Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ARICEPT 5 MG 28X5MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24225

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 24225
Kód EAN: 8595060902217
Kód SÚKL: 16458
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Přípravek Aricept je určen pro nemocné, u kterých byla rozpoznána mírná až středně těžká forma Alzheimerovy demence, známé také jako Alzheimerova nemoc. Tento lék Vám ulehčí myšlení a zlepší paměť.

Příbalový leták

1

sp.zn.sukls61420/2013 a sukls61417/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

ARICEPT 5 mg
ARICEPT 10 mg
donepezilum
potahované tablety

- Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek ARICEPT a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARICEPT užívat
3. Jak se přípravek ARICEPT užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek ARICEPT uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK ARICEPT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Přípravek ARICEPT (donepezil-hydrochlorid) patří do skupiny inhibitorů acetylcholinesterázy.
Donepezil zvyšuje hladinu acetylcholinu (který má vliv na paměť) v mozku tím, že zpomaluje jeho
rozpad.

Přípravek ARICEPT je určen k léčbě příznaků mírné až středně těžké formy Alzheimerovy demence.
Příznaky zahrnují zhoršující se výpadky paměti, zmatenost a změny chování. Kvůli těmto příznakům
pacienti mohou stále hůře vykonávat běžné každodenní činnosti.

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ARICEPT
UŽÍVAT?

Neužívejte přípravek ARICEPT
pokud jste přecitlivělý/á na léčivou látku donepezil-hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo
kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ARICEPT je zapotřebí:
Poraďte se se svým lékařem, pokud se léčíte, nebo jste se v minulosti léčil/a pro
- vředovou chorobu (žaludku nebo dvanácterníku),
- plicní astma nebo jinou chronickou chorobu plic,
- poruchy srdečního rytmu (nepravidelný nebo velmi pomalý srdeční tep),
- záchvaty, křeče,
2

- potíže s močením nebo onemocnění ledvin,
- závažné onemocněním jater nebo žloutenku.
Rovněž informujte svého lékaře, pokud otěhotníte, nebo si myslíte, že můžete být těhotná.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zvláště se jedná o následující léčivé přípravky:
jiné léky k léčbě Alzheimerovy choroby, např. galantamin
léky proti bolesti nebo k léčbě artritidy, např. kyselina acetylsalicylová, nesteroidní
antirevmatika, jako např. ibuprofen nebo diklofenak
anticholinergika, např. tolterodin
antibiotika, např. erythromycin, rifampicin
antimykotika, např. ketokonazol
antidepresiva, např. fluoxetin
antikonvulziva, např. fenytoin, karbamazepin
léky na srdce, např. chinidin, betablokátory (propanolol a atenolol)
léky na uvolnění svalů, např. diazepam, sukcinylcholin
celková anestetika
léky dostupné bez lékařského předpisu, např. bylinné doplňky.

Máte-li podstoupit operaci v celkové anestezii, informujte svého lékaře a anesteziologa, že užíváte
přípravek ARICEPT. Může být potřeba upravit množství anestetika.

Přípravek ARICEPT mohou užívat pacienti s onemocněním ledvin a mírným až středním
onemocněním jater. Trpíte-li onemocněním jater či ledvin, informujte svého lékaře. Pacienti se
závažným onemocněním jater nesmí přípravek ARICEPT užívat.

Užívání přípravku s jídlem a pitím
Užívání přípravku ARICEPT není příjmem potravy ovlivněno.
Při užívání přípravku ARICEPT se nedoporučuje požívat alkohol, protože může měnit účinek léčby.

Těhotenství a kojení
Přípravek ARICEPT se nesmí užívat během kojení.
Jste-li těhotná, nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, před užitím tohoto přípravku se poraďte se
svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Alzheimerova choroba může ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.
Tyto aktivity nevykonávejte, dokud Vám lékař nepotvrdí, že je to bezpečné. Přípravek může vyvolat
pocity únavy, svalové křeče nebo závratě. Zaznamenáte-li některý z těchto účinků, nesmíte řídit ani
obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku ARICEPT
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se dříve, než
začnete užívat tento přípravek, s lékařem.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK ARICEPT UŽÍVÁ?

Přesné dávkování určí vždy lékař. Dodržujte, prosím, jeho doporučení. Účinek léčby přípravkem
ARICEPT bude Váš lékař pravidelně hodnotit.

3

Obvykle začnete užívat večer před spaním jednu bílou tabletu přípravku ARICEPT obsahující 5 mg
léčivé látky. Tabletu můžete zapít douškem vody. Po jednom měsíci Vám může lékař doporučit změnu
dávky na jednu žlutou tabletu přípravku ARICEPT, obsahující 10 mg léčivé látky, kterou opět užijete
večer před spaním. Dávkování se může lišit podle toho, jak dlouho již přípravek užíváte. 10 mg
přípravku ARICEPT je současně nejvyšší doporučená denní dávka.

Jestliže jste ukončil/a léčbu přípravkem ARICEPT
Dodržujte vždy předepsané dávkování a neukončujte užívání léku bez toho, abyste informoval/a svého
lékaře. Dosavadní příznivé účinky léčby mohou totiž při náhlém ukončení léčby postupně vymizet.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek ARICEPT
Pokud náhodou zapomenete užít tabletu, užijte následující den jednu tabletu v obvyklou dobu.
Neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradil/a zapomenutou dávku. Zapomenete-li užívat lék na dobu
delší než jeden týden, poraďte se se svým lékařem předtím, než znovu začnete užívat přípravek
ARICEPT.

Jestliže jste užil/a více přípravku ARICEPT, než jste měl/a
NEUŽÍVEJTE více než jednu tabletu denně. Jestliže užijete více než jednu tabletu za den, ihned
informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní službu a vezměte s sebou krabičku se
zbylými tabletami přípravku ARICEPT.

Příznaky předávkování zahrnují pocit nevolnosti, slinění, pocení, pomalý srdeční tep, nízký krevní
tlak (točení hlavy nebo závrať při vstávání), dýchací obtíže, ztrátu vědomí a záchvaty nebo křeče.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek ARICEPT nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky:
Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte níže uvedené závažné nežádoucí účinky. Může být třeba
naléhavé lékařské ošetření.

Porucha jater (např. zánět jater). Příznaky zánětu jater jsou nevolnost, ztráta chuti k jídlu, pocit
nemoci, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a očí a tmavá moč (postihují 1-10 pacientů z
10000).
Tvorba žaludečních a dvanácterníkových vředů. Příznaky tvorby vředů jsou bolest a nepříjemný
pocit v břiše, mezi pupkem a hrudní kostí (postihují 1-10 pacientů z 1000).
Krvácení do žaludku a střev. To může způsobit vylučování černé stolice nebo krvácení
z konečníku (postihují 1-10 pacientů z 1000).
Záchvaty nebo křeče (postihují 1-10 pacientů z 1000).
Horečka současně se svalovou ztuhlostí, pocením nebo poruchou vědomí (stav nazývaný
neuroleptický maligní syndrom) (postihuje méně než 1 pacienta z 10000).

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10):
průjem
nevolnost
bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů ze 100):
svalové křeče
únava
nespavost (poruchy spánku)
4

nachlazení
ztráta chuti k jídlu
halucinace (vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné)
neobvyklé sny zahrnující noční můry
vzrušení
agresivní chování
mdloby
závrať
nepříjemný pocit v břiše
vyrážka
svědění
únik moči
bolest
úraz (větší sklon k pádu nebo náhodnému zranění).

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů z 1000):
zpomalení srdečního rytmu.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů z 10000):
třes, ztuhlost nebo nekontrolované pohyby (zvláště obličeje nebo jazyka, ale i končetin).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK ARICEPT UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu za Použitelné do:. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ARICEPT obsahuje

Léčivou látkou je donepezilum 5 mg resp. 10 mg (ve formě donepezili hydrochloridum).
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, hyprolosa,
megnesium-stearát. Potah tablety obsahuje: hydroxypropylmethylcelulosu, mastek, makrogol 8000,
oxid titaničitý, žlutý oxid železitý (jen potahovaná tableta 10 mg) a čištěnou vodu.

Jak přípravek ARICEPT vypadá a co obsahuje toto balení
5 mg: bílé kulaté tablety, označené ARICEPT na jedné a 5 na druhé straně
10 mg: žluté kulaté tablety, označené ARICEPT na jedné a 10 na druhé straně.

Velikost balení:
Aricept 5 mg: 28 potahovaných tablet
Aricept 10 mg: 28, 60, 98 a 120 potahovaných tablet

5

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Pfizer PGM, Pocé-Sur-Cisse, Francie.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 10.4.2013

Recenze

Recenze produktu ARICEPT 5 MG 28X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ARICEPT 5 MG 28X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám