Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

APO-CETIRIZIN 10 MG 50X10MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88798

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 88798
Kód EAN:
Kód SÚKL: 114270
Dospělí a dospívající ve věku nad 12 let: Apo-Cetirizin 10 mg se používá k symptomatické léčbě senné rýmy (sezónní alergické rýmy), celoročních alergií jako alergie na prach či domácí zvířata (celoroční alergické rýmy), červených, svědivých a slzavých očí následkem alergie (alergický zánět spojivek) a otoku, zčervenání a svědění kůže (kopřivky). Děti ve věku 6-12 let: Apo-Cetirizin 10 mg se používá k symptomatické léčbě senné rýmy (sezónní alergické rýmy), celoročních alergií jako je alergie na prach či domácí zvířata (celoroční alergické rýmy) a otoku, zčervenání a svědění kůže (kopřivky).

Příbalový leták

Stránka 1 z 5 

Sp.zn.sukls219273/2013 
a sp.zn.sukls65456/2014 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

APO-CETIRIZIN 10 mg 

potahované tablety 

cetirizini dihydrochloridum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro vás důležité údaje.  
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Vždy užívejte tento přípravek  přesně v souladu 
s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoliv  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
1.  Co je APO-CETIRIZIN  a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-CETIRIZIN  užívat 
3.  Jak se APO-CETIRIZIN  užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak APO-CETIRIZIN  uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1.  

Co je APO-CETIRIZIN   a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou přípravku APO-CETIRIZIN je cetirizin-dihydrochlorid.  
 
APO-CETIRIZIN  je přípravek proti alergiím.  
 
APO-CETIRIZIN  se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke  

  zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, 

  zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie).  
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-CETIRIZIN užívat 

 
Neužívejte APO-CETIRIZIN  

  jestliže  jste  alergický(á)  na  cetirizin  dihydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku  (uvedenou  v bodě  6),  na  hydroxyzin  nebo  na  látky  odvozené  od  piperazinu  (blízce 
příbuzné  léčivé látky jiných přípravků).  

  jestliže  trpíte  těžkou  poruchou  funkce  ledvin    (těžké  selhání  ledvin  s clearance  kreatininu  pod 

10 ml/min.); 

  jestliže  máte  dědičnou  poruchu  nesnášenlivosti  galaktózy,  vrozený  nedostatek    laktázy  nebo 

poruchu vstřebávání glukózy a galaktózy.  

 
Neužívejte  tento  přípravek,  jestliže  se  Vás  některé  z výše  uvedeného  týká.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se před užitím přípravku APO-CETIRIZIN  se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku APO-CETIRZIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

Stránka 2 z 5 

  jestliže  máte  poruchu  funkce  ledvin,  poraďte  se,  prosím,  s lékařem.  V případě  potřeby  budete 

užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.  

  jestliže  máte  potíže  s  močením  (např.  po  úrazech  míchy  nebo  při  zvětšení  prostaty),  protože 

citirizin zvyšuje riziko neschopnosti se vymočit 

  jestliže máte epilepsii nebo je u Vás  vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením 

léčby poradit se svým lékařem.  

 
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným 
v běžných  dávkách  nebylo  pozorováno  žádné  klinicky  významné  vzájemné  působení.    Přesto  se  ale 
stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu. 
 
Další léčivé přípravky a APO-CETIRIZIN 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.  
 
Přípravek APO-CETIRIZIN  s  alkoholem 
Nepijte alkohol, když užíváte přípravek APO-CETIRIZIN. 
 
Těhotenství a kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Stejně jako jiné léky nemá být přípravek APO-CETIRIZIN  podáván těhotným ženám.  
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání 
nepokračujte.  
 
Neužívejte APO-CETIRIZIN  během kojení, protože cetirizin se vylučuje do mateřského mléka.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Jestliže  se  chystáte  řídit  motorové  vozidlo,  provozovat  potenciálně  nebezpečné  činnosti  nebo 
obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím 
přípravku APO-CETIRIZIN  se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek APO-CETIRIZIN obsahuje laktózu 
APO-CETIRIZIN    potahované  tablety  obsahuje  mléčný  cukr  (laktózu).  Pokud  Vám  lékař    řekl,  
že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tablety APO-CETIRIZIN užívat. 
 
 
3.  

Jak se APO-CETIRIZIN užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.    
 
U většiny pacientů dojde k potlačení projevů 2 hodiny po užití tablety a účinek přetrvává 24 hodin. 
 
Užívání přípravku 
Dospělí a dospívající  od 12 let:
  
Doporučená dávka je 1 tableta jednou denně.  
Při výskytu ospalosti je možno tabletu podávat večer. 
 
Použití u dětí 
Děti  ve věku od 6 do 12 let:
  
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.  

 

Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin:  
Pacientům se střední až těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.  

Stránka 3 z 5 

 
Pokud vnímáte účinek přípravku APO-CETIRIZIN  jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte 
se se svým lékařem.  
 
Délka léčby: 
Délku léčby stanoví Váš lékař – bude záviset na typu, průběhu a délce trvání potíží.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-CETIRIZIN, než jste měl(a) 
Pokud  se  domníváte,  že  jste  užil(a)  vyšší  dávku  léku  APO-CETIRZIN,  než  jste  měla(a),informujte 
prosím svého lékaře nebo vyhledejte přímo nemocniční zařízení. 
Vezměte s sebou balení tohoto přípravku. 
 
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. 
Byly  hlášeny  následující  nežádoucí  účinky:  zmatenost,  průjem,  závratě,  únava,  bolest  hlavy, 
malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený 
tep, třes a zadržování moči.  

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-CETIRIZIN 

Pokud jste zapomněl(a)  na dávku, užijte ji týž den, jak si vzpomenete.

 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek APO-CETIRIZIN 
 

Nepřestávejte užívat přípravek APO-CETIRIZIN bez toho, že byste informovali svého lékaře. 
Pokud přestanete užívat přípravek, Vaše nemoc se může vrátit ve stejné závažnosti.

 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
  
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při užívání tohoto přípravku: 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10) 

  únava 

  sucho v ústech, nevolnost, průjem 

  ospalost 

  zánět hltanu, rýma 

  bolest hlavy 

  závrať 
 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu ze 100) 

  bolesti břicha 

  asténie (nadměrná únava), malátnost 

  parestezie (zvláštní pocity na kůži) 

  agitovanost/rozrušení 

  svědění, vyrážka 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 1000) 

  zrychlená srdeční činnost 

  edém (otok) 

  alergická reakce (reakce přecitlivělosti),  

  abnormální funkce jater 

Stránka 4 z 5 

  zvýšení tělesné hmotnosti 

  křeče, poruchy hybnosti 

  agresivita/útočnost, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost 

  kopřivka 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10000) 

  porucha akomodace čočky, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční koule 

  závažná alergická reakce (reakce přecitlivělosti)  

  tiky 

  potíže s močením 

  lokalizovaná kožní vyrážka 

  trombocytopénie (snížená hladina krevních destiček) 

  synkopa (náhlé mdloby), třes, poruchy chuti 

  dyskineze (mimovolní pohyby) 

  dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy) 

  angioneurotický edém 
 
Frekvence nežádoucích účinků není známa 

  ztráta paměti 

  zvýšená chuť k jídlu 

  sebevražedné myšlenky 

  vetigo (poct otáčení nebo pohybu) 

  zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř) 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro 
kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku.  
 
 
5.  

Jak APO-CETIRIZIN uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s    přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co APO-CETIRIZIN  obsahuje 
-  Léčivou látkou je cetirizini dihydrochloridum. 
-  Pomocnými  látkami  v přípravku  jsou:  mikrokrystalická  celulóza,  monohydrát  laktózy, 

krospovidon,    koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát,  hypromelóza,    makrogol-
stearát, propylenglykol, oxid titaničitý (E171). 

 
 

Stránka 5 z 5 

Jak APO-CETIRIZIN  vypadá a co obsahuje toto balení 
APO-CETIRIZIN jsou bílé či téměř bílé, bikonvexní potahované tablety elipsovitého tvaru, o velikosti  
5,7 x 11,1 mm. Půlicí rýha na jedné straně. Tablety jsou označeny „C“ na jedné straně a „J“ a „E“  
po obou stranách půlicí rýhy. 
 
Tablety jsou dostupné v balení po 7, 10, 20, 30, 50, 90 a 100 potahovaných tablet, výdej přípravku 
možný bez lékařského předpisu. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko. 
Výrobce 
Actavis hf, Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjőrdur, Island. 
Actavis UK Ltd., Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX32 8NS, Velká Británie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.7.2014 
 
 

Recenze

Recenze produktu APO-CETIRIZIN 10 MG 50X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-CETIRIZIN 10 MG 50X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám