Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 97683
Kód EAN: 8594158130464
Kód SÚKL: 107869
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Apo-Allopurinol se užívá při léčbě primární i sekundární dny a při léčbě zvýšené tvorby kyseliny močové, a to zejména u nemocných se sklonem ke tvorbě ledvinových kaménků a u nemocných s poruchami funkce ledvin. Užívá se i při zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi u nemocných trpících zhoubnými nádory. Používá se též při léčbě a předcházení akutního zánětlivého onemocnění ledvin z důvodu zvýšení koncentrace solí kyseliny močové u pacientů s nádorovým onemocněním, léčených ozařováním nebo protinádorovými léky.

Příbalový leták

1/5
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls219426/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-ALLOPURINOL
tablety
(allopurinolum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Apo-Allopurinol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Allopurinol užívat
3. Jak se Apo-Allopurinol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Apo-Allopurinol uchovávat
6. Další informace


1. CO JE APO-ALLOPURINOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Apo-Allopurinol tablety obsahuje léčivo nazývané alopurinol. To funguje tak, že
snižuje rychlost jistých chemických reakcí ve Vašem těle. Snižuje koncentraci kyseliny
močové v krvi a v moči a tím usnadňuje vyplavení solí kyseliny močové z tkání.
Přípravek Apo-Allopurinol se používá:
k prevenci dny. Dna je choroba, při které vaše tělo vytváří příliš mnoho látky nazývané
kyselina močová. Kyselina močová se hromadí ve Vašich kloubech a šlachách ve formě
krystalů. Tyto krystaly způsobují zánětlivou reakci. Zánět způsobuje, že kůže kolem
postižených kloubů je oteklá, napjatá a bolavá i při lehkém dotyku. Rovněž Vás může silně
bolet i pohyb v kloubu.
k prevenci jiných stavů, kdy dochází k hromadění kyseliny močové v těle. Tyto stavy
zahrnují ledvinové kameny a jisté typy problémů s ledvinami a léčbu rakoviny.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-
ALLOPURINOL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Apo-Allopurinol
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na alopurinol nebo na kteroukoli další složku
přípravku Apo-Allopurinol (viz bod 6).
Pokud se Vás výše uvedené týká, přípravek Apo-Allopurinol neužívejte.
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se předtím, než začnete přírpavek Apo-Allopurinol užívat, se
svým lékařem.
2/5

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Allopurinol je zapotřebí
Předtím, než začnete užívat tento lék, zkontrolujte se svým lékařem nebo lékárníkem, zda:
nemáte problémy s játry nebo ledvinami. Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku nebo
Vás může požádat, abyste ji užívali méně často, než každý den. Rovněž Vás bude pečlivěji
sledovat.
nemáte problémy se srdcem nebo vysoký krevní tlak
právě nemáte dnavý záchvat

V souvislosti s užíváním alopurinolu byly hlášeny závažné kožní vyrážky (syndrom
přecitlivělosti, Steven-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza). Často se spolu
s vyrážkou mohou objevit vředy v ústech, hrdle, nosu, na genitáliích a také zánět spojivek
(červené a oteklé oči). Takovýmto závažným kožním vyrážkám často předchází příznaky
podobné chřipce, jako je horečka, bolest hlavy a bolest celého těla. Vyrážka se může
rozšiřovat na celé tělo, mohou vznikat puchýře a může dojít k olupování kůže.
Takovéto závažné kožní reakce se objevují častěji u osob thajského nebo čínského (národnost
Han) původu. Pokud objevíte kožní vyrážku nebo výše uvedené příznaky, ihned přestaňte
užívat alopurinol a obraťte se na lékaře.

Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.

Pokud se u Vás po použití Apo-Allopurinolu vyskytne Stevens-Johnosonův syndrom nebo
toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu Apo-Allopurinolem nikdy znovu zahájit.


Pokud si nejste jistý/á, zda se Vás některá z výše uvedených věcí týká, poraďte se předtím,
než začnete přípravek Apo-Allopurinol užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Apo-Allopurinol a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte
nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Bez porady s lékařem neužívejte
současně s Apo-Allopurinolem žádný volně prodejný lék. Jestliže Vám jiný lékař bude
předepisovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte Apo-Allopurinol.
Svého lékaře nebo lékárníka informujte, pokud užíváte některý z následujících léků:
kyselina acetylosalicylová (aspirin)
theofylin, používaný k léčbě problémů s dýcháním
léky proti záchvatům křečí (epilepsii)
antibiotika
didanosin, používaný k léčbě HIV infekcí
léky proti rakovině
léky používané ke snížení imunitní odpovědi (imunosupresiva)
léky na léčbu cukrovky
léky na problémy se srdcem nebo na vysoký krevní tlak, jako jsou ACE inhibitory nebo
tablety na odvodnění (diuretika)
léky používané na ředění krve (antikoagulancia), jako je warfarin
jakýkoli jiný lék na léčbu dny.

Užívání přípravku Apo-Allopurinol s jídlem a pitím
Tablety se nekoušou, užívají se po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny
(alespoň 100 ml).

3/5
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Předtím,
než začnete užívat tento lék, informujte svého lékaře, pokud jste těhotná, pokud jste mohla
otěhotnět nebo pokud kojíte. Těhotné ženy by měly přípravek užívat jen tehdy, je-li to
naprosto nezbytné. Přípravek by neměly užívat kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Apo-Allopurinol může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci
pohybů a rychlé rozhodování, jako jsou řízení motorových vozidel a obsluha strojů. Tyto
činnosti byste měl(a) vykonávat pouze se souhlasem svého lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK APO-ALLOPURINOL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Apo-Allopurinol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jak se přípravek užívá
Tabletu zapijte douškem vody.
Užívejte s jídlem nebo těsně po jídle.
Použití u dětí a mladistvých (do 15 let věku)
Přípravek se nesmí podávat dětem a mladistvým s výjimkou dětí a mladistvých se zvýšenou
hladinou kyseliny močové v krvi při nádorovém onemocnění a Lesh-Nyhanově syndromu (od
6 let věku).
Obvyklá dávka se pohybuje od 100 do 300 mg každý den.
Dětem se podává obvykle 10-20 mg alopurinolu/kg/den.
Dospělí (starší 18 let)
Obvyklá dávka se pohybuje od 100 do 800 mg každý den.
Obvykle budete zahajovat léčbu dávkou 100 až 300 mg každý den.

Starší osoby (nad 65 let věku)
Váš lékař Vám předepíše nejnižší dávku přípravku Apo-Allopurinol tablety, které nejlépe
zvládnou Vaše příznaky.

Pokud máte těžké problémy s ledvinami
Můžete být požádán/a, abyste užíval/a méně než 100 mg jednou denně
nebo můžete být požádán/a, abyste užíval/a 100 mg v delších intervalech, než je 1 den.
Pokud podstupujete dvakrát nebo třikrát týdně dialýzu, může Vám lékař předepsat dávku 300
nebo 400 mg, která se bude užívat ihned po dialýze.

Jestliže jste užitl více přípravku Apo-Allopurinol, než jste měl(a)
Pokud užijete více přípravku Apo-Allopurinol, než jste měl/a, poraďte se se svým lékařem
nebo ihned jděte do nemocnice. Balení přípravku vezměte s sebou.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Apo-Allopurinol
Jestliže zapomenete užít dávku, vezměte ji jakmile si vzpomenete. Pokud však již téměř
nastal čas na další dávku, zapomenutou dávku vynechte.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Apo-Allopurinol
Bez porady se svým lékařem přípravek Apo-Allopurinol nepřestávejte užívat.
Pokud máte k tomuto přípravku jakékoli další otázky, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

4/5
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Apo-Allopurinol nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
U tohoto léku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Alergické reakce (postihují méně než 1 z 10 000 lidí)
Pokud se u Vás vyskytne alergická reakce, ihned přestaňte přípravek Apo-Allopurinol užívat
a navštivte lékaře. Projevy mohou zahrnovat:
kožní vyrážka, šupinatění kůže, boláky na rtech a v ústech
velmi vzácně mohou projevy zahrnovat náhlé sípání, chvění nebo tíseň na hrudi a kolaps.
Tablety dále neužívejte, ledaže by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař.

Pokud se u Vás objeví jakýkoli z níže uvedených příznaků, ihned přestaňte užívat
alopurinol a kontaktujte lékaře:

Vzácné (postihující méně než 1 osobu z 1000):
horečka a zimnice, bolest hlavy, bolesti svalů (příznaky podobné chřipce), celková
nevolnost
jakékoli změny na kůži a sliznicích, např. vředy v ústech, hrdle, nosu, na genitáliích a také
zánět spojivek (červené a oteklé oči), puchýře na kůži a olupování kůže
závažné reakce z přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážku, bolest kloubů a odchylky
v krevním obraze a jaterních testech (může se jednat o příznaky multiorgánové poruchy
z přecitlivělosti)

bolestivý otok ve slabinách, podpaží nebo na krku
zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
problémy s játry nebo ledvinami
pocit nevolnosti (nauzea) nebo zvracení, případně s krví
krvácení ze rtů, očí, úst, nosu nebo pohlavních orgánů

Velmi vzácné (postihující méně než 1 osobu z 10.000):
snadnější tvorba modřin, než je obvyklé nebo pokud se u Vás vyskytne bolest v krku nebo
jiné příznaky infekce. Svého lékaře informujte co nejdříve. Občas může přípravek Apo-
Allopurinol tablety ovlivnit Váš krevní nebo lymfatický systém. Tyto účinky se obvykle
vyskytují u lidí s problémy s játry nebo ledvinami
vysoká teplota
krev v moči (hematurie)
vysoké hladiny cholesterolu v krvi (hyperlipidémie)
celkový pocit nepohody
slabost, necitlivost, nerovnováha v nohou, pocit neschopnosti pohybovat svaly (paralýza)
nebo ztráta vědomí
bolesti hlavy, točení hlavy, malátnost nebo poruchy vidění
bolesti na hrudi, vysoký krevní tlak nebo pomalý tep
mužská neplodnost nebo erektilní dysfunkce
zvětšení prsou, u mužů i žen
změna obvyklého režimu stolice
změny vnímání chutí
oční zákal (katarakta)
vypadávání vlasů nebo odbarvení vlasů
záchvaty křečí
deprese
hromadění tekutin vedoucí k otokům (edém), zejména na kotnících
5/5
pocit žízně, únavy a ubývání na váze, může jít o příznaky cukrovky. Váš lékař může chtít
měřit hladinu cukru v krvi, aby zjistil výskyt cukrovky.
byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická
epidermální nekrolýza) (viz bod 2).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK APO-ALLOPURINOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Apo-Allopurinol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co APO-ALLOPURINOL obsahuje

Léčivou látkou je allopurinol (allopurinolum), jedna tableta obsahuje 100 mg allopurinolu
Pomocnými látkami jsou sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodný oxid
křemičitý.

Jak APO-ALLOPURINOL vypadá a co obsahuje toto balení
Apo-Allopurinol jsou bílé kulaté bikonvexní tablety, z jedné strany vyryto "APO", z druhé
strany "ALL" nad a "100" pod půlicí rýhou.
Tablety jsou k dispozci v lahvičkách po 50 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.
Výrobce
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
13.3.2013

Recenze

Recenze produktu APO-ALLOPURINOL 100X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-ALLOPURINOL 100X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze