Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

ARDUAN INJ SIC 25X4MG+SOLV - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21393

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 21393
Kód EAN: 5997001310045
Kód SÚKL: 87822
Arduan je indikován jako svalové relaxans při celkové anestézii, zejména při delších operačních výkonech, a dále jako myorelaxans při umělé plicní ventilaci v resuscitační péči; k tracheální intubaci je méně vhodný. Arduan je určen pro dospělé, mladistvé i děti, těhotné a kojící ženy.

Příbalový leták

1
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls186562/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Arduan
Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
(Pipecuronii bromidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začne Vaše léčba tímto přípravkem.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Arduan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vaše léčba přípravkem Arduan
3. Jak Vám bude přípravek Arduan podáván
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Arduan uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ARDUAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Arduan je takzvaný nedepolarizující nervosvalový blokátor s dlouhodobým působením. Blokuje
přenos vzruchu mezi zakončením motorického nervu a příčně pruhovaným svalem a tím navozuje
svalovou relaxaci nebo jinými slovy dočasnou svalovou obrnu. Tato svalová relaxace je potřebná
během některých operací. Během působení přípravku je třeba použít umělou plicní ventilaci.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNE VAŠE LÉČBA
PŘÍPRAVKEM ARDUAN
Přípravek Arduan Vám nesmí být podán, pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na
pipekuronium-bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.
Zvláští opatrnosti při použití přípravku Arduan je zapotřebí
Přípravek Arduan Vám může být podán jen s nejvyšší možnou opatrností
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater;
- jestliže trpíte jakýmkoli systémovým onemocněním, které postihuje kosterní svalstvo, např.
myastenia gravis;
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin;
2
- jestliže jste prodělal/a v minulosti během užití jiného přípravku navozujícího svalovou relaxanci
maligní hypertermii (silné stažení svalů vedoucí k prudkému zvýšení teploty).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinek přípravku Arduan může být ovlivněn jinými léky užitými před operačním výkonem nebo
podanými během operačního výkonu. Proto musíte informovat svého lékaře (anesteziologa) o tom,
zda užíváte nějaké jiné léky.
Následující léky prokázaly vliv na sílu a/nebo trvání účinku nedepolarizujících nervosvalových
blokátorů:
Zesílení a/nebo prodloužení účinku:
- inhalační anestetika látky působící znecitlivění (halothan, metoxyfluran, ether, enfluran,
isofluran, cyklopropan);
- intravenózní anestetika (ketamin, fentanyl, propanidid, barbituráty, etomidát, gamahydroxy-
butyrát);
- vysoké dávky lokálních anestetik jako je lidokain;
- další léky podané během anestézie jako jsou nedepolarizující myorelaxancia, předchozí podání
sukcinylcholinu;
- některá antibiotika (aminoglykosidová a polypeptidová antibiotika, imidazol, metronidazol aj.);
- jiné léky jako jsou diuretika, beta blokátory (metoprolol), thiamin, inhibitory MAO, guanidin,
protamin, fenytoin, alfa-adrenergní blokátory, blokátory vápníkových kanálů jako je verapamil,
soli hořčíku;
- většina antiarytmik včetně chinidinu a intravenózně podaného lidokainu zesiluje blokádu
vyvolanou nedepolarizujícími svalovými relaxancii.
Změna účinku
Předchozí chronické podávání kortikosteroidů, neostigminu, edrofonia, pyridostigminu, noradrenalinu,
azathioprinu, theofylinu; KCl, NaCl, chlorid vápenatý (CaCl2) podané před chirurgickým výkonem.
Depolarizující svalová relaxancia snižují účinek nedepolarizujících svalových relaxancií.
Neočekávaná odpověď
Depolarizující svalová relaxancia podaná po aplikaci pipekuronium-bromidu mohou vyvolat zesílení
nebo zeslabení nervosvalové blokády (v závislosti na dávce, době aplikace a individuální citlivělosti).

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. V těhotenství lze
přípravek Arduan podat jen tehdy, pokud ošetřující lékař rozhodne, že očekávané přínosy převáží
potencionální rizika.
V klinických studiích, ve kterých byl použit přípravek Arduan během císařského řezu, nebyl
pozorován žádný nežádoucí účinek na novorozence. Velmi malé množství pipekuronium-bromidu
prochází placentou.
Nejsou dostatečné údaje o užití přípravku Arduan během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po dlouhých operacích s podáním přípravku Arduan je zakázáno řídit a obsluhovat stroje po dobu,
kterou určí lékař, nejméně však po dobu 24 hodin.
3

3. JAK VÁM BUDE PŘÍPRAVEK ARDUAN PODÁVÁN
Přípravek Arduan Vám bude podán intravenózně (do žíly). Dávku stanoví lékař podle Vaší tělesné
hmotnosti, zdravotního stavu, očekávané délky chirurgického zákroku a současně užívaných léčivých
přípravků.
Může být použitý jen čerstvě připravený roztok.
Pokud Vám bylo podáno více přípravku Arduan (předávkování)
Užití vysokých dávek může způsobit prodloužení svalové relaxace. Do návratu spontánního dýchání
bude udržována umělá plicní ventilace.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i řípravek Arduan nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Ačkoli v souvislosti s užitím přípravku Arduan nebyl hlášen výskyt reakce přecitlivělosti, nelze
vyloučit možnost vzniku akutního alergického šoku (anafylaxe), protože tato reakce se již vyskytla
v souvislosti s užitím jiných svalových relaxancií.

Následující nežádoucí účinky byly velmi vzácně hlášeny v souvislosti s použitím pipekuronium-
bromidu:
- Svalová slabost
- Paralýza (ochrnutí, kompletní ztráta funkce svalů)
- Tetanie (brnění až svalové křeče obličeje, rukou a nohou)
- Ospalost
- Zánět očních víček, pokles horních očních víček
- Zvýšení nebo snížení krevního tlaku a srdeční akce,
- Dočasné zúžení dýchacích cest, kašel, dočasná zástava dechu, oslabené nebo obtížné dýchání
- Otok, alergická reakce
- Změny laboratorních hodnot

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo zdravotní sestře.

5. JAK PŘÍPRAVEK ARDUAN UCHOVÁVAT
Uchovávejte v chladničce (2°C - 8oC). Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Arduan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

4
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Arduan obsahuje
Léčivou látkou je pipecuronii bromidum 4 mg v 1 lahvičce.
Pomocnými látkami jsou:
- Lyofilizát: mannitol, chlorid sodný a kyselina chlorovodíková k úpravě pH
- Rozpouštědlo: chlorid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek Arduan vypadá a co obsahuje toto balení
Lyofilizát: bezbarvá skleněná injekční lahvička se zesíleným okrajem, propichovací zátka ze šedé
brombutylové pryže obsahující bílý lyofilizát.
Rozpouštědlo: 2 ml odlamovací ampulka z bezbarvého skla obsahující čirý, bezbarvý roztok.
Velikosti balení:
25 lahviček s práškem pro injekční roztok + 25 ampulek s rozpouštědlem v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapešť,
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.12.2012Recenze

Recenze produktu ARDUAN INJ SIC 25X4MG+SOLV

Diskuze

Diskuze k produktu ARDUAN INJ SIC 25X4MG+SOLV

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám