Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ARICEPT 10 MG 98X10MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101531

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 101531
Kód EAN: 8595060903306
Kód SÚKL: 119509
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Přípravek Aricept je určen pro nemocné, u kterých byla rozpoznána mírná až středně těžká forma Alzheimerovy demence, známé také jako Alzheimerova nemoc. Tento lék Vám ulehčí myšlení a zlepší paměť.

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn. sukls158650/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ARICEPT 5 mg 

ARICEPT 10 mg 

potahované tablety 

(donepezilum) 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek ARICEPT a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARICEPT užívat  

3. 

Jak se přípravek ARICEPT užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek ARICEPT uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

 Co je přípravek ARICEPT a k čemu se používá 

 
Přípravek  ARICEPT  obsahuje  léčivou  látku  donepezil.  Přípravek  ARICEPT  patří  do  skupiny 
inhibitorů  acetylcholinesterázy.  Donepezil  zvyšuje  hladinu  acetylcholinu  (který  má  vliv  na  paměť) 
v mozku tím, že zpomaluje jeho rozpad.  
 
Přípravek ARICEPT je určen k léčbě příznaků mírné až středně těžké formy Alzheimerovy demence. 
Příznaky zahrnují zhoršující se výpadky paměti, zmatenost a změny chování. Kvůli těmto příznakům 
pacienti mohou stále hůře vykonávat běžné každodenní činnosti. 
 
Přípravek ARICEPT je určen k léčbě dospělých pacientů. 
 
 
2. 

Čemu muvíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARICEPT užívat 

 
Neužívejte přípravek ARICEPT 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  donepezil-hydrochlorid,  deriváty  piperidinu  nebo 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku ARICEPT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, 
pokud se léčíte, nebo jste se v minulosti léčil(a) pro  

vředovou chorobu (žaludku nebo dvanácterníku),  

plicní astma nebo jinou chronickou chorobu plic,  

poruchy srdečního rytmu (nepravidelný nebo velmi pomalý srdeční tep), 

záchvaty, křeče,  

 

 

 

potíže s močením nebo onemocnění ledvin,  

závažné onemocněním jater nebo žloutenku. 

Rovněž informujte svého lékaře, pokud otěhotníte, nebo si myslíte, že můžete být těhotná. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek ARICEPT není určen pro děti a dospívající do 18 let.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek ARICEPT 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 
Zvláště se jedná o následující léčivé přípravky: 

 

jiné léky k léčbě Alzheimerovy choroby, např. galantamin 

 

léky  proti  bolesti  nebo  k léčbě  artritidy,  např.  kyselina  acetylsalicylová,  nesteroidní 
antirevmatika, jako např. ibuprofen nebo diklofenak  

 

anticholinergika, např. tolterodin 

 

antibiotika, např. erythromycin, rifampicin 

 

antimykotika, např. ketokonazol 

 

antidepresiva, např. fluoxetin 

 

antikonvulziva, např. fenytoin, karbamazepin 

 

léky na srdce, např. chinidin, betablokátory (propanolol a atenolol) 

 

léky na uvolnění svalů, např. diazepam, sukcinylcholin 

 

celková anestetika 

 

léky dostupné bez lékařského předpisu, např. bylinné doplňky. 

 
Máte-li  podstoupit  operaci  v celkové  anestezii,  informujte  svého  lékaře  a  anesteziologa,  že  užíváte 
přípravek ARICEPT. Může být potřeba upravit množství anestetika. 
 
Přípravek  ARICEPT  mohou  užívat  pacienti  s onemocněním  ledvin  a  mírným  až  středním 
onemocněním  jater.  Trpíte-li  onemocněním  jater  či  ledvin,  informujte  svého  lékaře.  Pacienti  se 
závažným onemocněním jater nesmí přípravek ARICEPT užívat. 
 
Užívání přípravku s jídlem, pitím a alkoholem 
Užívání přípravku ARICEPT není příjmem potravy ovlivněno. 
Při užívání přípravku ARICEPT se nedoporučuje požívat alkohol, protože může měnit účinek léčby.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Alzheimerova choroba může ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. 
Tyto aktivity nevykonávejte, dokud Vám lékař nepotvrdí, že je to bezpečné. Přípravek může vyvolat 
pocity  únavy,  svalové křeče nebo závratě.  Zaznamenáte-li některý z těchto účinků, nesmíte řídit ani 
obsluhovat stroje. 
 
Přípravek ARICEPT obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek ARICEPT užívá 

 

 

 

 

Vždy užívejte  tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem. 
 
Obvykle začnete užívat večer před spaním jednu bílou tabletu přípravku  ARICEPT obsahující 5 mg 
léčivé látky. Tabletu můžete zapít douškem vody. Po jednom měsíci Vám může lékař doporučit změnu 
dávky na jednu žlutou tabletu přípravku ARICEPT, obsahující 10 mg léčivé látky, kterou opět užijete 
večer  před  spaním.  Dávkování  se  může  lišit  podle  toho,  jak  dlouho  již  přípravek  užíváte.  10  mg 
přípravku ARICEPT je současně nejvyšší doporučená denní dávka. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek ARICEPT není určen pro děti a dospívající do 18 let.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ARICEPT, než jste měl(a) 
Jestliže užijete více než jednu tabletu za den, ihned informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší 
pohotovostní službu a vezměte s sebou krabičku se zbylými tabletami přípravku ARICEPT.  
 
Příznaky  předávkování  zahrnují  pocit  nevolnosti,  slinění,  pocení,  pomalý  srdeční  tep,  nízký  krevní 
tlak (točení hlavy nebo závrať při vstávání), dýchací obtíže, ztrátu vědomí a záchvaty nebo křeče. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ARICEPT  
Pokud  náhodou  zapomenete  užít  tabletu,  užijte  následující  den  jednu  tabletu  v  obvyklou  dobu. 
Neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku. Zapomenete-li užívat lék na dobu 
delší  než  jeden  týden,  poraďte  se  se  svým  lékařem  předtím,  než  znovu  začnete  užívat  přípravek 
ARICEPT. 
 
Jestliže jste ukončil(a) léčbu přípravkem ARICEPT 
Dodržujte  vždy  předepsané  dávkování  a  neukončujte  užívání  léku  bez  toho,  abyste  informoval(a) 
svého  lékaře.  Dosavadní  příznivé  účinky  léčby  mohou  totiž  při  náhlém  ukončení  léčby  postupně 
vymizet.  
 
 
4. 

 Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Závažné nežádoucí účinky 
Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte níže uvedené závažné nežádoucí účinky. Může být třeba 
naléhavé lékařské ošetření. 
 

 

Porucha jater (např. zánět jater). Příznaky zánětu jater jsou nevolnost, ztráta chuti k jídlu, pocit 
nemoci, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a očí a tmavá moč (mohou postihnout až 1 pacienta 
z 1000). 

 

Tvorba žaludečních a dvanácterníkových vředů. Příznaky tvorby vředů jsou bolest a nepříjemný 
pocit v břiše mezi pupkem a hrudní kostí (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100). 

 

Krvácení  do  žaludku  a  střev.  To  může  způsobit  vylučování  černé  stolice  nebo  krvácení 
z konečníku (může postihnout až 1 pacienta ze 100). 

 

Záchvaty nebo křeče (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100). 

 

Horečka  současně  se  svalovou  ztuhlostí,  pocením  nebo  poruchou  vědomí  (stav  nazývaný 
neuroleptický maligní syndrom) (může postihnout až 1 pacienta z 10000). 

 

Slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zejména pokud se zároveň necítíte dobře, máte vysokou 
teplotu  nebo  máte  tmavou  moč.  Tyto  účinky  mohou  být  způsobeny  abnormálním  rozpadem 
svalstva  (stav  zvaný  rhabdomyolýza),  který  Vás  může  ohrožovat  na  životě  a  může  vést 
k onemocnění ledvin (může postihnout až 1 pacienta z 10000). 

 

 

 

 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10) 

 

průjem 

 

pocit na zvracení 

 

bolest hlavy. 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 

 

svalové křeče 

 

únava 

 

nespavost (poruchy spánku) 

 

nachlazení 

 

ztráta chuti k jídlu 

 

halucinace (vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné) 

 

neobvyklé sny zahrnující noční můry 

 

vzrušení  

 

agresivní chování 

 

mdloby  

 

závrať 

 

nepříjemný pocit v břiše 

 

vyrážka 

 

svědění 

 

únik moči 

 

bolest 

 

úraz (větší sklon k pádu nebo náhodnému zranění). 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 

 

zpomalení srdečního rytmu 

 

zvýšená tvorba slin 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000) 

 

třes, ztuhlost nebo nekontrolované pohyby (zvláště obličeje nebo jazyka, ale i končetin). 

 
 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek ARICEPT uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30 

C. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

 

 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co přípravek ARICEPT obsahuje 
 
Léčivou látkou je donepezilum 5 mg, resp.10 mg (ve formě donepezili hydrochloridum).  
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, hyprolosa, 
magnesium-stearát.  
Potah  tablety  obsahuje:  hydroxypropylmethylcelulosu,  mastek,  makrogol  8000,  oxid  titaničitý,  žlutý 
oxid železitý (jen potahovaná tableta 10 mg) a čištěnou vodu. 
 
Jak přípravek ARICEPT vypadá a co obsahuje toto balení 
5 mg: bílé kulaté potahované tablety, označené “ARICEPT” na jedné a “5 “ na druhé straně. 
10 mg: žluté kulaté potahované  tablety, označené “ARICEPT” na jedné a “10 “ na druhé straně. 
 
Velikost balení: 
Aricept 5 mg: 28 potahovaných tablet 
Aricept 10 mg: 28, 60, 98 a 120 potahovaných tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer, spol. s r.o. 
Stroupežnického 17 
150 00 Praha 5 
Česká republika 
 
Výrobce 
Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse, Francie. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.2.2016 

Recenze

Recenze produktu ARICEPT 10 MG 98X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ARICEPT 10 MG 98X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám