Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 97771
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107857
Epilepsie: Apo-Gab se používá k léčbě různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše Apo-Gab k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Apo-Gab k Vaší současné léčbě. Apo-Gab může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně. Periferní neuropatická bolest: Apo-Gab se používá k léčbě dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů. Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod..

Příbalový leták

1/7

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls91111/2010,
sukls91112/2010, sukls91113/2010


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-GAB 100
APO-GAB 300
APO-GAB 400
tvrdé tobolky
Gabapentinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1 Co je Apo-Gab a k čemu se používá
2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Gab užívat
3 Jak se Apo-Gab užívá
4 Možné nežádoucí účinky
5 Jak Apo-Gab uchovávat
6. Další informace


1. CO JE APO-GAB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Apo-Gab patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti
(dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Léčivou látkou přípravku Apo-Gab je gabapentinum.

Přípravek Apo-Gab se používá k léčbě:

různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později
mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše Apo-Gab k
léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění.
Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Apo-Gab jako přídavnou léčbu k Vaší současné léčbě.
Apo-Gab může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.

periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).
Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být
zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový
opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré,
stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-GAB UŽÍVAT
2/7

Neužívejte Apo-Gab
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku
přípravku Apo-Gab.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Gab je zapotřebí
trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování
podstupujete-li hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání ledvin),
informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost
pokud se u Vás objeví příznaky jako jsou úporné bolesti břicha, je Vám na nevolno a
zvracíte, ihned kontaktujte svého lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní
pankreatitidy (zánět slinivky).

Malý počet pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin měl myšlenky na sebepoškození
nebo sebevraždu. Máte-li podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře.

Důležitá informace o možné závažné reakci
U malého počtu pacientů užívajících gabapentin byla zachycena alergická reakce nebo potenciální
závažná kožní reakce, které se mohou vyvinout v mnohem závažnější potíže, pokud nejsou léčeny.
Měl(a) byste tyto příznaky znát a mít je na paměti během užívání přípravku Apo-Gab.

Přečtěte si popis těchto příznaků v bodu 4 této příbalové informace v části Kontaktujte svého
lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků,
protože může být závažný .

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky obsahující morfin
Užíváte-li léky obsahující morfin, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože morfin může
zvýšit účinek přípravku Apo-Gab.

Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)
Je-li přípravek Apo-Gab užíván současně s antacidy, které obsahují hliník nebo hořčík, může být
sníženo vstřebávání přípravku Apo-Gab ze žaludku. Doporučuje se proto užívat Apo-Gab nejdříve
2 hodiny po podání antacida.

Apo-Gab:
se pravděpodobně vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními
antikoncepčními přípravky.
může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči,
oznamte svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.

Užívání přípravku Apo-Gab s jídlem a pitím
Apo-Gab se podává s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Apo-Gab neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak.
Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.

Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků,
užívaných k léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno
více léku pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno pouze jeden
lék pro léčbu záchvatů a to pouze po poradě s lékařem.
3/7

Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Apo-Gab zjistíte, že jste těhotná, myslíte
si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat
záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky.

Kojení
Gabapentin, léčivá látka přípravku Apo-Gab, přechází do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že
nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení během léčby přípravkem Apo-Gab se nedoporučuje.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Apo-Gab může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl/a byste řídit, obsluhovat složité stroje
nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý/á, že tento lék
nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.


3. JAK SE APO-GAB UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Apo-Gab přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Apo-Gab je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve to
sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jste-li starší pacient (nad 65 let), můžete užívat obvyklou dávku přípravku Apo-Gab, pokud
nemáte problémy s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné
dávkovací schéma a/nebo dávky.

Apo-Gab nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit.

Způsob a cesta podání
Apo-Gab je určen pro perorální podání. Vždy užívejte tobolky s dostatečným množstvím vody.

Epilepsie, obvyklá dávka je:
Dospělí a dospívající:
Užijte počet tobolek tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně
zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může
být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš
lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, t.j. 1x ráno, 1x odpoledne a
1x večer.

Děti ve věku od 6 let a starší:
Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá
zahájena nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů.
Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg na kg na den. Obvykle je podávána ve 3
jednotlivých dávkách; tablety se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Přípravek Apo-Gab není určen pro použití u dětí do 6 let.

Periferní neuropatická bolest, obvyklá dávka je:
Dospělí:
Užijte počet tobolek nebo tablet tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle
postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně.
4/7
Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg
denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, t.j. 1x ráno, 1x
odpoledne a 1x večer.

Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu
Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může předepsat jiné
dávkování.

Jestliže jste užil/a více přípravku Apo-Gab, než jste měl/a
Vyšší než doporučené dávky mohou vyvolat nežádoucí účinky zahrnující ztrátu vědomí, závrať,
dvojité vidění, zastřenou řeč, ospalost a průjem. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, nebo jděte na
nejbližší lékařskou pohotovost, užijete-li více přípravku Apo-Gab, než Vám bylo předepsáno.
Vezměte s sebou zbylé tablety a také obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné
určit, jaký lék jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Apo-Gab
Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Apo-Gab
Nepřestávejte užívat přípravek Apo-Gab, dokud Vám to neurčí Váš lékař. Je-li Vaše léčba
ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Apo-
Gab náhle nebo dříve, než Vám určí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Apo-Gab nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z
následujících příznaků, protože může být závažný:

závažné kožní reakce vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka
a zčervenání a/nebo ztráta vlasů (tyto mohou být příznaky závažných alergických reakcí).
úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní
pankreatitidy (zánět slinivky).
přípravek Apo-Gab může způsobit závažnou nebo až život ohrožující alergickou reakci, která
může postihnout kůži nebo jiné části vašeho těla jako jsou játra nebo krevní buňky. Při
tomto typu reakce se u Vás může (ale nemusí) vyskytnout kožní vyrážka. Tato reakce může
způsobit, že budete přijat do nemocnice nebo že Vám bude přípravek Apo-Gab vysazen.
Neprodleně zkontaktujte svého lékaře, pokud se u vás objeví některý z následujcích projevů:
- kožní vyrážka
- kopřivka
- horečka
- neustupující zduření uzlin
- otok rtů a jazyka
- zežloutnutí kůže nebo bělma Vašich očí
- neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení
- těžká únava nebo slabost
- neočekávaná bolest svalů
- opakované záněty

5/7
Tyto projevy mohou být prvními známkami závažné reakce. Lékař by Vás měl vyšetřit a
rozhodnout, zda máte v dalším užívání Apo-Gab pokračovat.

Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.

Jiné nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky
(které mohou postihnout více než 1 osobu z 10):
virové infekce
pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace
únava, horečka

Časté nežádoucí účinky
(které mohou postihnout více než 1 osobu ze 100):
pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo
jiné infekce
nízký počet bílých krvinek
nechutenství, zvýšená chuť k jídlu
agresivita, zmatenost, změny nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením
křeče, mimovolné pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost
kůže, omezení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, mimovolné pohyby očí,
zesílené, oslabené nebo chybějící reflexy
rozmazané vidění, dvojité vidění
vertigo (točení hlavy)
vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév
ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose
zvracení, nevolnost, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací potíže,
zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání
otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné
bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby
potíže s erekcí (impotence)
otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce
snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti
náhodné zranění, zlomenina, odřenina.

V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno agresivní chování a mimovolné pohyby.

Méně časté nežádoucí účinky
(které mohou postihnout více než 1 osobu z 1000):
alergické reakce jako je kopřivka
omezená pohyblivost
zrychlená srdeční činnost
svědění obličeje, trupu a končetin
abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater.

Četnost není známá (nemůže být stanovena z dostupných údajů)
snížení počtu krevních destiček (buňky zajišťující srážlivost krve)
halucinace
potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení se, mimovolné pohyby a ztuhlost
zvonění v uších
skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované malé
vystupující bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně
zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), zánět jater
6/7
akutní selhání ledvin, únik moči
zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně
nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost,
bolest, pocení), bolest na hrudi
kolísání krevního cukru u pacientů s diabetem.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK APO-GAB UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek APO-GAB nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené plastové lahvičce, aby byl přípravek chráněn
před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek APO-GAB obsahuje
Léčivou látkou je gabapentin. Jedna tvrdá tobolka obsahuje 100, 300 nebo 400 mg gabapentinu.

Pomocnými látkami v tobolkách přípravku APO-GAB jsou:
APO-GAB 100 mg: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, černý
inkoust.
APO-GAB 300 mg: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, žlutý
oxid železitý, černý inkoust
APO-GAB 400 mg: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, žlutý
oxid železitý, červený oxid železitý, černý inkoust

Jak přípravek APO-GAB vypadá a co obsahuje jedno balení
Tvrdá tobolka
APO-GAB 100 mg: tvrdé želatinované tobolky s bílou neprůhlednou spodní i vrchní částí,
s potiskem Apo 112
APO-GAB 300 mg: tvrdé želatinované tobolky s bílou neprůhlednou spodní částí a žlutou vrchní
částí, s potiskem Apo 113
APO-GAB 400 mg: tvrdé želatinované tobolky s bílou neprůhlednou spodní částí a oranžovou
vrchní částí, s potiskem Apo 114

APO-GAB 100, 300 a 400 mg: 50 nebo 100 tvrdých želatinových tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitelem rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V.,
Darwinweg 20, 2333 CR Leiden,
Nizozemsko.
7/7

Výrobce
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18.1.2012.


Recenze

Recenze produktu APO-GAB 400 50X400MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu APO-GAB 400 50X400MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze