Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ANAFRANIL 25 30X25MG Obalené tablety

Kód výrobku: 24194

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ANAFRANIL 25 30X25MG Obalené tablety

1/5

sp.zn.sukls72160/2013 a sukls72174/2013

ANAFRANIL 25
(Clomipramini hydrochloridum)
obalené tablety

ANAFRANIL SR 75
(Clomipramini hydrochloridum)
potahované tablety s řízeným uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Anafranil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Anafranil užívat
3. Jak se Anafranil užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Anafranil uchovávat
6. Další informace


1. CO JE ANAFRANIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou Anafranilu je klomipramin-hydrochlorid, který patří do skupiny tricyklických antidepresiv.
Anafranil se užívá k léčbě deprese a poruch nálady. Mezi další psychiatrické stavy, které mohou být léčeny
Anafranilem, se řadí obsese, záchvaty paniky a fobie (nepřiměřeně silný, neodůvodněný strach), chronické
bolestivé stavy a svalová slabost (kataplexie) spojená s opakovanými atakami (záchvaty) ospalosti
(narkolepsie) u dospělých. Dále je přípravek určen k léčbě obsesí a nočního pomočování u dětí od 5 let.
Předpokládá se, že Anafranil v mozku buď zvyšuje množství v těle se přirozeně vyskytujících signálních
látek (noradrenalin a serotonin) nebo prodlužuje jejich působení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ANAFRANIL UŽÍVAT
Informujte svého lékaře, že
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klomipramin, kterékoli jiné tricyklické antidepresivum nebo kteroukoli
další složku přípravku;
- užíváte léčivé přípravky určené k léčbě deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (inhibitory
MAO), inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), serotonin nebo inhibitory zpětného
vychytávání noradrenalinu (SNRI);
- jste prodělal/a srdeční infarkt nebo trpíte závažným onemocněním srdce.

Pokud odpovíte kladně na jakoukoli výše uvedenou otázku, Anafranil pro Vás pravděpodobně není vhodný.
Nejste-li si jistý/á, zda jste alergický/á, poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití Anafranilu je třeba
Svého lékaře byste také měl/a informovat, pokud máte některý z následujících příznaků:
- přemýšlíte o sebevraždě;
- máte epileptické záchvaty;
- Vaše srdce nebije pravidelně nebo máte jiné srdeční potíže;
- máte schizofrenii nebo jinou duševní poruchu;
- máte glaukom (zelený zákal, zvýšený nitrooční tlak);
- trpíte onemocněním jater nebo ledvin;
2/5
- máte poruchu krvetvorby;
- máte potíže s močením (např. při onemocnění prostaty);
- máte zvýšenou funkci štítné žlázy;
- trpíte chronickou zácpou;
- snadno omdlíváte.

Váš lékař tyto skutečnosti zváží před zahájením léčby Anafranilem i během jejího trvání.
Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje.

Informace pro rodinné příslušníky a ošetřovatele:
Je nutno sledovat, zda Vaše nemocné dítě/pacient neprojevuje známky změn ve svém chování, jako např.
úzkost, neklid, poruchy spánku, podráždění, agresivitu, přehnané rozčilení nebo jiné neobvyklé změny,
zhoršení deprese nebo neuvažuje o sebevraždě. Jakýkoli takový příznak musíte ohlásit jeho ošetřujícímu
lékaři, zejména pokud je závažný, nastoupí náhle nebo se u pacienta dříve neobjevil. Přítomnost těchto
příznaků je třeba sledovat každý den, zejména na počátku léčby a při jakékoli změně dávkování; tyto změny
mohou být náhlé.
Tyto změny mohou být spojeny se zvýšeným rizikem sebevražedných úmyslů a sebevražedného chování a
naznačují, že je třeba léčbu dobře sledovat, případně změnit.

Užívání Anafranilu staršími osobami
Starší osoby obecně potřebují nižší dávky než mladší pacienti a osoby středního věku. Nežádoucí účinky se
u starších osob projevují častěji. Váš ošetřující lékař Vám poskytne jakoukoli informaci o správném
dávkování nebo další potřebné péči.

Užívání Anafranilu dětmi
Anafranil nesmí užívat děti nebo dospívající, není-li jim specificky předepsán. Váš ošetřující lékař Vám
poskytne jakoukoli informaci o správném dávkování nebo další potřebné péči.

Těhotenství
Informujte svého lékaře, že jste těhotná nebo kojíte. Anafranil by neměl být užíván během těhotenství, pokud
o tom lékař nerozhodne.
Váš ošetřující lékař s Vámi prodiskutuje potenciální rizika užívání Anafranilu během těhotenství.

Kojení
Léčivá látka obsažená v Anafranilu přestupuje do mateřského mléka. Matky by během užívání Anafranilu
neměly kojit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Anafranil může u některých osob způsobit ospalost, snižovat pozornost nebo způsobit rozmazané vidění.
Pokud se to stane Vám, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti, které
vyžadují plnou pozornost. Pití alkoholu může ospalost stupňovat.

Anafranil s jídlem, pitím a alkoholem
Anafranil se může užívat nezávisle na příjmu potravy.
Současné užívání Anafranilu s grapefruitem, grapefruitovou nebo brusinkovou šťávou může zvýšit nežádoucí
účinky Anafranilu.
Během léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Důležitá informace o některých složkách Anafranilu
Anafranil 25 obalované tablety obsahuje laktózu a sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry (např. laktóza, sacharóza), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.
.
Anafranil SR 75 tablety s řízeným uvolňováním obsahuje ricinomakrogol. Ten může způsobit podráždění
žaludku a průjem.
3/5
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Anafranil může ovlivnit působení mnoha léčivých přípravků, proto může být nutné upravit jejich dávkování
nebo je přestat užívat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména, pokud pijete alkohol každý den,
pokud změníte své kuřácké návyky nebo užíváte některý z následujících přípravků:
léky užívané na úpravu krevního tlaku nebo choroby srdce, jiná antidepresiva, sedativa (léky na uklidnění),
trankvilizéry (přípravky na zlepšení nálady), léky proti křečím (např. barbituráty), antiepileptika (k léčbě
epilepsie), antikoagulancia (léky snižující krevní srážlivost), přípravky k léčbě astmatu nebo alergií, léky na
Parkinsonovu chorobu, přípravky k léčbě štítné žlázy, léky užívané k léčbě žaludečních vředů nebo na pálení
žáhy jako cimetidin, lék nazývaný terbinafin, podávaný perorálně (ústy) k léčbě plísňových infekcí kůže,
vlasů nebo nehtů, přípravky užívané k léčbě poruch pozornosti nebo zvýšené aktivity jako methylfenidát,
perorální antikoncepci, estrogeny (ženské pohlavní hormony), diuretika (přípravky zvyšující vylučování vody
a solí ledvinami), léky určené ke snižování hladiny tuku v krvi.

Další bezpečnostní opatření
Pro Vašeho lékaře je důležité kontrolovat Váš zdravotní stav pravidelně, aby mohl upravovat užívanou dávku
přípravku a napomoci tak snižování nežádoucích účinků. V rámci těchto kontrol může dělat různé krevní
testy, měřit Váš krevní tlak a kontrolovat funkci srdce.
Anafranil může způsobit sucho v ústech, což může zvýšit kazivost Vašich zubů. Vzhledem k tomu byste
během dlouhodobé léčby měl/a pravidelně chodit na zubní prohlídky.
Nosíte-li kontaktní čočky a trpíte podrážděním očí, poraďte se se svým lékařem.
Máte-li podstoupit jakýkoli chirurgický zákrok nebo zubní ošetření, informujte příslušného lékaře nebo
zubaře, že užíváte Anafranil.
Anafranil může způsobit, že Vaše kůže bude citlivější na sluneční záření. Vyhýbejte se přímému slunci,
noste ochranný oděv a sluneční brýle.

3. Jak se Anafranil užívá
Řiďte se přesně pokyny lékaře. Nikdy nezvyšujte doporučenou dávku.
Váš lékař určí pro Vás nejvhodnější dávkování. Na deprese, poruchy nálady, obsedantně-kompulzivní
poruchy a fobie je doporučená denní dávka 75 mg až 100 mg. Léčba záchvatů paniky a neodůvodněného
strachu se většinou zahajuje dávkou 25 mg a během několika dnů se dávka zvyšuje až na 100 mg; obvyklá
denní dávka na chronické bolestivé stavy je většinou mezi 25 a 150 mg. Na noční pomočování u dětí je denní
dávka většinou 25 75 mg podle věku dítěte.
Při užívání Anafranilu postupujte podle pokynů lékaře. Neužívejte vyšší dávky, ani neužívejte přípravek
častěji, než Vám lékař předepsal.

Anafranil se polyká celý, nesmí se kousat a zapíjí se tekutinou.

Účinky při vysazení léčby Anafranilem
Deprese (chorobně pokleslá nálada), obsedantně-kompulzivní poruchy (nutkavé záchvatovité stavy) a
chronické úzkostné stavy vyžadují dlouhodobou léčbu Anafranilem. Neměňte svou léčbu ani nepřestávejte
Anafranil užívat, aniž byste se poradil/a s lékařem. Váš lékař může dávku snižovat postupně až do úplného
vysazení. To by mělo zabránit nežádoucím účinkům, jako je bolest hlavy, pocit na zvracení a celkové obtíže.

Jestliže jste zapomněl/a užít Anafranil
Jestliže si zapomenete vzít jednu dávku Anafranilu, vezměte vynechanou dávku, co nejdříve to bude možné,
a pak se vraťte zpět k normálnímu dávkovacímu režimu. Pokud je již téměř čas pro další dávku, vynechejte
zapomenutou dávku a pokračujte v normálním pravidelném užívání léku. S případnými dotazy se obraťte na
lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil/a Anafranilu více, než jste měl/a
Pokud jste náhodou užil/a více tablet Anafranilu, ihned kontaktujte lékaře. Můžete potřebovat lékařskou péči.
Při předávkování se během několika hodin obvykle objeví následující příznaky: silná ospalost, špatná
koncentrace, rychlý, pomalý nebo nepravidelný rytmus srdce, neklid a rozrušení, ztráta svalové koordinace a
svalová ztuhlost, potíže s dýcháním, mdloby, zvracení nebo horečka.

4/5
4. Možné nežádoucí účinky
Anafranil může u některých osob vyvolat některé nežádoucí účinky. Ty jsou většinou mírné a ustávají během
léčby, když si Váš organismus zvykne na lék. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají nebo Vás obtěžují,
poraďte se se svým lékařem.

Některé účinky mohou být závažné
Vyskytne-li se u Vás některý z následujících nežádoucích účinků, navštivte svého lékaře co nejdříve, protože
může být nutná lékařská péče: vidění nebo slyšení věcí, které ve skutečnosti nejsou, porucha nervového
systému projevující se svalovou ztuhlostí, horečkou a zhoršenou úrovní vědomí, žloutenka, kožní reakce
(svědění nebo zarudnutí), časté infekce doprovázené horečkou a bolením v krku (způsobené poklesem počtu
bílých krvinek), alergické reakce s nebo bez kašle a obtíže s dýcháním, ztráta koordinace pohybů, vzestup
nitroočního tlaku, silné bolesti žaludku, výrazná ztráta chuti k jídlu, náhlé svalové stahy, svalová slabost
nebo ztuhlost, potíže s močením, rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce, obtíže při řeči, zmatenost, delirium,
halucinace, mdloby.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)
Velmi častými účinky jsou ospalost, únava, závratě, neklid, zvýšení chuti k jídlu, sucho v ústech, zácpa,
rozmazané vidění, třes, bolest hlavy, pocit na zvracení, pocení, nárůst tělesné hmotnosti a sexuální problémy.
Na začátku léčby může Anafranil zvýšit Váš pocit strachu, ale tento účinek většinou vymizí během dvou
týdnů.

Některé nežádoucí účinky jsou časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
Častými nežádoucími účinky jsou dezorientace, rozrušení, bušení srdce, špatná koncentrace, poruchy spánku,
rozčilení, agresivita, špatná paměť, noční můry, zívání, necitlivost nebo brnění končetin, návaly horka,
rozšířené zornice, pokles krevního tlaku spojený se závratí po náhlé změně polohy, zvracení, bolesti břicha,
průjem, citlivost kůže na sluneční záření, zhoršení deprese, zvětšení prsů a vytékání mléka, nepříjemná
pachuť v ústech, zvonění v uších, podráždění, pocit neúčasti na dění (vidění věcí z daleka).

Některé nežádoucí účinky jsou méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)
Méně časté nežádoucí účinky jsou horečka a vzestup krevního tlaku.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10000)
Mezi velmi vzácné nežádoucí účinky patří otoky (kotníky, ruce i jiné části těla), padání vlasů.
U pacientů ve věku 50 let a starších, kteří užívají léky z této skupiny, je pravděpodobnější výskyt zlomenin.

U některých nežádoucích účinků není známa četnost výskytu
Jedná se o následující nežádoucí účinky: pocit vnitřního neklidu a neodolatelné nutkání být neustále
v pohybu, opakované, nedobrovolné a neúčelné pohyby, svalové poruchy, vzestup hladiny prolaktinu
(hormon) v krvi a serotoninový syndrom (syndrom vyvolaný zvýšením množství přirozeně se vyskytující
signální látky serotonin v mozku, který se projevuje příznaky jako rozrušení, zmatenost, průjem, horečka,
zvýšený krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Uchovávání přípravku Anafranil
- Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Jakýkoli nevyužívaný
přípravek vraťte do lékárny.
- Anafranil 25 uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
- Anafranil SR 75 uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Předávkováním tímto přípravkem je pro malé děti obzvlášť
nebezpečné.

6. Další informace

5/5
Co Anafranil obsahuje
Anafranil 25: 1 obalená tableta obsahuje 25 mg léčivé látky clomipramini hydrochloridum
Pomocné látky: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycerol 85%, monohydrát laktosy, magnesium-stearát,
kukuřičný škrob, kyselina stearová, kopovidon, hydroxypropylmethylcelulosa, oxid titaničitý,
mikrokrystalická celulosa, žlutý oxid železitý, makrogol 8000, povidon, sacharosa, mastek.

Anafranil SR 75: 1 potahovaná tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 75 mg léčivé látky clomipramini
hydrochloridum

Pomocné látky: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, kalcium-
stearát, hydroxypropylmethylcelulosa, disperze methakrylátového kopolymeru E 30%,
hydrogenricinomakrogol 2000, červený oxid železitý, oxid titaničitý, mastek.

Jak Anafranil vypadá a co obsahuje toto balení
Anafranil 25 jsou světle žluté, kulaté, vypouklé obalené tablety, označené hnědým potiskem na jedné straně
písmeny CG, na druhé straně FH.
Anafranil SR 75 jsou bikonvexní, potahované tablety ve tvaru tobolky růžové barvy, dělené po obou stranách
tablety půlící rýhou, na jedné straně tablety je vyraženo CG/CG, na druhé straně GD/GD.

Anafranil 25 se dodává ve velikosti balení 30 nebo 150 tablet, Anafranil SR 75 ve velikosti balení 20 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
19.4.2013

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 24194
Kód EAN: 8594050584006
Kód SÚKL: 08557
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je Anafranil a k čemu se používá Anafranil patří do skupiny tricyklických antidepresiv, která se používají pro léčení deprese (chorobně pokleslá nálada) různého typu a vzniklé z nejrůznějších příčin. Mezi další onemocnění, která jsou léčena Anafranilem, se řadí obsedantně-kompulzivní poruchy (nutkavé záchvatovité stavy), záchvaty paniky, fobie (nepřiměřeně silný, neodůvodněný strach) a chronické bolestivé stavy. Dále je přípravek určen k léčbě nočního pomočování u dětí od 5 let, pokud nebyla prokázána žádná příčina tohoto stavu.

Recenze

Recenze produktu ANAFRANIL 25 30X25MG Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ANAFRANIL 25 30X25MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám