Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

ARCOXIA 90 MG 98X90MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13323

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 13323
Kód EAN: 8711141000249
Kód SÚKL: 98955
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Lékař Vám předepsal tyto tablety ke zmírnění příznaků osteoartrózy, revmatoidní artritidy nebo dny. Co je osteoartróza? Osteoartróza je kloubní onemocnění, které je následkem postupného rozpadu chrupavky, která chrání konce kostí, a které se projevuje zánětem, bolestí, citlivostí, ztuhlostí a fyzickou neschopností pohybu. Co je revmatoidní artritida? Revmatoidní artritida je chronické kloubní onemocnění. Způsobuje bolest, ztuhlost, otok a postupnou ztrátu funkce postižených kloubů a zánět v ostatních tělesných orgánech. Co je dna? Dna je porucha charakterizovaná náhlými, opakovanými záchvaty velmi bolestivé artritidy, která může vést k otoku a zánětu. Je způsobena ukládáním minerálních krystalů v kloubech.

Příbalový leták

sp.zn.sukls91839/2015 
sp.zn.sukls112027/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ARCOXIA 30 mg, potahované tablety 
ARCOXIA 60 mg, potahované tablety 
ARCOXIA 90 mg, potahované tablety 

ARCOXIA 120 mg, potahované tablety 

 

Etoricoxibum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek ARCOXIA a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARCOXIA užívat 

3. 

Jak se přípravek ARCOXIA užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek ARCOXIA uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek ARCOXIA a k čemu se používá 

 
Co je přípravek ARCOXIA? 

 

ARCOXIA obsahuje léčivou látku etorikoxib. Přípravek ARCOXIA je jedním ze skupiny 
léčivých přípravků známých jako selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2). Ty patří do 
skupiny léčivých přípravků zvaných nesteroidní antirevmatika (NSAID). 

 
K čemu se přípravek ARCOXIA používá? 

 

přípravek ARCOXIA pomáhá zmírnit bolest a otok (zánět) kloubů a svalů u pacientů od 16 let 
věku s osteoartritidou, revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou nebo dnou. 

 

přípravek ARCOXIA se rovněž používá ke krátkodobé léčbě středně silné bolesti po zubařském 
zákroku u pacientů od 16 let věku. 

 
Co je osteoartritida? 
Osteoartritida je onemocnění kloubů. Vzniká následkem postupného rozpadu chrupavky, která chrání 
konce kostí. To způsobuje otok (zánět), bolest, citlivost, ztuhlost a fyzickou neschopnost pohybu. 
 
Co je revmatoidní artritida? 
Revmatoidní artritida je dlouhodobé onemocnění kloubů. Způsobuje bolest, ztuhlost, otok a narůstající 
ztrátu pohyblivosti postižených kloubů. Rovněž může způsobovat zánět v ostatních částech těla. 
 
Co je dna? 
Dna je onemocnění charakterizované náhlými, opakovanými záchvaty velmi bolestivých zánětů 
a zarudnutím kloubů. Je způsobena ukládáním minerálních krystalů v kloubech. 
 

Co je ankylozující spondylitida? 
Ankylozující spondylitida je zánětlivé onemocnění páteře a velkých kloubů. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARCOXIA užívat 

 
Neužívejte přípravek ARCOXIA: 

 

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na etorikoxib nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 

 

jestliže jste alergický(á) na nesteroidní antirevmatika (NSAID), včetně kyseliny acetylsalicylové 
a inhibitorů COX-2 (viz Možné nežádoucí účinky, bod 4) 

 

jestliže máte aktivní žaludeční vřed nebo krvácení do žaludku či do střev 

 

jestliže máte závažné onemocnění jater 

 

jestliže máte závažné onemocnění ledvin 

 

jestliže jste nebo byste mohla být těhotná nebo pokud kojíte (viz „Těhotenství, kojení 
a plodnost“) 

 

jestliže je Vám méně než 16 let 

 

jestliže máte zánětlivé střevní onemocnění, jako je Crohnova choroba, ulcerózní kolitida nebo 
kolitida 

 

jestliže máte vysoký krevní tlak, který není upraven léčbou (ověřte si u svého lékaře nebo 
zdravotní sestry, pokud si nejste jistý(á), zda je Váš krevní tlak dostatečně pod kontrolou) 

 

jestliže u Vás lékař zjistil problémy se srdcem včetně selhání srdce (středně těžké či těžké), 
anginu pectoris (bolest na hrudi) 

 

pokud jste někdy měl(a) srdeční záchvat, prodělal(a) operační zákrok – tzv. bypass, periferní 
arteriální chorobu (slabé prokrvení nohou nebo chodidel v důsledku zúžených nebo ucpaných 
tepen) 

 

pokud jste prodělal(a) jakýkoli typ cévní mozkové příhody (včetně malé cévní mozkové příhody 
a přechodné ischemické ataky). Etorikoxib může mírně zvyšovat riziko srdečního záchvatu a 
cévní mozkové příhody, a proto jej nemají užívat pacienti, kteří již měli problémy se srdcem 
nebo prodělali mozkovou příhodu. 

 
Pokud máte za to, že se Vás některé z výše uvedených sdělení týká, neužívejte tyto tablety, dokud 
se neporadíte se svým lékařem. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku ARCOXIA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: 
 

 

jste v minulosti měl(a) krvácení do žaludku nebo žaludeční vředy. 

 

jste dehydratován(a), například opakovanými záchvaty zvracení nebo průjmu. 

 

máte otoky způsobené hromaděním tekutin. 

 

jste někdy prodělal(a) srdeční selhání nebo kteroukoli jinou formu onemocnění srdce. 

 

jste někdy měl(a) zvýšený krevní tlak. Přípravek ARCOXIA může u některých lidí zvyšovat 
krevní tlak, zejména ve vysokých dávkách, a lékař proto může chtít čas od času  kontrolovat Váš 
krevní tlak. 

 

jste někdy trpěl(a) onemocněním jater nebo ledvin. 

 

jste nyní léčen(a) kvůli nějaké infekci. Přípravek ARCOXIA může maskovat nebo zakrývat 
horečku, která je příznakem infekce. 

 

máte cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte. To může zvyšovat riziko srdečního 
onemocnění. 

 

jste žena snažící se otěhotnět. 

 

je Vám více než 65 let. 

 
Pokud si nejste jistý(á), zda se na Vás vztahuje cokoli z výše uvedeného, zeptejte se Vašeho lékaře 
dříve, než začnete užívat přípravek ARCOXIA
, jestli je pro Vás tento léčivý přípravek vhodný. 
 

Přípravek ARCOXIA působí u starších i mladších dospělých pacientů obdobně. Jestliže je Vám více 
než 65 let, lékař Vás bude chtít pečlivě sledovat. U pacientů starších 65 let není nutná žádná úprava 
dávky. 
 
Děti a dospívající 
Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem a dospívajícím mladším 16 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek ARCOXIA 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Jakmile začnete užívat přípravek ARCOXIA, lékař Vás může chtít sledovat, aby zkontroloval, zda 
Vaše léky působí správně, zvláště pokud užíváte některý z následujících přípravků: 
 

 

přípravky, které ředí krev (antikoagulancia), jako je například warfarin 

 

rifampicin (antibiotikum) 

 

metotrexát (přípravek užívaný k potlačení imunitního systému a často užívaný k léčbě 
revmatoidní artritidy) 

 

cyklosporin nebo takrolimus (léky používané k potlačení imunitního systému) 

 

lithium (lék užívaný k léčbě některých typů deprese) 

 

přípravky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání zvané ACE inhibitory 
a blokátory receptorů angiotenzinu, například enalapril a ramipril, losartan a valsartan 

 

diuretika (léky používané k odvodnění) 

 

digoxin (přípravek užívaný k léčbě srdečního selhání a nepravidelného srdečního rytmu) 

 

minoxidil (přípravek užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku) 

 

salbutamol tablety nebo roztok k perorálnímu podání (přípravek užívaný k léčbě astmatu) 

 

antikoncepční pilulky (současné užívání může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků) 

 

hormonální substituční léčba (současné užívání může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků) 

 

kyselina acetylsalicylová (aspirin), riziko žaludečních vředů je vyšší, pokud užíváte přípravek 
ARCOXIA s kyselinou acetylsalicylovou. 

-  kyselina acetylsalicylová k prevenci srdečních záchvatů či cévní mozkové příhody: 

Přípravek ARCOXIA se může užívat s nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové. 
Jestliže současně užíváte nízké dávky kyseliny acetylsalicylové jako prevenci infarktu 
myokardu nebo cévní mozkové příhody, nesmíte je bez porady s lékařem vysadit. 

-  kyselina acetylsalicylová a další nesteroidní antirevmatika (NSAID): 

během užívání přípravku ARCOXIA neužívejte vysoké dávky kyseliny 
acetylsalicylové nebo jiné protizánětlivé léky. 

 
Přípravek ARCOXIA s jídlem a pitím 
Nástup účinku přípravku ARCOXIA může být rychlejší, pokud se užije bez jídla. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Těhotenství 
Přípravek ARCOXIA se v těhotenství nesmí užívat. Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být 
těhotná, nebo plánujete otěhotnět, neužívejte tyto tablety. Pokud otěhotníte, přestaňte tablety užívat 
a poraďte se se svým lékařem. Obraťte se na svého lékaře, pokud si nejste jistá nebo se potřebujete 
více poradit. 
 
Kojení 
Není známo, zda se přípravek ARCOXIA vylučuje do lidského mateřského mléka. Pokud kojíte nebo 
plánujete kojit, poraďte se se svým lékařem předtím, než začnete užívat přípravek ARCOXIA. Pokud 
užíváte přípravek ARCOXIA, nesmíte kojit. 
 

Plodnost 
U žen, které se pokouší otěhotnět, se podávání přípravku ARCOXIA nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U některých pacientů užívajících přípravek ARCOXIA bylo zaznamenáno točení hlavy a ospalost. 
Pokud se u Vás objeví točení hlavy nebo ospalost, neřiďte. 
Pokud se u Vás objeví točení hlavy nebo ospalost, nepoužívejte žádné nástroje ani neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek ARCOXIA obsahuje laktózu 
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek ARCOXIA užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nepřekračujte dávku doporučenou k léčbě Vašeho onemocnění. Lékař s Vámi bude chtít občas probrat 
Vaši léčbu. Je třeba, abyste užívali co nejnižší možnou dávku, která Vám zajistí tlumení bolesti 
a nemáte  užívat přípravek ARCOXIA déle než je nutno. Je tomu tak proto, že při dlouhodobé léčbě, 
zvláště vysokými dávkami, by se mohlo zvýšit riziko vzniku srdečních záchvatů a cévních mozkových 
příhod. 
 
Tento léčivý přípravek je k dispozici v několika různých silách a Váš lékař podle Vašeho onemocnění 
předepíše tablety o síle, která pro Vás bude vhodná. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Osteoartritida 
Doporučená dávka přípravku je 30 mg jednou denně, může být zvýšena maximálně na 60 mg jednou 
denně, pokud je to třeba. 
 
Revmatoidní artritida 
Doporučená dávka přípravku je 60 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena maximálně na 90 mg 
jednou denně, je-li to potřeba. 
 
Ankylozující spondylitida 
Doporučená dávka přípravku je 60 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena maximálně na 90 mg 
jednou denně, je-li to potřeba. 
 
Akutní bolestivé stavy 
Etorikoxib se smí používat pouze v období akutních bolestí. 
 

Dna 
Doporučená dávka přípravku je 120 mg jednou denně pouze v období akutních bolestí, maximálně 
po dobu 8 dní. 
 
Bolesti po zubařském zákroku 
Doporučená dávka přípravku je 90 mg jednou denně, maximálně po dobu 3 dní. 

 
Pacienti s jaterními problémy 

 

Máte-li mírné onemocnění jater, nesmíte užívat více než 60 mg denně. 

 

Máte-li středně závažné onemocnění jater, nesmíte užívat více než 30 mg denně

 

Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek ARCOXIA se nesmí podávat dětem nebo dospívajícím do 16 let věku. 
 
Starší pacienti 
U starších pacientů není nutná žádná úprava dávkování. Stejně jako u jiných léčivých přípravků je při 
léčbě starších pacientů třeba opatrnost. 
 
Způsob podání 
Užívejte tablety přípravku ARCOXIA ústy jednou denně. Přípravek ARCOXIA se může užívat 
s jídlem nebo bez jídla. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ARCOXIA, než jste měl(a) 
Nikdy nesmíte užívat více tablet, než Vám doporučuje lékař. Pokud užijete příliš mnoho tablet 
přípravku ARCOXIA, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ARCOXIA 
Je důležité dodržovat dávkování přípravku ARCOXIA tak, jak Vám lékař předepsal. Jestliže některou 
dávku vynecháte, prostě následující den pokračujte podle obvyklého časového plánu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následující příznaků, přestaňte užívat přípravek ARCOXIA 
a kontaktujte okamžitě svého lékaře (viz Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek 
ARCOXIA užívat, bod 2): 

 

objeví se nebo se zhorší dušnost, bolesti na hrudi nebo otok kotníků 

 

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka) – tyto příznaky značí problémy s játry 

 

závažná nebo nepřetržitá bolest břicha nebo černá stolice 

 

alergická reakce – která může zahrnovat kožní problémy, jako jsou vředy a puchýře, nebo otok 
obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což může způsobit potíže při dýchání 

 
Četnost možných dále uvedených nežádoucích účinků je definována pomocí následující zvyklosti: 
Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10) 
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100) 
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000) 
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000) 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000) 
 
Během léčby přípravkem ARCOXIA se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté: 

 

bolest žaludku 

 
Časté: 

 

suché zubní lůžko (zánět a bolest po vytržení zubu) 

 

otok nohou a/nebo chodidel způsobené retencí (hromaděním) tekutin (edém) 

 

závrať, bolest hlavy 

 

bušení srdce (rychlý nebo nepravidelný srdeční tep), nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) 

 

zvýšený krevní tlak 

 

sípání nebo dýchavičnost (bronchospasmus) 

 

zácpa, nadýmání (nadměrná tvorba střevních plynů), gastritida (zánět výstelky žaludku), pálení 
žáhy, průjem, poruchy trávení (dyspepsie)/žaludeční diskomfort, nevolnost, pocit na zvracení 
(zvracení), zánět jícnu, vředy v ústech 

 

změny krevních testů týkajících se jater 

 

zhmoždění 

 

slabost a únava, onemocnění podobné chřipce 

 
Méně časté

 

gastroenteritida (zánět trávicího traktu, který postihuje jak žaludek, tak tenké střevo/žaludeční 
chřipka), infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest 

 

změny laboratorních hodnot (snížení počtu červených krvinek, snížení počtu bílých krvinek, 
pokles počtu krevních destiček) 

 

přecitlivělost (alergická reakce zahrnující kopřivku, která může být natolik závažná, že bude 
vyžadovat okamžité lékařské ošetření) 

 

zvýšení nebo snížení chuti k jídlu, přírůstek hmotnosti 

 

úzkost, deprese, snížení duševní čilosti, vidění, cítění nebo slyšení nepřítomných věcí 
(halucinace) 

 

změny vnímání chutí, nespavost, necitlivost nebo brnění, ospalost 

 

rozmazané vidění, podráždění a zarudnutí očí 

 

zvonění v uších, vertigo (pocit otáčení, když člověk zůstává v klidu) 

 

abnormální srdeční rytmus (fibrilace síní), zrychlená srdeční frekvence, srdeční selhání, pocit 
tísně, tlaku nebo tíhy na hrudi (angina pectoris), infarkt myokardu 

 

zrudnutí, cévní mozková příhoda (mrtvice), lehká mozková příhoda (tranzitorní ischemická 
ataka), velké zvýšení krevního tlaku, zánět cév 

 

kašel, dušnost, krvácení z nosu 

 

nadýmaní žaludku nebo střev, změny ve vyprazdňování, sucho v ústech,  žaludeční vřed, zánět 
výstelky žaludku, který je vážný a může vést ke krvácení, syndrom dráždivého tračníku, zánět 
slinivky břišní 

 

otok obličeje, kožní vyrážka nebo svědění kůže, zarudnutí kůže 

 

svalové křeče/spasmy, bolest/ztuhlost svalů 

 

vysoké hladiny draslíku v krvi, změny krevních nebo močových testů týkajících se ledvin, 
závažné problémy s ledvinami 

 

bolest na hrudi 

 

Vzácné

 

angioedém (alergická reakce s otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, která může způsobit 
potíže s dechem nebo polykáním, které může být natolik závažné, že bude vyžadovat okamžité 
lékařské ošetření)/anafylaktická/anafylaktoidní reakce včetně šoku (závažná alergická reakce, 
která může vyžadovat okamžité lékařské ošetření) 

 

zmatenost, neklid 

 

problémy s játry (hepatitida) 

 

nízké hladiny sodíku v krvi 

 

selhání jater, zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí (žloutenka) 

 

závažné kožní reakce 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek ARCOXIA uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Lahvičky: uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Blistry: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek ARCOXIA obsahuje 
 

Léčivou látkou je etorikoxib. Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 30, 60, 90 nebo 
120 mg. 

 

Pomocnými látkami jsou: 
Jádro: Hydrogenfosforečnan vápenatý (bezvodý), sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, 
mikrokrystalická celulóza. 
Potah tablety: karnaubský vosk, monohydrát laktózy, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), 
triacetin. 30mg, 60mg a 120mg tablety obsahují také žlutý oxid železitý (E172, barvivo) 
a hlinitý lak indigokarmínu (E132, barvivo). 

 
Jak přípravek ARCOXIA vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tablety ARCOXIA jsou dostupné ve čtyřech silách: 
 
30mg modrozelené bikonvexní potahované tablety ve tvaru jablka, na jedné straně vyraženo "ACX 30" 
a na druhé straně "101". 
 
60mg tmavě zelené, bikonvexní potahované tablety ve tvaru jablka, označené “ARCOXIA 60” 
na jedné straně a “200” na druhé straně. 
 
90mg bílé, bikonvexní potahované tablety ve tvaru jablka, označené “ARCOXIA 90” na jedné straně 
a “202” na druhé straně. 
 
120mg světle zelené, bikonvexní potahované tablety ve tvaru jablka, označené “ARCOXIA 120” 
na jedné straně a “204” na druhé straně. 
 
30 mg: 
Balení obsahující 2, 7, 14, 20, 28, 49, 98 tablet nebo vícenásobné balení (multipack) obsahující 
98 (2 balení po 49) tablet v blistrech. 
 

60 mg: 
Balení obsahující 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 tablet nebo vícenásobné balení 
(multipack) obsahující 98 (2 balení po 49) tablet v blistrech; nebo 30 nebo 90 tablet v lahvičkách 
s  vysoušedlem. Vysoušedlo (jeden nebo dva kontejnery) se vkládá do lahvičky k uchovávání tablet 
v suchu, nesmí se polykat. 
 
90 a 120 mg: 
Balení obsahující 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 100 tablet nebo vícenásobné balení (multipack) 
obsahující 98 (2 balení po 49) tablet v blistrech; nebo 30 nebo 90 tablet v lahvičkách s vysoušedlem. 
Vysoušedlo (jeden nebo dva kontejnery) se vkládá do lahvičky k uchovávání tablet v suchu, nesmí se 
polykat. 
 
60, 90 a 120 mg 
Al/Al blistry (jednodávkové) v baleních po 5, 50 nebo 100 tabletách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 

 

Výrobce 

Merck Sharp & Dohme B.V. 
Waarderweg 39 
2031 BN Haarlem 
Nizozemsko 

 

Merck Sharp & Dohme B.V. 
Waarderweg 39 
2031 Haarlem 
Nizozemsko 
 

 

 

Merck Sharp & Dohme Ltd. 
Shotton Lane 
Cramlington 
Northumberland NE23 3JU 
Velká Británie 
 

 

 

Vianex S.A (pouze pro Řecko) 
15th Km Marathonos Ave. 
15351 Pallini Attikis 
Athens 
Řecko 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Belgie, Lucembursko 

Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, comprimés pelliculés 

Dánsko, Estonsko 

Arcoxia 

Island, Norsko 
Irsko, 

ARCOXIA 30, 60, 90 or 120 mg film-coated tablets 

Velká Británie   

 

Rakousko  

Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg-Filmtabletten 

Česká republika  

ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, potahované tablety 

Kypr, Malta 

ARCOXIA 30, 60, 90, 120 mg film-coated tablets 

Finsko  

Arcoxia 30, 60, 90 ja 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 

Francie  

ARCOXIA 30, 60 , 90 mg, comprimé pelliculé 

Německo  

ARCOXIA 30/60/90/120 mg Filmtabletten 

Řecko  

ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg,120 mg film-coated tablets 

Maďarsko  

Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmtabletta 

Itálie  

ARCOXIA 30, 60, 90, 120 mg compresse rivestite con film 

Lotyšsko  

Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg un 120 mg apvalkotās tablets 

Litva  

Arcoxia 30, 60, 90, 120 mg plėvele dengtos tabletės 

Nizozemsko  

Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, filmomhulde tabletten 

Polsko 

ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletki powlekane 

Portugalsko 

ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimidos revestidos por 

 

película 

Slovenská republika 

ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg 

Slovinsko 

Arcoxia 30/60/90/120 mg filmsko obložene tablete 

Španělsko 

Arcoxia 30, 60, 90 y 120 mg comprimidos recubiertos con película 

Švédsko 

Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg och 120 mg filmdragerade tabletter 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.4.2016. 
 
Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách 

http://www.sukl.cz/

. 

Recenze

Recenze produktu ARCOXIA 90 MG 98X90MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ARCOXIA 90 MG 98X90MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám