Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na předpis na dnu

APO-ALLOPURINOL 100X100MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97683

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 97683
Kód EAN: 8594158130464
Kód SÚKL: 107869
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Apo-Allopurinol se užívá při léčbě primární i sekundární dny a při léčbě zvýšené tvorby kyseliny močové, a to zejména u nemocných se sklonem ke tvorbě ledvinových kaménků a u nemocných s poruchami funkce ledvin. Užívá se i při zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi u nemocných trpících zhoubnými nádory. Používá se též při léčbě a předcházení akutního zánětlivého onemocnění ledvin z důvodu zvýšení koncentrace solí kyseliny močové u pacientů s nádorovým onemocněním, léčených ozařováním nebo protinádorovými léky.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls182844/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

APO-ALLOPURINOL 

 tablety 

allopurinolum 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 

Viz bod 4.

 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1.  Co je Apo-Allopurinol a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Allopurinol užívat  
3.  Jak se Apo-Allopurinol užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5  Jak Apo-Allopurinol uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 
 
1. 

Co je Apo-Allopurinol a k čemu se používá 

 
Přípravek  Apo-Allopurinol  tablety  obsahuje  léčivou  látku  alopurinol.  Alopurinol  blokuje 
tvorbu kyseliny močové v organizmu, tím snižuje její koncentraci v krvi a v moči a usnadňuje 
vyplavení solí kyseliny močové z tkání. 
 
Přípravek Apo-Allopurinol je určen 

k léčbě dospělých a dospívajících od 15 let

•  k léčbě dny. Dna je choroba, při které tělo vytváří příliš mnoho kyseliny močové. Kyselina 

močová  se  hromadí  v  kloubech  a  šlachách  ve  formě  krystalů.  Tyto  krystaly  způsobují 
zánětlivou reakci. Zánět způsobuje, že kůže kolem postižených kloubů je oteklá, napjatá a 
bolavá i při lehkém dotyku. Rovněž může silně bolet i pohyb v kloubu. 

•  ke  kontrole  zvýšené  hladiny  kyseliny  močové,  která  vzniká  jako  důsledek  jiného 

onemocnění  (některá  nádorová  nebo  krevní  onemocnění,  postižení  ledvin).  Alopurinol 
působí preventivně proti komplikacím, které bývají v těchto případech se zvýšenou hladinou 
kyseliny močové spojeny a mohou se projevit jako ledvinové kameny nebo kloubní postižení 
(sekundární dna). 

•  při léčbě a prevenci akutních poruch ledvinných funkcí v důsledku zvýšené hladiny kyseliny 

močové při protinádorové léčbě léky nebo ozářením. 

 

Děti a dospívající od 6 do 15 let mohou přípravek Apo-Allopurinol užívat pouze k léčbě Lesch-
Nyhanova syndromu (dědičná porucha se zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi) nebo při 
léčbě nádorových onemocnění ozařováním nebo léky. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Allopurinol užívat  

 

2/6 

 
Neužívejte přípravek Apo-Allopurinol 
•  jestliže jste alergický(á) na alopurinol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se předtím, než začnete přírpavek Apo-Allopurinol užívat, se 
svým lékařem. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Apo-Allopurinol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 
•  máte problémy s játry nebo ledvinami. Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku nebo 

Vás může požádat, abyste ji užívali méně často, než každý den. Rovněž Vás bude pečlivěji 
sledovat. 

•  máte problémy se srdcem nebo vysoký krevní tlak 

•  právě máte dnavý záchvat 
 
V souvislosti  s užíváním  alopurinolu  byly  hlášeny  závažné  kožní  vyrážky  (syndrom 
přecitlivělosti,  Steven-Johnsonův  syndrom,  toxická  epidermální  nekrolýza).  Často  se  spolu 
s vyrážkou  mohou  objevit  vředy  v ústech,  hrdle,  nosu,  na  genitáliích  a  také  zánět  spojivek 
(červené  a  oteklé  oči).  Takovýmto  závažným  kožním  vyrážkám  často  předchází  příznaky 
podobné chřipce, jako je horečka, bolest hlavy a bolest celého těla. Vyrážka se může rozšiřovat 
na celé tělo, mohou vznikat puchýře a může dojít k olupování kůže.  
Takovéto závažné kožní reakce se objevují častěji u osob thajského nebo čínského (národnost 
Han) původu. Pokud objevíte kožní vyrážku nebo výše uvedené příznaky, ihned přestaňte 
užívat alopurinol a obraťte se na lékaře. 
 
Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby. 
 
Pokud  se  u  Vás  po  použití  Apo-Allopurinolu  vyskytne  Stevens-Johnosonův  syndrom  nebo 
toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu Apo-Allopurinolem nikdy znovu zahájit. 
 
Pokud si nejste jistý/á, zda se Vás některá z výše uvedených věcí týká, poraďte se předtím, 
než začnete přípravek Apo-Allopurinol užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a Apo-Allopurinol 
Účinky přípravku Apo-Allopurinol a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v 
nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Bez porady s lékařem neužívejte 
současně s Apo-Allopurinolem žádný volně prodejný lék. Jestliže Vám jiný lékař bude 
předepisovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte Apo-Allopurinol. 
Svého lékaře nebo lékárníka informujte, pokud užíváte některý z následujících léků: 
•  kyselina acetylosalicylová  

•  theofylin, používaný k léčbě problémů s dýcháním 

•  léky proti záchvatům křečí (epilepsii) 

•  antibiotika 

•  didanosin, používaný k léčbě HIV infekcí 
•  léky proti rakovině 

•  léky používané ke snížení imunitní odpovědi (imunosupresiva) 

•  léky na léčbu cukrovky 

•  léky na problémy se srdcem nebo na vysoký krevní tlak, jako jsou ‘ACE inhibitory’ nebo 

tablety na odvodnění (diuretika) 

•  léky používané na ředění krve (antikoagulancia), jako je warfarin 

 

3/6 

•  jakýkoli jiný lék na léčbu dny. 
 
Apo-Allopurinol s jídlem a pitím 
Tablety se nekoušou, užívají se po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny 
(alespoň 100 ml). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět nebo pokud 
kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Těhotné ženy by měly přípravek užívat jen tehdy, je-li to naprosto nezbytné. Přípravek by 
neměly užívat kojící ženy. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Apo-Allopurinol 

může

 nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci 

pohybů a rychlé rozhodování, jako jsou řízení motorových vozidel a obsluha strojů. Tyto 
činnosti byste měl(a) vykonávat pouze se souhlasem svého lékaře. 
 
3. 

Jak se přípravek Apo-Allopurinol užívá  

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dospělí a dospívající od 15 let 
Doporučená úvodní dávka je 100 mg jedenkrát denně (1 tableta Apo-Allopurinol). Pokud je 
třeba, denní dávka může být postupně zvyšována – za kontroly hladiny kyseliny močové 
v séru jedenkrát za 1-3 týdny – o 100 mg až do dosažení požadovaného účinku. Celková 
denní dávka by měla být podána v 1-3 dílčích dávkách. Denní dávky do 300 mg mohou být 
podány v jedné dávce po jídle. Vyšší dávky by měly být rozděleny do dílčích dávek 
nepřesahujících 300 mg. 
 
Léčba dny 
U lehčích stavů  se obvykle užívá 200-300 mg (2-3 tablety Apo-Allopurinol) denně, u těžších 
stavů 400-600 mg (4-6 tablet Apo-Allopurinol) denně, maximálně 800 mg denně, rozděleně do 
2-3 jednotlivých dávek. 
 
Léčba při nádorových onemocněních 
U nádorových onemocnění se obvykle užívá 600-800 mg denně,  po dobu 2 - 3 dnů před 
zahájením protinádorové léčby, poté následuje udržovací dávka určená na základě hladin 
kyseliny močové v séru. 
 
Děti  a dospívající od 6 do 15 let (pouze děti se zvýšenou hladinou kyseliny močové při 
nádorovém onemocnění nebo Lesh-Nyhanově syndromu) 
Obvyklá denní dávka alopurinolu je 10-20 mg/kg tělesné hmotnosti. 
Užívá se obvykle 3 krát denně 100 mg (1 tableta Apo-Allopurinol) nebo jednou denně 300 
mg (3 tablety Apo-Allopurinol). 
 
Jak se přípravek užívá 
Tabletu zapijte douškem vody. 
Užívejte s jídlem nebo těsně po jídle. 
 
Starší osoby (nad 65 let věku) 

 

4/6 

Váš lékař Vám předepíše nejnižší dávku přípravku Apo-Allopurinol tablety, které nejlépe 
zvládnou Vaše příznaky. 
 
Pokud máte závažné problémy s ledvinami 
Lékař Vám může doporučit, abyste užíval(a) méně než 100 mg jednou denněm, nebo Vám 
lékař může doporučit, abyste užíval(a) 100 mg v delších intervalech, než je 1 den. 
Pokud podstupujete dvakrát nebo třikrát týdně dialýzu, může Vám lékař předepsat dávku 300 
nebo 400 mg, kterou budete užívat ihned po dialýze. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Allopurinol, než jste měl(a) 
Pokud užijete více přípravku Apo-Allopurinol, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem 
nebo ihned jděte do nemocnice. Balení přípravku vezměte s sebou. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Apo-Allopurinol 
Jestliže zapomenete užít dávku, vezměte ji jakmile si vzpomenete. Pokud však již téměř nastal 
čas na další dávku, zapomenutou dávku vynechte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Apo-Allopurinol 
Bez porady se svým lékařem přípravek Apo-Allopurinol nepřestávejte užívat. 
Máte-li jakékoli další otázky

 týkající se užívání tohoto přípravku

zeptejte

 se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
U tohoto léku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: 
 
Alergické reakce (postihují méně než 1 z 10 000 lidí) 
Pokud se u Vás vyskytne alergická reakce, ihned přestaňte přípravek Apo-Allopurinol užívat 
a navštivte lékaře. Projevy mohou zahrnovat: 
• kožní vyrážku, šupinatění kůže, boláky na rtech a v ústech 
• velmi vzácně mohou projevy zahrnovat náhlé sípání, chvění nebo tíseň na hrudi a kolaps. 
Tablety dále neužívejte, ledaže by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař. 
 
Pokud se u Vás objeví jakýkoli z níže uvedených příznaků, ihned přestaňte užívat 
alopurinol a kontaktujte lékaře: 
 

Vzácné (postihující méně než 1 osobu z 1000): 

•  horečka a zimnice, bolest hlavy, bolesti svalů (příznaky podobné chřipce), celková 

nevolnost 

•  jakékoli změny na kůži a sliznicích, např. vředy v ústech, hrdle, nosu, na genitáliích a také 

zánět spojivek (červené a oteklé oči), puchýře na kůži a olupování kůže 

• 

závažné reakce z přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážku, bolest kloubů a 
odchylky v krevním obraze a jaterních testech (může se jednat o příznaky multiorgánové 
poruchy z přecitlivělosti)   

 

•  bolestivý otok ve slabinách, podpaží nebo na krku 
•  zežloutnutí kůže a očí (žloutenka) 
•  problémy s játry nebo ledvinami 
•  pocit nevolnosti (nauzea) nebo zvracení, případně s krví 
•  krvácení ze rtů, očí, úst, nosu nebo pohlavních orgánů 

 

5/6 

 

Velmi vzácné (postihující méně než 1 osobu z 10.000): 

•  snadnější tvorba modřin, než je obvyklé nebo pokud se u Vás vyskytne bolest v krku nebo 

jiné příznaky infekce. Svého lékaře informujte co nejdříve. Občas může přípravek Apo-
Allopurinol tablety ovlivnit Váš krevní nebo lymfatický systém. Tyto účinky se obvykle 
vyskytují u lidí, kteří mají problémy s játry nebo ledvinami 

•  vysoká teplota 
•  krev v moči (hematurie) 
•  vysoké hladiny cholesterolu v krvi (hyperlipidémie) 
•  celkový pocit nepohody 
•  slabost, necitlivost, nerovnováha v nohou, pocit neschopnosti pohybovat svaly (paralýza) 

nebo ztráta vědomí 

•  bolesti hlavy, točení hlavy, malátnost nebo poruchy vidění 
•  bolesti na hrudi, vysoký krevní tlak nebo pomalý tep 
•  mužská neplodnost nebo porucha erekce 
•  zvětšení prsou, u mužů i žen 
•  změna obvyklého režimu stolice 
•  změny vnímání chutí 
•  oční zákal (katarakta) 
•  vypadávání vlasů nebo odbarvení vlasů 
•  záchvaty křečí 
•  deprese 
•  hromadění tekutin vedoucí k otokům (edém), zejména na kotnících 
•  pocit žízně, únavy a ubývání na váze, může jít o příznaky cukrovky. Váš lékař může chtít 

měřit hladinu cukru v krvi, aby zjistil výskyt cukrovky. 

•  byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a 

toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2). 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 

na adresu: 

Státní ústav 

pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o 

bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Apo-Allopurinol uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Uchovávejte při teplotě do 25C.

 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

6/6 

 
Co Apo-Allopurinol obsahuje 
   Léčivou látkou je allopurinol (

allopurinolum)

, jedna tableta obsahuje 100 mg allopurinolu. 

 

Pomocnými látkami jsou

 sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodný oxid 

křemičitý. 

 
Jak Apo-Allopurinol vypadá a co obsahuje toto balení 
Apo-Allopurinol  jsou  bílé  kulaté  bikonvexní  tablety,  z  jedné  strany  vyryto  "APO",  z  druhé 
strany "ALL" nad a "100" pod půlicí rýhou.  
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 
Tablety jsou k dispozici v lahvičkách po 

50 a 100 tabletách. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 

Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 

Výrobce 

Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 10. 2017. 

 

Recenze

Recenze produktu APO-ALLOPURINOL 100X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-ALLOPURINOL 100X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám