Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 97318
Kód EAN: 8594158130679
Kód SÚKL: 122212
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Přípravek se užívá při léčbě dospělých pacientů s hypercholesterolemií (zvýšení cholesterolu - hyperlipidemie podle Fredricksona typu IIa a IIb) a s velmi vysokými sérovými hladinami triglyceridů (hyperlipidemií Fredricksonova typu III, IV a V) s vysokým rizikem následků a komplikací zvýšení hladiny triglyceridů (např. zánětu slinivky břišní), pokud pacienti přiměřeně nereagují na dietu.

Příbalový leták

1/5
sp.zn. sukls10292/2011
a sp.zn. sukls37100/2011, sukls89530/2012, sukls96127/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

APO-FENO
tvrdé tobolky

fenofibratum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Apo-Feno a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat přípravek Apo-Feno
3. Jak se přípravek Apo-Feno užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Apo-Feno uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Apo-Feno a k čemu se používá

Apo-Feno patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných fibráty. Tyto léčivé přípravky se
užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků označovaných jako triglyceridy.

Apo-Feno se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou zaměřenou na nízký příjem tuků a
s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a snižování hmotnosti.

Apo-Feno se může za určitých okolností používat společně s jinými léky (statiny), a to tehdy, když
nejsou hladiny tuků v krvi samotným statinem kontrolovány.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Feno užívat

Neužívejte přípravek Apo-Feno
jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
jestliže jste měl(a) při užívání jiných léků alergickou reakci nebo poškození kůže slunečním
zářením nebo UV zářením (tyto léky zahrnují ostatní fibráty a protizánětlivý lék zvaný
ketoprofen)
jestliže máte závažné onemocnění jater, ledvin nebo žlučníku
jestliže máte pankreatitidu (zánět slinivky břišní, který vyvolává bolest břicha), která není
způsobena vysokými hladinami tuku v krvi

Jestliže pro vás platí některý z výše uvedených bodů, neužívejte přípravek Apo-Feno. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Apo-Feno se svým lékařem nebo lékárníkem.

2/5
Upozornění a opatření
Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:
máte jakékoli potíže s játry nebo ledvinami
máte pravděpodobně zánět jater (hepatitidu) - příznaky zahrnují zežloutnutí kůže a bělma očí
(žloutenku) a zvýšené hodnoty jaterních enzymů (které se ukáží v testech)
máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus)
Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím
přípravku Apo-Feno se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vliv na svaly
Jestliže ucítíte při užívání tohoto přípravku nevysvětlitelné křeče nebo bolest, napětí nebo slabost svalů,
přestaňte přípravek Apo-Feno užívat a navštivte ihned lékaře.
Je to proto, že tento léčivý přípravek může způsobit svalové obtíže, které mohou být závažné.
Tyto obtíže jsou vzácné, ale zahrnují zánět svalů i jejich rozpad. Ten může vyvolat poškození ledvin nebo
dokonce smrt.
Váš lékař může provést krevní test, aby zkontroloval vaše svaly před začátkem léčby a během ní.
Riziko rozpadu svalů je vyšší u některých pacientů. Informujte svého lékaře, pokud:
jste starší 70 let
máte problémy s ledvinami
máte problémy se štítnou žlázou
pijete velké množství alkoholu
máte vy nebo váš blízký příbuzný onemocnění svalů, které je dědičné
užíváte léky zvané statiny snižující cholesterol - jako je simvastatin, atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin
nebo fluvastatin
jste někdy měl(a) svalové obtíže při léčbě statiny nebo fibráty - jako je fenofibrát, bezafibrát nebo
gemfibrozil.
Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím
přípravku Apo-Feno se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Apo-Feno
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.
Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li některý z následujících léků:
protisrážlivé léky na ředění krve (jako je warfarin)
jiné léky ke kontrole hladiny tuků v krvi (jako jsou statiny nebo fibráty). Užívání statinu spolu
s přípravkem Apo-Feno může zvýšit riziko svalových obtíží
zvláštní skupinu léků k léčbě diabetu (jako rosiglitazon nebo pioglitazon)
cyklosporin užívaný k potlačení imunitního systému.
Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím
přípravku Apo-Feno se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Apo-Feno s jídlem, pitím a alkoholem
Je důležité užívat tobolku s jídlem při užití nalačno nemůže lék správně působit.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, neužívejte
přípravek Apo-Feno a řekněte to svému lékaři.
Pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě, neužívejte přípravek Apo-Feno.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento lék neovlivní vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Apo-Feno obsahuje cukr nazývaný laktosa.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem
dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3/5
Tento lék je formou fenofibrátu, která má stejně vysokou biologickou dostupnost jako mikronizovaná
forma.

3. Jak se přípravek Apo-Feno užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto přípravku
Polykejte tobolku celou a zapíjejte ji sklenicí vody.
Neotvírejte tobolku ani ji nežvýkejte.
Užívejte tobolku s jídlem při užití nalačno se účinek nemůže správně projevit.

Kolik přípravku máte užívat
Doporučená dávka je jedna tobolka (200 mg) za den.

Lidé s onemocněním ledvin
Máte-li potíže s ledvinami, váš lékař vám může doporučit, abyste užíval(a) nižší dávku. Zeptejte se na
to svého lékaře nebo lékárníka.

Použití u dětí a dospívajících
Použití přípravku Apo-Feno u osob mladších 18 let se nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Feno, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Feno, než jste měl(a) nebo pokud někdo jiný užil váš lék,
řekněte to svému lékaři nebo kontaktujte svou nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Apo-Feno
Jestliže jste zapomněl(a) vzít si svou dávku, vezměte si další dávku s příštím jídlem.
Pak pokračujte v užívání tobolek jako obvykle.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li obavy, řekněte to svému lékaři.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Apo-Feno
Nepřestávejte užívat přípravek Apo-Feno bez porady s lékařem nebo pokud se budete cítit po užití
tobolek dobře. To proto, že zvýšené hladiny tuku v krvi vyžadují dlouhodobou léčbu.
Pamatujte, že stejně jako užívání přípravku Apo-Feno je také důležité, abyste:
dodržoval(a) nízkotučnou dietu
pravidelně cvičil(a).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte
přípravek Apo-Feno užívat a navštivte ihned lékaře možná budete potřebovat neodkladnou
lékařskou péči:
alergická reakce příznaky mohou zahrnovat otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což může
způsobit dýchací obtíže
křeče nebo bolest, napětí či slabost svalů to mohou být příznaky zánětu nebo rozpadu svalů, což
může být příčinou poškození ledvin nebo dokonce smrti
4/5
bolest žaludku (břicha) ta může být příznakem zánětu slinivky břišní (pankreatitidy)
bolest na prsou a pocit dušnosti to mohou být příznaky krevní sraženiny v plicích (plicní embolie)
bolest, zarudnutí nebo otok nohou to mohou být příznaky krevní sraženiny v noze (hluboké žilní
trombózy)
zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka) nebo zvýšení jaterních enzymů to mohou být příznaky
zánětu jater (hepatitidy).
Jestliže zaznamenáte některý z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Apo-Feno
užívat a navštivte ihned lékaře.
Ostatní nežádoucí účinky:
Časté (postihují méně než 1 z 10 lidí):
průjem
bolest žaludku (břicha)
plynatost (větry)
pocit nevolnosti (nausea)
nevolnost (zvracení)
zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi prokazatelné v testech.

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 lidí):
bolest hlavy
žlučové kameny
snížená sexuální energie
vyrážka, svědění nebo červené skvrny na kůži
vzestup kreatininu (vylučovaného ledvinami) - prokazatelný v testech.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 lidí):
padání vlasů
pocit závratě (vertigo)
pocit vyčerpání (únava)
vzestup močoviny (vylučované ledvinami) - prokazatelný v testech
zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo, solární lampy a solária
pokles hemoglobinu (který přenáší kyslík v krvi) a bílých krvinek - prokazatelný v testech.

Nežádoucí účinky, jejichž pravděpodobnost výskytu je neznámá
dlouhodobé plicní obtíže. Pokud pocítíte jakékoli neobvyklé dýchací obtíže, řekněte to ihned
svému lékaři.
rhabdomyolýza (rozpad svalové tkáně viz bod 2 Vliv na svaly)
žloutenka, komplikace cholelithiázy (onemocnění způsobené tvorbou a přítomností kaménků ve
žlučníku a žlučových cestách)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-
ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Apo-Feno uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25oC v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
5/5
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Apo-Feno obsahuje
Léčivou látkou je fenofibratum. Jedna tobolka Apo-Feno obsahuje 200 mg fenofibratum
Pomocnými látkami jsou sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, kyselina stearová 95%,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), oxid
titaničitý (E171), želatina.
Potisk tobolek: šelak, propylenglykol, hydroxid draselný, černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Apo-Feno vypadá a co obsahuje toto balení
Tobolky přípravku Apo-Feno jsou oranžové, tvrdé želatinové, s nápisem APO 200, obsahující bílý
prášek.
Přípravek je dodáván v balení o velikosti 30, 50 a 100 tobolek v HDPE lahvičce se šroubovacím PP
uzávěrem modré barvy s LDPE pěnovou výplní, folií, etiketou.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.
Výrobce
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.10.2013.

Recenze

Recenze produktu APO-FENO 100X200MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu APO-FENO 100X200MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze