Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

ANASTROZOL-TEVA 1 MG 56X1MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102416

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 102416
Kód EAN:
Kód SÚKL: 106017
Přípravek Anastrozol - Teva se užívá k léčbě pokročilého nádoru prsu hormonálně citlivého u postmenopauzálních žen. Také se používá v časných stádiích hormonálně citlivého nádoru prsu po základní léčbě nebo 2-3leté léčbě tamoxifenem.

Příbalový leták

¨ 1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls239977/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Anastrozol Teva 1 mg
Potahované tablety
Anastrozolum
Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Anastrozol Teva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anastrozol Teva užívat
3. Jak se přípravek Anastrozol Teva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Anastrozol Teva uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK ANASTROZOL TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Anastrozol-Teva obsahuje léčivou látku anastrozol. Anastrozol-Teva patří do skupiny léků
nazývaných inhibitory (blokátory) aromatázy. Anastrozol-Teva se používá k léčbě rakoviny prsu u
žen po přechodu (menopauze).
Anastrozol-Teva působí tak, že snižuje množství hormonu estrogenu, který se vytváří ve Vašem těle.
Dosahuje se toho tak, že blokuje přirozeně se vyskytující látku (enzym) označovanou jako
"aromatáza".
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ANASTROZOL TEVA UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Anastrozol Teva
jestliže jste alergická (přecitlivělá) na anastrozol nebo na kteroukoli další složku přípravku
Anastrozol Teva (viz. bod 6: Další informace)
jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz. bod Těhotenství a kojení)
Neužívejte Anastrozol-Teva, pokud se některý z bodů výše týká také Vás. V případě nejistoty se
obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Anastrozol Teva je zapotřebí
Před zahájením léčby přípravkem Anastrozol-Teva se poraďte se svým lékařem:
jestliže stále přichází menstruace a nedostavila se ještě menopauza (přechod);
jestliže užíváte léky, které obsahují tamoxifen nebo léky s obsahem estrogenů (viz bod
"Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky");
¨ 2/5
jestliže jste měla sníženou pevnost kostí (osteoporóza);
jestliže jste měla problémy s játry nebo ledvinami.
Pokud se některé z omezení vztahuje také na Vás, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem ještě před
zahájením léčby přípravkem Anastrozol-Teva.
Pokud máte nastoupit do nemocnice, řekněte ošetřujícímu personálu, že užíváte Anastrozol-Teva.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu včetně rostlinných léčiv. Anastrozol-
Teva může ovlivnit účinek jiných léčiv a jiná léčiva mohou ovlivnit účinek přípravku Anastrozol-Teva.
Neužívejte Anastrozol-Teva, pokud již užíváte některý z dále uvedených léků:
Některé léčivé přípravky používané k léčbě rakoviny prsu (selektivní modulátory vazných míst
pro estrogeny), např. přípravky s obsahem tamoxifenu. Tyto léčivé přípravky mohou blokovat
účinek přípravku Anastrozol-Teva.
Léky s obsahem estrogenů používané např. při hormonální substituční léčbě (náhradě chybějících
vlastních hormonů).
Pokud takové léky užíváte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte následující léky:
Léky známé jako analogy "LHRH". Tyto léky obsahují gonadorelin, buserelin, goserelin,
leuprorelin a triptorelin. Tyto léky se používají k léčbě rakoviny prsu, některých ženských
(gynekologických) problémů a problémů s plodností.
Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek Anastrozol Teva, pokud jste těhotná nebo kojíte. Přestaňte užívat
Anastrozol - Teva pokud otěhotníte a informujte svého lékaře.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Anastrozol-Teva pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat
stroje.
Některé pacientky pociťují při léčbě přípravkem Anastrozol-Teva občasnou slabost nebo ospalost. Pokud
se to i Váš případ, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Důležité informace o některých složkách přípravku Anastrozol Teva
Anastrozol-Teva obsahuje mléčný cukr (laktosu). Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat tento lék.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ANASTROZOL TEVA UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Anastrozol Teva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá,
poraďte se se svým lékařem.
Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta jednou denně.
Snažte se užívat tabletu ve stejnou denní dobu.
Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.
Anastrozol-Teva můžete užívat před jídlem, v průběhu jídla i po jídle.
¨ 3/5
Užívejte Anastrozol-Teva tak dlouho, jak Vám předepsal lékař. Jedná se o dlouhodobou léčbu, a tak
můžete užívat Anastrozol-Teva po dobu několika roků.
Použití u dětí:
Přípravek Anastrozol Teva se nesmí podávat dětem a dospívajícím.
Jestliže jste užila více Anastrozol Teva, než jste měla
Jestliže jste užila více přípravku Anastrozol-Teva než bylo předepsáno, poraďte se se svým lékařem.
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Anastrozol-Teva
Pokud jste zapomněla užít pravidelnou dávku, pokračujte až další pravidelnou dávkou.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.
Jestliže jste přestala užívat Anastrozol-Teva
Nepřestávejte užívat Anastrozol-Teva, pokud tak nerozhodne lékař.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Anastrozol Teva nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každé pacientky.
Velmi časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1z 10 pacientů):
bolest hlavy
návaly horka
nevolnost (nauzea)
kožní vyrážka
bolest nebo ztuhlost kloubů
zánět kloubů (artritida)
pocit slabosti
řídnutí kostí (osteoporosa)
Časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 ze 100 pacientů):
ztráta chuti k jídlu
zvýšené nebo vysoké hladiny tukových látek známých jako cholesterol v krvi. To lze prokázat při
kontrolním vyšetření krve
pocit ospalosti
syndrom karpálního tunelu (brnění, bolest, chlad, slabost částí paže)
průjem
nevolnost (zvracení)
změny výsledků krevních testů zaměřených na funkci jater
řídnutí vlasů (alopecie)
alergické reakce (přecitlivělost) zahrnující obličej, rty a jazyk
bolest v kostech
sucho v pochvě
krvácení z dělohy (obvykle v průběhu prvních několika týdnů léčby). Pokud krvácení trvá déle, poraďte
se s lékařem
Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 1 000 pacientů):
změny výsledků speciálních krevních testů zaměřených na funkci jater (gamma-GT a bilirubin)
zánět jater (hepatitida)
¨ 4/5
kopřivka a vyrážka podobná kopřivce
lupavý prst (bolestivé přeskočení, lupnutí při natažení / ohnutí prstu)
Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 10 000 pacientů):
vzácný zánět kůže, který se může projevovat červenými skvrnami a puchýři
kožní vyrážka vyvolaná přecitlivělostí (v důsledku alergické či anafylaktoidní reakce)
zánět malých krevních cév vedoucí ke zčervenání nebo znachovatění kůže. Velmi vzácně se
mohou přidat bolesti kloubů, břicha a ledvin; známé jako "Henoch-Schönleinova purpura"
Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1z 10 000 pacientů):
Velmi závažné kožní reakce projevující se vředy nebo puchýři na kůži. Známé jako Stevens-
Johnsonův syndrom.
Alergické reakce (reakce přecitlivělosti) doprovázené otokem krku a vedoucí až k obtížím s
dýcháním a polykáním známé jako angioedém.
Pokud se některý z těchto nežádoucích účinků objeví i u Vás, volejte okamžitě lékaři, neboť můžete
potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc.
Vliv na Vaše kosti
Anastrozol-Teva snižuje množství hormonu estrogenu, který se nachází ve Vašem těle. Tím může dojít ke
snížení obsahu minerálních látek ve Vašich kostech. Kosti mohou být méně pevné a riziko zlomenin se
může zvýšit. Váš lékař bude řešit toto riziko v souladu s doporučenými postupy ke snížení tohoto rizika u
žen po menopauze. Poraďte se s Vaším lékařem o tomto riziku a možnostmi léčby.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK ANASTROZOL TEVA UCHOVÁVAT
Přípravek Anastrozol Teva uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tablety uchovávejte na bezpečném
místě, kde ho děti nemohou vidět a mimo jejich dosah. Tablety mohou dětem ublížit.
Nepoužívejte přípravek Anastrozol Teva po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek Anastrozol Teva nevyžaduje zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Anastrozol Teva obsahuje:
Léčivou látkou je anastrozolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, magnesium-stearát (E572), povidon K30, sodná sůl
karboxymethylškrobu (typ A)
Potah tablety: hypromelosa (E464), makrogol 400 a makrogol 6000, oxid titaničitý (E171)
¨ 5/5
Jak přípravek Anastrozol Teva vypadá a co obsahuje toto balení:
Přípravek Anastrozol Teva 1 mg, potahované tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté tablety
s vyraženým číslem 93 na jedné straně a A10 na straně druhé.
Velikost balení: 1, 14, 20, 28, 30 (3 x 10), 56, 60, 84, 90, 98, 100 a 300 potahovaných tablet.
Nemocniční balení: 84 potahovaných tablet.
Jednotlivé nemocniční balení: 10 (10 x 1) a 50 (50 x 1) potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
TEVA UK Ltd, Velká Británie
Pharmachemie B.V., Nizozemsko
TEVA Santé SA, Francie
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, (Gödöllő, Debrecen), Maďarsko
Teva Czech Industries s.r.o., (Opava, Komárov), Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.3.2012

Recenze

Recenze produktu ANASTROZOL-TEVA 1 MG 56X1MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ANASTROZOL-TEVA 1 MG 56X1MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám