Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ARLEVERT 20 Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15174

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & CO KG,FLÖRSHEIM AM MAIN
Kód výrobku: 15174
Kód EAN: 4039658000045
Kód SÚKL: 96949
Držitel rozhodnutí: HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & CO KG,FLÖRSHEIM AM MAIN
Arlevert se užívá při léčbě závraťových stavů podmíněných onemocněním vnitřního ucha, jako jsou Menierova choroba nebo náhle vzniklá nedoslýchavost provázená poruchou rovnováhy. Arlevert se používá i u poruch rovnováhy podmíněných nedostatečným zásobením mozkového kmene a mozku krví. Arlevert mohou užívat dospělí a mladiství od 15 let věku.

Příbalový leták

1/6 

 

sp.zn.:sukls255412/2012 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Arlevert 

20 mg/40 mg tablety 

 cinnarizinum  dimenhydrinatum  

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

 

nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je přípravek Arlevert a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arlevert užívat  

3. 

Jak se přípravek Arlevert užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Arlevert uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek Arlevert a k čemu se používá 

Arlevert je lék proti závratím, který tlumí podráždění rovnovážného ústrojí a jeho průvodní příznaky, 
jako jsou nevolnost, zvracení, bušení srdce.  

Arlevert se užívá při léčbě závraťových stavů podmíněných onemocněním vnitřního ucha, jako jsou 
Menierova choroba nebo náhle vzniklá nedoslýchavost provázená poruchou rovnováhy. 

Arlevert se používá i u poruch rovnováhy podmíněných nedostatečným zásobením mozkového kmene 
a mozku krví. 

Arlevert mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let věku. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arlevert užívat  

Neužívejte  přípravek Arlevert 

jestliže jste alergický(á) na cinnarizin  nebo dimenhydrinat nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

2/6 

 

Arlevert nesmí být užíván při akutních otravách, křečových záchvatech, při podezření na nitrolební 
nádory, při glaukomu s úzkým úhlem, při zvětšení prostaty s poruchami vyprazdňování močového 
měchýře, při požívání alkoholu a při současné léčbě aminoglykosidovými antibiotiky nebo inhibitory 
monoaminooxidázy. Arlevert rovněž nesmějí užívat těhotné nebo kojící ženy. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Arlevert se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 

Zvlášť závažné důvody musí být pro užívání přípravku nemocnými s Parkinsonovou chorobou. 

Děti a dospívající 

Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se poraďte s lékařem. 

Arlevert se nesmí podávat dětem a dospívajícím mladším než 15 let. 

Další léčivé přípravky a přípravek Arlevert 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Účinky přípravku Arlevert a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete 
užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže vám jiný lékař bude předepisovat nebo doporučovat 
nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte Arlevert. Než začnete současně s užíváním přípravku 
Arlevert užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým lékařem. 

Arlevert může zastřít toxické působení aminoglykosidových antibiotik na sluchové ústrojí a ústrojí 
rovnováhy. 

Současné užívání inhibitorů monoamino-oxidázy, tricyklických antidepresiv (léčiva užívaná při léčbě 
deprese) nebo para-sympatolytik může zesílit nežádoucí účinky. 

Arlevert zesiluje účinek procarbazinu a může snížit účinek glukokortikoidů (hormony kůry nadledvin) 
a heparinu. 

Arlevert ovlivňuje účinky léčiv snižujících i zvyšujících krevní tlak. 

Přípravek Arlevert s jídlem, pitím a alkoholem 

Po dobu užívání přípravku se nesmí pít alkoholické nápoje a doporučuje se nekouřit. Dále je třeba 
pravidelně jíst a vyvarovat se stresových situací. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 Arlevert nesmějí užívat těhotné nebo kojící ženy. 

 

 

3/6 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a 
rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách atd.). Tyto 
činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře! 

 

3. 

Jak se přípravek Arlevert užívá  

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Doporučená dávka: 

Dávkování a délku léčby vždy určí lékař. 

Dospělí a dospívající od 15 let věku obvykle užívají 3krát denně 1 tabletu. Na začátku léčby nebo při 
těžším onemocnění může lékař dávku zvýšit až na 5 tablet za den. 

Tablety  užívejte po jídle, nerozkousané a zapijte je sklenkou vody. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Arlevert, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) více tablet nebo pokud Arlevert požilo dítě, neodkladně se poraďte s 
lékařem. 

Pokud užijete více tablet přípravku Arlevert může se u vás vyskytnout silná malátnost, závrať 
a třes. Může u vás dojít k rozšíření zornic a může se stát, že se nebudete schopni vymočit. 
Může se vyskytnout sucho v ústech, zrudnutí v obličeji, zrychlené bušení srdce, horečka, 
pocení a bolesti hlavy. 

Předávkování přípravkem  Arlevert, může způsobit křeče, halucinace, vysoký krevní tlak, 
pocit vrávorání, vzrušení a potíže s dýcháním. Může nastat kóma. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Arlevert 

Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu Arlevert, tuto tabletu vynechejte. Další tabletu užijte v čase, 
kdybyste ji obvykle užil(a). Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou 
tabletu. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Arlevert 

Neukončujte užívání přípravku Arlevert, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. 

 

 

 

4/6 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů): 

Přechodnému snížení počtu bílých krvinek 

Poruchy nervového systému 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 100 pacientů): 

Ospalost, poruchy funkce centrálního nervového systému: zaujatost, zmatenost, zvýšená 
dráždivost, neklid, deprese, euforie, děsivé sny, deliria, závratě, křeče 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů): 

Bolesti hlavy  

Poruchy oka 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 100 pacientů): 

Poruchy zraku, zvýšení nitroočního tlaku 

Gastrointestinální poruchy 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 100 pacientů): 

Sucho v ústech 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů): 

Zažívací obtíže: nechutenství, poruchy trávení, nadýmání, bolesti v nadbřišku, pocit plnosti 
žaludku, pocit na zvracení, zvracení 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 100 pacientů): 

Reakce z přecitlivělosti (svědění kůže, kožní vyrážky) 

Velmi vzácné

 nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů): 

Závažná onemocnění kůže, jako je lupus erythematodes a lichen ruber planus, která se mohou 
projevit různými kožními vyrážkami nebo svěděním kůže 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů): 

Pocení 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů): 

U starších nemocných užívajících více než 5 tablet přípravku denně se může vyskytnout třes 
kosterních svalů, napětí kosterních svalů nebo neschopnost pohybu. V takovém případě se o 
dalším užívání přípravku neprodleně poraďte s lékařem 

Poruchy ledvin a močových cest 

5/6 

 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 100 pacientů): 

Obtíže při močení 

 

Zvláštní upozornění: 

Pokud si všimnete jakýchkoli výše uvedených nežádoucích účinků, prosím, zeptejte se svého lékaře na 
vhodná opatření. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo  na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10 

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

5. 

Jak přípravek Arlevert uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo 
domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato 
opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Arlevert  obsahuje 

Léčivými látkami jsou: cinnarizinum 20 mg, dimenhydrinatum 40 mg v 1 tabletě 

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, kukuřičný škrob, koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelosy, mastek, magnesium-stearát. 
 
 

6/6 

 

Jak přípravek Arlevert vypadá a co obsahuje toto balení 
 

Bílé  až  světle  žluté,  hladké,  kulaté,  bikonvexní  tablety  o  průměru  8  mm  s vyraženým 
písmenem A na jedné straně tablety. 

 
Arlevert je balen v blistrech, které obsahují 20, 24, 48, 50, 96 nebo 100 tablet.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG 
Liebigstrasse 1-2 
DE-65439 Flörsheim am Main  
Německo 
 
Pro dotazy nebo zprávy o bezpečnosti kontaktujte prosím lokálního zástupce pro farmakovigilanci: 
Movianto Česká republika s.r.o. 

Tel: +420 548 134 400 
email: movianto.czechrepublic@movianto.com  
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
11.11.2015

 

Recenze

Recenze produktu ARLEVERT 20 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ARLEVERT 20 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám