Ty nejlepší dárky pro zdraví a krásu a spoustu odměn za vánoční nákupy.

Oblíbené položky
Vybrat odměnu

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

ANDROCUR 100 50X100MG Tablety

Kód výrobku: 19527

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ANDROCUR 100 50X100MG Tablety

Androcur 100 se používá k antiandrogenní léčbě karcinomu prostaty, není-li možná operativní léčba (inoperabilní karcinom).
1/7
Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls174521/2011
Příbalová informace informace pro uživatele
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se jakýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Androcur 100 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Androcur 100 užívat.
3. Jak se Androcur 100 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Androcur 100 uchovávat
6. Další informace
Jméno Vašeho léku je
ANDROCUR 100
100mg, tablety
Léčivou látkou je cyproteron acetát.
1. CO JE ANDROCUR 100 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Androcur 100 je hormonální přípravek s antiandrogenním účinkem. Potlačuje účinek
mužských pohlavních hormonů (androgenů). Léčivou látkou je cyproteron acetát.
Androgeny podporují růst karcinomu (rakoviny) prostaty. Androcur 100 tento účinek tlumí.
Androcur 100 se používá
- k antiandrogenní léčbě karcinomu prostaty, není-li možná operativní léčba (inoperabilní
karcinom).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ANDROCUR 100 UŽÍVAT
Neužívejte Androcur 100
Neužívejte Androcur 100, jestliže máte některé onemocnění uvedené níže. V případě, že ano,
informujte o tom svého lékaře před začátkem užívání Androcuru 100.
2/7
jestliže máte jaterní onemocnění
jestliže trpíte vrozenou poruchou funkce jater projevující se poruchou vylučování
bilirubinu vznikajícího z barviva červených krvinek (Dubin-Johnsonův syndrom,
Rotorův syndrom)
jestliže máte nezhoubné nebo zhoubné nádory jater současné nebo zjištěné v minulosti
(pouze pokud se nejedná o metastázy karcinomu prostaty)
jestliže máte kachektizující onemocnění (způsobující celkovou sešlost a ztrátu síly;
s výjimkou inoperabilního karcinomu prostaty)
jestliže trpíte těžkou chronickou depresí
jestliže máte onemocnění postihující krevní oběh, zvláště stavy související
s trombózou (tvorbou krevní sraženiny) v krevních cévách (tromboembolický proces)
jestliže jste přecitlivělý (alergický) na cyproteron acetát nebo na některou jinou složku
Androcuru 100
jestliže máte nebo jste někdy měl nezhoubný nádor mozku (meningiom)
Zvláštní opatrnosti při použití Androcuru 100 je zapotřebí:
Užití přípravku Androcur 100 není doporučeno u chlapců a dospívajících mladších než 18 let,
protože účinnost a bezpečnost přípravku nebyla v těchto věkových skupinách hodnocena.
Pokud máte cukrovku (diabetes), musíte upozornit lékaře, protože vám může být upravena
vaše antidiabetická léčba. Toto onemocnění vyžaduje pečlivý dohled během léčby
Androcurem 100 (viz také část Neužívejte Androcur 100).
Během léčby Androcurem 100 byla hlášena chudokrevnost (anémie). Proto vám bude lékař
během léčby kontrolovat počet červených krvinek.
Údaje ze studií se zvířaty naznačují, že vysoké dávky Androcuru mohou snižovat funkci
nadledvinek (žlázy produkující hormon, které jsou uloženy v blízkosti ledvin). Proto může
lékař během léčby provést některá vyšetření ke kontrole tohoto účinku.
Ve spojitosti s dlouhodobým užíváním (roky) cyproteron acetátu v dávce 25 mg/den a více
byl hlášen výskyt nezhoubných nádorů mozku (jednotlivých a mnohočetných meningiomů).
Pokud vám byl zjištěn meningiom, váš lékař léčbu Androcurem 100 ukončí (viz část
Neužívejte Androcur 100).
U pacientů užívajících Androcur 100 byl popsán výskyt krevních sraženin
(tromboembolických příhod), i když příčinný vztah s užitím přípravku nebyl určen. Pacienti s
výskytem krevních sraženin v anamnéze nebo pacienti s nádorem v pokročilém stadiu mají
zvýšené riziko výskytu krevních sraženin.
Informujte lékaře, jestliže jste již dříve prodělali onemocnění související s tvorbou krevních
sraženin v tepnách nebo žílách, jako např. hluboká žilní trombóza, krevní sraženina v plicích
(pulmonální embolie), srdeční záchvat (infarkt myokardu) nebo mrtvice (cerebrovaskulární
příhoda).
3/7
Informujte lékaře, jestli se u vás někdy vyskytlo některé z následujících onemocnění, protože
lékař musí zvážit všechny okolnosti, než se rozhodne vám Androcur 100 předepsat:
- poruchy krevního oběhu (zvláště výskyt krevních sraženin)
- srpkovitá anémie
- těžká cukrovka (diabetes) se změnami na cévách
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zvláště informujte lékaře, jestliže užíváte statiny (léky snižující krevní tuky), protože vysoké
dávky Androcuru 100 mohou zhoršit nežádoucí účinky na svalovou tkáň (myopatie nebo
rabdomyolýza), které se mohou objevit během léčby statiny.
Dále informujte lékaře, jestliže užíváte léky ovlivňující játra např.
- ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol (k léčbě mykotických infekcí)
- ritonavir (k léčbě virových infekcí)
- rifampicin (k léčbě tuberkulózy)
- fenytoin (k léčbě epilepsie)
- přípravky obsahujících třezalku tečkovanou
Vysoké dávky Androcuru 100 (100 mg 3x denně) mohou blokovat určité jaterní enzymy, což
může ovlivnit účinek jiných léků.
Těhotenství a kojení
Léčba přípravkem Androcur 100 v daných indikacích není určena pro ženy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Androcur 100 může vést k únavě a ke snížení energie a může negativně ovlivnit vaši
schopnost koncentrace.
Důležité informace o některých složkách přípravku Androcur 100
Přípravek Androcur 100 obsahuje 184,3 mg laktosy v jedné tabletě. Pokud vám váš lékař řekl,
že nesnášíte některé cukry, poraďte se před použitím přípravku Androcur 100 s lékařem.
3. JAK SE ANDROCUR 100 UŽÍVÁ
Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se tekutinou. Nepřekračujte maximální denní dávku 300
mg.
Máte-li pocit, že účinek Androcuru 100 je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Denní dávka je 1 tableta dvakrát až třikrát denně (= 200300 mg denně).
Po zlepšení zdravotního stavu nesmíte měnit nebo přerušovat léčbu.
- Snížení počátečního vzestupu hladiny mužských pohlavních hormonů při léčbě agonisty
gonadotropin uvolňujícího hormonu (Gn-RH agonisty):
4/7
1. V úvodu je denní dávka 1 tableta Androcuru 100 dvakrát denně (= 200 mg denně) samotná
po dobu 5 - 7 dnů.
2. Dále následuje 1 tableta Androcuru 100 dvakrát denně (= 200 mg denně) po dobu 3 - 4
týdnů spolu s Gn-RH agonisty v dávce doporučené držitelem registračního rozhodnutí (viz
informace k Gn-RH agonistům).
- Léčba návalů horka u pacientů léčených Gn-RH analogy nebo u pacientů po orchiektomii
(odstranění varlat):
1. Denní dávka je až 1 tablety Androcuru 100 denně (50 150 mg denně)
2. V případě potřeby může být dávka zvýšena až na 1 tabletu třikrát denně (= 300 mg denně).
Starší pacienti (65 let a více)
Podle dostupných údajů není třeba u starších pacientů upravovat dávky.
Pacienti s poruchou funkce jater
Pokud máte poruchu funkce jater, neužívejte Androcur 100 (viz část Neužívejte Androcur
100).
Pacienti s poruchou funkce ledvin
Podle dostupných údajů není třeba upravovat dávky u pacientů s poruchou funkce ledvin.
Jestliže jste užil více Androcuru 100, než jste měl
Nejsou zprávy o výskytu škodlivého účinku při požití více tablet.
Jestliže jste zapomněl užít Androcur 100
Zapomenuté tablety zpětně neužívejte. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil
vynechanou tabletu. Pokračujte v pravidelném užívání tablet v obvyklou dobu.
Jestliže jste přestal užívat Androcur 100
Původní onemocnění, pro které vám byl Androcur 100 předepsán, se může zhoršit.
Nepřestávejte Androcur 100 užívat, dokud vám lékař neřekne. Jestliže chcete užívání
přípravku ukončit, poraďte se o tom předem se svým lékařem.
Pokud máte další otázky týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Androcur 100 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si povšimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Neprodleně informujte lékaře, jestliže zpozorujete některý z následujících příznaků:
5/7
- Obecný pocit nedobrého zdraví, horečka, nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, svědění
celého těla, žluté zabarvení kůže a očí, světle zbarvená stolice, tmavě zbarvená moč. Tyto
příznaky mohou být známky jaterní toxicity, včetně zánětu jater (hepatitida) nebo jaterního
selhávání.
U pacientů léčených Androcurem 100 byly pozorovány poruchy jaterní funkce, některé
z nich závažné (žloutenka, hepatitida a jaterní selhání.). Při dávkách 100 mg a více byly také
popsány fatální (smrtelné) případy. Nejvíce hlášených smrtelných případů bylo u mužů s
pokročilou rakovinou prostaty. Poruchy jaterních funkcí jsou závislé na dávce a obvykle se
rozvinou až po několika měsících od začátku léčby. Proto vám bude lékař kontrolovat jaterní
funkce před léčbou a dále v průběhu léčby, zvláště vyskytnou-li se příznaky naznačující
možnost jaterní toxicity. Pokud se jaterní toxicita potvrdí, lékař přeruší léčbu Androcurem
100, pokud se neprokáže, že jaterní toxicita může být vysvětlena jinou příčinou (např.
druhotnými nádory). V tomto případě může léčba Androcurem 100 pokračovat, pokud zřejmý
prospěch léčby převáží její riziko.

- Neobvyklé bolesti v nadbřišku, které během krátké doby samy nezmizí. Tyto příznaky
mohou být známky nezhoubných nebo zhoubných jaterních tumorů, které mohou vést k život
ohrožujícímu vnitřnímu krvácení (nitrobřišní krvácení).
- Otok lýtka nebo nohy, bolest na hrudníku, potíže s dýcháním nebo náhle vzniklá slabost.
Tyto příznaky mohou být známky tvorby krevních sraženin (tromboembolické příhody).
Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitými frekvencemi, které jsou definovány
takto:
- velmi časté: vyskytují se nejméně u 1 pacienta z 10 pacientů
- časté: vyskytují se nejméně u 1 ze 100 pacientů, ale méně než u 1 z 10 pacientů
- méně časté: vyskytují se nejméně u 1 z 1000 pacientů, ale méně než u 1 ze 100 pacientů
- vzácné: vyskytují se nejméně u 1 z 10 000 pacientů, ale méně než u 1 z 1000 pacientů
- velmi vzácné: vyskytují se méně než u 1 z 10 000 pacientů
- neznámé: frekvenci nelze z dostupných údajů určit
Velmi časté nežádoucí účinky
- zvratné potlačení tvorby spermií (spermatogeneze)
- snížení pohlavní touhy (snížené libido)
- neschopnost dosáhnout erekce nebo její udržení (erektilní dysfunkce)
Časté nežádoucí účinky
- jaterní toxicita, včetně žloutenky, zánětu jater (hepatitida), jaterního selhání
- zvýšení tělesné hmotnosti
- snížení tělesné hmotnosti
- depresivní nálada
- přechodný neklid
- zvětšení prsní žlázy (gynekomastie)
- únava
- návaly horka
- pocení
- dechová tíseň
6/7
Méně časté nežádoucí účinky
- vyrážka
Vzácné nežádoucí účinky
- alergické reakce (hypersenzitivita)
Velmi vzácné nežádoucí účinky
- nezhoubné (benigní) a zhoubné (maligní) jaterní tumory
Nežádoucí účinky, pro které není frekvence výskytu známa
- vnitřní krvácení (nitrobřišní krvácení)
- tvorba krevních sraženin (tromboembolické příhody) (viz část Zvláštní opatrnosti při
použití Androcuru 100 je zapotřebí)
- nezhoubné nádory mozku (meningiomy) (viz část Neužívejte Androcur 100 a Zvláštní
opatrnosti při použití Androcuru 100 je zapotřebí)
- řídnutí kostí (osteoporóza)
- chudokrevnost (anémie)
Během léčby Androcurem 100 je snížen sexuální pud a potence a je potlačena funkce varlat.
Tyto změny se vrací k normálu po ukončení léčby Androcurem 100.
Androcur 100 omezuje postupně během několika týdnů tvorbu spermií (spermatogenezi) jako
výsledek svého antiandrogenního a antigonadotropního (protihormonálního) působení.
Spermatogeneze se obnovuje postupně během několika měsíců od ukončení léčby.
Androcur 100 může způsobit zvětšení prsní žlázy (gynekomastii, někdy spojenou s dotykovou
citlivostí bradavek) které obvykle ustupuje po ukončení léčby.
Stejně jako jiná antiandrogenní léčba, může dlouhodobé užívání Androcuru 100 vést
k osteoporóze.
Ve spojitosti s dlouhodobým užíváním Androcuru (několik let) v dávce 25 mg a více byl
hlášen výskyt nezhoubných mozkových nádorů (meningiomů) (viz část Neužívejte Androcur
100 a Zvláštní opatrnosti při použití Androcuru 100 je zapotřebí).
5. JAK ANDROCUR 100 UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Androcur 100 obsahuje
7/7
Léčivou látkou je cyproteron acetát.
1 tableta obsahuje Cyproteroni acetas 100 mg.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, Polyvidon 25, magnesium-
stearát.
Jak přípravek Androcur 100 vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou bílé až slabě nažloutlé, oválného tvaru, na jedné straně půlící rýha na obou
polovinách vyraženo LA, na druhé straně vyražen šestiúhelník. Tablety mohou být děleny
na 2 stejné poloviny.
Androcur 100 je dostupný v blistrech obsahujících 10 tablet.
Tablety jsou uloženy v blistru složeném z průhledné vrstvy vyrobené z polyvinylchloridu a
z hliníkové fólie.
Velikost balení: 50 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci:
Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo
Výrobce:
Delpharm Lille S.A.S, Lys-Lez-Lannoy, Francie
Datum revize textu:
19.9.2011

Informace o produktu

Výrobce: DELPHARM LILLE S.A.S., LYS LEZ LANNOY
Kód výrobku: 19527
Kód EAN: 4029668040469
Kód SÚKL: 59354
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: DELPHARM LILLE S.A.S., LYS LEZ LANNOY

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze ANDROCUR 100 50X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze ANDROCUR 100 50X100MG Tablety

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám