Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

APO-ACEBUTOL 30X400MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96787

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 96787
Kód EAN: 8594158130921
Kód SÚKL: 125522
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Přípravek se užívá u dospělých k léčení hypertenze (vysokého krevního tlaku), některých poruch srdečního rytmu, profylaxi (předcházení) záchvatů námahové anginy pectoris a k dlouhodobé léčbě po srdečním infarktu.

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls163075/2014

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

APO-ACEBUTOL 

Potahované tablety 

acebutololum 

 
 

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Apo-Acebutol a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Acebutol užívat 
3.  Jak se Apo-Acebutol užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak  Apo-Acebutol uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
1.  Co je Apo-Acebutol a k čemu se používá 

 

Apo-Acebutol (acebutolol) je beta 1 selektivní blokátor. Umožňuje účinnou léčbu vysokého krevního 
tlaku a poruch srdečního rytmu prostřednictvím různých mechanizmů. Zmenšením spotřeby kyslíku 
poskytuje účinnou ochranu srdce při jeho nedostatečném prokrvení. 
 
Přípravek se užívá u dospělých k léčení hypertenze (vysokého krevního tlaku), některých poruch 
srdečního rytmu, profylaxi (předcházení) záchvatů námahové anginy pectoris a k dlouhodobé léčbě po 
srdečním infarktu. 
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Acebutol užívat 

 

Neužívejte Apo-Acebutol: 

jestliže jste alergický(á) na acebutolol nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

jestliže jste alergický(á) na beta-blokátory, 

při kardiogenním šoku, 

při neléčeném feochromocytomu (nádor dřeně nadledvin), 

jestliže trpíte nízkým krevním tlakem, 

při neléčeném srdečním selhání, 

při síňokomorové blokádě II. a III. stupně (porucha srdečního rytmu) bez zajištění 
kardiostimulací, 

při výrazném zpomalení tepu (méně než 45-50 pulzů/minutu), 

při závažných onemocněních obvodových tepen (těžké formy ischemické choroby dolních 
končetin, Raynaudův syndrom), 

jestliže trpíte těžkým průduškovým astmatem či těžkou chronickou obstrukční chorobou plicní, 

při závažném selhání ledvin, 

 

2/5 

při metabolické acidóze, 

při závažných poruchách periferního oběhu, 

jestliže kojíte, 

současně s floctafeninem (užívá se pro léčbu bolesti), 

současně se sultopridem (užívá se k léčení některých duševních chorob). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Apo-Acebutol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
-  v případě bronchospastického onemocnění nebo průduškového astmatu (perorální podávání 

acebutololu je považováno za bezpečné dokonce i u pacientů s astmatem. Jen zřídka se během 
léčby vyskytl akutní záchvat). 

-  v případě, že máte krevní tlak 100/60 mm Hg nebo nižší, 
-  jestliže trpíte arteriální obstrukcí, 
-  v případě selhání ledvin, kdy má být dávka upravena a sledována srdeční frekvence. Pokud dojde 

k významnému snížení srdeční frekvence, dávka má být snížena. 

-  v případě operace či vyšetření prováděného v celkové anestézii nebo rentgenového vyšetření 

s použitím kontrastní látky upozorněte příslušného lékaře, že užíváte tento přípravek a informujte 
se, zda jeho užívání nemáte před operací nebo vyšetřením přerušit, 

-  v případě psoriázy (lupénky) by měly být beta-blokátory podávány jen po pečlivém zvážení. 
-  když trpíte Prinzmetalovou anginou pectoris 
-  jestliže jste diabetici 
-  jestliže máte tyreotoxikózu (onemocněním z nadměrného množství hormonů štítné žlázy v krvi) 
-  jestliže máte myasthenia gravis (onemocněním projevujícím se výraznou svalovou slabostí) 
-  když trpíte depresí. 

 

Pro aktivně sportující: 
Pokud je přípravek užíván tam, kde není z léčeného hlediska potřebný, znamená doping a může udávat 
pozitivní antidopingový test. 
 
Další léčivé přípravky a Apo-Acebutol 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v  v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Jestliže užíváte některé z níže jmenovaných léčiv, jejichž účinky se mohou navzájem ovlivňovat 
s přípravkem Apo-Acebutol, ujistěte se, že je o tom Váš lékař či lékárník informován, než začnete 
užívat přípravek Apo-Acebutol: 
-  Antihypertenziva: acebutolol nesmí být podáván s verapamilem, velké opatrnosti je třeba při 

současném podávání jiných blokátorů kalciového kanálu, zejména diltiazemu. 

-  Klonidin 
-  Antiarytmika (léčiva používaná při poruchách srdečního rytmu), např. amiodaron 
-  Inzulin nebo perorální antidiabetika 
-  Nesteroidní protizánětlivé přípravky a kortikosteroidy (léčiva užívaná k léčbě zánětlivých stavů) 
-  Morfin 
-  Meflochin (antimalarikum) 
-  Bronchodilatancia (léčiva užívaná k rozšíření zúženého průsvitu průdušek) 
-  Digoxin (k léčbě chronické srdeční nedostatečnosti) 
-  Baclofen (léčivé snižující napětí kosterních svalů) 
-  Tricyklická antidepresiva, inhibitory monoaminooxidázy, neuroleptika (přípravky užívané k léčení 

některých duševních chorob), barbituráty 

-  Vyšetření 17-ketosteroidů a derivátů methoxykatecholaminů v moči může u pacientů léčených 

přípravkem Apo-Acebutol vykazovat falešně vysoké hodnoty. 

 
Přípravek Apo-Acebutol s jídlem, pitím a alkoholem 
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody, nejlépe před jídlem. 
 

 

3/5 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Pro užívání přípravku v těhotenství musí být zvlášť závažné důvody. 
 
Přípravek není určen k užívání v období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
 
Vliv přípravku na pozornost nebyl pozorován, avšak vzhledem k některým možným nežádoucím 
účinkům (bolest hlavy, závratě) je třeba opatrnosti. 
 
 
3.  Jak se Apo-Acebutol užívá 

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Při  léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  při  léčbě  poruch  srdečního  rytmu  a  při  předcházení  záchvatů 
námahové  anginy  pectoris  se  na  počátku  léčby  obvykle  užívá  1  tableta  Apo-Acebutol  1krát  denně, 
nebo dle instrukcí lékaře i rozděleně ve dvou dílčích dávkách. Lékař podle potřeby může dávkování 
zvýšit a doporučit užívání 1 tablety Apo-Acebutol i 3krát denně. 
Při dlouhodobé léčbě po srdečním infarktu se obvykle užívání 1 tableta Apo-Acebutol 1krát denně. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Acebutol než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Apo-Acebutol 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestala(a) užívat přípravek Apo-Acebutol 
Jako  pro  ostatní  betablokátory  i  pro  Apo-Acebutol  platí,  že  je  třeba  se  vyvarovat  náhlého  vysazení 
přípravku a dávka musí být snižována postupně. Proto bez souhlasu lékaře nesmíte měnit dávkování 
přípravku, ani léčbu náhle přerušit. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Nejčastěji hlášené klinické nežádoucí účinky jsou únava a poruchy trávicího traktu. 
 
Hodnocení frekvence výskytu je následující:  
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 osob 
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 osob 
Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit. 
V případech, kdy frekvence nežádoucích účinků nebyla hlášena, byla použita kategorie „není známo“ 
(nežádoucí účinky označené ). 
 

 

4/5 

Velmi časté  
 

Antinukleární protilátky (průkaz těchto autoprotilátek krevními testy)

 

 

Únava

 

 

Poruchy trávicího traktu

 

 

Časté  
 

Deprese, noční můry

 

 

Závratě, bolesti hlavy

 

 

Poruchy vidění

 

 

Dušnost

 

 

Nevolnost, průjem

 

 

Vyrážka

 

 

Méně časté  
 

Lupus like syndrom (onemocnění připomínající svými příznaky systémové onemocnění vyvolané 
zejména léky, po jejich vysazení obvykle ustupuje)

 

 
Není známo  
 

Psychózy (těžké dušení onemocnění), halucinace, zmatenost, ztráta libida, poruchy spánku

 

 

Pocit mravenčení, poruchy centrálního nervového systému

 

 

Pocit suchosti oka

 

 

Srdeční selhání, atrioventrikulární blok prvního stupně, zhoršení již existujícího 
atrioventrikulárního bloku, zpomalení srdeční frekvence

 

 

Intermitentní klaudikace (občasné bolesti dolních končetin provázené omezením chůze), 
Raynaudův syndrom (poruchy periferního prokrvení), periferní promodrání kůže a chladné 
končetiny, nízký krevní tlak

 

 

Zápal plic, plicní infiltrát, bronchospasmus (zúžení průdušek)

 

 

Zvracení

 

 

Syndrom z vysazení

 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro 
kontrolu  léči,.  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 
 
5.  Jak přípravek Apo-Acebutol uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C. 

 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „

Použitelné  do:“

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co Apo-Acebutol obsahuje 

 

5/5 

Léčivou látkou je acebutololi hydrochloridum v množství odpovídajícím  400 mg acebutololum  v 
1 potahované tabletě. 

Pomocnými  látkami  jsou:  dextrát,  magnesium-stearát,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý, 
hypromelosa 2910, makrogol 3350, oxid titaničitý, karnaubský vosk. 

 
Jak Apo-Acebutol vypadá a co obsahuje toto balení 
Apo-Acebutol: bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety na jedné straně s částečnou půlicí  rýhou a 
vyraženým označením „APO“ a „400“, druhá strana je prázdná. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
                         
Balení obsahuje 30 nebo 100 tablet.  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko. 
 
Výrobce: 
IDA Industrial Estate,  
LOUGHREA, Co. Galway, IRSKO. 

Apotex Nederland B.V.,  
Leiden,  
Nizozemsko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
26.11.2014 

Recenze

Recenze produktu APO-ACEBUTOL 30X400MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-ACEBUTOL 30X400MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám