Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

ARTRILOM 15 MG 20X15MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65176

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 65176
Kód EAN: 8595026488120
Kód SÚKL: 22565
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Přípravek Artrilom 7,5 mg nebo Artrilom 15 mg se užívá ke: - krátkodobé léčbě příznaků při novém vzplanutí osteoartrózy (onemocnění kloubů při ztrátě chrupavky); - dlouhodobé léčbě příznaků revmatoidní artritidy (chronické zánětlivé onemocnění kloubů); - dlouhodobé léčbě příznaků ankylozující spondylitidy-Bechtěrevovy choroby (chronické zánětlivé onemocnění postihující zejména páteř).

Příbalový leták

1/8 

Sp.zn.sukls167840/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ARTRILOM 15 mg tablety 

meloxicamum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Artrilom 15 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Artrilom 15 mg užívat 
3.  Jak se Artrilom 15 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Artrilom 15 mg uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Artrilom 15 mg a k čemu se používá 

 
Artrilom  15 mg  obsahuje  léčivou  látku  meloxikam.  Meloxikam  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných 
nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), které se používají k potlačení zánětu a bolesti kloubů a svalů. 
Artrilom 15 mg se užívá: 
-  ke krátkodobé léčbě při vzplanutí osteoartrózy, 
-  k dlouhodobé léčbě revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Artrilom 15 mg užívat 

 
Neužívejte Artrilom 15 mg 
-  během posledních tří měsíců těhotenství,  
-  u dětí a dospívajících do 16 let věku, 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  meloxikam,  aspirin  nebo  na  jiné  protizánětlivé  léky  (NSA)  nebo  na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  jestliže jste někdy měl(a) některý z následujících příznaků po podání aspirinu nebo jiných NSA: 

sípání,  pocit  tísně  na  hrudi,  dušnost  (astma),  nosní  neprůchodnost  v důsledku  vyvýšenin  nosní 
sliznice (nosní polypy), kožní vyrážka, kopřivka nebo náhlý otok kůže nebo sliznic, např. otoky 
kolem  očí,  obličeje,  rtů,  úst  nebo  hrdla,  které  mohou  způsobit  dýchací  obtíže  (angioneurotický 
edém), 

-  jestliže  máte  krvácení  ze  žaludku  nebo  střev  nebo  proděravění  (perforace)  žaludku  nebo  střev 

v souvislosti s předešlou léčbou NSA, 

-  jestliže máte žaludeční nebo duodenální (dvanáctníkový) vřed nebo krvácení v současnosti nebo 

v minulosti se opakující (vřed nebo krvácení, které se vyskytlo alespoň dvakrát), 

-  jestliže  trpíte  krvácivými  stavy  v oblasti  žaludku,  střev,  mozkových  cév  nebo  trpíte  jinými 

poruchami krvácivosti, 

-  jestliže trpíte závažnou poruchou funkce jater, 
-  jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin a nedocházíte na dialýzu, 
-  jestliže jste někdy měl(a) krvácení do mozku nebo jakékoli krvácivé stavy, 
-  jestliže trpíte závažným srdečním selháním. 

2/8 

 
Zeptejte se, prosím, svého lékaře, pokud si nejste jisti výše uvedenými informacemi. 
 
Upozornění a opatření 
Upozornění 
Léky  jako  Artrilom  15 mg  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  (infarkt  myokardu)  nebo 
mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při vyšších dávkách a dlouhé době léčby. 
Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby (viz bod 3. „Jak se Artrilom 15 mg užívá“). 
 
Pokud  máte  srdeční  obtíže,  prodělali  jste  v minulosti  cévní  mozkovou  příhodu  nebo  máte  rizikové 
faktory pro rozvoj cévních příhod, měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem nebo lékárníkem. 
Jestliže například: 
-  máte vysoký krevní tlak (hypertenzi), 
-  máte cukrovku (diabetes mellitus), 
-  máte vysoký cholesterol, 
-  kouříte. 
 
Okamžitě  přerušte  léčbu  přípravkem  Artrilom  15 mg,  jakmile  si  všimnete  příznaků  krvácení  do 
zažívacího traktu (dehtovitě zabarvené stolice) nebo vředů (bolesti břicha). 
 
Po užití přípravku Artrilom 15 mg byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-
Johnsonův  syndrom,  toxická  epidermální  nekrolýza),  projevující  se  zpočátku  jako  červené  terčovité 
skvrny  nebo  kruhovité  fleky  na  kůži  trupu  často  s puchýřem  ve  svém  středu.  Další  příznaky,  po 
kterých  je  třeba  pátrat,  zahrnují  vředy  v ústech,  v krku,  v nose,  na  genitáliích  (zevních  pohlavních 
orgánech)  a  zánět  spojivek  (červené  a  oteklé  oči).  Tyto  potenciálně  život  ohrožující  kožní  vyrážky 
jsou  často  doprovázeny  příznaky  podobnými  chřipkovému  onemocnění.  Vyrážka  může  přejít 
v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže. 
 
Největší  riziko  rozvoje  závažných  kožních  reakcí  je  v prvních  týdnech  léčby.  Pokud  se  u Vás  po 
použití  přípravku  Artrilom  15 mg  vyskytne  Stevens-Johnsonův  syndrom  nebo  toxická  epidermální 
nekrolýza, nesmíte léčbu přípravku Artrilom 15 mg nikdy znovu zahájit. 
 
Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte přípravek Artrilom 15 mg užívat, 
urychleně vyhledejte pomoc lékaře a informujte ho, že užíváte tento léčivý přípravek. 
 
Artrilom 15 mg není vhodný k úlevě od akutní bolesti. 
Artrilom 15 mg může zakrýt příznaky (např. horečku) současně probíhajících infekčních onemocnění. 
Pokud zpozorujete příznaky infekce nebo zhoršení příznaků, informujte svého lékaře. 
 
Věnujte zvláštní opatrnost při použití přípravku Artrilom 15 mg a poraďte se s lékařem: 
-  jestliže se u Vás v rodině vyskytlo astma, 
-  jestliže máte mít test krve nebo moči, vždy oznamte lékaři, že užíváte meloxicam. 
 
Opatření při užívání 
Vzhledem k tomu, že může být nutné upravit Vaši léčbu, informujte svého lékaře, pokud: 
-  máte v anamnéze zánět jícnu (ezofagitidu), zánět žaludku (gastritidu) nebo jakékoli jiné choroby 

trávicího ústrojí (jako Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida), 

-  máte vysoký krevní tlak, 
-  jste staršího věku, 
-  máte obtíže se srdcem, játry nebo ledvinami, 
-  máte cukrovku, 
-  máte snížený objem krve (hypovolémii), který se může vyskytnout po vážných ztrátách krve nebo 

po popáleninách, operaci nebo při nízkém příjmu tekutin, 

-  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů  dříve  diagnostikovanou  lékařem,  protože  tento  přípravek 

obsahuje laktosu, 

-  máte vysokou hladinu draslíku v krvi dříve diagnostikovanou lékařem. 
 

3/8 

Váš lékař bude sledovat průběh léčby. 
 
Další léčivé přípravky a Artrilom 15 mg 
Protože Artrilom 15 mg může ovlivňovat nebo být ovlivněn jinými léky, informujte svého lékaře nebo 
lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete 
užívat. 
 
Zejména  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka,  pokud  užíváte  nebo  jste  v nedávné  době  užíval(a) 
některé z následujících přípravků: 
-  jiné NSA, 
-  léky, které zabraňují nebo snižují srážlivost krve (trombolytika), 
-  přípravky k léčbě srdce a ledvin, 
-  kortikosteroidy (např. přípravky proti zánětům nebo k léčbě alergií), 

cyklosporin/takrolimus  (

používají  se  po  transplantaci  orgánů  nebo  u závažných  kožních  chorob, 

revmatoidní artritidy nebo nefrotického syndromu), 

-  diuretika (léky na odvodnění). Lékař bude sledovat funkci ledvin, pokud užíváte diuretika. 

-  přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku (např. beta-blokátory), 
-  lithium (k léčbě poruch nálady), 
-  selektivní  inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu  (SSRI  –  přípravky  k léčbě  deprese, 

úzkostných poruch nebo některých poruch osobnosti), 

-  methotrexát (k léčbě nádorů nebo závažných onemocnění kůže a revmatoidní artritidy), 
-  cholestyramin (ke snížení hladiny cholesterolu v krvi), 
-  deferasirox – používá se k souběžné léčbě vysoké hladiny železa v těle, 
-  pemetrexed – používá se k léčbě nádorů. 
 
Následující  přípravky  mohou  přispět  ke  zvýšené  koncentraci  draslíku  (K+)  v krvi,  pokud  jsou 
podávány současně s meloxikamem: 
-  draselné soli, 
-  kalium šetřící diuretika, 
-  inhibitory  angiotensin  konvertujícího  enzymu  (ACE  inhibitory),  blokátory  receptorů  pro 

angiotenzin II, 

-  nesteroidní protizánětlivé léky, 
-  (nízkomolekulární nebo nefrakcionovaný) heparin, 
-  cyklosporin, takrolimus, 
-  trimethoprim. 
 
Nástup nežádoucích účinků může záviset na tom, zda jsou přidruženy faktory. 
Máte-li jakékoli pochybnosti, požádejte o vysvětlení svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Těhotenství
 
Pokud během užívání přípravku Artrilom 15 mg zjistíte, že jste těhotná, informujte svého lékaře. 
Během  prvních  6 měsíců  těhotenství  smíte  tento  přípravek  užívat  pouze  s výslovným  souhlasem 
Vašeho  lékaře.  Během  posledních  3 měsíců  těhotenství  neužívejte  Artrilom  15 mg,  protože  může 
způsobit vážné poškození Vašeho dítěte, zejména poškození srdce, plic a ledvin, a to již po jednom 
podání. 
 
Kojení
 
Užívání přípravku Artrilom 15 mg během kojení se nedoporučuje. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Plodnost
 
Artrilom  15 mg  může  ztížit  Vaši  šanci  na  otěhotnění.  Informujte  svého  lékaře,  pokud  plánujete 
otěhotnět nebo máte obtíže s otěhotněním. 
 

4/8 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při  užívání  tohoto  přípravku  se  mohou  vyskytnout  poruchy  vidění,  včetně  rozmazaného  vidění, 
závratě, ospalost, točení hlavy či jiné poruchy centrálního nervového systému. Pokud se u Vás některý 
z těchto účinků objeví, neřiďte a neobsluhujte stroje. 
 
Artrilom 15 mg obsahuje mléčný cukr (laktosu) 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  s ním,  než  začnete  tento  léčivý 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Artrilom 15 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku je 
Léčba osteoartrózy: 7,5 mg (½ tablety) jednou denně. Dávka může být zvýšena na 15 mg (1 tableta) 
jednou denně. 
 
Léčba  revmatoidní  artritidy:
  15 mg  (1 tableta)  jednou  denně.  Dávka  může  být  snížena  na  7,5 mg 
(½ tablety) jednou denně. 
 
Léčba ankylozující spondylitidy:
 15 mg (1 tableta) jednou denně. Dávka může být snížena na 7,5 mg 
(½ tablety) jednou denně. 
 
Způsob podání  
Perorální podání. 
Tablety se užívají během jídla a je třeba spolknout a zapít vodou nebo jiným nápojem. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Nepřekračujte maximální doporučenou dávku 15 mg denně. 
Lékař  může  omezit  dávku  na  7,5 mg  (½ tablety)  denně,  pokud  se  na  Vás  vztahuje  některý  z údajů 
uvedených v bodě „Upozornění a opatření“. 
 
Artrilom 15 mg se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let. 
 
Pokud  máte  pocit,  že  účinek  přípravku  Artrilom  15 mg  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  nebo  pokud 
necítíte po několika dnech žádné zlepšení svého stavu, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste užil(a) více
 přípravku Artrilom 15 mg, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  více  tablet  nebo  máte  podezření  na  předávkování,  vyhledejte  neprodleně 
lékařskou pomoc nebo nejbližší nemocnici. 
 
Příznaky akutního předávkování NSA jsou obvykle: 
-  únava, 
-  ospalost, 
-  pocit na zvracení (nauzea), zvracení, 
-  bolest žaludku. 
Tyto příznaky obvykle odezní, přestanete-li přípravek Artrilom 15 mg užívat. Můžete trpět krvácením 
do žaludku nebo střev (gastrointestinální krvácení). 
 
Těžké předávkování může vést k závažným nežádoucím účinkům (viz bod 4): 
-  vysoký krevní tlak, 
-  akutní selhání ledvin, 
-  špatná funkce jater, 
-  dýchací obtíže, 
-  bezvědomí (kóma), 
-  křeče, 

5/8 

-  selhání krevního oběhu, 
-  poruchy srdeční činnosti, 
-  alergické reakce včetně mdlob, dušnosti a kožních reakcí. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Artrilom 15 mg 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  doplnil(a)  vynechanou  dávku.  Vezměte  si  další  dávku 
v obvyklou dobu. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte užívat Artrilom 15 mg a okamžitě kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici, pokud 
zaznamenáte:
 
Jakékoli alergické reakce (reakce přecitlivělosti), které se mohou objevit ve formě: 

kožních  reakcí  jako  je  svědění  (pruritus),  puchýřky  nebo  odlupování  kůže,  což  mohou  být 
potenciálně  život  ohrožující  kožní  vyrážky  (Stevens-Johnsonův  syndrom  a  toxická  epidermální 
nekrolýza) (viz bod 2), poškození měkkých tkání (poškození sliznic) nebo erythema  multiforme 
(puchýřnaté  kožní  onemocnění  se  zarudnutím  kůže).  Erythema  multiforme  je  závažná  alergická 
reakce kůže, která se projevuje skvrnami s červeným okrajem a/nebo puchýřky. Může zasáhnout 
ústa, oči a jiné vlhké povrchy těla. 

otoku kůže nebo sliznice, např. otoku okolo očí, v obličeji a okolo rtů, úst a v krku, který může 
způsobit dýchací obtíže, oteklé kotníky nebo celé dolní končetiny. 

dýchacích obtíží nebo záchvatu astmatu, 

zánětu jater (hepatitidy), který může způsobit příznaky jako: 

• 

zežloutnutí kůže nebo očního bělma, 

• 

bolesti v oblasti břicha, 

• 

ztráta chuti k jídlu. 

 
Jakékoli nežádoucí účinky týkající se zažívacího traktu, zvláště: 
-  krvácení (způsobující načernalou barvu stolice), 
-  vředy v trávicím ústrojí způsobující bolesti břicha. 
 
Krvácení  v trávicím  ústrojí,  tvorba  vředů,  nebo  proděravění  (perforace)  v oblasti  trávicího  ústrojí 
může být někdy závažné a může vést k úmrtí, zejména u starších osob. 
 
Jestliže  jste  dříve  trpěl(a)  výše  uvedenými  příznaky,  které  se  týkají  trávicího  ústrojí,  v souvislosti 
s dlouhodobým  užíváním  nesteroidních  protizánětlivých  léků,  vyhledejte  neodkladně  lékařskou 
pomoc, zejména pokud jste vyššího věku. Váš lékař bude sledovat průběh léčby. 
 
Pokud bylo užíváním přípravku ovlivněno vidění, neřiďte, ani neobsluhujte stroje. 
 
Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léků (NSA) 
Použití  některých  nesteroidních  protizánětlivých  léků  může  být  spojeno  s mírným  zvýšením  rizika 
arteriálních  trombotických  příhod  (výskyt  krevních  sraženin  v tepnách),  např.  srdečních  příhod 
(infarkt  myokardu)  nebo  cévních  mozkových  příhod,  zejména  při  užívání  vyšších  dávek  a  při 
dlouhodobém užívání. 
 
V souvislosti  s léčbou  NSA  byly  hlášeny  zadržování  vody  (otoky),  vysoký  krevní  tlak  (hypertenze) 
a srdeční selhání. 
 

6/8 

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky se týkaly trávicího ústrojí: 
-  žaludeční vředy a vředy v horní části tenkého střeva (dvanácterníku), 
-  proděravění  střevní  stěny  nebo  krvácení  v trávicím  ústrojí  (často  může  vést  k úmrtí,  zejména 

u starších pacientů). 

 
V souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 
-  pocit na zvracení a zvracení, 
-  průjem, 
-  plynatost, 
-  zácpa, 
-  trávicí obtíže (dyspepsie), 
-  bolest břicha, 
-  načernalá stolice z důvodu krvácení v trávicím ústrojí (meléna), 
-  krev při zvracení, 
-  zánět v souvislosti s tvorbou vřídků v ústech (ulcerózní stomatitida), 
-  zhoršení zánětů v trávicím ústrojí (exacerbace zánětu tračníku tlustého střeva, exacerbace 

Crohnovy nemoci). 

 
Méně často byl pozorován zánět žaludku (gastritida). 
 
Nežádoucí účinky meloxikamu – léčivé látky přípravku Artrilom 15 mg 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
-  poruchy zažívacího ústrojí jako dyspepsie (trávicí obtíže), pocit na zvracení a zvracení, bolest 

břicha, zácpa, plynatost, průjem. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
-  bolest hlavy. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1  ze 100 pacientů): 
-  závrať, 
-  pocit závrati nebo točení hlavy (vertigo), 
-  somnolence (ospalost), 
-  anémie (chudokrevnost – nižší množství krevního barviva hemoglobinu a/nebo červených 

krvinek), 

-  zvýšený krevní tlak, 
-  návaly (přechodné zčervenání obličeje a krku), 
-  zadržování vody a sodíku v těle, 
-  zvýšená hladina draslíku v krvi (hyperkalémie). To může vést k následujícím příznakům: 

• 

změny srdeční činnosti (arytmie), 

• 

palpitace (pocit bušení srdce), 

• 

svalová slabost, 

-  říhání, 
-  zánět žaludku (gastritida), 
-  krvácení v zažívacím ústrojí, 
-  zánět v ústech (stomatitida), 
-  náhlé alergické reakce (reakce přecitlivělosti), 
-  svědění, 
-  vyrážka na kůži, 
-  otoky způsobené zadržováním tekutin v těle, včetně oteklých kotníků/dolních končetin, 
-  náhlé otoky kůže a sliznic, jako jsou otoky kolem očí, otoky v obličeji, rtů, úst a v krku, které 

mohou způsobit dýchací obtíže (angioneurotický edém), 

-  přechodné abnormality jaterních laboratorních testů (např. zvýšené jaterní enzymy transaminázy 

nebo zvýšení hodnot žlučového barviva bilirubinu). Tyto abnormality zjistí Váš lékař při 
laboratorním vyšetření krve. 

-  abnormality laboratorních testů zjišťujících funkce ledvin (např. zvýšení kreatininu nebo urey). 
 

7/8 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 
-  poruchy nálady, 
-  noční můry, 
-  abnormální krevní obraz včetně abnormálního diferenciálního krevního obrazu, sníženého počtu 

bílých krvinek (leukocytopenie) a sníženého počtu krevních destiček (trombocytopenie). Tyto 
nežádoucí účinky mohou vést ke zvýšenému riziku infekce a příznaků jako modřiny nebo krvácení 
z nosu. 

-  pocit zvonění v uších (tinitus), 
-  pocit bušení srdce, 
-  žaludeční vředy a vředy v horní části tenkého střeva (dvanácterníku), 
-  zánět jícnu, 
-  záchvaty astmatu (pozorované u pacientů, kteří jsou alergičtí na aspirin nebo jiné NSA), 
-  závažné  kožní  vyrážky  jako  puchýřky  nebo  odlupování  kůže  (Stevens-Johnsonův  syndrom 

a toxická epidermální nekrolýza), 

-  kopřivka (urticaria), 
-  poruchy zraku včetně rozmazaného vidění a zánětu spojivek, 
-  zánět tlustého střeva (kolitida). 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): 
-  puchýřky  na  kůži  (bulózní  reakce)  a  erythema  multiforme.  Erythema  multiforme  je  závažná 

alergická  reakce  kůže,  která  se  projevuje  skvrnami  s červeným  okrajem  a/nebo puchýřky.  Může 
zasáhnout ústa, oči a jiné vlhké povrchy těla. 

-  zánět jater (hepatitida), který může způsobit příznaky jako: 

• 

zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenku), 

• 

bolesti v oblasti břicha, 

• 

nechutenství, 

-  akutní  selhání ledvin  zejména  u pacientů  s rizikovými  faktory  jako  onemocnění  srdce,  cukrovka 

nebo onemocnění ledvin, 

-  proděravění střevní stěny. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
-  pankreatitida (zánět slinivky břišní), 
-  zmatenost, 
-  dezorientace, 
-  dýchací obtíže a kožní reakce (anafylaktické/anafylaktoidní reakce), vyrážky způsobené slunečním 

světlem (reakce fotosenzitivity), 

-  byly hlášeny případy srdečního selhání v souvislosti s podáním NSA, 
-  kompletní  ztráta určitého  druhu  bílých  krvinek  (agranulocytóza)  zvláště  u pacientů,  kteří užívají 

spolu  s přípravkem  Artrilom  15 mg  léky  s nežádoucími  myelotoxickými  účinky  (léky,  které 
poškozují kostní dřeň). To může způsobit: 

• 

náhlou horečku, 

• 

bolest v krku, 

• 

infekci. 

 
Nežádoucí  účinky  způsobené  nesteroidními  protizánětlivými  léky  (NSA),  které  nebyly  hlášeny 
po podání přípravku Artrilom 15 mg:
 
-  změny ledvin vedoucí k akutnímu selhání ledvin: 

• 

velmi vzácné případy zánětu ledvin (intersticiální nefritida), 

• 

nekróza (odumření) některých buněk ledvin (akutní tubulární nebo papilární nekróza), 

• 

bílkoviny v moči (nefrotický syndrom s proteinurií). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

8/8 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Artrilom 15 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  blistru  a  krabičce.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Artrilom 15 mg obsahuje 
Léčivou látkou je meloxicamum. Jedna tableta obsahuje meloxikamum 15 mg. 
Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob, monohydrát laktosy, kukuřičný 
škrob, dihydrát citronanu sodného, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. 
 
Jak Artrilom 15 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Artrilom 15 mg jsou světle žluté kulaté tablety s půlicí rýhou z jedné strany.  Tabletu lze rozdělit na 
stejné dávky. 
Velikosti balení jsou 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 nebo 1000 tablet. Na 
trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci  
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Výrobce  
Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irsko 
 
Tento přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy 

Česká republika 

ARTRILOM  

Dánsko 

Meloxicam Cipla Chanelle Generics Tabletter 7,5 mg 

Dánsko 

Meloxicam Cipla Chanelle Generics Tabletter 15 mg 

Estonsko 

LORMED 7,5 mg 

Estonsko 

LORMED 15 mg  

Finsko 

Meloxikam Orion 7.5 mg Tabletti 

Finsko 

Meloxikam Orion 15 mg Tabletti 

Irsko 

Movox 7.5 mg Tablets 

Irsko 

Movox 15 mg Tablets 

Polsko 

Lormed 7,5  

Polsko 

Lormed 15 

Portugalsko 

Meloxicam Generis 7,5 mg Comprimidos  

Portugalsko 

Meloxicam Generis 15 mg Comprimidos  

Slovenská republika 

LORMED 7,5 

Slovenská republika 

LORMED 15  

Španělsko 

Meloxicam Kern Pharma 15 mg Comprimidos 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 7. 2017. 

Recenze

Recenze produktu ARTRILOM 15 MG 20X15MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ARTRILOM 15 MG 20X15MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám