Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

ARDUAN INJ SIC 25X4MG+SOLV - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21393

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 21393
Kód EAN: 5997001310045
Kód SÚKL: 87822
Arduan je indikován jako svalové relaxans při celkové anestézii, zejména při delších operačních výkonech, a dále jako myorelaxans při umělé plicní ventilaci v resuscitační péči; k tracheální intubaci je méně vhodný. Arduan je určen pro dospělé, mladistvé i děti, těhotné a kojící ženy.

Příbalový leták

1/4 

 

sp.zn. sukls148620/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

Arduan 2 mg/ml prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Pipecuronii bromidum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  Vám  bude  injekce  podána,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře sestry. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této 
příbalové informaci. Viz bod 4.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je přípravek Arduan a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vaše léčba přípravkem Arduan  

3. 

Jak Vám bude přípravek Arduan podáván  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Arduan uchovávat  

6.       Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek Arduan a k čemu se používá 

Arduan  je  takzvaný  nedepolarizující  nervosvalový  blokátor  s dlouhodobým  působením.  Blokuje 

přenos  vzruchu  mezi  zakončením  motorického  nervu  a  příčně  pruhovaným  svalem  a  tím  navozuje 
svalovou  relaxaci  nebo  jinými  slovy  dočasnou  svalovou  obrnu.  Tato  svalová  relaxace  je  potřebná 
během některých operací. Během působení přípravku je třeba použít umělou plicní ventilaci.  

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začne Vaše léčba přípravkem Arduan 

Přípravek Arduan Vám nesmí být podán 

-  pokud jste alergický(á) na pipekuronium-bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

 

Upozornění a opatření 

Než Vám bude injekce přípravku Arduan podána, poraďte se svým lékařem 

-  jestliže  trpíte závažným onemocněním jater; 

-  jestliže  trpíte  jakýmkoli  systémovým  onemocněním,  které  postihuje  kosterní  svalstvo,  např. 

myastenia gravis; 

-  jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin; 

-  jestliže jste prodělal(a) v minulosti během užití jiného přípravku navozujícího svalovou relaxanci 

maligní hypertermii (silné stažení svalů vedoucí k prudkému zvýšení teploty).  

 

Další léčivé přípravky  a přípravek Arduan 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)nebo které možná budete užívat.  

Účinek  přípravku  Arduan  může  být  ovlivněn  jinými  léky  užitými  před  operačním  výkonem  nebo 
podanými  během  operačního  výkonu.    Proto  musíte informovat  svého  lékaře  (anesteziologa)  o  tom, 
zda užíváte nějaké jiné léky. 

Následující  léky  prokázaly  vliv  na  sílu  a/nebo  trvání  účinku  nedepolarizujících  nervosvalových 

blokátorů: 

Zesílení a/nebo prodloužení účinku: 
-

  inhalační  anestetika  –  látky  působící  znecitlivění  (halothan,  metoxyfluran,  ether,  enfluran, 

isofluran, cyklopropan); 

-

  intravenózní  anestetika  –  léky  působící  znecitlivění  podávané  do  žíly  (ketamin,  fentanyl, 

propanidid, barbituráty, etomidát, gamahydroxy- butyrát);  

-

  vysoké dávky lokálních anestetik, jako je lidokain; 

-

  další  léky  podané  během  anestézie,  jako  jsou  nedepolarizující  myorelaxancia,  předchozí  podání 

sukcinylcholinu;  

-

  některá antibiotika (aminoglykosidová a polypeptidová antibiotika, imidazol, metronidazol aj.);  

-

  jiné léky jako jsou diuretika (léky zvyšující produkci moči), beta blokátory (metoprolol), thiamin, 

inhibitory MAO, guanidin, protamin, fenytoin, alfa-adrenergní blokátory, blokátory vápníkových 
kanálů, jako je verapamil, soli hořčíku; 

-

  většina  antiarytmik  (léky  používané  k léčbě  poruch  srdečního  rytmu)  včetně  chinidinu  a 

intravenózně  podaného  lidokainu  zesiluje  blokádu  vyvolanou  nedepolarizujícími  svalovými 
relaxancii. 

Změna účinku 

Předchozí chronické podávání kortikosteroidů, neostigminu, edrofonia, pyridostigminu, noradrenalinu, 
azathioprinu, theofylinu; chlorid draselný, chlorid sodný, chlorid vápenatý

 

podané před chirurgickým 

výkonem. Depolarizující svalová relaxancia snižují účinek nedepolarizujících svalových relaxancií.  

Neočekávaná odpověď 

Depolarizující svalová relaxancia podaná po aplikaci pipekuronium-bromidu mohou vyvolat zesílení 
nebo  zeslabení  nervosvalové  blokády  (v  závislosti  na  dávce,  době  aplikace  a  individuální 
přecitlivělosti).  

 
Těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.  

V  těhotenství  lze  přípravek  Arduan  podat  jen  tehdy,  pokud  ošetřující  lékař  rozhodne,  že  očekávané 
přínosy převáží potenciální rizika. 

V klinických  studiích,  ve  kterých  byl  použit  přípravek  Arduan  během  císařského  řezu,  nebyl 
pozorován  žádný  nežádoucí  účinek  na  novorozence.  Velmi  malé  množství  pipekuronium-bromidu 
prochází placentou. 

Nejsou dostatečné údaje o užití přípravku Arduan během kojení. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Po  dlouhých  operacích  s podáním  přípravku  Arduan  je  zakázáno  řídit  a  obsluhovat  stroje  po  dobu, 
kterou určí lékař, nejméně však po dobu 24 hodin.  

 

Přípravek Arduan obsahuje sodík 

Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  méně  než  1  mmol  sodíku  (23  mg)  v jedné  dávce,  tj.  je  téměř  bez 
sodíku. 

 

3. 

Jak Vám bude přípravek Arduan podáván 

Přípravek  Arduan  Vám  bude  podán  intravenózně  (do  žíly).  Dávku  stanoví  lékař  podle  Vaší  tělesné 
hmotnosti, zdravotního stavu, očekávané délky chirurgického zákroku a současně užívaných léčivých 
přípravků. 

Může být použitý jen čerstvě připravený roztok. 

 

Pokud Vám bylo podáno více přípravku Arduan, než mělo být 

Podání vysokých dávek může způsobit prodloužení svalové relaxace. Do návratu spontánního dýchání 
bude udržována umělá plicní ventilace.  

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Ačkoli  v souvislosti  s užitím  přípravku  Arduan  nebyl  hlášen  výskyt  reakcí  přecitlivělosti,  nelze 
vyloučit  možnost  vzniku  akutního  alergického  šoku  (anafylaxe),  protože  tato  reakce  se  již  vyskytla 
v souvislosti s užitím jiných svalových relaxancií. 

 

Následující nežádoucí účinky byly velmi vzácně  hlášeny v souvislosti s podáním pipekuronium-
bromidu: 

-

  svalová slabost 

-

  kompletní ztráta funkce svalů (paralýza, ochrnutí) 

-

  brnění až svalové křeče obličeje, rukou a nohou (tetanie ) 

-

  ospalost 

-

  zánět očních víček, pokles horních očních víček 

-

  zvýšení nebo snížení krevního tlaku  a srdeční akce,  

-

  dočasné zúžení dýchacích cest, kašel, dočasná zástava dechu, oslabené nebo obtížné dýchání 

-

  akumulace tekutiny (otok) kolem očí, alergická reakce 

-

  změny laboratorních hodnot. 

 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  
Webové stránky:  

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  

 

5. 

Jak přípravek Arduan uchovávat  

Uchovávejte  v  chladničce  (2  °C–8  °C).  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn 
před světlem. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujete  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6.      Obsah balení a další informace 

Co přípravek Arduan obsahuje 

Léčivou látkou je pipecuronii bromidum.  

Jedna injekční lahvička obsahuje pipecuronii bromidum 4 mg. 

Jeden ml injekčního roztoku obsahuje pipecuronii bromidum 2 mg. 

 

Pomocnými látkami jsou:  

-

  Lyofilizát: mannitol, chlorid sodný a kyselina chlorovodíková k úpravě pH. 

-

  Rozpouštědlo: chlorid sodný, voda na injekci. 

 

Jak přípravek Arduan vypadá a co obsahuje toto balení 

Lyofilizát:  bezbarvá  skleněná  injekční  lahvička  se  zesíleným  okrajem,  propichovací  zátka  ze  šedé 
brombutylové pryže obsahující bílý lyofilizát. 

Rozpouštědlo: 2 ml odlamovací ampulka z bezbarvého skla obsahující čirý, bezbarvý roztok. 

Velikosti balení: 

25 injekčních lahviček s práškem pro injekční roztok + 25 ampulek s rozpouštědlem v krabičce. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Gedeon Richter Plc.  
Gyömrői út 19-21 
1103 Budapešť, 
Maďarsko 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

21. 8. 2017 

 

Recenze

Recenze produktu ARDUAN INJ SIC 25X4MG+SOLV

Diskuze

Diskuze k produktu ARDUAN INJ SIC 25X4MG+SOLV

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám