Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

APO-FLUTAMIDE 100X250MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97677

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 97677
Kód EAN: 8594158130709
Kód SÚKL: 122116
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Přípravek Apo-Flutamide se užívá při léčbě některých nádorů prostaty, a to v těch případech, kdy je zapotřebí potlačit tvorbu mužského pohlavního hormonu (testosteronu). Přípravkem Apo-Flutamide lze: - léčbu nádoru prostaty zahájit společně buď s podáváním tzv. analogu hormonu LHRH (látky, která složitým mechanismem vede ke snížení nebo úplnému potlačení tvorby testosteronu a spermií, tedy k chemické kastraci, jež není trvalá) nebo s kastrací chirurgickou (vždy nevratná); - pokračovat v terapii již zahájené dříve, ať podáváním analogu hormonu LHRH nebo provedením chirurgické kastrace. Přípravek Apo-Flutamide je určen pouze pro dospělé muže.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls182844/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

APO-FLUTAMIDEpotahované tablety 

 (flutamidum) 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek APO-FLUTAMIDE a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-FLUTAMIDE užívat  

3. 

Jak se přípravek APO-FLUTAMIDE užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5. 

Jak přípravek APO-FLUTAMIDE uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je 

přípravek APO-FLUTAMIDE

 a k čemu se používá  

Přípravek APO-FLUTAMIDE je určený pouze pro muže, nikoli pro ženy a děti.  

Přípravek  APO-FLUTAMIDE  je  cytostatikum,  antiandrogen  v  tabletách.  APO-FLUTAMIDE  je 
nesteroidní antiandrogen, který zabraňuje účinku mužského pohlavního hormonu testosteronu.  

Používá  se  k  léčbě  pokročilých  stádií  nádorového  onemocnění  prostaty,  buď  samostatně  nebo 
v kombinaci s jinou léčbou. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-FLUTAMIDE užívat  

Neužívejte přípravek APO-FLUTAMIDE  

•  jestliže  jste  alergický(á)  na  flutamid  nebo  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 

v bodě 6).  

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku APO-FLUTAMIDE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  

•  jestliže trpíte poruchou činnosti jater nebo ledvin  

•  jestliže  máte  jakékoliv  srdeční  či  cévní  onemocnění,  včetně  poruch  srdečního  rytmu  (arytmie) 

nebo jste léčen na tato onemocnění. Při užívání přípravku APO-FLUTAMIDE může být zvýšené 
riziko poruch srdečního rytmu 

Poraďte  se,  prosím,  se  svým  lékařem  i  tenkrát,  jestliže  se  některý  z  těchto  stavů  u  Vás  projevil 
v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku APO-FLUTAMIDE.  

V průběhu léčby budete muset podstupovat různá lékařská vyšetření v pravidelných intervalech.  

2/5 

Přípravek  APO-FLUTAMIDE  může  vyvolat  jantarové  nebo  žlutozelené  zabarvení  moči;  bývá 
způsobeno vylučovaným léčivem a nemusíte se jím znepokojovat. 

V  průběhu  léčby  přípravkem  APO-FLUTAMIDE  musíte  velmi  pečlivě  dodržovat  zásady 
antikoncepce. 

Flutamid je třeba podávat s opatrností, pokud trpíte onemocněním srdce. Flutamid může zhoršit edém 
či otok kotníků u pacientů se sklonem k těmto stavům.  Zvýšené hladiny estradiolu mohou zvyšovat 
pravděpodobnost tromboembolických příhod.  
Flutamid je určen pouze k léčbě mužů. Během léčby je nutné používání antikoncepce.  

Další léčivé přípravky a APO-FLUTAMIDE 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a)

 

nebo které možná budete užívat.  

 
Přípravek  APO-FLUTAMIDE  a  souběžně  užívané  přípravky  k léčbě  poruch  srdečního  rytmu  (např. 
chinidin,  prokainamid,  amiodaron  a  sotalol)  se  mohou  navzájem  ovlivňovat.  APO-FLUTAMIDE 
může  zvyšovat  riziko  poruch  srdečního  rytmu,  pokud  je  užíván  s dalšími  přípravky  (např.  metadon 
(užívaný  pro  úlevu  od  bolesti  nebo  jako  část  odvykací  terapie),  moxifloxacin  (antibiotikum), 
antipsychotika užívaná k léčbě závažných duševních poruch). 
 
Přípravek  APO-FLUTAMIDE  může  zesílit  účinky  tzv.  perorálních  antikoagulancií  (tj.  prostředků 
užívaných  v  tabletách  pro  snížení  krevní  srážlivosti,  např.  warfarinu).  Dávkování  léků  snižujících 
krevní srážlivost upraví lékař podle potřeby. 
 
Jestliže  užíváte  theofylin  kvůli  respiračním  (dechovým)  potížím,  může  být  nezbytné  dávku  APO-
FLUTAMIDE změnit.  
 
Jiné léky s potenciálními nežádoucími účinky na játra je možno souběžně podávat pouze po pečlivém 
vyhodnocení přínosu a rizika.  
 
Vzhledem  ke  známé  potenciální  jaterní  a  renální  toxicitě  se  mají  pacienti  vyhýbat  nadměrné 
konzumaci alkoholu.  
 
Tyto údaje se mohou vztahovat i na léky, které jste užíval v nedávné době anebo které začnete užívat 
brzy po skončení užívání přípravku APO-FLUTAMIDE.  
 
Přípravek APO-FLUTAMIDE s jídlem, pitím a alkoholem 
Po dobu léčby přípravkem APO-FLUTAMIDE se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Žádné  studie  hodnotící  účinky  na  schopnost  řídit  a  používat  stroje  nebyly  s  flutamidem  provedeny. 
Byly  však  zaznamenány  nežádoucí  účinky  jako  únava,  závratě  a  zmatenost,  které  mohou  narušit 
schopnost řídit a obsluhovat stroje.  
 
Přípravek APO-FLUTAMIDE obsahuje laktózu.  
Pokud Vám ošetřující lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, 
než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se přípravek APO-FLUTAMIDE užívá 
 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Přípravek je nutné užívat přesně podle návodu lékaře. Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta třikrát 
denně v osmihodinových intervalech.  

3/5 

 
Tablety polykejte celé, nerozkousané a zapijte je malým množstvím tekutiny. 
 
Je vhodné užívat přípravek APO-FLUTAMIDE po jídle, můžete jej však užívat nezávisle na jídle. 
 
V případě kombinace s jinou léčbou, např. s tzv. analoga gonadorelinu, určí léčebný postup lékař. 
 
Dávka tří tablet denně se nepřekračuje.  
 
Dávkování pacientům vyššího a středního věku se neliší.  
 
Léčba přípravkem APO-FLUTAMIDE je dlouhodobá. Její trvání vždy určuje lékař. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku APO-FLUTAMIDE je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to 
svému lékaři.  
 
Jestliže jste užil více přípravku APO-FLUTAMIDE, než jste měl  
Závažné předávkování dosud nebylo popsáno. Jestliže jste omylem užil větší dávku, než Vám lékař 
předepsal, anebo jestliže lék omylem požilo dítě, měli byste okamžitě navštívit lékaře.  
 
Jestliže jste zapomněl užít APO-FLUTAMIDE  
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil  vynechanou  dávku;  užijte  další  předepsanou 
dávku v obvyklou dobu.  
 
Jestliže jste přestal užívat APO-FLUTAMIDE  
Přejete-li si přerušit nebo předčasně ukončit léčbu, rozhodně se před tím, prosím, poraďte s lékařem. 
Nikdy  nepřerušujte  sami  léčbu  bez  vědomí  lékaře.  Léčba  přípravkem  APO-FLUTAMIDE  je 
dlouhodobá.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  
 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Přípravek APO-FLUTAMIDE tablety se obvykle dobře snáší, někdy se však mohou objevit nežádoucí 
účinky.  
 
Svého  lékaře  musíte  bezodkladně  informovat,  pokud  by  se  u  Vás  objevily  tyto  nežádoucí  účinky: 
svědění  kůže,  tmavá  moč  (ale jantarová  nebo  žlutozelená  moč  není  důvodem  k  znepokojení), trvalá 
ztráta chuti k jídlu, pocit nevolnosti, zvracení, žluté bělmo očí nebo kůže, citlivost v pravé horní části 
břicha nebo příznaky podobné chřipce (flu-like syndrom). Tyto nežádoucí účinky mohou být známkou 
poškození jater, které je ale velmi vzácné.  
Při podávání přípravku APO-FLUTAMIDE samostatně nebo v kombinaci s jinými léky je nutné hlásit 
lékaři jakékoliv změny prsů (napětí, bolesti, výtok z bradavky apod.).  
 
Velmi  vzácně  se  může  zvýšit  množství  cukru  ve  vaší  krvi.  Jestliže  již  trpíte  cukrovkou  (diabetes 
mellitus), může být potřebné, aby Váš lékař dávku léčiva užívaného ke kontrole onemocnění upravil.  
 
Kontaktuje  ihned  svého  lékaře,  jestliže  máte  vážné  dýchací  problémy.  Tento  nežádoucí  účinek  byl 
hlášen velmi vzácně.  
 

4/5 

Ostatní  nežádoucí  účinky  mohou  vymizet,  jakmile  se  organismus  přizpůsobí  léčbě.  Nicméně  někdy 
mohou  vyžadovat  lékařskou  péči.  Pokud  nežádoucí  účinky  přetrvávají  nebo  Vám  působí  potíže, 
navštivte svého lékaře. 
 
Podávání přípravku APO-FLUTAMIDE samostatně:  
Nejčastější  nežádoucí  účinek  je  zvětšování  prsů  nebo  jejich  citlivost,  někdy  společně  s  výtokem 
z bradavek. Tyto reakce po přerušení léčby nebo snížení dávek samovolně vymizejí. (Tyto příznaky 
jsou méně časté, když je přípravek APO-FLUTAMIDE podáván s jinými léky).  
 
Ostatní nežádoucí účinky jsou: průjem, nevolnost (nauzea), zvracení, zvýšení chuti k jídlu, nespavost 
(insomnie) a únava, hepatitida, přechodná abnormální funkce jater.  
 
Vzácně  se  vyskytující  nežádoucí  účinky:  pokles  pohlavní  touhy  (libida),  neschopnost  pohlavního 
styku, snížený počet spermií, žaludeční potíže, ztráta chuti k jídlu (anorexie), bolesti žaludku (podobné 
jako  u  žaludečního  vředu),  pálení  žáhy,  zácpa  (obstipace),  otoky  chodidel  nebo  dolní  části  nohou, 
podlitiny na kůži, menší krvácení do kůže či sliznic skvrnitého charakteru (ekchymóza), pásový opar 
(herpes  zoster),  svědění,  bolesti hlavy,  závratě,  pocit  nevolnosti,  poruchy  zraku  (rozmazané  vidění), 
žízeň, bolesti na hrudi, úzkost, deprese, zkrácení dechu, slabost, malátnost, prsní novotvary u mužů, 
lymfedém, lupus-like syndrom, návaly horka, fotosenzitivita.  
 
Při  podávání  přípravku  APO-FLUTAMIDE,  tablety  v  kombinaci  s  injekční  léčbou,  kterou  stanoví 
lékař, jsou nejčastěji uváděnými nežádoucími účinky:  
návaly horka, pokles pohlavní touhy nebo schopnosti, průjem, pocit nevolnosti a zvracení.  
Vzácně  se  mohou  objevit:  poruchy  krevního  obrazu,  vzestup  hladiny  cukru  v  krvi  nebo  zhoršení 
cukrovky,  žloutenka,  změny  v  jaterních  testech,  jaterní  encefalopatie  a  jaterní  nekróza,  vzestup 
močoviny a kreatininu v krvi, ztráta chuti k jídlu, deprese, úzkost, zvětšení prsů, podráždění v místě 
vpichu,  vyrážka,  otoky  chodidel  nebo  dolní  části  nohou,  zkrácení  dechu,  intersticiální  choroba  plic, 
bolesti nebo záškuby svalů, vysoký krevní tlak, snížení citlivosti, zmatenost, nervozita, nespecifické 
abdominální poruchy, fotosenzitivita, erytém,  vředy,  epidermální nekrolýza, urogenitální symptomy, 
změna barvy moče na jantarovou nebo žlutozelenou, tromboembolie.  
 
Není známo (z dostupných údajů nelze četnost zjistit): EKG změny (prodloužení QT intervalu). 
 
Při  výskytu  výše  uvedených  nežádoucích  účinků,  případně  výskytu  jakýchkoli  jiných  neobvyklých 
reakci, je nutno se poradit s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro 
kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

 . Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku.  
 
5. 

Jak APO-FLUTAMIDE uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C,  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem  a 
vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 

5/5 

6. 

Obsah balení a další informace 
 

Co APO-FLUTAMIDE obsahuje 

  Léčivou látkou je flutamidum 250 mg v jedné tabletě. 

  Pomocnými  látkami  jsou  magnesium-stearát,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  monohydrát 

laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  hypromelosa  2910/5,  hyprolosa, 
makrogol 3350, oxid titaničitý, karnaubský vosk. 

 
Jak APO-FLUTAMIDE vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety přípravku APO-FLUTAMIDE jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, 
s půlící rýhou a vyraženým „FLUT“ nad a „250“ pod půlící rýhou na jedné straně a „APO“ na druhé 
straně tablety. 
Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné 
dávky. 
 
Přípravek je dodáván v lahvičkách po 50 a 100 tabletách. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko 
Výrobce: 
Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 10. 2017. 

 

Recenze

Recenze produktu APO-FLUTAMIDE 100X250MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-FLUTAMIDE 100X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám