enzymům. 
 
In vitro a u některých pacientů infikovaných HIV-1 byla pozorována rezistence na emtricitabin nebo 
tenofovir, z důvodu substituce M184V nebo M184I v RT pro emtricitabin nebo substituce K65R 

32 

v RT tenofovir. Viry s mutací M184V/I rezistentní na emtricitabin byly křížově rezistentní 
na lamivudin, ale podržely si senzitivitu k didanosinu, stavudinu, tenofoviru a zidovudinu. Mutace 
K65R může být také selektována abakavirem nebo didanosinem a má za následek sníženou citlivost k 
těmto lékům plus lamivudinu, emtricitabinu a tenofoviru. Tenofovir-disoproxyl-fumarát se nesmí 
používat u pacientů s HIV-1 s mutací K65R. Obě mutace, K65R i M184V/I, zůstávají plně vnímavé 
k efavirenzu. Navíc byla tenofovirem u reverzní transkriptázy HIV 1 selektována substituce K70E, 
která vede ke snížené citlivosti na abakavir, emtricitabin, lamivudin a tenofovir. 
 
Pacienti s HIV-1 vykazující tři nebo více mutací spojených s thymidinovým analogem (TAM), které 
zahrnovaly substituci M41L nebo L210W v RT, vykázaly sníženou vnímavost na tenofovir-disoproxil-
fumarát. 
 
Rezistence in vivo (pacienti dříve neléčení antiretrovirotiky): V otevřené randomizované klinické 
studii trvající 144 týdnů (GS-01-934) u pacientů dříve neléčených antiretrovirotiky, ve které byl použit 
efavirenz, emtricitabin a tenofovir-disoproxyl-fumarát jako jednotlivé přípravky (nebo jako efavirenz 
a smíšená kombinace emtricitabinu a tenofovir-disoproxil-fumarátu (Truvada) v 96. až 144. týdnu), 
byla provedena genotypizace na plazmatických HIV-1 izolátech všech pacientů s potvrzenou 
hodnotou HIV RNA 

 400 kopií/ml ve 144. týdnu nebo s časným vyřazením ze studie 

(viz bod Klinické zkušenosti). Do 144. týdne: 
 

 

Mutace M184V/I se objevila u 2/19 (10,5 %) izolátů analyzovaných od pacientů ve skupině 
efavirenzu + emtricitabinu + tenofovir-disoproxil-fumarátu a u 10/29 (34,5 %) izolátů 
analyzovaných ze skupiny efavirenzu + lamivudinu/zidovudinu (p-hodnota < 0,05, Fisherův 
exaktní test porovnávající skupinu emtricitabinu + tenofovir-disoproxil-fumarátu se skupinou 
lamivudinu/zidovudinu u všech subjektů).  

 

Žádný z analyzovaných virů neobsahoval mutaci K65R nebo K70E. 

 

Genotypová rezistence na efavirenz, predominantně mutace K103N, se vyvinula u virů od 13/19 
(68 %) pacientů ve skupině efavirenzu + emtricitabinu + tenofovir-disoproxil-fumarátu a u virů 
od 21/29 (72 %) pacientů ve skupině efavirenzu + lamivudinu/zidovudinu. Shrnutí rozvoje 
mutací vedoucích k rezistenci je uvedeno v tabulce 3.  

 

33 

Tabulka 3: Rozvoj rezistence ve studii GS-01-934 do 144. týdne 
 

 

Efavirenz+ 

emtricitabin+ 

tenofovir-disoproxil-

fumarát 

(N = 244) 

Efavirenz+lamivudin

/zidovudin 

(N = 243) 

Analýza rezistence do 144. týdne 

 

19 

 

31 

Genotypy v terapii 

19 

(100 %) 

29 

(100 %) 

Rezistence na efavirenz

1

 

13 

(68 %) 

21 

(72 %) 

K103N 

(42 %) 

18* 

(62 %) 

K101E 

(16 %) 

(10 %) 

G190A/S 

(10,5 %) 

(14 %) 

Y188C/H 

(5 %) 

(7 %) 

V108I 

(5 %) 

(3 %) 

P225H 

 

(7 %) 

M184V/I 

(10,5 %) 

10* 

(34,5 %) 

K65R 

 

 

K07E 

 

 

TAM

2

 

 

(7 %) 

*  p-hodnota < 0,05, Fisherův exaktní test srovnávající skupinu s efavirenzem + 

emtricitabinem+tenofovir-disoproxil-fumarátem se skupinou s efavirenzem + 
lamivudinem/zidovudinem u všech pacientů. 

1

  Jiné mutace rezistentní na efavirenz včetně A98G (n = 1), K103E (n = 1), V179D (n = 1), 

a M230L (n = 1). 

2

  Mutace spojené s thymidinovými analogy zahrnovaly D67N (n = 1) a K70R (n = 1). 

 
V otevřené prodloužené fázi studie GS-01-934, kdy pacienti dostávali přípravek Atripla nalačno, byly 
pozorovány 3 další případy rezistence. Všechny 3 subjekty dostávaly fixní kombinace lamivudinu a 
zidovudinu (Combivir) a efavirenzem po 144 týdnů a pak přešly na přípravek Atripla. U dvou pacientů 
s potvrzeným zvýšením virové nálože došlo ke vzniku substitucí spojených s rezistencí na 
nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, a to s rezistencí na efavirenz, zahrnující substituce 
reverzní transkriptázy K103N, V106V/I/M a Y188Y/C v týdnu 240 (96 týdnů na přípravku Atripla) a 
v týdnu 204 (60 týdnů na přípravku Atripla). Třetí subjekt již měl substituce spojené s rezistencí na 
nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, a to s rezistencí na efavirenz, a substituci reverzní 
transkriptázy M184V spojenou s rezistencí na emtricitabin při vstupu do rozšířené fáze Atripla, a 
došlo u něj k suboptimální virologické odpovědi a vzniku substitucí spojených s rezistencí na 
nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy K65K/R, S68N a K70K/E v týdnu 180 (36 týdnů na 
přípravku Atripla). 
 
K získání dalších informací, které se týkají rezistence in vivo, prosím nahlédněte do Souhrnu údajů 
o přípravku pro jednotlivé složky tohoto přípravku.  
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
V 144týdenní otevřené randomizované klinické studii (GS-01-934) pacientů bez zkušenosti 
s antiretrovirovou léčbou infikovaní HIV-1dostávali buď jednou denně dávku efavirenzu, 
emtricitabinu a tenofovir-disoproxil-fumarátu nebo fixní kombinaci lamivudinu a zidovudinu 
(Combivir) podávanou dvakrát denně a efavirenz jednou denně (prosím nahlédněte do Souhrnu údajů 
o přípravku pro přípravek Truvada). Pacienti, kteří dokončili 144 týdnů léčby v obou léčebných 
ramenech studie GS-01-934, dostali možnost pokračovat v rozšířené otevřené fázi studie s přípravkem 
Atripla podávaným nalačno. K dispozici jsou údaje od 286 pacientů, kteří přešli na přípravek Atripla: 
160 z nich předtím dostávalo efavirenz, emtricitabin a tenofovir-disoproxyl-fumarát, 126 předtím 
dostávalo Combivir a efavirenz. U subjektů z obou původních léčebných skupin, které pak dostávaly 
Atripla v otevřené prodloužené fázi studie, byla udržována vysoká míra virové suprese. Po 96 týdnech 
léčby přípravkem Atripla zůstala u 82 % pacientů plazmatická koncentrace HIV 1 RNA < 50 kopií/ml 
a u 85 % pacientů < 400 kopií/ml (analýza podle původního léčebného záměru (ITT), chybí = selhání). 

34 

 
Studie AI266073 byla 48týdenní otevřená randomizovaná studie u pacientů infikovaných HIV, která 
srovnávala účinnost přípravku Atripla s antiretrovirovou terapií sestávající nejméně ze dvou 
nukleosidových a nukleotidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NRTI) s inhibitorem proteázy 
nebo s nenuklosidovým inhibitorem reverzní transkriptázy, avšak neobsahovala všechny složky 
přípravku Atripla (efavirenz, emtricitabin a tenofovir-disoproxyl-fumarát). Atripla byla podávána 
nalačno (viz bod 4.2). Pacienti byli bez virologického selhání během předchozí antiretrovirové terapie 
bez zjištěné mutace HIV-1, která by prokazovala rezistenci na kteroukoli ze tří složek přípravku 
Atripla a byli, při vstupu do studie, virologicky suprimováni po dobu nejméně tří měsíců. Pacienti byli 
převedeni na přípravek Atripla (N = 203) nebo pokračovali ve svém původním antiretrovirovém 
režimu léčby (N = 97). 48týdenní data ukázala, že vysoký stupeň virové suprese, srovnatelný 
s původním režimem léčby, byl udržen u pacientů, kteří byli randomizováni k převodu na přípravek 
Atripla (viz Tabulka 4). 
 
Tabulka 4: 48týdenní data týkající se účinnosti ze studie AI266073, ve které byl podáván 
přípravek Atripla pacientům s virovou supresí v kombinované antiretrovirové terapií
 
 

 

Terapeutická skupina 

 

Cílový parametr 

Atripla 

(N = 203) 

n/N (%) 

Zůstává na 

původním 

režimu léčby 

n/N (%) 

Rozdíl mezi přípravkem 

Atripla a původním režimem 

léčby 

(95% CI) 

 

Pacienti s HIV-1 RNA < 50 kopií/ml 

PVR (KM) 

94,5 % 

85,5 % 

8,9 % (-7,7% až 25,6 %) 

M=Vyřazení 

179/181 (98,9 %) 

85/87 (97,7 %) 

1,2 % (-2,3 % až 6,7 %) 

M=Selhání 

179/203 (88,2 %) 

85/97 (87,6 %) 

0,5 % (-7.0 % až 9,3 %) 

Modified LOCF 

190/203 (93.6%) 

94/97 (96,9%) 

 -3.3 % (-8.3% až 2,7%) 

 

Pacienti s HIV-1 RNA < 200 kopií/ml 

PVR (KM) 

98,4 % 

98,9 % 

-0,5 % (-3,2 % až 2,2 %) 

M=Vyřazení 

181/181 (100 %) 

87/87 (100 %) 

0 % (-2,4 % až 4,2 %) 

M=Selhání 

181/203 (89,2 %) 

87/97 (89,7 %) 

-0,5 % (-7,6 % až 7,9 %) 

PVR (KM): Čistá virologická odpověď (Pure virologic response) odhadnutá pomocí Kaplanovy-Meierovy 
metody (KM) 
M: Chybějící 
Modifikované LOCF: Post-hoc analýza, kde pacienti, u kterých selhala virologická léčba nebo přerušili léčbu 
kvůli nežádoucím účinkům, byli hodnoceni jako selhání; pro další vyřazené byla použita metoda posledního 
pozorování LOCF (last observation carried forward) 

 
Když byly analyzovány dvě skupiny odděleně, četnost odpovědí skupiny s předchozí PI-léčbou byla 
numericky nižší u pacientů převedených na přípravek Atripla [92,4% versus 94,0% pro PVR (analýzy 
citlivosti) pro přípravek Atripla a SBR pacienty; rozdíl (95%CI) -1,6% (-10,0%, 6,7%)]. V předchozí 
skupině NNRTI četnost odpovědí byla 98,9% vs 97,4% pro přípravek Atripla a SBR pacienty; rozdíl 
(95%CI) 1,4% (-4,0%, 6,9%). 
 
Podobný trend byl pozorován v analýze podskupiny pacientů dříve léčených s výchozí hladinou HIV-
1 RNA < 75 kopií/ml z retrospektivní kohortové studie (data shromážděna v průběhu 20 měsíců, viz 
tabulka 5). 
 
Tabulka 5: Udržení čisté virologické odpovědi (Kaplan Meier % (standardní chyba) [95% 
interval spolehlivosti]) v 48. týdnu pro dříve léčené pacienty s výchozí hladinou HIV-1 RNA 
< 75 kopií/ml, u nichž došlo k převedení léčby na Atripla dle typu předchozího anti-
retrovirového režimu 
(databáze pacientů Kaiser Permanente) 
 

Předchozí komponenty 

Atripla 

(N=299) 

Předchozí režim založený na 

NNRTI  

(N=104) 

Předchozí režim založený na PI  

(N=34) 

98,9% (0,6%) 

[96,8%, 99,7%] 

98,0% (1,4%) 

[92,3%, 99,5%] 

93,4% (4,5%) 

[76,2%, 98,3%] 

35 

 
V současnosti nejsou k dispozici údaje z klinických studií s přípravkem Atripla u pacientů bez 
zkušenosti s léčbou nebo silně přeléčených pacientů. Nejsou žádné klinické zkušenosti s přípravkem 
Atripla u pacientů, u nichž selhala antiretrovirová léčba první linie nebo kombinace s jinými 
antiretrovirovými léky. 
 
Pacienti se souběžnou infekcí HIV a HBV 
Omezené klinické zkušenosti u pacientů infikovaných zároveň HIV a HBV naznačují, že léčba 
emtricitabinem nebo tenofovir-disoproxyl-fumarátem v antiretrovirové kombinační terapii pro 
kontrolu infekce HIV má také za následek redukci HBV DNA (3 log

10

 redukce nebo 4 až 5 log

10

 

redukce) (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
Bezpečnost a účinnost přípravku Atripla u dětí do 18 let věku nebyla ještě stanovena. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Ke zjištění farmakokinetiky efavirenzu, emtricitabinu a tenofovir-disoproxyl-fumarátu byly použity 
samostatné lékové formy efavirenzu, emtricitabinu a tenofovir-disoproxyl-fumarátu, podávané 
jednotlivým pacientům infikovaným HIV. Ve studii GS-US-177-0105 byla stanovena bioekvivalence 
jedné potahované tablety přípravku Atripla s jednou 600 mg potahovanou tabletou efavirenzu plus 
jednou tvrdou tobolkou emtricitabinu 200 mg plus jednou potahovanou tabletou tenofovir-disoproxylu 
245 mg (ekvivalent 300 mg tenofovir-disoproxyl-fumarátu), podávaných společně, po jednorázovém 
podání subjektům nalačno (viz Tabulka 6). 
 
Tabulka 6: Souhrn farmakokinetických dat ze studie GS-US-177-0105 
 

 

Efavirenz 

(n = 45) 

Emtricitabin 

(n = 45) 

Tenofovir-disoproxyl-fumarát 

(n = 45) 

Parametry 

Test 

Reference 

GMR (%) 

(90 % CI) 

Test 

Reference 

GMR (%) 

(90 % CI)  Test  Reference 

GMR (%) 

(90 % CI) 

C

max

 (ng/ml) 

2 264,3 

(26,8) 

2 308,6 

(30,3) 

98,79 

(92,28, 

105,76) 

2 130,6 

(25,3) 

2 384,4 

(20,4) 

88,84 

(84,02, 

93,94) 

325,1 

(34,2) 

352,9 

(29,6) 

91,46 

(84,64, 

98,83) 

AUC

0-posl

 

(ng∙hod/ml)

 

125 623,6 

(25,7) 

132 795,7 

(27,0) 

95,84 

(90,73, 

101,23) 

10 682,6 

(18,1) 

10 874,4 

(14,9) 

97,98 

(94,90, 

101,16) 

1 948,8 

(32,9) 

1 969,0 

(32,8) 

99,29 

(91,02, 

108,32) 

AUC

in

 

(ng∙hod/ml) 

146 074,9 

(33,1) 

155 518,6 

(34,6) 

95,87 

(89,63, 

102,55) 

10 854,9 

(17,9) 

11 054,3 

(14,9) 

97,96 

(94,86, 

101,16) 

2 314,0 

(29,2) 

2 319,4 

(30,3) 

100,45 

(93,22, 

108,23) 

T

1/2

 (hod) 

180,6 

(45,3) 

182,5 

(38,3) 

 

14,5 

(53,8) 

14,6 (47,8) 

 

18,9 

(20,8) 

17,8 (22,6) 

 

Test: jednorázové podání kombinované tablety s fixní dávkou užívaná nalačno.  
Reference: jednorázové podání 600mg tablety efavirenzu, 200mg tobolky emtricitabinu a 300mg tablety 
tenofovir-disoproxyl-fumarátu užité nalačno. 
Hodnoty pro test a reference jsou průměrné hodnoty (%koeficient variace) 
GMR: geometrický střední poměr nejmenších čtverců, CI = interval spolehlivosti 

 
Absorpce 
U pacientů infikovaných HIV bylo vrcholu plazmatické koncentrace efavirenzu dosaženo do 5 hodin 
a ustálený stav byl dosažen za 6 až 7 dní. U 35 pacientů dostávajících efavirenz 600 mg jednou denně 
byl vrchol koncentrace v ustáleném stavu (C

max

) 12,9 ± 3,7 μM (29 %) [průměr ± standardní deviace 

(S.D.) (koeficient variace (%CV))], minimální koncentrace v ustáleném stavu C

min

 byla 5,6 ± 3,2 μM 

(57 %) a AUC byla 184 ± 73 μM•hod (40 %). 
 
Emtricitabin je rychle absorbován a jeho vrchol plazmatické koncentrace se vyskytuje 1 až 2 hodiny 
po dávce. Po opakovaném perorálním podání emtricitabinu 20 pacientům infikovaným HIV byla 
maximální koncentrace v ustáleném stavu C

max

 1,8 ± 0,7 μg/ml (průměr ± S.D.) (39 % CV), minimální 

36 

koncentrace v ustáleném stavu C

min

 byl 0,09 ± 0,07 μg/ml (80 %) a AUC byla 10,0 ± 3,1 μg•hod/ml 

(31 %) po celý 24-hodinový interval dávkování. 
 
Po perorálním podání jediné 300 mg dávky tenofovir-disoproxyl-fumarátu pacientům infikovaným 
HIV-1 nalačno byla maximální koncentrace tenofoviru dosažena do jedné hodiny a C

max

 a AUC 

(střed ± S.D.) (%CV) byly 296 ± 90 ng/ml (30 %) a 2287 ± 685 ng•hod/ml (30 %). Perorální 
biodostupnost tenofoviru z tenofovir-disoproxyl-fumarátu u pacientů nalačno byla přibližně 25 %. 
 
Účinek jídla 
Atripla nebyla hodnocena při podávání spolu s jídlem. 
 
Podání kapsle efavirenzu s velmi tučným jídlem zvýšilo střední AUC a C

max

 efavirenzu o 28 % a 79 % 

ve srovnání s podáním nalačno. Ve srovnání s podáním nalačno zvýšilo podání tenofovir-disoproxyl-
fumarátu a emtricitabinu v kombinaci s velmi tučným jídlem střední AUC tenofoviru o 43,6 % a C

max

 

tenofoviru o 16 %, v kombinaci s lehkým jídlem se zvýšila střední AUC tenofoviru o 40,5 % a C

max

 

tenofoviru o 13,5 % ve srovnání s podáním nalačno, expozice emtricitabinu nebyly ovlivněny. 
 
Doporučuje se podávat přípravek Atripla nalačno, protože jídlo může zvýšit expozici efavirenzu 
a může vést ke zvýšení frekvence nežádoucích účinků (viz body 4.4 a 4.8). Předpokládá se, že 
expozice tenofoviru (AUC) bude přibližně o 30 % nižší po podání přípravku Atripla nalačno ve 
srovnání s podáním samotného tenofovir-disoproxyl-fumarátu, když je podán s jídlem (viz bod 5.1). 
Distribuce v organismu 
Efavirenz se silně váže na proteiny v lidské plazmě (> 99 %), přednostně na albumin. 
 
Vazba emtricitabinu in vitro na proteiny v lidské plazmě je < 4 % a je nezávislá na koncentracích 
v rozsahu 0,02 až 200 μg/ml. Po intravenózním podání byl distribuční objem emtricitabinu přibližně 
1,4 l/kg. Po perorálním podání je emtricitabin rozsáhle distribuován do celého těla. Střední poměr 
koncentrace v plazmě ke koncentraci v krvi byl přibližně 1,0 a střední poměr koncentrace ve spermatu 
ke koncentraci v plazmě byl přibližně 4,0. 
 
Vazba tenofoviru in vitro na proteiny lidské plazmy nebo séra je < 0,7 % a 7,2 % v celém rozsahu 
koncentrace tenofoviru 0,01 až 25 μg/ml. Po intravenózním podání byl objem distribuce tenofoviru 
přibližně 800 ml/kg. Po perorálním podání se tenofovir rozsáhle distribuuje do celého těla. 
 
Biotransformace 
Studie u lidí a in vitro s využitím mikrozómů lidských jater demonstrovaly, že efavirenz je 
principiálně metabolizován systémem CYP na hydroxylované metabolity s následnou glukuronidací 
těchto hydroxylovaných metabolitů. Tyto metabolity jsou v podstatě neúčinné proti HIV-1. Studie 
in vitro naznačují, že CYP3A4 a CYP2B6 jsou hlavními izozymy odpovědnými za metabolismus 
efavirenzu a že efavirenz inhibuje izozymy CYP 2C9, 2C19 a 3A4. Ve studiích in vitro efavirenz 
neinhiboval CYP2E1 a inhiboval CYP2D6 a CYP1A2 pouze v koncentracích mnohem vyšších, než 
jaké byly dosaženy klinicky. 
 
Expozice efavirenzu v plazmě se může zvýšit u pacientů s homozygotní genetickou variantou G516T 
izozymu CYP2B6. Klinické implikace takového spojení jsou neznámé; avšak potenciál pro zvýšenou 
frekvenci a závažnost nežádoucích účinků spojovaných s efavirenzem nelze vyloučit. 
 
Ukázalo se, že efavirenz indukuje CYP3A4 and CYP2B6, což vede k indukci jeho vlastního 
metabolismu, který může být u některých pacientů klinicky relevantní. U neinfikovaných 
dobrovolníků mělo opakované podávání dávky 200 až 400 mg denně po 10 dnů za následek nižší 
rozsah kumulace než se předpokládalo (o 22 až 42 % nižší) a kratší terminální poločas o 40 až 
55 hodin (poločas po jednorázovém podání je 52 až 76 hodin). Ukázalo se také, že efavirenz indukuje 
UGT1A1. Expozice raltegraviru (substrátu UGT1A1) se v přítomnosti efavirenzu snižuje (viz bod 4.5, 
tabulka 1). I když in vitro údaje naznačují, že efavirenz inhibuje CYP2C9 a CYP2C19, existují 
protichůdné zprávy o snížení i zvýšení expozic substrátů těchto enzymů, když jsou podávány in vivo 
spolu s efavirenzem. Výsledný efekt společného podávání není jasný. 
 

37 

Metabolismus emtricitabinu je limitován. Biotransformace emtricitabinu zahrnuje oxidaci poloviny 
thiolu a tvorbu 3’-sulfoxid diastereomerů (přibližně 9 % dávky) a sloučení s kyselinou glukuronovou 
tvoří 2’-O-glukuronid (přibližně 4 % dávky). Studie in vitro ukázaly, že ani tenofovir-disoproxil-
fumarát, ani tenofovir není substrátem pro enzymy CYP. Ani emtricitabin, ani tenofovir neinhiboval 
in vitro metabolismus léků zprostředkovaný kteroukoli hlavní lidskou izoformou CYP podílející se na 
biotransformaci léků. Emtricitabin také neinhiboval uridin-5’-difosfoglukuronylovou transferázu, 
enzym odpovědný za glukuronidaci. 
 
Eliminace z organismu 
Efavirenz má relativně dlouhý poločas nejméně 52 hodin po jednorázové dávce (viz také údaje 
z bioekvivalenční studie popsané níže) a 40 až 55 hodin po opakovaném podání. Přibližně 14 až 34 % 
radioaktivně označené dávky efavirenzu bylo zjištěno v moči a méně než 1 % dávky bylo vyloučeno 
v moči jako nezměněný efavirenz. 
 
Po perorálním podání je poločas eliminace emtricitabinu přibližně 10 hodin. Emtricitabin je primárně 
vylučován ledvinami s dosažením úplného vyloučení v moči (přibližně 86 %) a stolici (přibližně 
14 %). 13 % dávky emtricitabinu bylo nalezeno v moči jako tři metabolity. Systémová clearance 
emtricitabinu byla v průměru 307 ml/min. 
Po perorálním podání je poločas eliminace tenofoviru přibližně 12 až 18 hodin. Tenofovir je primárně 
vylučován ledvinami jak filtrací, tak aktivním tubulárním transportním systémem s přibližně 70 až 
80 % dávky vyloučenými beze změny v moči po intravenózní aplikaci. Zjevná clearance tenofoviru 
byla průměrně přibližně 307 ml/min. Renální clearance se odhaduje na přibližně 210 ml/min, což 
přesahuje míru glomerulární filtrace. To naznačuje, že aktivní tubulární sekrece je důležitou součástí 
eliminace tenofoviru. 
 
Věk 
Farmakokinetické studie s efavirenzem, emtricitabinem ani tenofovirem nebyly provedeny u starších 
pacientů (starších 65 let).  
 
Pohlaví 
Farmakokinetika efavirenzu, emtricitabinu a tenofoviru je podobná u mužských i ženských pacientů. 
I když omezená data naznačují, že ženy mohou mít vyšší expozice efavirenzu, nezdá se, že by 
efavirenz hůře snášely. 
 
Etnický původ 
I když omezená data naznačují, že pacienti z Asie a tichomořských ostrovů mohou mít vyšší expozice 
efavirenzu, nezdá se, že by efavirenz hůře snášeli. 
 
Pediatrická populace 
Farmakokinetické studie s přípravkem Atripla nebyly provedeny u kojenců a dětí starších 18 let (viz 
bod 4.2). 
 
Poruchy funkce ledvin 
Farmakokinetika efavirenzu, emtricitabinu a tenofovir-disoproxyl-fumarátu po společném podávání 
oddělených farmaceutických forem nebo jako přípravku Atripla nebyla studována u pacientů 
infikovaných HIV s poruchami ledvin. 
 
Farmakokinetické parametry byly zjišťovány po jednorázovém podání jednotlivých přípravků 
emtricitabinu 200 mg nebo tenofovir-disoproxylu 245 mg pacientům neinfikovaným HIV s různým 
stupněm poruchy ledvin. Stupeň poruchy ledvin byl definován podle výchozí clearance kreatininu 
(normální funkce ledvin je tehdy, když je clearance kreatininu > 80 ml/min; mírné zhoršení při 
clearance kreatininu = 50 až 79 ml/min; středně závažné zhoršení při clearance kreatininu = 30 až 
49 ml/min a závažné zhoršení při clearance kreatininu = 10 až 29 ml/min). 
 
Průměrná (%CV) expozice emtricitabinu se zvýšila z 12 μg•hod/ml (25 %) u osob s normální funkcí 
ledvin na 20 μg•hod/ml (6 %) u pacientů s mírnou poruchou, na 25 μg•hod/ml (23 %) se střední 
a 34 μg•hod/ml (6 %) se závažnou poruchou ledvin. 

38 

 
Průměrná (%CV) vystavení tenofoviru se zvýšilo z 2,185 ng•hod/ml (12 %) u pacientů s normální 
funkcí ledvin na 3,064 ng•hod/ml (30 %) u pacientů s mírnou, 6,009 ng•hod/ml (42 %) se střední 
a 15,985 ng•hod/ml (45 %) s vážnou poruchou ledvin. 
 
U pacientů s onemocněním ledvin v konečné fázi (ESRD) vyžadujících hemodialýzu se expozice léku 
mezi dialýzami podstatně zvýšila po 72 hodinách na 53 μg•hod/ml (19 %) emtricitabinu a po 
48 hodinách na 42,857 ng•hod/ml (29 %) tenofoviru. 
 
Farmakokinetika efavirenzu nebyla studována u pacientů s poruchou funkce ledvin. Avšak méně než 
1 % dávky efavirenzu je vyloučeno beze změny v moči, takže dopad poruchy ledvin na expozici 
efavirenzu je pravděpodobně minimální. 
 
Atripla se nedoporučuje pro pacienty se středně závažnou až závažnou poruchou ledvin (clearance 
kreatininu < 50 ml/min). Pacienti se střední až závažnou poruchou ledvin vyžadují úpravu intervalu 
dávkování emtricitabinu a tenofovir-disoproxyl-fumarátu, kterou nelze dosáhnout kombinovanou 
tabletou (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Porucha funkce jater 
Farmakokinetika přípravku Atripla nebyla studována u pacientů infikovaných HIV s poruchou funkce 
jater. Atripla musí být podávána s opatrností pacientům s mírnou poruchou jater (viz body 4.3 a 4.4). 
 
Atripla se nesmí používat u pacientů se závažnou poruchou jater (viz bod 4.3) a nedoporučuje se u 
pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater. Během studie hodnotící jednorázové podání 
efavirenzu byl poločas u jednoho pacienta se závažnou poruchou jater (Child Pugh -Turcotte třída C) 
zdvojnásoben, což signalizuje možnost pro mnohem větší stupeň kumulace. Studie hodnotící 
opakované podávání efavirenzu neprokázala žádný významný účinek na farmakokinetiku efavirenzu u 
pacientů s mírnou poruchou (Child-Pugh -Turcotte třída A) ve srovnání s kontrolními pacienty. K 
dispozici byly nedostatečné údaje ke stanovení, zdali má středně závažná až závažná porucha jater 
(Child-Pugh -Turcotte třída B nebo C) nějaký vliv na farmakokinetiku efavirenzu. 
 
Farmakokinetika emtricitabinu nebyla studována u pacientů neinfikovaných HBV s různým stupněm 
nedostatečnosti jater. Obecně byla farmakokinetika emtricitabinu u pacientů infikovaných HBV 
podobná farmakokinetice zdravých osob a osob infikovaných HIV. 
 
Jednorázová 300mg dávka tenofovir-disoproxyl-fumarátu byla podána pacientům neinfikovaným 
HIV s různým stupněm poruchy jater definované podle klasifikace CPT. Farmakokinetika tenofoviru 
se u osob s poruchou funkce jater podstatně nezměnila, což naznačuje, že u těchto osob není třeba 
žádná úprava dávky tenofovir-disoproxyl-fumarátu. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Efavirenz: Neklinické farmakologické studie bezpečnosti u efavirenzu neodhalily žádné zvláštní riziko 
pro člověka. Ve studiích toxicity opakované dávky byla pozorována biliární hyperplazie u makaků, 
kterým byl podáván efavirenz po dobu ≥ 1 rok v dávce vedoucí k průměrným hodnotám AUC 
přibližně dvakrát vyšší než u člověka při doporučeném dávkování. Biliární hyperplazie ustoupila po 
vysazení léčby. Biliární fibróza byla pozorována u potkanů. Nesetrvalé křeče byly pozorovány u 
některých opic, kterým byl podáván efavirenz po dobu ≥ 1 rok v dávkách vedoucích k hodnotám AUC 
v plazmě 4 až 13krát vyšším, než které byly dosaženy u člověka při doporučeném dávkování.  
 
Efavirenz neprokázal mutagenní či klastogenní účinky při konvenčních studiích genotoxicity. Studie 
karcinogenity prokázaly zvýšený výskyt jaterních a plicních nádorů u samic myší, ale nikoli u samců 
myší. Mechanismus tvorby nádoru a možný význam pro člověka není znám. Studie karcinogenity u 
samců a samic myší byly negativní. 
 
Studie reprodukční toxicity prokázaly zvýšenou fetální resorpci u potkanů. Nebyly pozorovány žádné 
malformace u plodů u potkanů a králíků, kterým byl podáván efavirenz. Byly však pozorovány 

39 

malformace u tří z dvaceti plodů/novorozenců makaků léčených efavirenzem po podání dávek 
vedoucích k plazmatické koncentraci efavirenzu podobné, jako je pozorována u lidí. U jednoho plodu 
byla pozorována anencefalie a jednostranná anoftalmie se sekundárním zvětšením jazyka, u jiného 
plodu byla pozorována mikrooftalmie a u třetího rozštěp patra.  
 
Emtricitabin: Neklinické údaje emtricitabinu získané na základě konvenčních farmakologických studií 
bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a 
reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 
 
Tenofovir-disoproxyl-fumarát: Neklinické farmakologické studie bezpečnosti u tenofovir-disoproxyl-
fumarátu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Nálezy ze studií toxicity po opakovaném 
podání u potkanů, psů a opic při úrovních expozice vyšších nebo rovných klinické expozici a 
s možnou relevancí ke klinickému použití zahrnují renální a kostní toxicitu a snížení koncentrace 
fosfátů v séru. Kostní toxicita byla diagnostikována jako osteomalacie (u opic) a snížila se hustota 
minerálů v kosti (BMD) (u potkanů a psů). Kostní toxicita u mladých dospělých potkanů a psů se 
vyskytovala při expozicích ≥ 5násobek expozice u pediatrických a dospělých pacientů; kostní toxicita 
se vyskytovala u mladých infikovaných opic při velmi vysokých expozicích po podkožním podání (≥ 
40násobek expozice u pacientů). Nálezy u potkanů a opic ukázaly, že došlo ke snížení intestinální 
absorpce fosfátu závislé na dávce s možným sekundárním snížením BMD. 
 
Studie genotoxicity odhalily pozitivní výsledky u in vitro analýzy myšího lymfomu, nejednoznačné 
výsledky u jednoho z kmenů používaného u Amesova testu a slabě pozitivní výsledky u UDS testu na 
primárních hepatocytech potkanů. Byly však negativní u in vivo testu mikrojader kostní dřeně u myší. 
 
Perorální studie karcinogenity u potkanů a myší ukázaly pouze nízkou incidenci nádorů duodena 
v extrémně vysoké dávce u myší. Je nepravděpodobný jakýkoliv vztah těchto nádorů k člověku.  
 
Studie reprodukční toxicity u potkanů a myší neprokázaly žádné účinky na páření, fertilitu, březost 
nebo fetální parametry. Tenofovir-disoproxyl-fumarát však snižoval index přežití a hmotnost mláďat 
ve studiích peri-postnatální toxicity při dávkách toxických pro matku. 
 
Kombinace emtricitabinu a tenofovir-disoproxyl-fumarátu: Studie genotoxicity a studie toxicity 
opakované dávky v délce jednoho měsíce nebo kratší v kombinaci s těmito dvěma látkami nezjistily 
žádné zhoršení toxikologických účinků v porovnání se studiemi s oddělenými složkami. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Jádro tablety 
Sodná sůl kroskarmelosy 
Hyprolosa 
Magnesium-stearát (E572) 
Mikrokrystalická celulosa (E460) 
Natrium-lauryl-sulfát 
 
Potah tablety 
Černý oxid železitý 
Červený oxid železitý 
Makrogol 3350 
Polyvinylalkohol 
Mastek 
Oxid titaničitý (E171) 
 

40 

6.2 

Inkompatibility 

 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
4 roky 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte v dobře 
uzavřené lahvičce. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Lahvička z vysokodenzitního polyethylenu (HDPE) s polypropylenovým uzávěrem s dětskou pojistkou 
obsahující 30 potahovaných tablet a vysoušedlo silikagel. 
 
K dispozici jsou následující velikosti balení: krabičky s 1 lahvičkou obsahující 30 potahovaných tablet 
a 90 potahovaných tablet (3 lahvičky po 30 tabletách). 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Irsko 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/07/430/001 
EU/1/07/430/002 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 13. prosince 2007 
 
Datum posledního prodloužení registrace: 17. září 2012 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU 

 

42 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Irsko 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. (Viz Příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 
4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 
směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 
léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 
 
Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik), 

 

 

Další opatření k minimalizaci rizik 

 
Držitel rozhodnutí o registraci musí zajistit, že všichni lékaři, kteří budou předepisovat/používat 
přípravek Atripla, obdrží vzdělávací balíček pro lékaře obsahující následující: 
 

 

Souhrn údajů o přípravku 

 

Vzdělávací brožuru o funkci ledvin v souvislosti s HIV, včetně posuvného pravítka pro 

clearance kreatininu 

 
Vzdělávací brožura o funkci ledvin v souvislosti s HIV má obsahovat tyto hlavní informace: 
 

 

Existuje zvýšené riziko renálního onemocnění u pacientů nakažených virem HIV v souvislosti 

s přípravky obsahujícími tenofovir-disoproxil-fumarát, jako například Atripla. 

43 

 

Přípravek Atripla se nedoporučuje pro pacienty se středně závažnou až vážnou poruchou 
funkce ledvin (clearance kreatininu < 50 ml/min). 

 

Přípravek Atripla se nemá používat při současném nebo nedávném užívání nefrotoxických 
léčivých přípravků. Pokud se přípravek Atripla používá s nefrotoxickými léčivými přípravky, 
funkce ledvin musí být pečlivě sledována podle doporučeného plánu. 

 

U pacientů se má posoudit funkce ledvin před zahájením léčby přípravkem Atripla. 

 

Důležitost pravidelného sledování funkce ledvin během léčby Atripla 

 

Doporučený plán sledování funkce ledvin vzhledem k přítomnosti či nepřítomnosti dalších 
rizikových faktorů pro poruchu funkce ledvin 

 

Pokud jsou sérové fosfáty < 1,5 mg/dl nebo clearance kreatininu poklesne v průběhu léčby na 
< 50 ml/min, pak je nutno znovu vyhodnotit funkci ledvin během jednoho týdne. Pokud je 
potvrzena clearance kreatininu jako < 50 ml/min nebo sérové fosfáty poklesnou na 
< 1,0 mg/dl, pak má být léčba přípravkem Atripla přerušena. Přerušení léčby přípravkem 
Atripla se má také zvážit v případě progresivního poklesu funkce ledvin, když nebyla 
identifikována žádná jiná příčina. 

 

Pokyny k použití posuvného pravítka pro clearance kreatininu 

 
 

44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

46 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ NA LAHVIČCE A KRABIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Atripla 600 mg/200 mg/245 mg potahované tablety 
Efavirenzum/emtricitabinum/tenofovirum disoproxilum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje 600 mg efavirenzum, 200 mg emtricitabinum a 245 mg tenofoviri disoproxlum 
(ve formě tenofoviri disoproxili fumaras). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sodík, další informace viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 potahovaných tablet 
90 potahovaných tablet (3 lahvičky po 30 tabletách) 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Perorální podání. 
 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte v dobře 
uzavřené lahvičce. 

47 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Irsko 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/07/430/001 30 potahovaných tablet 
EU/1/07/430/002 90 potahovaných tablet (3 lahvičky po 30 tabletách) 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č. š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Atripla [pouze na vnějším obalu] 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: {číslo}

 

SN: {číslo} 
NN: {číslo} 
 

48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

49 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Atripla 600 mg/200 mg/245 mg potahované tablety 

efavirenzum/emtricitabinum/tenofovirum disoproxilum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Atripla a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atripla užívat 

3. 

Jak se Atripla užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Atripla uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Atripla a k čemu se používá 

 
Atripla obsahuje tři léčivé látky, které se používají k léčbě infekce virem lidské imunitní 
nedostatečnosti (HIV): 
 

Efavirenz je nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NNRTI) 

Emtricitabin je nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NRTI) 

Tenofovir je nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy (NtRTI) 

 
Každá z těchto léčivých látek, známých také jako antiretrovirové léky, působí zásahem do činnosti 
enzymu (reverzní transkriptázy), který je nezbytný pro množení viru. 
 
Atripla je určena k léčbě infekce virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV) u dospělých 
starších 18 let, kteří byli již předtím léčeni jinými antiretrovirovými léky a měli infekci HIV-1 pod 
kontrolou nejméně tři měsíce. Pacienti nesmí mít v anamnéze selháním předchozí léčby HIV. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atripla užívat 

 
Neužívejte přípravek Atripla: 
 

jestliže jste alergický(á) na efavirenz, emtricitabin, tenofovir, tenofovir-disoproxyl-fumarát 
nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže máte závažné onemocnění jater. 

 

jestliže v současnosti užíváte kterýkoli z těchto léčivých přípravků: 

astemizol nebo terfenadin (používané k léčbě senné rýmy nebo jiných alergií) 

bepridil (používaný k léčbě srdečních onemocnění) 

cisaprid (používaný k léčbě pálení žáhy) 

námelové alkaloidy (například ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin 
a methylergonovin) (používané k léčbě migrény a bolesti hlavy podobné migréně) 

midazolam nebo triazolam (používané pro zlepšení usínání) 

50 

pimozid (používaný k léčbě určitých duševních stavů) 

třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (rostlinný přípravek používaný na deprese 
a úzkost) 

vorikonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí) 

 

Jestliže užíváte kterýkoliv z těchto léčivých přípravků, sdělte to okamžitě svému lékaři. 
Užívání těchto léčivých přípravků s přípravkem Atripla by mohlo způsobit závažné nebo život 
ohrožující nežádoucí účinky nebo zamezit těmto léčivým přípravkům ve správné činnosti. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Atripla se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou 
antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění 
přenosu infekce na další osoby. Tento léčivý přípravek neléčí infekci HIV. I když užíváte 
přípravek Atripla, může se u Vás přesto rozvinout infekce nebo jiné onemocnění spojené 
s infekcí HIV. 

 

Když užíváte přípravek Atripla, musíte zůstat v péči lékaře. 

 

Informujte svého lékaře: 

 

jestliže užíváte jiné léky, které obsahují efavirenz, emtricitabin, tenofovir-disoproxyl, 
tenofovir alafenamid, lamivudin nebo adefovir dipivoxyl. Atripla se nemá užívat 
s žádným z těchto léků. 
 

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění ledvin nebo jestliže testy ukázaly potíže 
s ledvinami. Atripla se nedoporučuje, máte-li středně závažné až závažné onemocnění 
ledvin. 
 
Atripla může poškodit ledviny. Než začnete s léčbou, může lékař navrhnout provedení 
krevních testů k vyhodnocení funkce ledvin. Lékař může provést krevní testy také během 
léčby, aby sledoval funkci ledvin. 
 
Atripla se obvykle neužívá s jinými léčivými přípravky, které mohou poškodit ledviny 
(viz Další léčivé přípravky a přípravek Atripla). Je-li to však nevyhnutelné, bude lékař 
monitorovat funkci ledvin jednou týdně. 
 

jestliže máte v anamnéze duševní nemoc, včetně deprese nebo závislosti na drogách 
nebo na alkoholu. Okamžitě sdělte svému lékaři, jestliže se cítíte v depresi, máte 
sebevražedné myšlenky nebo podivné nápady (viz bod 4, Možné nežádoucí účinky). 
 

jestliže máte v anamnéze křeče (záchvaty křečí nebo epileptické záchvaty) nebo 
jestliže jste byl(a) léčen(a) antikonvulzivy (léky proti křečím), jako je karbamazepin, 
fenobarbital a fenytoin. Jestliže užíváte kterýkoli z těchto léčivých přípravků, může Váš 
lékař požadovat kontrolu hladiny antikonvulziva v krvi, aby se ujistil, že není ovlivněna 
užíváním přípravku Atripla. Lékař Vám může předepsat jiné antikonvulzivum. 

 

jestliže máte v anamnéze onemocnění jater, včetně chronické aktivní hepatitidy. 
Pacienti s onemocněním jater včetně chronické hepatitidy B nebo C, kteří jsou léčeni 
kombinovanými antiretrovirovými léky, mají vyšší riziko vzniku jaterních problémů, 
které mohou být závažné a potenciálně život ohrožující. Váš lékař může provést krevní 
testy, aby zkontroloval, jak pracují Vaše játra, nebo Vám může předepsat jiné léky. 
Jestliže máte závažné onemocnění jater, neužívejte přípravek Atripla (viz výše 
bod 2, Neužívejte přípravek Atripla). 

 

51 

Jestliže jste infikován(a) hepatitidou B, lékař pečlivě uváží Vaší nejvhodnější léčbu. 
Tenofovir disoproxil a emtricitabin, dvě z účinných látek přípravku Atripla, prokázaly do 
jisté míry působení proti viru hepatitidy B, emtricitabin však není schválen pro léčbu 
infekce hepatitidy B. Příznaky hepatitidy se mohou po ukončení léčby přípravkem Atripla 
zhoršit. Lékař pak může v pravidelných intervalech provádět krevní testy, aby 
zkontroloval, jak pracují Vaše játra (viz bod 3, odst. Jestliže jste přestal(a) užívat 
přípravek Atripla). 
 

Bez ohledu na to, zdali máte v anamnéze jaterní onemocnění, Vám může lékař doporučit 
pravidelné krevní testy, pomocí kterých zkontroluje funkci jater. 

 

 

jste-li starší 65 let. Nebyl studován dostatečný počet pacientů starších 65 let. Je-li Vám 
více než 65 let a lékař Vám předepsal přípravek Atripla, bude Vás lékař pozorně sledovat. 

 

Jakmile začnete užívat přípravek Atripla, dávejte pozor: 

 

na příznaky závratí, obtížného usínání, ospalosti, obtížné koncentrace nebo 
abnormálních snů.
 Tyto nežádoucí účinky mohou začít první nebo druhý den léčby 
a obvykle ustoupí po prvních 2 až 4 týdnech. 

 

na jakékoli příznaky kožní vyrážky. Vyrážka může být způsobena přípravkem Atripla. 
Jestliže zpozorujete jakékoli příznaky závažné vyrážky s puchýři nebo horečkou, 
přestaňte užívat přípravek Atripla a okamžitě informujte svého lékaře. Jestliže jste měl(a) 
vyrážku při užívání jiného NNRTI, může být u Vás vyšší riziko vyrážky při užívání 
přípravku Atripla. 

 

na jakékoli příznaky zánětu nebo infekce. U některých pacientů s pokročilou infekcí 
HIV (AIDS) a s oportunní infekcí v anamnéze se mohou objevit příznaky a symptomy 
zánětu z předchozí infekce brzy poté, co byla zahájena léčba HIV. Tyto příznaky jsou 
zřejmě způsobeny zlepšením imunitní odpovědi těla, což umožňuje tělu bojovat 
s infekcemi, které byly dosud přítomny bez viditelných příznaků. Jestliže si všimnete 
jakýchkoli příznaků infekce sdělte to, prosím, okamžitě svému lékaři. 
 
Jakmile začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě 
oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když 
imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit 
mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné 
příznaky, jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a postupující 
směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, informujte 
ihned svého lékaře a požádejte o nezbytnou léčbu. 

 

na problémy s kostmi. U některých pacientů, kteří užívají kombinovanou 
antiretrovirovou léčbu, se může rozvinout onemocnění kostí nazývané osteonekróza 
(odumření kostní tkáně způsobené ztrátou zásobení kosti krví). Mezi mnoho rizikových 
faktorů rozvoje této nemoci patří mimo jiné délka kombinované antiretrovirové léčby, 
užívání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, závažné snížení imunity a vyšší index 
tělesné hmotnosti. Příznakem osteonekrózy je ztuhlost kloubů, bolest a bolestivost 
(zejména kyčle, kolena a ramene) a obtížný pohyb. Jestliže zpozorujete kterýkoli z těchto 
příznaků, informujte prosím svého lékaře. 

 

 
Problémy s kostmi (někdy vedoucí ke zlomeninám) mohou nastat kvůli poškození buněk 
v tubulech ledvin (viz bod 4, Možné nežádoucí účinky). 

 

52 

Děti a dospívající 
 
Nedávejte přípravek Atripla dětem a dospívajícím
 mladším 18 let. Použití přípravku Atripla u dětí 
a dospívajících nebylo dosud studováno. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Atripla
 
 
Nesmíte užívat přípravek Atripla s některými léky. Tyto léky jsou uvedeny v bodu Neužívejte 
přípravek Atripla,
 na začátku bodu 2. Mezi ně patří některé běžné léčivé přípravky a některé rostlinné 
přípravky (včetně třezalky tečkované), které mohou vyvolat závažné interakce. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Atripla se nesmí užívat také s žádnými jinými léky, které obsahují efavirenz (pokud to nedoporučí váš 
lékař), emtricitabin, tenofovir-disoproxil, tenofovir alafenamid, lamivudin nebo adefovir dipivoxil. 
 
Sdělte svému lékaři, 
že užíváte jiné léky, které mohou poškodit Vaše ledviny. Zde je několik 
příkladů: 

aminoglykosidy, vankomycin (léky proti bakteriálním infekcím) 

foskarnet, ganciklovir, cidofovir (léky proti virovým infekcím) 

amfotericin B, pentamidin (léky proti plísňovým infekcím) 

interleukin 2 (k léčbě rakoviny) 

nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs, k léčbě bolestivých stavů kostí nebo svalů) 

 
Atripla může vzájemně reagovat s jinými léčivými přípravky, včetně rostlinných přípravků, jako jsou 
výtažky z Ginkgo biloba. V důsledku toho se může změnit množství přípravku Atripla nebo jiných 
léků v krvi. To může zabránit správnému působení léků nebo to může zhoršit nežádoucí účinky. 
V některých případech bude lékař muset upravit dávkování nebo zkontrolovat hladinu léků v krvi. Je 
důležité informovat lékaře nebo lékárníka, že užíváte kterýkoli z těchto léků: 
 

léky obsahující didanosin (proti infekci HIV): užívání přípravku Atripla s jinými 
antivirovými léčivými přípravky, které obsahují didanosin, může zvýšit hladinu didanosinu 
v krvi a může snížit počet buněk CD4. Vzácně byly hlášeny případy zánětu pankreatu 
a laktátové acidózy (nadbytek kyseliny mléčné v krvi), které někdy způsobily smrt, když byly 
současně užívány léčivé přípravky obsahující tenofovir-disoproxyl-fumarát a didanosin. Váš 
lékař pečlivě zváží, zda Vás bude léčit léčivými přípravky obsahujícími tenofovir a didanosin. 

jiné léky užívané proti infekci HIV: následující inhibitory proteáz: darunavir, indinavir, 
lopinavir/ritonavir, ritonavir nebo atazanavir posílený (boosted) ritonavirem, nebo sachinavir. 
Váš lékař může zvážit podávání alternativního léčivého přípravku nebo změnu dávkování 
inhibitorů proteáz. Také svému lékaři řekněte, zda užíváte maravirok. 

léky používané k léčbě infekcí způsobených virem hepatitidy C: boceprevir, telaprevir, 
simeprevir, sofosbuvir/velpatasvir. 

léky používané ke snížení tuků v krvi (také nazývané statiny): atorvastatin, pravastatin, 
simvastatin. Atripla může snížit množství statinů v krvi. Lékař zkontroluje hladinu cholesterolu 
a podle potřeby zváží změnu dávkování statinu. 

léky používané k léčbě křečí/záchvatů (antikonvulziva): karbamazepin, fenytoin, 
fenobarbital. Atripla může snížit množství antikonvulziva v krvi. Karbamazepin může snížit 
množství efavirenzu v krvi, jedné ze složek přípravku Atripla. Lékař může zvážit podávání 
jiného antikonvulziva. 

léky používané k léčbě bakteriálních infekcí, včetně tuberkulózy a komplexu Mycobacterium 
avium
 souvisejícím s AIDS: klarithromycin, rifabutin, rifampicin. Lékař může zvážit změnu 
dávkování nebo podávání alternativního antibiotika. Kromě toho může rozhodnout o další dávce 
efavirenzu k léčbě infekce HIV. 

léky používané k léčení plísňových infekcí (antimykotika): itrakonazol nebo posakonazol. 
Atripla může snížit množství itrakonazolu nebo posakonazolu v krvi. Lékař může zvážit podání 
jiného antimykotika. 

53 

léky používané k léčení malárie: atovachon/proguanil nebo artemether/lumefantrin. Atripla 
může snížit množství atovachonu/proguanilu nebo artemetheru/lumefantrinu ve vaší krvi. 

hormonální antikoncepce, jako je pilulka na kontrolu početí, injekční antikoncepce 
(například Depo-Provera), nebo antikoncepční implantát (například Implanon): 
musíte 
také používat spolehlivou bariérovou metodu antikoncepce (viz Těhotenství a kojení). Atripla 
může způsobit, že nemusí hormonální antikoncepce fungovat správně. K těhotenství došlo u 
žen, které užívaly přípravek efavirenz, což je součást přípravku Atripla, a přitom používaly 
antikoncepční implantát, i když nebylo prokázáno, že by terapie efavirenzem mohla způsobit 
selhání antikoncepce.  

methadon, lék používaný k léčbě závislosti na opiátech, protože lékař může potřebovat změnit 
Vaši dávku methadonu. 

sertralin, léčivý přípravek k léčbě deprese, protože lékař může potřebovat změnit Vaši dávku 
sertralinu. 

bupropion, léčivý přípravek k léčbě deprese, nebo který vám pomáhá přestat kouřit, protože 
váš lékař může potřebovat upravit dávku bupropionu. 

diltiazem nebo podobné léky (nazývané blokátory kalciových kanálů): když začnete užívat 
přípravek Atripla, Váš lékař může potřebovat upravit dávku blokátorů kalciových kanálů. 

léky používané pro prevenci rejekce transplantovaných orgánů (rovněž nazývané 
imunosupresiva),
 jako je cyklosporin, sirolimus nebo takrolimus. Když začnete nebo přestanete 
užívat přípravek Atripla, váš lékař vám bude pečlivě monitorovat hladiny imunosupresiva v 
plazmě a možná bude muset upravit dávkování. 

Warfarin nebo acenokumarol (léky používaný pro snížení srážení krve). Lékař bude možná 
muset upravit dávku warfarinu nebo acenokumarolu. 

Výtažky z Ginkgo biloba (rostlinný přípravek) 

 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Ženy nesmí otěhotnět během léčby
 přípravkem Atripla a 12 týdnů po ní. Lékař Vás může požádat 
o provedení těhotenského testu, aby se ujistil, že nejste těhotná, dříve než zahájíte léčbu přípravkem 
Atripla. 
 
Pokud byste mohla otěhotnět během užívání přípravku Atripla, musíte používat spolehlivou 
formu bariérové antikoncepce (například kondom) s jinými metodami antikoncepce včetně perorální 
antikoncepce (pilulky) nebo jiné hormonální antikoncepce (například implantáty, injekce). Efavirenz, 
jedna z léčivých látek přípravku Atripla, může zůstávat v krvi určitou dobu po ukončení léčby. Proto 
musíte dále pokračovat v dodržování antikoncepčních opatření, popsaných výše, po dobu 12 týdnů po 
ukončení užívání přípravku Atripla. 
 
Informujte svého lékaře okamžitě, jestliže jste těhotná nebo zamýšlíte otěhotnět. Jestliže jste 
těhotná, smíte užívat přípravek Atripla, pouze pokud se Vy a Váš lékař rozhodnete, že je to nezbytně 
nutné. 
 
U plodů zvířat a u dětí žen léčených efavirenzem během těhotenství byly pozorovány závažné vrozené 
defekty. 
 
Než začnete užívat jakýkoli lék, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud jste v průběhu těhotenství užívala přípravek Atripla, může lékař požadovat v zájmu sledování 
vývoje dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U dětí, jejichž matky užívaly v průběhu 
těhotenství NRTI, převažuje přínos z ochrany proti HIV nad rizikem nežádoucích účinků. 
 
Nekojte během léčby přípravkem Atripla. Mateřským mlékem se může přenést HIV i složky 
přípravku Atripla a mohou vážně ublížit Vašemu dítěti. 
 

54 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Atripla může způsobit závrať, zhoršenou koncentraci a ospalost. Pokud zpozorujete tyto účinky, 
neřiďte a nepoužívejte jakékoli nástroje nebo stroje. 
 
Přípravek Atripla obsahuje sodík 
 
Tento léčivý přípravek obsahuje 1 mmol (23,6 mg) sodíku v jedné tabletě, což je třeba vzít v úvahu, 
pokud jste na kontrolované sodíkové dietě. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Atripla užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Jedna tableta každý den, užívaná ústy. Atripla se má užívat nalačno (obvykle jednu hodinu před nebo 
dvě hodiny po jídle) nejlépe před spaním. Některé nežádoucí účinky (například závrať, ospalost) 
mohou být díky tomu méně nepříjemné. Tabletu Atripla spolkněte celou a zapijte vodou. 
 
Atripla se musí užívat každý den. 
 
Jestliže se lékař rozhodne vysadit jednu ze složek přípravku Atripla, můžete dostat efavirenz, 
emtricitabin a/nebo tenofovir-disoproxil samostatně nebo s jinými léčivými přípravky k léčbě infekce 
HIV. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Atripla, než jste měl(a) 
 
Jestliže si omylem vezmete příliš mnoho tablet přípravku Atripla, existuje riziko, že se dostaví možné 
nežádoucí účinky tohoto přípravku (viz část 4, Možné nežádoucí účinky). Kontaktujte svého lékaře 
nebo nejbližší pohotovost a požádejte je o radu. Lahvičku s tabletami vezměte s sebou, abyste 
dokázal(a) snadno popsat, co jste si vzal(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atripla 
 
Je důležité, abyste nevynechal(a) dávku přípravku Atripla. 
 
Jestliže vynecháte dávku přípravku Atripla (v rozmezí 12 hodin běžného užívání), vezměte ji co 
nejdříve a potom si vezměte svou další dávku v obvyklém čase. 
 
Jestliže už je téměř čas pro další dávku (méně než 12 hodin), vynechanou dávku neužívejte. 
Počkejte s další dávkou do jejího pravidelného času. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže vyzvracíte tabletu (do 1 hodiny po užití přípravku Atripla), měl(a) byste užít další tabletu. 
Nečekejte do doby, kdy si máte vzít další dávku. Nemusíte užívat další tabletu, pokud Vám bylo 
špatně více než 1 hodinu po užití přípravku Atripla. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Atripla 
 
Nepřestávejte užívat přípravek Atripla bez domluvy s lékařem. Vysazení přípravku Atripla může 
závažným způsobem ovlivnit Vaši reakci na další léčbu. Je-li Atripla vysazena, poraďte se s lékařem 
dříve, než opět začnete užívat tablety Atripla. Lékař může zvážit podávání samostatných složek 
přípravku Atripla, jestliže máte problémy nebo potřebujete upravit dávkování. 
 

55 

Když Vám dochází zásoba přípravku Atripla, požádejte o další svého lékaře nebo lékárníka. To je 
velmi důležité, protože množství virů se může zvyšovat, i když se lék vysadí jen na krátkou dobu. Pak 
se může stát, že se onemocnění bude hůře léčit. 
 
Jestliže máte infekci HIV a zároveň hepatitidu B, je obzvlášť důležité nepřerušovat léčbu 
přípravkem Atripla bez předchozí domluvy s lékařem. Někteří pacienti měli krevní testy nebo 
symptomy naznačující, že se jejich hepatitida zhoršila po vysazení emtricitabinu nebo tenofovir-
disoproxil-fumarátu (dvou ze tří složek přípravku Atripla). Pokud léčbu přípravkem Atripla přerušíte, 
může vám lékař doporučit obnovení léčby hepatitidy B. Měl(a) byste požadovat krevní testy pro 
kontrolu funkce jater po dobu 4 měsíců po ukončení léčby. U některých pacientů se závažnějším 
onemocněním jater nebo cirhózou není přerušení léčby doporučeno, protože by mohlo vést ke zhoršení 
hepatitidy, která může být život ohrožující.  
 
Oznamte svému lékaři okamžitě všechny nové nebo nezvyklé příznaky po vysazení léčby, zejména 
příznaky, které spojujete s hepatitidou B. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy 
v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů 
v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil. 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. ‘’ 
 
Možné závažné nežádoucí účinky: ihned informujte svého lékaře 
 

Laktátová acidóza (nadměrné množství kyseliny mléčné v krvi) je vzácný (může postihovat až 
1 z 1 000 pacientů), ale závažný nežádoucí účinek, který může ohrožovat život. Následující 
nežádoucí účinky mohou být příznaky laktátové acidózy: 

hluboké rychlé dýchání 

únava 

nevolnost (nausea), zvracení a bolest žaludku. 

 
Pokud se domníváte, že máte laktátovou acidózu, okamžitě vyhledejte svého lékaře. 
 
Další možné závažné nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou postihovat 1 ze 100 pacientů): 
 

 

alergické reakce (hypersenzitivita), které mohou vést k těžké kožní reakci (Stevensův-Johnsonův 
syndrom, erythema multiforme, viz bod 2) 

 

otok tváře, rtů, jazyka nebo hrdla 

 

zlostné chování, sebevražedné myšlenky, podivné nápady, paranoia, neschopnost jasně přemýšlet, 
náladovost, vidění nebo slyšení věcí, které reálně neexistují (halucinace), sebevražedné pokusy, 
změna osobnosti (psychóza) 

 

bolest břicha (žaludku) způsobená zánětem slinivky 

 

zapomnětlivost, zmatek, záchvaty (křeče), nesouvislá řeč, tremor (třes) 

 

žlutá pokožka nebo oči, svědění nebo bolest břicha (žaludku) způsobená zánětem jater 

 

poškození ledvinových kanálků 

 
Psychiatrické nežádoucí účinky kromě účinků uvedených výše zahrnují přeludy (falešné představy), 
neurózu. Někteří pacienti spáchali sebevraždu. Tyto problémy mají tendenci vyskytovat se častěji u 

56 

pacientů s anamnézou duševního onemocnění. Vždy uvědomte svého lékaře, jestliže budete mít tyto 
příznaky. 
 
Nežádoucí účinky na játra: Jestliže jste se zároveň nakazil(a) virem hepatitidy B, může u Vás dojít ke 
zhoršení hepatitidy po přerušení léčby (viz bod 3). 
 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou postihnout 1 z 1 000 pacientů): 
 

 

selhání funkce jater, v některých případech končící smrtí nebo transplantací. K většině případů 
došlo u pacientů, kteří již prodělali jaterní onemocnění, ale byla hlášena i u pacientů bez 
stávajícího jaterního onemocnění 

 

zánět ledvin, nadměrné močení a pocit žízně 

 

bolest zad způsobená ledvinovými potížemi, včetně selhání funkce ledvin. Lékař může provést 
krevní testy na kontrolu, zda Vaše ledviny fungují správně 

 

měknutí kostí (s bolestmi kostí a někdy mající za následek fraktury), ke kterému může dojít 
následkem poškození buněk ledvinových kanálků 

 

hromadění tuku v játrech 

 
Pokud se domníváte, že máte kterýkoliv z těchto závažných nežádoucích účinků, sdělte to 
svému lékaři. 
 
Nejčastější nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) 
 

 

závrať, bolest hlavy, průjem, pocit na zvracení (nausea), zvracení 

 

vyrážky (včetně červených skvrn nebo skvrnek někdy s puchýři a otokem pokožky), které mohou 
být projevem alergické reakce 

 

pocit slabosti 

 
Testy také mohou ukázat: 

 

snížení hladiny fosfátů v krvi 

 

zvýšenou hladinu kreatinkinázy v krvi, která může vést ke svalové bolesti a slabosti 

 
Další možné nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou časté (mohou postihnout 1 z 10 pacientů) 
 

 

alergické reakce 

 

narušení koordinace a rovnováhy 

 

obavy nebo deprese 

 

špatný spánek, abnormální sny, obtížná koncentrace, ospalost 

 

bolest, bolest žaludku 

 

problémy s trávením vedoucí k nepříjemným pocitům po jídle, nadýmání, větry (flatulence) 

 

ztráta chuti k jídlu 

 

únava 

 

svědění 

 

změny zbarvení kůže včetně ztmavnutí kůže ve skvrnách, začínající často na rukou a chodidlech  

Testy také mohou ukázat: 

 

malý počet bílých krvinek (snížení počtu bílých krvinek může zvýšit náchylnost k infekci) 

 

potíže s játry a slinivkou 

 

zvýšené mastné kyseliny (triacyglyceroly), bilirubin nebo cukr v krvi  

 
Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou postihnout 1 ze 100 pacientů): 
 

 

rozpad svalů, bolesti svalů nebo svalová slabost 

57 

 

anémie (nízký počet červených krvinek) 

 

pocit točení nebo závrať (vertigo), pískání, zvonění nebo jiný trvalý zvuk v uších 

 

rozmazané vidění 

 

zimnice 

 

růst prsů u mužů  

 

snížená sexuální touha 

 

rudnutí 

 

sucho v ústech 

 

zvýšená chuť k jídlu 

Testy mohou také prokázat: 

 

pokles hladiny draslíku v krvi 

 

zvýšení kreatininu v krvi 

 

bílkoviny v moči 

 

zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi 

 
K rozpadu svalů, měknutí kostí (s bolestmi kostí a někdy mající za následek fraktury), bolesti svalů, 
svalové slabosti a snížení hladiny draslíku nebo fosfátu v krvi může dojít v důsledku poškození buněk 
ledvinových kanálků. 
 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou postihnout 1 z 1 000 pacientů) 
 

 

svědivá vyrážka způsobená reakcí na sluneční světlo 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.
 Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžet

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Atripla uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce nebo na krabičce za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte lahvičku dobře 
uzavřenou. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Atripla obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou efavirenzum, emtricitabinum a tenofovirum disoproxilum. Jedna 
potahovaná tableta přípravku Atripla obsahuje efavirenzum 600 mg, emtricitabinum 200 mg a 
tenofovirum disoproxilum 245 mg (ve formě tenofoviri disoproxili fumaras). 

Pomocnými látkami v tabletě jsou sodná sůl kroskarmelosy, hyprolosa, magnesium-stearát, 
mikrokrystalická celulosa a natrium-lauryl-sulfát. Viz bod 2 „Přípravek Atripla obsahuje sodík“. 

58 

Pomocnými látkami v potahu tablety jsou černý oxid železitý, červený oxid železitý, 
makrogol 3350, polyvinylalkohol, mastek a oxid titaničitý. 

 
Jak přípravek Atripla vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Potahované tablety Atripla jsou růžové tablety ve tvaru tobolky na jedné straně je vytlačeno “123”, na 
druhé straně jsou bez potisku. Přípravek Atripla je k dispozici v lahvičkách po 30 tabletách (se sáčkem 
se silikagelem, který musí zůstat v lahvičce, aby pomáhal chránit tablety před vlhkostí). Vysoušedlo 
silikagel je v samostatném sáčku a nesmí být spolknuto. 
 
K dispozici jsou následující velikosti balení: krabičky s 1 lahvička obsahující 30 potahovaných tablet a 
90 potahovaných tablet (3 lahvičky po 30). Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Irsko 
 
Výrobce: 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Irsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tel/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Lietuva 
Bristol-Myers Sqiubb Gyógyszerkereskedelmi 
Kft. 
Tel: + 370 5 2790 762 
 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi 
Kft. 
Тел.: + 359 800 12 400 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 
 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi 
Kft. 
Tel.: + 36 1 301 9700 
 

Danmark 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Malta 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Deutschland 
Gilead Sciences GmbH 
Tel: + 49 (0) 89 899890-0 
 

Nederland 
Gilead Sciences Netherlands B.V. 
Tel: + 31 (0) 20 718 36 98 
 

Eesti 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi 
Kft. 

Norge 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 

59 

Tel: + 372 6827 400 
 

 

Ελλάδα 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Österreich 
Gilead Sciences GesmbH 
Tel: + 43 1 260 830 
 

España 
Gilead Sciences, S.L. 
Tel: + 34 91 378 98 30 
 

Polska 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

France 
Gilead Sciences 
Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 
 

Portugal 
Gilead Sciences, Lda. 
Tel: + 351 21 7928790 
 

Hrvatska 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi 
Kft. 
Tel: + 40 (0) 21 272 16 00 
 

Ireland 
Gilead Sciences Ltd 
Tel: + 353 214 825 999 

Slovenija 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 386 1 236 47 00 
 

Ísland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Sími: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Slovenská republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 
 

Italia 
Gilead Sciences S.r.l. 
Tel: + 39 02 439201 
 

Suomi/Finland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Κύπρος 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Sverige 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Latvija 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi 
Kft. 
Tel: + 371 67 50 21 85 
 

United Kingdom 
Gilead Sciences Ltd 
Tel: + 44 (0) 8000 113 700 
 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 

Recenze

Recenze produktu ATRIPLA 30 Potahované tablety

Diskuze (1)

Diskuze k produktu ATRIPLA 30 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Doporucuji

(0) 26/03/2011

Jakozto pacient lecici se v Nemecku, kde je jiz tento medikament na rozdil od CR schvalen (stav 26.03.2011), jsem schopen jej po celkove strance ohodnotit jako velice dobry... Bohuzel vsak zpusobuje zavazne vedlejsi ucinky, proto v zadnem pripade nedoporucuji "slabsym" povaham... Mnou pozorovane vedlejsi ucinky: po dobu 2-3 hodin naprosta neschopnost soustredeni se - tezky pocit "opilosti";… Více

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám