Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

ATORIS 10 90X10MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 34872

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 34872
Kód EAN: 3838989618001
Kód SÚKL: 49006
Držitel rozhodnutí: KRKA
Atorvastatin se užívá ke snížení zvýšené hladiny krevních tuků - cholesterolu a triglyceridů v případě, že jiná opatření (jako jsou např. změna dietního režimu, tělesné cvičení, snížení váhy) nebyla dostatečně účinná. Přípravek se užívá při: - zvýšených hladinách cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemie) nebo současně zvýšených hladinách cholesterolu a triglyceridů v krvi (smíšená hyperlipidémie odpovídající typu IIa nebo IIb podle Fredricksona); - dědičně zvýšených hladinách cholesterolu v krvi při familiární hypercholesterolemii (heterozygotní forma); - dědičně zvýšených hladinách cholesterolu v krvi při familiární hypercholesterolemii (homozygotní forma) ke snížení hladin celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu spolu s ostatními léčebnými metodami na snížení krevních tuků (např. LDL aferéza) nebo v případě, že tyto léčebné metody nejsou dostupné.

Příbalový leták

1Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls136214/2009, sukls 136215/2009,
sukls48843/2010
a přílohy ke sp.zn. sukls44466/2010, sukls44468/2010, sukls44469/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Atoris 10
Atoris 20
Atoris 40
potahované tablety
Atorvastatinum calcicum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Atoris a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Atoris užívat
3. Jak se Atoris užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Atoris uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ATORIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Atoris patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které upravují hladinu
lipidů (tuků) v těle.
Přípravek Atoris se užívá ke snížení hladiny krevních tuků - cholesterolu a triglyceridů v případě, že
jiná opatření jako změna dietního režimu a způsobu života (tělesné cvičení, snížení váhy) nebyla
dostatečně účinná. Přípravek Atoris se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i
tehdy, máte-li hladiny cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě
by se mělo pokračovat i během léčby.
Cholesterol je látka přirozeně se vyskytující v lidském organismu nezbytná pro jeho normální vývoj.
Pokud je ale cholesterolu ve Vaší krvi příliš mnoho, může se ukládat na stěnách krevních cév, které se
případně mohou ucpat. To je jedna z nejčastějších příčin onemocnění srdce. Je potvrzeno, že zvýšené
hladiny cholesterolu zvyšují riziko onemocnění srdce. Dalšími faktory, které zvyšují riziko
onemocnění srdce, jsou vysoký krevní tlak, cukrovka, nadměrná tělesná hmotnost, nedostatek pohybu,
kouření a dědičný výskyt onemocnění srdce v rodině.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATORIS UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Atoris:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý(á) na přípravek Atoris nebo na jakýkoliv podobný léčivý
přípravek používaný ke snížení krevních tuků nebo na jakoukoliv další složku přípravku viz
bod 6;
2- jestliže máte nebo jste někdy měl/a onemocnění mající vliv na játra;
- jestliže jste měl/a neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů;
- jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci;
- jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete;
- jestliže kojíte;
- trpíte-li onemocněním kosterního svalstva zvaným myopatie (opakované nebo neobjasněné
bolesti svalů).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Atoris je zapotřebí
Důvody, proč pro Vás přípravek Atoris nemusí být vhodný, jsou následující:
- jestliže máte problémy s ledvinami
- jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus)
- jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytlo-li se u Vás nebo ve Vaší
rodině dědičné svalové onemocnění
- jestliže jste prodělal/a toxické poškození svalů při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi
(např. jinými statiny nebo fibráty)
- jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu
- jestliže jste prodělal/a jaterní onemocnění
- jestliže máte těžké respirační (dechové) selhávání
- jste-li starší 70 let.
Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením
léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Atoris, aby předpověděl možnost rizika
nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rabdomyolýza, se
zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 Vzájemné působení s dalšími
léčivými přípravky).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Atoris nebo může být jejich účinek
přípravkem Atoris ovlivněn. Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba
léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků,
včetně závažného zhoršení svalového stavu známého jako rabdomyolýza popsaná v bodu 4.
Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin
Určitá antibiotika nebo antimykotika např. erytromycin, klaritromycin, ketokonazol,
itrakonazol, rifampicin
Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, deriváty kyseliny
nikotinové, kolestipol
Některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním
tlaku, např. nifedipin, přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin
Některé benzodiazepiny užívané při úzkostných a podobných stavech, např. nefazodon
Inhibitory proteáz užívané při léčbě HIV
Jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku Atoris včetně warfarinu
(užívaný ke snížení krevní srážlivosti), perorální antikoncepce, fenytoin (lék používaný proti
křečím u epilepsie), a antacida (přípravky proti pálení žáhy obsahující hořčík a hliník)
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, neboť mohou na sebe
navzájem působit.
Užívání přípravku Atoris s jídlem a pitím
Viz bod 3 Jak se přípravek Atoris užívá. Prosím, vezměte v úvahu následující:
Grapefruitová šťáva
Neužívejte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství
mohou měnit účinek přípravku Atoris.
3Alkohol
Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání tohoto přípravku. Další
podrobnosti viz bod 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Atoris užívat.
Těhotenství a kojení
Přípravek Atoris neužívejte, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět.
Přípravek Atoris neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivé antikoncepční
prostředky.
Přípravek Atoris neužívejte, pokud kojíte.
Bezpečnost přípravku Atoris během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek, jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné
přístroje nebo stroje, pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.
Důležité informace o některých složkách přípravku Atoris
Přípravek Atoris obsahuje laktózu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
3. JAK SE ATORIS UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Atoris přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá počáteční dávka přípravku Atoris je 10 mg 1x denně. Lékař Vám ji může zvýšit, pokud to
uzná za vhodné, tak, abyste užíval/a dostatečné množství. Váš lékař bude upravovat dávku v intervalu
4 týdnů nebo déle. Maximální dávka přípravku Atoris je 80 mg 1x denně.
Tablety přípravku Atoris se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být užívány kdykoliv v průběhu
dne, s jídlem nebo bez něj. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve stejnou dobu.
Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl/a dodržovat
také během léčby přípravkem Atoris.
Délku trvání léčby přípravkem Atoris stanoví Váš lékař.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Atoris je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Atoris, než jste měl(a):
Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více než je Vaše obvyklá denní dávka),
vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atoris:
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Atoris
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
4Podobně jako všechny léky, může mít i Atoris nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Následující nežádoucí účinky jsou závažné a vyžadují okamžitý zákrok, pokud se u vás objeví.
- Angioeneurotický edém (otok obličeje, jazyka a průdušnice, který může způsobit velké obtíže při
dýchání). Tato velmi vzácná reakce může být, pokud se objeví, velmi závažná. Pokud k tomu
dojde, přeruště užívání přípravku Atoris a vyhledejte okamžitě lékaře.
- Občas se u pacientů vyskytne svalová slabost nebo zánět svalů a to se může velmi vzácně
rozvinout do vážného potenciálně život ohrožujícího stavu (nazývaného rabdomyolýza). Pokud
máte slabost, bolestivost nebo bolest svalů, pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou
horečku, přestaňte užívat přípravek Atoris a okamžitě to sdělte Vašemu lékaři.
Velmi vzácné nežádoucí účinky postihují méně než 1 pacienta z 10 000 pacientů užívajících přípravek
Atoris
- Jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou
tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.
Další nežádoucí účinky přípravku Atoris
Jako u všech léčivých přípravků může přípravek Atoris způsobit u některých jedinců nežádoucí
účinky.
Časté nežádoucí účinky (méně než 1 z 10 pacientů a více než 1 ze 100 pacientů) zahrnují:
- Nucení na zvracení, bolest břicha, zácpa, nadýmání, trávicí obtíže, bolest hlavy, bolest svalů, slabost,
průjem, nespavost, závrať, bolest na hrudi, alergické reakce, pocit necitlivosti nebo mravenčení
v prstech na rukou a nohou, snížená citlivost na bolest nebo dotyk, bolest kloubů a bolest zad, otoky
zejména kotníku, únava, vyrážka, svědění.
Jiné méně časté nežádoucí účinky byly pozorovány u pacientů užívajících přípravek Atoris nebo jiné
léčivé přípravky tohoto typu. Ne všechny tyto účinky souvisí nezbytně s užíváním tohoto přípravku.
Méně časté nežádoucí účinky (méně než 1 z 100 pacientů a více než 1 z 1 000 pacientů) zahrnují:
- Anorexie (ztráta chuti), snížená citlivost na dotyk a bolest, zvracení, vyrážka, svalové křeče,
neočekávané krvácení nebo tvorba modřin, zvonění v uších a/nebo v hlavě, nárůst tělesné hmotnosti,
ztráta paměti, kopřivka, pocit nemoci, impotence, ztráta vlasů, pankreatitida (zánět slinivky
vyvolávající bolesti žaludku), zvýšení a snížení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku,
pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi).
Vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 1 000 pacientů a více než 1 z 10 000 pacientů) zahrnují:
- Bolestivost svalů, hepatitida (zánět jater), žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí) a rabdomyolýza
(závažná bolest a ochablost svalů často spojená s horečkou).
Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10 000 pacientů) zahrnují:
- Angioneurotický edém (otok obličeje, jazyka a průdušnice, který může způsobit velké obtíže při
dýchání), Stevens-Johnsonův syndrom (vážný stav se vznikem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a
genitáliích), erythema multiforme (vyrážka se zarudnutím), poruchy chuti, poruchy zraku, selhání
jater, ztráta sluchu, gynekomastie (zvětšení prsů u mužů a žen), poranění šlach.
Možné nežádoucí účinky
Poruchy spánku včetně nespavosti a nočních můr
Ztráta paměti
Sexuální potíže
Deprese
Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
55. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ATORIS
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Přípravek Atoris nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Atoris obsahuje
- Léčivou látkou je atorvastatin. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo
40 mg ve formě atorvastatinum calcicum.
- Pomocné látky jsou: roztok hydroxidu sodného 0,02 mol/l, natrium-lauryl-sulfát, hyprolosa,
mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, krospovidon, magnesium-
stearát v jádru tablety a mastek, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000, polyvinylalkohol v potahu
tablety.
Jak přípravek Atoris vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety 10 mg, 20 mg a 40 mg jsou bílé, kulaté, lehce konvexní.
Velikost balení: 30, 60 nebo 90 potahovaných tablet balených v blistrech a krabičce.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.12.2010

Recenze

Recenze produktu ATORIS 10 90X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ATORIS 10 90X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám