Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

ANASTROZOL-TEVA 1 MG 28X1MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102414

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 102414
Kód EAN: 8592387000848
Kód SÚKL: 106015
Přípravek Anastrozol - Teva se užívá k léčbě pokročilého nádoru prsu hormonálně citlivého u postmenopauzálních žen. Také se používá v časných stádiích hormonálně citlivého nádoru prsu po základní léčbě nebo 2-3leté léčbě tamoxifenem.

Příbalový leták

¨                                                                                    1 

Sp.zn. sukls205518/2016 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Anastrozol – Teva 1 mg 

Potahované tablety 

 

Anastrozolum 

 
Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.  

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Anastrozol – Teva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anastrozol – Teva užívat 

3. 

Jak se přípravek Anastrozol – Teva užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Anastrozol – Teva uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Anastrozol  Teva a k čemu se používá 

 
Anastrozol-Teva  obsahuje  léčivou  látku  anastrozol.  Anastrozol-Teva  patří  do  skupiny  léků 

nazývaných inhibitory (blokátory) aromatázy. Anastrozol-Teva se používá k léčbě rakoviny prsu u 
žen po přechodu (menopauze). 

Anastrozol-Teva působí tak, že snižuje množství hormonu estrogenu, který se vytváří ve Vašem těle.  
Dosahuje  se  toho  tak,  že  blokuje  přirozeně  se  vyskytující  látku  (enzym)  označovanou  jako 

"aromatáza". 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anastrozol  Teva užívat 

 
Neužívejte přípravek Anastrozol 
 Teva 
 

•  jestliže jste alergická (přecitlivělá) na anastrozol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

  • jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod Těhotenství a kojení) 
   
 
Neužívejte  Anastrozol-Teva,  pokud  se  některý  z  bodů  výše  týká  také  Vás.  V  případě  nejistoty  se 
obraťte na svého lékaře nebo lékárníka. 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Anastrozol-Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

jestliže stále přichází menstruace a nedostavila se ještě menopauza (přechod);  

 

jestliže  užíváte  léky,  které  obsahují  tamoxifen  nebo  léky  s  obsahem  estrogenů  (viz  bod  "Další 
léčivé přípravky a Anastrozol-Teva");  

 

jestliže jste měla sníženou pevnost kostí (osteoporóza);  

 

jestliže jste měla problémy s játry nebo ledvinami. 

¨                                                                                    2 

Pokud  se  některé  z  omezení  vztahuje  také  na  Vás,  poraďte  se  s  lékařem  nebo  lékárníkem  ještě  před 
zahájením léčby přípravkem Anastrozol-Teva. 
Pokud máte nastoupit do nemocnice, řekněte ošetřujícímu personálu, že užíváte Anastrozol-Teva. 

 

Další léčivé přípravky a Anastrozol-Teva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. To zahrnuje také léky bez lékařského předpisu včetně rostlinných léčiv. 
Anastrozol-Teva může ovlivnit účinek jiných léčiv a jiná léčiva mohou ovlivnit účinek přípravku 
Anastrozol-Teva. 
 
Neužívejte Anastrozol-Teva, pokud již užíváte některý z dále uvedených léků: 

 

Některé léčivé přípravky používané k léčbě rakoviny prsu (selektivní modulátory vazných  míst 
pro  estrogeny),  např.  přípravky  s  obsahem  tamoxifenu.  Tyto  léčivé  přípravky  mohou  blokovat 
účinek přípravku Anastrozol-Teva.  

 

Léky s obsahem estrogenů používané např. při hormonální substituční léčbě (náhradě chybějících 
vlastních hormonů). 

Pokud takové léky užíváte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte následující léky: 

 

Léky  známé  jako  analogy  "LHRH".  Tyto  léky  obsahují  gonadorelin,  buserelin,  goserelin, 
leuprorelin  a  triptorelin.  Tyto  léky  se  používají  k  léčbě  rakoviny  prsu,  některých  ženských 
(gynekologických) problémů a problémů s plodností. 

 
Těhotenství a kojení 
Neužívejte přípravek Anastrozol – Teva, pokud jste těhotná nebo kojíte. Přestaňte užívat Anastrozol -
 Teva pokud otěhotníte a informujte svého lékaře.

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Anastrozol-Teva  pravděpodobně  neovlivňuje  Vaši  schopnost  řídit  dopravní  prostředky  a  obsluhovat 
stroje. Některé pacientky pociťují při léčbě přípravkem Anastrozol-Teva občasnou slabost nebo ospalost. 
Pokud se to i Váš případ, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek  Anastrozol-Teva  obsahuje  mléčný  cukr  (laktosu).
  Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  nesnášíte 
některé cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat tento lék. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Anastrozol  Teva užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta jednou denně.  

 

Snažte se užívat tabletu ve stejnou denní dobu.  

 

Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.  

 

Anastrozol-Teva můžete užívat před jídlem, v průběhu jídla i po jídle. 

 
Užívejte  Anastrozol-Teva  tak  dlouho,  jak  Vám  předepsal  lékař.  Jedná  se  o  dlouhodobou  léčbu,  a  tak 
můžete užívat Anastrozol-Teva po dobu několika roků. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Anastrozol – Teva se nesmí podávat dětem a dospívajícím. 
 
Jestliže jste užila více Anastrozol 
 Teva, než jste měla 
Jestliže jste užila více přípravku Anastrozol-Teva než bylo předepsáno, poraďte se se svým lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Anastrozol-Teva 
Pokud jste zapomněla užít pravidelnou dávku, pokračujte až další pravidelnou dávkou. 

¨                                                                                    3 

Nezdvojnásobujte

 

následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 

 
Jestliže jste přestala užívat Anastrozol-Teva 
Nepřestávejte užívat Anastrozol-Teva, pokud tak nerozhodne lékař. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihovat více než 1z 10 pacientů): 

  bolest hlavy 

  návaly horka 

  nevolnost (nauzea) 

  kožní vyrážka 

  bolest nebo ztuhlost kloubů 

  zánět kloubů (artritida) 

  pocit slabosti 

  řídnutí kostí (osteoporosa) 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): 

  ztráta chuti k jídlu 
  zvýšené nebo vysoké hladiny tukových látek známých jako cholesterol v krvi. To lze prokázat při 

kontrolním vyšetření krve  

  pocit ospalosti 

  syndrom karpálního tunelu (brnění, bolest, chlad, slabost částí paže) 

  průjem 

  nevolnost (zvracení) 

  změny výsledků krevních testů zaměřených na funkci jater 

  řídnutí vlasů (alopecie) 

  alergické reakce (přecitlivělost) zahrnující obličej, rty a jazyk 

  bolest v kostech 

  sucho v pochvě 

  krvácení z dělohy (obvykle v průběhu prvních několika týdnů léčby). Pokud krvácení trvá déle, 

poraďte se s lékařem  

  bolest svalů 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

  změny výsledků speciálních krevních testů zaměřených na funkci jater (gamma-GT a bilirubin) 

   zánět jater (hepatitida) 

  kopřivka a vyrážka podobná kopřivce 

  lupavý prst (bolestivé přeskočení, lupnutí při natažení / ohnutí prstu) 

  zvýšené množství vápníku v krvi. Pokud pociťujete nevolnost, zvracíte a máte  žízeň, řekněte o 

tom svému lékaři nebo lékárníkovi, protože můžete potřebovat krevní testy. 

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 1000 pacientů): 

  vzácný zánět kůže, který se může projevovat červenými skvrnami a puchýři  

  kožní vyrážka vyvolaná přecitlivělostí (v důsledku alergické či anafylaktoidní reakce)  

  zánět  malých  krevních  cév  vedoucí  ke  zčervenání  nebo  znachovatění  kůže.  Velmi  vzácně  se 

mohou přidat bolesti kloubů, břicha a ledvin; známé jako "Henoch-Schönleinova purpura" 

¨                                                                                    4 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1z 10 000 pacientů): 

  Velmi  závažné  kožní  reakce  projevující  se  vředy  nebo  puchýři  na  kůži.  Známé  jako  Stevens-

Johnsonův syndrom.  

  Alergické  reakce  (reakce  přecitlivělosti)  doprovázené  otokem  krku  a  vedoucí  až  k  obtížím  s 

dýcháním a polykáním známé jako angioedém. 

Pokud se některý z těchto nežádoucích účinků objeví i u Vás, volejte okamžitě lékaři, neboť můžete 
potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc. 
 
Vliv na Vaše kosti 
Anastrozol-Teva snižuje množství hormonu estrogenu, který se nachází ve Vašem těle. Tím může dojít ke 
snížení obsahu minerálních látek ve Vašich kostech. Kosti mohou být méně pevné a riziko zlomenin se 
může zvýšit. Váš lékař bude řešit toto riziko v souladu s doporučenými postupy ke snížení tohoto rizika u 
žen po menopauze. Poraďte se s Vaším lékařem o tomto riziku a možnostmi léčby. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 
41  Praha 10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  Nahlášením  nežádoucích  účinků 

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Anastrozol – Teva uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Anastrozol 
 Teva obsahuje: 
 

•    Léčivou látkou je anastrozolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 1 mg anastrozolu. 

• 

Pomocnými látkami jsou: 
Jádro  tablety:  monohydrát  laktosy,  magnesium-stearát  (E572),  povidon  K30,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu (typ A) 
Potah tablety: hypromelosa (E464), makrogol 400 a makrogol 6000, oxid titaničitý (E171) 

 
Jak přípravek Anastrozol 
 Teva vypadá a co obsahuje toto balení: 
 

  Přípravek  Anastrozol  –  Teva  1  mg,  potahované  tablety  jsou  bílé  až  téměř  bílé,  kulaté  tablety 

s vyraženým číslem „93“ na jedné straně a „A10“ na straně druhé. 

  Velikost balení: 1, 14, 20, 28, 30 (3 x 10), 56, 60, 84, 90, 98, 100 a 300 potahovaných tablet. 

Nemocniční balení: 84 potahovaných tablet. 
Jednotlivé nemocniční balení: 10 (10 x 1) a 50 (50 x 1) potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení 

 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická  3185/1c, Praha 5, Česká republika 

¨                                                                                    5 

 
Výrobce 
 
TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG,Velká Británie 
Pharmachemie B.V, Swensweg 5, 2031 GA, Haarlem, Nizozemsko 
GALIEN LPS,,98 Rue Bellocier, 89100 Sens, Francie 
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company,  Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Maďarsko 
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő, 
Maďarsko 
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava –Komárov, Česká republika 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko: Anastrozol TEVA 1 mg Filmtabletten 
Belgie: Anastrozole TEVA 1 mg filmomhulde tabletten 
Dánsko: Anastrozol Teva 1 mg filmovertrukne tabletter 
Estonsko: Anastrozole-Teva 1 mg 
Finsko: Anastrozole TEVA 1 mg  
Francie: Anastrozole TEVA 1 mg, comprimé pelliculé 
Německo: Anastrozol-Teva 1 mg Filmtabletten 
Maďarsko: Anamataz 1 mg filmtabletta 
Irsko: Anastrozole Teva 1 mg Film-coated Tablets 
Island: Anastrozole Teva 1 mg filmuhúðaðar töflur 
Itálie: Anastrozolo TEVA  
Litva: Anastrozole-Teva 1 mg apvalkotas tabletes 
Lotyšsko: Anastrozole-Teva 1 mg plevele dengtos tabletes 
Lucembursko: Anastrozole TEVA 1 mg comprimés pelliculés 
Nizozemsko: Anastrozol 1 PCH, filmomhulde tabletten 1 mg 
Norsko: Anastrozole TEVA 1 mg 
Polsko: Anastrozol Teva 
Portugalsko: Anastrozol Teva 
Slovenská republika: Anastrozol – Teva 1 mg 
Slovinsko: Anastrozol Teva 1mg filmsko obložene tablete 
Španělsko: Anastrozol Teva 1mg comprimidos recubiertos con película 
Švédsko: Anastrozole TEVA 1 mg  
Velká Británie: Anastrozole 1 mg Film-coated Tablets 
Rumunsko: Anastrozol Teva 1 mg, comprimate filmate 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.8.2016 
 

Recenze

Recenze produktu ANASTROZOL-TEVA 1 MG 28X1MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ANASTROZOL-TEVA 1 MG 28X1MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám