Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

ARCOXIA 90 MG 98X90MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13323

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 13323
Kód EAN: 8711141000249
Kód SÚKL: 98955
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Lékař Vám předepsal tyto tablety ke zmírnění příznaků osteoartrózy, revmatoidní artritidy nebo dny. Co je osteoartróza? Osteoartróza je kloubní onemocnění, které je následkem postupného rozpadu chrupavky, která chrání konce kostí, a které se projevuje zánětem, bolestí, citlivostí, ztuhlostí a fyzickou neschopností pohybu. Co je revmatoidní artritida? Revmatoidní artritida je chronické kloubní onemocnění. Způsobuje bolest, ztuhlost, otok a postupnou ztrátu funkce postižených kloubů a zánět v ostatních tělesných orgánech. Co je dna? Dna je porucha charakterizovaná náhlými, opakovanými záchvaty velmi bolestivé artritidy, která může vést k otoku a zánětu. Je způsobena ukládáním minerálních krystalů v kloubech.

Příbalový leták

1/8
k opravě sp.zn.sukls175067/2012
Příbalová informace: informace pro uživatele
ARCOXIA 30 mg, potahované tablety
ARCOXIA 60 mg, potahované tablety
ARCOXIA 90 mg, potahované tablety
ARCOXIA 120 mg, potahované tablety
Etoricoxibum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek ARCOXIA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARCOXIA užívat
3. Jak se přípravek ARCOXIA užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek ARCOXIA uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek ARCOXIA a k čemu se používá
přípravek ARCOXIA je jedním ze skupiny léčivých přípravků známých jako selektivní
inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2). Ty patří do skupiny léčivých přípravků zvaných
nesteroidní antirevmatika (NSAID).
přípravek ARCOXIA pomáhá zmírnit bolest a otok (zánět) kloubů a svalů u lidí
s osteoartritidou, revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou nebo dnou.
přípravek ARCOXIA se rovněž používá ke krátkodobé léčbě středně silné bolesti po zubařském
zákroku.
Co je osteoartritida?
Osteoartritida je onemocnění kloubů. Vzniká následkem postupného rozpadu chrupavky, která chrání
konce kostí. To způsobuje otok (zánět), bolest, citlivost, ztuhlost a fyzickou neschopnost pohybu.
Co je revmatoidní artritida?
Revmatoidní artritida je dlouhodobé onemocnění kloubů. Způsobuje bolest, ztuhlost, otok a narůstající
ztrátu pohyblivosti postižených kloubů. Rovněž může způsobovat zánět v ostatních částech těla.
Co je dna?
Dna je porucha charakterizovaná náhlými, opakovanými záchvaty velmi bolestivých zánětů
a zarudnutí kloubů. Je způsobena ukládáním minerálních krystalů v kloubech.
Co je ankylozující spondylitida?
Ankylozující spondylitida je zánětlivé onemocnění páteře a velkých kloubů.
2/8
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARCOXIA užívat
Neužívejte přípravek ARCOXIA:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na etorikoxib nebo na kteroukoli další složku přípravku
ARCOXIA (viz Další informace, bod 6)
jestliže jste alergický/á na nesteroidní antirevmatika (NSAID), včetně kyseliny acetylsalicylové
a inhibitorů COX-2 (viz Možné nežádoucí účinky, bod 4)
jestliže máte aktivní žaludeční vřed nebo krvácení do žaludku či do střev
jestliže máte závažné onemocnění jater
jestliže máte závažné onemocnění ledvin
jestliže jste nebo byste mohla být těhotná nebo pokud kojíte (viz Těhotenství a kojení)
jestliže je Vám méně než 16 let
jestliže máte zánětlivé střevní onemocnění, jako je Crohnova choroba, ulcerativní kolitida nebo
kolitida
jestliže u Vás lékař zjistil problémy se srdcem včetně selhávání srdce (středně těžké či těžké),
anginu pectoris (bolesti na hrudi) nebo pokud jste někdy měl/a infarkt myokardu, prodělal/a
operační zákrok tzv. bypass, periferní arteriální nemoc (slabé prokrvení nohou v důsledku
zúžených nebo ucpaných arterií) nebo jste prodělal/a jakoukoliv cévní mozkovou příhodu
(včetně malé cévní mozkové příhody a přechodné ischemické ataky). Etorikoxib může mírně
zvyšovat riziko infarktu myokardu a cévní mozkové příhody, a proto by jej neměli užívat
pacienti, kteří již měli problémy se srdcem nebo cévní mozkovou příhodu
jestliže máte vysoký krevní tlak, který není upraven léčbou (ověřte si u svého lékaře nebo sestry,
pokud si nejste jisti, zda je Váš krevní tlak dostatečně upraven)
Pokud máte za to, že se Vás některé z výše uvedených sdělení týká, neužívejte tyto tablety, dokud
se neporadíte se svým lékařem.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ARCOXIA se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, jestliže:
jste v minulosti měl(a) krvácení do žaludku nebo žaludeční vředy.
jste dehydratován(a), například opakovanými záchvaty zvracení nebo průjmu.
máte otoky způsobené hromaděním tekutin.
prodělal(a) jste někdy srdeční selhání nebo kteroukoli jinou formu onemocnění srdce.
máte nebo někdy jste měl(a) zvýšený krevní tlak. Přípravek ARCOXIA může u některých lidí
zvyšovat krevní tlak, zejména ve vysokých dávkách a lékař proto může chtít čas od času
kontrolovat Váš krevní tlak.
trpěl(a) jste někdy onemocněním jater nebo ledvin.
jste nyní léčen(a) kvůli nějaké infekci. Přípravek ARCOXIA může maskovat nebo zakrývat
horečku, která je příznakem infekce.
jste žena snažící se otěhotnět.
jste starší (např. ve věku přes 65 let).
máte cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte. To může zvyšovat riziko srdečního
onemocnění.
Pokud si nejste jistý/á, zda se na Vás vztahuje cokoli z výše uvedeného, zeptejte se Vašeho lékaře
dříve, než začnete užívat přípravek ARCOXIA, jestli je pro Vás tento léčivý přípravek vhodný.
Přípravek ARCOXIA působí u starších i mladších dospělých pacientů obdobně. Jestliže jste starší
osoba (např. přes 65 let věku), lékař Vás bude chtít pečlivě sledovat. U starších pacientů není nutná
žádná úprava dávky.
3/8
Děti a dospívající
Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem a dospívajícím mladším 16 let.
Další léčivé přípravky a přípravek ARCOXIA
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jakmile začnete užívat přípravek ARCOXIA, lékař Vás může chtít sledovat, aby zkontroloval, zda
Vaše léky působí správně, zvláště pokud užíváte některý z následujících přípravků:
přípravky, které ředí krev (antikoagulancia), jako je například warfarin
rifampicin (antibiotikum)
methotrexát (přípravek užívaný k potlačení imunitního systému a často užívaný k léčbě
revmatoidní artritidy)
přípravky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání zvané ACE inhibitory
a blokátory receptorů angiotenzinu, například enalapril a ramipril, losartan a valsartan
lithium (lék užívaný k léčbě některých typů deprese)
diuretika (léky používané k odvodnění)
cyklosporin nebo takrolimus (přípravky užívané k potlačení imunitního systému)
digoxin (přípravek užívaný k léčbě srdečního selhání a nepravidelného srdečního rytmu)
minoxidil (přípravek užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku)
salbutamol tablety nebo roztok k perorálnímu podání (přípravek užívaný k léčbě astmatu)
antikoncepční pilulky
hormonální substituční léčba
kyselina acetylsalicylová, riziko žaludečních vředů je vyšší, pokud užíváte přípravek
ARCOXIA s kyselinou acetylsalicylovou. Přípravek ARCOXIA se může užívat s nízkými
dávkami kyseliny acetylsalicylové. Jestliže současně užíváte nízké dávky kyseliny
acetylsalicylové jako prevenci infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody, nesmíte je bez
porady s lékařem vysadit během užívání přípravku ARCOXIA neužívejte vysoké dávky
kyseliny acetylsalicylové nebo jiné protizánětlivé léky.
Těhotenství a kojení
Přípravek ARCOXIA se v těhotenství nesmí užívat. Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla
být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, neužívejte tyto tablety. Pokud otěhotníte, přestaňte tablety
užívat a poraďte se se svým lékařem. Obraťte se na svého lékaře, pokud si nejste jistá nebo se
potřebujete více poradit.
Není známo, zda se přípravek ARCOXIA vylučuje do mateřského mléka. Pokud kojíte nebo plánujete
kojit, poraďte se se svým lékařem předtím, než začnete užívat přípravek ARCOXIA. Pokud užíváte
přípravek ARCOXIA, nesmíte kojit.
Přípravek ARCOXIA s jídlem a pitím
Nástup účinku přípravku ARCOXIA může být rychlejší, pokud se užije bez jídla.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů užívajících přípravek ARCOXIA bylo zaznamenáno točení hlavy a ospalost.
Pokud se u Vás objeví točení hlavy nebo ospalost, neřiďte.
Pokud se u Vás objeví točení hlavy nebo ospalost, neobsluhujte žádné přístroje ani stroje.
Přípravek ARCOXIA obsahuje laktosu.
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý
přípravek užívat.
4/8
3. Jak se přípravek ARCOXIA užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek ARCOXIA se nesmí podávat dětem nebo dospívajícím do 16 let.
Užívejte tablety přípravku ARCOXIA ústy jednou denně. Přípravek ARCOXIA se může užívat
s jídlem nebo bez jídla.
Nepřekračujte dávku doporučenou k léčbě Vašeho onemocnění. Lékař s Vámi bude chtít občas probrat
Vaši léčbu. Je třeba, abyste užívali co nejnižší možnou dávku, která Vám zajistí tlumení bolesti
a neměli byste užívat přípravek ARCOXIA déle než je nutno. Je tomu tak proto, že při dlouhodobé
léčbě, zvláště vysokými dávkami, by se mohlo zvýšit riziko vzniku infarktu myokardu a cévních
mozkových příhod.
Osteoartritida
Doporučená dávka je 30 mg jednou denně, může být zvýšena maximálně na 60 mg denně, pokud je to
třeba.
Revmatoidní artritida
Doporučená dávka je 90 mg jednou denně.
Ankylozující spondylitida
Doporučená dávka je 90 mg jednou denně.
Akutní bolestivé stavy
Etorikoxib se smí používat pouze v období akutních bolestí.
Dna
Doporučená dávka je 120 mg jednou denně pouze v období akutních bolestí, maximálně po dobu
8 dní.
Bolesti po zubařském zákroku
Doporučená dávka je 90 mg jednou denně, maximálně po dobu 3 dní.
Lidé s jaterními problémy
Máte-li mírné onemocnění jater, nesmíte užívat více než 60 mg denně.
Máte-li středně závažné onemocnění jater, nesmíte užívat více než 30 mg denně.
Jestliže jste užil/a více přípravku ARCOXIA, než jste měl/a
Nikdy nesmíte užívat více tablet, než Vám doporučuje lékař. Pokud užijete příliš mnoho tablet
přípravku ARCOXIA, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek ARCOXIA
Je důležité dodržovat dávkování přípravku ARCOXIA tak, jak Vám lékař předepsal. Jestliže některou
dávku vynecháte, prostě následující den pokračujte podle obvyklého časového plánu. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
5/8
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ARCOXIA nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následující příznaků, přestaňte užívat přípravek ARCOXIA
a kontaktujte okamžitě svého lékaře:
objeví se nebo se zhorší dýchavičnost, bolesti na hrudi nebo otok kotníků
zežloutnutí kůže a očí (žloutenka) tyto příznaky značí problémy s játry
závažná nebo nepřetržitá bolest břicha nebo černá stolice
alergická reakce která může zahrnovat kožní problémy jako jsou vředy a puchýře, nebo otok
obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což může způsobit potíže při dýchání
Četnost možných dále uvedených nežádoucích účinků je definována pomocí následující zvyklosti:
Velmi časté (postihují více než 1 uživatele 10)
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000)
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000)
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000)
Během léčby přípravkem ARCOXIA se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Velmi časté:
bolesti žaludku
Časté:
suché zubní lůžko (zánět a bolest po vytržení zubu)
otok nohou a/nebo chodidel způsobené retencí (hromaděním) tekutin (edém)
závrať, bolest hlavy
bušení srdce (rychlý nebo nepravidelný srdeční tep), nepravidelný srdeční rytmus (arytmie)
zvýšený krevní tlak
sípání nebo dýchavičnost (bronchospasmus)
zácpa, nadýmání (nadměrná tvorba střevních plynů), gastritida (zánět výstelky žaludku), pálení
žáhy, průjem, poruchy trávení (dyspepsie)/žaludeční diskomfort, nevolnost, pocit na zvracení
(zvracení), zánět jícnu, vředy v ústech
změny krevních testů týkajících se jater
zhmoždění
slabost a únava, onemocnění podobné chřipce
Méně časté:
gastroenteritida (zánět trávicího traktu, který postihuje jak žaludek, tak tenké střevo/žaludeční
chřipka), infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest
snížení počtu červených krvinek, snížení počtu bílých krvinek, pokles počtu krevních destiček
přecitlivělost (alergická reakce zahrnující kopřivku, která může být natolik závažná, že bude
vyžadovat okamžité lékařské ošetření)
zvýšení nebo snížení chuti k jídlu, přírůstek hmotnosti
úzkost, deprese, snížení duševní čilosti, vidění, cítění nebo slyšení nepřítomných věcí
(halucinace)
změny vnímání chutí, nespavost, necitlivost nebo brnění, ospalost
rozmazané vidění, podráždění a zarudnutí očí
zvonění v uších, vertigo (pocit otáčení, když člověk zůstává v klidu)
abnormální srdeční rytmus (fibrilace síní), zrychlená srdeční frekvence, srdeční selhání, pocit
tísně, tlaku nebo tíhy na hrudi (angina pectoris), infarkt myokardu
6/8
zrudnutí, mozková příhoda (mrtvice), lehká mozková příhoda (tranzitorní ischemická ataka),
velké zvýšení krevního tlaku, zánět cév
kašel, dušnost, krvácení z nosu
nadýmaní žaludku nebo střev, změny v chození na stolici, sucho v ústech, žaludeční vřed, zánět
výstelky žaludku, který je vážný a může vést ke krvácení, syndrom dráždivého tračníku, zánět
slinivky břišní
otok obličeje, kožní vyrážka nebo svědění kůže, zarudnutí kůže
svalové křeče/spasmy, bolest/ztuhlost svalů
vysoké hladiny draslíku v krvi, změny krevních nebo močových testů týkajících se ledvin,
závažné problémy s ledvinami
bolest na hrudi
Vzácné:
angioedém (alergická reakce s otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, která může způsobit
potíže s dechem nebo polykáním, které může být natolik závažné, že bude vyžadovat okamžité
lékařské ošetření)/anafylaktická/anafylaktoidní reakce včetně šoku (závažná alergická reakce,
která může vyžadovat okamžité lékařské ošetření)
zmatenost, neklid
problémy s játry (hepatitida)
nízké hladiny sodíku v krvi
selhání jater, zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí (žloutenka)
závažné kožní reakce
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak přípravek ARCOXIA uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte přípravek ARCOXIA po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Lahvičky: uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Blistry: uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
7/8
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek ARCOXIA obsahuje
- Léčivou látkou je etorikoxib. Jedna potahovaná tableta obsahuje 30, 60, 90 nebo 120 mg
etorikoxibu.
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro: Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého (bezvodý), sodná sůl kroskarmelózy,
magnesium-stearát, mikrokrystalická celulóza.
Potah tablety: karnaubský vosk, monohydrát laktózy, hypromelóza, oxid titaničitý (E171),
triacetin. 30-, 60- a 120mg tablety obsahují také žlutý oxid železitý (E172, barvivo) a hlinitý lak
indigokarmínu (E132, barvivo).
Jak přípravek ARCOXIA vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety ARCOXIA jsou dostupné ve čtyřech silách:
30mg modrozelené bikonvexní potahované tablety ve tvaru jablka, z jedné strany vyraženo "ACX 30"
a z druhé strany "101".
60mg tmavě zelené, bikonvexní potahované tablety ve tvaru jablka, označené ARCOXIA 60
na jedné straně a 200 na druhé straně.
90mg bílé, bikonvexní potahované tablety ve tvaru jablka, označené ARCOXIA 90 na jedné straně
a 202 na druhé straně.
120mg světle zelené, bikonvexní potahované tablety ve tvaru jablka, označené ARCOXIA 120
na jedné straně a 204 na druhé straně.
30 mg:
Blistry v balení obsahujícím 2, 7, 14, 20, 28, 49 tablet nebo vícenásobné balení (multipack)
obsahující 98 (2 balení po 49) tablet v blistrech.
60, 90, 120 mg:
Blistry v balení obsahujícím 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 100 tablet nebo vícenásobné balení
(multipack) obsahující 98 (2 balení po 49) tablet v blistrech; nebo 30 nebo 90 tablet v lahvičkách s
vysoušedlem. Vysoušedlo (jeden nebo dva kontejnery) se vkládá do lahvičky k uchovávání tablet
v suchu a nesmí se polykat.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci Výrobce
Merck Sharp & Dohme BV Merck Sharp & Dohme BV
Waarderweg 39 Waarderweg 39
2031 Haarlem 2031 Haarlem
Nizozemsko Nizozemsko
8/8
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie, Lucembursko Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, comprimés pelliculés
Dánsko, Estonsko Arcoxia
Island, Norsko
Malta, Irsko ARCOXIA 30, 60, 90 or 120 mg film-coated tablets
Velká Británie
Rakousko Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg-Filmtabletten
Česká republika ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, potahované tablety
Kypr ARCOXIA 30, 60, 90, 120 mg
Finsko Arcoxia 30, 60, 90 ja 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Francie ARCOXIA 30, 60 , 90 mg, comprimé pelliculé
Německo ARCOXIA 30/60/90/120 mg Filmtabletten
Řecko ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg,120 mg film-coated tablets
Maďarsko Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmtabletta
Itálie ARCOXIA 30, 60, 90, 120 mg compresse rivestite con film
Lotyšsko Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg un 120 mg apvalkots tablets
Litva Arcoxia 30, 60, 90, 120 mg plvele dengtos tablets
Nizozemí Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, filmomhulde tabletten
Polsko ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletki powlekane
Portugalsko ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimidos revestidos por
película
Slovenská republika ARCOXIA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg
Slovinsko Arcoxia 30/60/90/120 mg filmsko obložene tablete
Španělsko Arcoxia 30, 60, 90 y 120 mg comprimidos recubiertos con película
Švédsko Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg och 120 mg filmdragerade tabletter
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.3.2013
Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách www.sukl.cz

Recenze

Recenze produktu ARCOXIA 90 MG 98X90MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ARCOXIA 90 MG 98X90MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám