Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Kód výrobku: 111808
Kód EAN:
Kód SÚKL: 116437
Držitel rozhodnutí: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Apo-Panto 40 se používá: - V kombinaci s vhodnými antibiotiky k léčbě dvanáctníkových a žaludečních vředů. Tato léčba spočívá ve vymýcení bakterie Helicobacter pylori, což je mikroorganismus (patogen) vyvolávající onemocnění žaludku a střeva. - K léčbě duodenálních vředů. - K léčbě žaludečních vředů. - K léčbě středně těžké a těžké refluxní ezofagitida (zánět jícnu). - K dlouhodobé léčbě stavů s nadměrnou tvorbou žaludeční kyseliny (např. Zollinger-Ellisonova syndromu).

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls120515/2012
a příloha k sp. zn. sukls198094/2010, sukls263273/2011, sukls176147/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
APO-PANTO 40
enterosolventní tablety
(pantoprazolum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je APO-PANTO 40 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-PANTO 40 užívat
3. Jak se APO-PANTO 40 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak APO-PANTO 40 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE APO-PANTO 40 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
APO-PANTO 40 je inhibitor protonové pumpy, tedy lék snižující tvorbu kyseliny v žaludku
(tzv. selektivní inhibitor protonové pumpy). Používá se pro léčbu onemocnění žaludku a střev
spojených s kyselostí žaludku.
APO-PANTO 40 se používá:
Dospělí a mladiství od 12 let a starší:
- Refluxní ezofagitida. Zánět jícnu (trubice, která spojuje vaše hrdlo se žaludkem)
doprovázený regurgitací žaludeční kyseliny (návrat žaludeční kyseliny zpět do jícnu).
Dospělí:
- K léčbě infekce vyvolané bakteriemi Helicobacter pylori u pacientů s dvanáctníkovými
a žaludečními vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapie). Cílem je
odstranit baktérii ze žaludku, a snížit tak pravděpodobnost návratu vředové choroby.
- Dvanáctníkové a žaludeční vředy.
- K léčbě Zollinger-Ellisonova syndromu a dalších patologických stavů vyznačujících se
nadměrnou sekrecí kyseliny v žaludku.
22. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-PANTO 40
UŽÍVAT
Neužívejte APO-PANTO 40
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á)na pantoprazol, sójový lecithin nebo na
kteroukoliv další složku přípravku APO-PANTO 40 (viz bod 6).
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á)na přípravky obsahující jiné inhibitory protonové
pumpy.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-PANTO 40 je zapotřebí
- jestliže trpíte těžkým onemocněním jater. Prosím, informujte lékaře, pokud jste někdy
měl/a problémy s játry. Lékař vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy, zejména
pokud APO-PANTO 40 užíváte dlouhodobě. Jestliže dojde ke zvýšení jaterních
enzymů, léčba bude muset být ukončena.
- jestliže máte nedostatečnou zásobu vitaminu B12 v těle nebo rizikové faktory pro
sníženou hladinu vitaminu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny
přípravky snižující množství kyseliny může pantoprazol vést ke sníženému vstřebávání
vitaminu B12.
- jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě infekce HIV) současně s
pantoprazolem, požádejte lékaře o konkrétní radu.
- Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je APO-PANTO 40 po dobu delší než 1
rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo
páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte
kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).
Ihned informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících příznaků:
- neúmyslné snížení hmotnosti
- opakované zvracení
- potíže při polykání
- zvracení krve
- bledost a pocit únavy (anémie)
- jestliže zaznamenáte krev ve stolici
- jestliže trpíte těžkým a/nebo trvalým průjmem, protože pantoprazol byl spojován s
mírným zvýšením výskytu infekčního průjmu.
Váš lékař může rozhodnout, že potřebujete některá vyšetření, k vyloučení zhoubného
onemocnění, protože pantoprazol může též zmírnit příznaky rakoviny a mohl by tím oddálit
její diagnózu. Jestliže vaše příznaky I přes léčbu přetrvávají, budou zvážena další vyšetření.
Jestliže užíváte APO-PANTO 40 dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař vás bude pravidelně
sledovat. Je nutné, abyste mu při každé návštěvě ohlásil/a jakékoli nové a neobvyklé příznaky
a události.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
APO-PANTO 40může ovlivnit účinek jiných léčiv, proto informujte lékaře, jestliže užíváte:
- léky jako ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používané k léčbě plísňových
infekcí) nebo erlotinib (používaný u některých druhů rakoviny), protože APO-PANTO
40 může narušit jejich správný účinek.
- warfarin či fenprokumon, to jsou přípravky na ředění krve. Mohou být nutná další
vyšetření.
3- atazanavir (užívaný k léčbě infekce HIV).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
V nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Dostatečné údaje o použití pantoprazolu u těhotných žen nejsou k dispozici. Bylo zjištěno, že
pantoprazol přestupuje do mateřského mléka. Jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že můžete
být těhotná, nebo jestliže kojíte, přípravek APO-PANTO 40 můžete užívat pouze v případě,
že Váš lékař rozhodne o tom, že přínos léčby převáží rizika pro vaše nenarozené dítě.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Jestliže zaznamenáte nežádoucí účinky jako závrať či porucha vidění nesmíte řídit či
obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku APO-PANTO 40
Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto
přípravku se poraďte s lékařem.
APO-PANTO 40 obsahuje sójový lecithin. Jestliže jste alergický/á na arašídy či sóju,
neužívejte tento léčivý přípravek.
3. JAK SE APO-PANTO 40 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek APO-PANTO 40 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kdy a jak se APO-PANTO 40 užívá?
Tablety přípravku APO-PANTO 40 se užívají jednu hodinu před jídlem polykají se celé,
nesmí se kousat ani drtit a zapíjejí se trochou vody.
Pokud lékař neurčil jinak, obvyklá dávka je:
Dospělí a děti od 12 let a starší:
Léčba gastroezofageální refluxní choroby
Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Lékař může dávku zvýšit na dvě tablety denně. Doba
léčení gastroezofageální refluxní choroby je zpravidla 4 a 8 týdnů. Lékař vám sdělí, jak
dlouho máte přípravek užívat.
Dospělí:
Léčba infekce vyvolané bakterií Helicobakter pylori u pacientů s dvanáctníkovými a
žaludečními vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapie).
Jedna tableta dvakrát denně společně s dvěma tabletami jednoho z těchto antibiotik -
amoxicilinu, klaritromycinu nebo metronidazolu (či tinidazolu) z nichž každou je třeba vzít
dvakrát denně s tabletou pantoprazolu. Vezměte si první tabletu pantoprazolu jednu hodinu
před snídaní a druhou tabletu pantoprazolu jednu hodinu před večeří. Užívejte přípravek
přesně dle pokynů lékaře a také si přečtěte příbalové informace těchto antibiotik.
Obvyklá doba léčby je jeden až dva týdny.
4K léčbě dvanáctníkových a žaludečních vředů
Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Po konzultaci s lékařem je možné dávku zdvojnásobit.
Lékař vám sdělí, jak dlouho máte přípravek užívat. Doba léčení žaludečních vředů je
zpravidla 4 a 8 týdnů. Doba léčení dvanáctníkových vředů je zpravidla 2 a 4 týdny.
K dlouhodobé léčbě Zollinger-Ellisonova syndromu a dalších stavů, kdy žaludek
produkuje příliš žaludeční kyseliny
Doporučovaná počáteční dávka je obvykle 2 tablety denně.
Vezměte si tyto dvě tablety jednu hodinu před jídlem. Lékař Vám později může upravit dávku
podle produkovaného množství žaludeční kyseliny. Pokud vám byla předepsána dávka vyšší
než 2 tablety denně, tablety by měly být užívány dvakrát denně.
Pokud vám lékař předepsal denní dávku vyšší než 4 tablety denně, sdělí vám také přesně, kdy
máte ukončit užívání přípravku.
Zvláštní skupiny pacientů:
- Jestliže trpíte poruchou ledvin, středně závažnou nebo těžkou poruchou funkce
jater,neměl/a byste užívat přípravek APO-PANTO 40 pro eradikaci Helicobacter
pylori.
- Jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater,neměl/a byste užívat více než jednu 20 mg
tabletu pantoprazolu denně (z tohoto důvodu jsou k dispozici tablety obsahující 20 mg
pantoprazolu).
- Děti do 12 let. Tyto tablety nejsou určeny pro děti do 12 let.
Jestliže jste užil/a více přípravku APO-PANTO 40, než jste měl/a.
Informujte lékaře nebo lékárníka. Příznaky předávkování nejsou známy.
Jestliže jste zapomněl/a užít APO-PANTO 40.
Nezdvojujte následující dávku,abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Vezměte si následující
dávku V obvyklém čase.
Jestliže jste přestal/a užívat APO-PANTO 40.
Nepřestávejte v užívání těchto tablet bez předchozí porady s lékařem či lékárníkem.
Máte-li jakékoli další otázky, které se týkají se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého
lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i APO-PANTO 40 nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Četnost nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících pravidel:
Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10)
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků,
přestaňte tyto tablety užívat a ihned informujte svého lékaře nebo kontaktujte
pohotovost v nejbližší nemocnici:
5- Závažné alergické reakce (četnost vzácná): otok jazyka a/nebo krku, obtíže při
polykání, kopřivka,dýchací obtíže,alergický otok obličeje (Quinckeho edém/
angioedém), silné závratě s velmi rychlým srdečním tepem a silným pocením.
- Závažné kožní stavy (četnost není známa): puchýře na kůži a rychlé zhoršení
celkového zdravotního stavu, eroze (včetně mírného krvácení) v oblasti očí,nosu,úst/rtů
či genitálií (pohlavních orgánů) Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom,
erythema multiforme) a citlivost na světlo.
- Další závažné stavy (četnost není známa): zežloutnutí kůže či očního bělma (těžké
poškození jaterních buněk,žloutenka) či horečka,vyrážka a zvětšení ledvin někdy s
bolestivým močením a bolestmi v kříži (těžký zánět ledvin).
Další nežádoucí účinky jsou:
- Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)
bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost, zácpa, sucho v
ústech, bolest a nepříjemný pocit v břiše, kožní vyrážka, exantém, erupce, svědění, pocit
slabosti, vyčerpání či celkově špatného zdraví, poruchy spánku.
- Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)
poruchy vidění, např. rozmazané vidění, kopřivka, bolest kloubů, bolest svalů, změny
tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, otoky končetin (periferní edém), alergické
reakce,deprese, zvětšení prsů u mužů.
- Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)
dezorientace.
- Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, u nichž se tyto příznaky vyskytly již v
minulosti), pokles hladiny sodíku v krvi.
Nežádoucí účinky zjištěné krevními testy:
- Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)
zvýšená hladina jaterních enzymů.
- Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)
zvýšená hladina bilirubinu, zvýšená hladina tuků v krvi.
- Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)
snížení počtu krevních destiček, což může vyvolat krvácení či častější tvorbu modřin,
snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím.
- Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
Pokud užíváte APO-PANTO 40 déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu
hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby
svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás
vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned svého lékaře.
Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi.
Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hořčíku ve vaší krvi.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK APO-PANTO 40 UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
6Nepoužívejte APO-PANTO 40 po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a
vnitřním obalu za označením EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.
U tablet dodávaných v plastových lahvičkách: Spotřebujte přípravek APO-PANTO 40 do tří
měsíců po prvním otevření lahvičky.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co APO-PANTO 40 obsahuje
Léčivou látkou je pantoprazolum.
Jedna enterosolventní tableta obsahuje 40 mg pantoprazolu (ve formě seskvihydrátu sodné
soli pantoprazolu).
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety
Maltitol (E 965), krospovidon typ B, sodná sůl karmelosy, uhličitan sodný (E 500), calcium-
stearát
Potahová vrstva tablety
Polyvinylalkohol, mastek (E 553b), oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350, sójový lecithin (E
322), žlutý oxid železitý (E 172), uhličitan sodný (E 500), disperze kopolymeru MA/EA (1:1)
30%, triethyl-citrát (E 1505)
Jak APO-PANTO 40 vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek APO-PANTO 40 jsou oválné, žluté, enterosolventní tablety.
Přípravek APO-PANTO 40 se dodává v baleních obsahujících 7, 10, 14, 15, 20, 28, 28
(2x14), 30, 50, 56, 60, 98, 100 enterosolventních tablet v blistru a 14, 28, 100
enterosolventních tablet v HDPE lahvičce.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.
Výrobce
Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A., Jelenia Góra, Polsko.
Generis Farmacutica, SA, Amadora, Portugalsko.
Sofarimex Indústria Química e Farmaceutica, Lda., Cacém, Portugalsko.
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.,Nembro (Bergamo), Itálie
7Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika: APO-PANTO 40
Itálie: PANTOPRAZOLO DOC Generici compresse gastroresistenti 40 mg
Nizozemsko: Pantoprazol 40 mg Apotex
Polsko: Panzol
Velká Británie: Pantoprazole 40mg gastro-resistant tablets
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.7.2012

Recenze

Recenze produktu APO-PANTO 40 14X40MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-PANTO 40 14X40MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze