Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 72810
Kód EAN:
Kód SÚKL: 102575
Přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI je indikován u infekcí vyvolaných baktériemi, které jsou citlivé na přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI a rezistentní na ampicilin v monoterapii: - infekce horních a dolních cest dýchacích; - infekce horních a dolních močových cest včetně infekcí ledvin; - nitrobřišní infekce; - infekce pohlavních orgánů; - infekce kůže a měkkých tkání; - předoperační ochrana (perioperační profylaxe) proti těžkým infekcím po nitrobřišních chirurgických výkonech.

Příbalový leták

1
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls207005/2010
a příloha k sp.zn. sukls122247/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Rp.


Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg prášek pro injekční roztok

(Ampicilinum/sulbactamum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI užívat
3. Jak se přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI uchovávat
6. Další informace

1. Co je přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI a k čemu se používá

Ampicillin and Sulbactam IBI je antibiotikum (přípravek proti bakteriálním infekcím) k celkovému použití,
které obsahuje kombinaci dvou léčivých látek: ampicilin a sulbaktam.
Ampicilin je penicilinové antibiotikum; sulbaktam zvyšuje účinnost přípravku proti baktériím, které jsou
odolné vůči ampicilinu.
Přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI je indikován u infekcí vyvolaných baktériemi, které jsou citlivé na
přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI a rezistentní na ampicilin v monoterapii:
- infekce horních a dolních cest dýchacích
- infekce horních a dolních močových cest včetně infekcí ledvin
- nitrobřišní infekce
- infekce pohlavních orgánů
- infekce kůže a měkkých tkání
- předoperační ochrana (perioperační profylaxe) proti těžkým infekcím po nitrobřišních chirurgických výkonech.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI užívat

Neužívejte přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI:
- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na ampicilin, sulbaktam, kterýkoliv penicilin či antibiotikum
či na kteroukoliv pomocnou látku obsaženou v přípravku Ampicillin and Sulbactam IBI,
- jestliže máte infekční mononukleózu, lymfatickou leukémii nebo infekci vyvolanou herpetickými
viry
- jestliže jste těhotná a/nebo kojíte, pokud je v nitrosvalové injekci použit lidokain

Přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI nesmí být podáván intramuskulárně (do svalu) novorozencům,
kojencům a batolatům do 2 let věku.
2Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ampicillin and Sulbactam IBI a porady s lékařem je
zapotřebí v těchto případech:
- jestliže při užívání antibiotik trpíte vyrážkou či otokem v obličeji či na krku
- jestliže trpíte obtížemi s ledvinami
- jestliže jste těhotná a/nebo kojíte (viz Těhotenství a kojení)
- jestliže má vaše strava vysoký obsah vlákniny (nevstřebatelných sacharidů): antibiotikum by u vás
mohlo vyvolat průjem
- jestliže jste na dietě se sníženým obsahem sodíku: přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI obsahuje
115 mg sodíku v jedné dávce
- jestliže užíváte jiné léky uvedené v bodě Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
- jestliže se vaše příznaky nezlepší nebo zhorší: stejně jako u všech antibiotik se může stát, že některé
bakterie vyvolávající vaši infekci začnou být proti léku odolné.

Přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI může vyvolat falešně pozitivní výsledky některých testů z moči,
zejména testu přítomnosti glukózy (cukru) u diabetiků, proto informujte lékaře, dříve než upravíte svou dietu.

Upozornění: Přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI může vyvolat alergické reakce (viz Možné nežádoucí
účinky), ke kterým může dojít již při prvním podání přípravku, jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a
plísňovou kožní infekcí.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména důležité je informovat lékaře, pokud užíváte probenecid, alopurinol, methotrexát či hormonální
antikoncepci, jiná antibiotika či chemoterapeutika či léky předcházející vzniku sraženin v krvi, jako např.
warfarin.

Užívání přípravku Ampicillin and Sulbactam IBI s jídlem a pitím
Před použitím přípravku Ampicillin and Sulbactam IBI se poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jste-li těhotná nebo máte podezření, že jste těhotná, nebo plánujete otěhotnět nebo pokud kojíte, poraďte se
s lékařem, dříve než začnete užívat přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI.
Ampicillin and Sulbactam IBI s lidokainem pro nitrosvalové podání nemá být podán v těhotenství a během
kojení (viz Nepoužívejte přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI zřejmě nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Během
léčby však byly zaznamenány určité nežádoucí účinky (viz Možné nežádoucí účinky). Pacienti mají před
řízením vozidel či obsluhou strojů vědět, jak na ampicilin/sulbaktam reagují.

3. Jak se přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI užívá

Dávkování
Vždy užívejte přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI přesně dle pokynů vašeho lékaře. O přesném dávkování
a četnosti podávání rozhodne lékař.
Nejvyšší denní dávka: ampicilin 8 g + sulbaktam 4 g.

Dospělí a dospívající (nad 40 kg)
Obvyklá dávka se pohybuje od 3 g (ampicilln 2 g + sulbaktam 1 g) do 12 g (ampicilin 8 g + sulbaktam 4 g),
a podává se v rozdělených dávkách po 8 nebo 6 hodinách.
Volba dávkování a intervalu mezi dávkami závisí na závažnosti infekce.
3Děti starší 2 let:
Obvyklá dávka je 150 mg/kg/den (což odpovídá ampicilinu 100 mg/kg/den a sulbaktamu 50 mg/kg/den).
Terapeutická dávka se podává ve třech až čtyřech rozdělených dávkách.

Novorozenci, kojenci a děti mladší 2 let:
Přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI se nesmí podávat intramuskulární injekcí (do svalu) (viz Neužívejte
přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI). Přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI má být podáván výhradně
nitrožilně dle následujících pokynů.

Novorozenci od druhého týdne života, kojenci a batolata ve věku do 2 let:
Obvyklá dávka je 150 mg/kg/den (což odpovídá ampicilinu 100 mg/kg/den a sulbaktamu 50 mg/kg/den).
Terapeutická dávka má být podávána ve třech či čtyřech rozdělených dávkách.

Novorozenci v prvním týdnu života:
Obvyklá dávka je 75 mg/kg/den (což odpovídá ampicilinu 50 mg/kg/den a sulbaktamu 25 mg/kg/den).
Terapeutická dávka má být podávána ve dvou rozdělených dávkách.

Nedonošení novorozenci:
Doporučená dávka v prvních 4 až 6 týdnech života je 75 mg/kg/den (což odpovídá ampicilinu 50 mg/kg/den
a sulbaktamu 25 mg/kg/den). Terapeutická dávka má být podávána ve dvou rozdělených dávkách.

Poškození ledvin
U pacientů s těžkým poškozením funkce ledvin dávkování přípravku Ampicillin and Sulbactam IBI určí a
sleduje lékař a dávky mají být podávány méně často.

Hemodialyzovaní pacienti
Ampicilin a sulbaktam se z krve odstraňují dialýzou. Proto má být přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI
být podán těsně po dialýze, a poté ve 48-hodinových intervalech až do příští dialýzy.

Perioperační prevence těžkých infekcí po nitrobřišních operacích
K prevenci chirurgických infekcí se podává 1,5 (1 g ampicilinu + 500 mg sulbaktamu) až 3 g (2 g
ampicilinu + 1 g sulbaktamu) přípravku Ampicillin and Sulbactam IBI při zahájení anestézie, dávka může
být poté opakována každých 6 až 8 hodin. S podáváním přípravku Ampicillin and Sulbactam IBI se obvykle
končí 24 hodin po operaci, není-li indikováno terapeutické použití.

Způsob a cesta podání
Přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI může být podáván buď nitrosvalově nebo nitrožilně. Nitrožilní
podání přípravku Ampicillin and Sulbactam IBI smí provádět pouze lékař.

Intravenózní použití
Intravenózní injekce: sterilní suchý prášek v lahvičce má být rekonstituován asi ve 3 ml vody na injekci a
po úplném rozpuštění má být podán intravenózní injekcí (bolus) během nejméně 3 minut.

Intravenózní infúze: sterilní suchý prášek v lahvičce může být rekonstituován pomocí 50/100 ml jednoho
z kompatibilních roztoků (nikoli ve vodě na injekci) a má být podán intravenózní infúzí během 15 až 30
minut.
Přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI je kompatibilní s následujícími ředícími roztoky:
infúzním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)
roztokem natrium-laktátu
roztokem Ringer-laktátu
infúzním roztokem glukózy 50 mg/ml (5 %)
infúzním roztokem sacharózy 100 mg/ml (10 %).
Roztok musí být spotřebován ihned po naředění a nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován.

4Intramuskulární použití
Sterilní suchý prášek v lahvičce má být rekonstituován asi ve 3 ml vody na injekci či roztoku lidokain-
hydrochloridu 5 mg/ml (0,5 %) (kontraindikace viz Těhotenství a kojení). Roztok má být podán hlubokou
intramuskulární injekcí.
Roztok musí být spotřebován ihned po naředění a nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován.

Rekonstituovaný roztok má být před podáním vizuálně prohlédnut, zda neobsahuje částice či není
neobvykle zbarven. Rekonstituovaný roztok je čirý a bezbarvý.


Délka trvání léčby
Délka trvání léčby: 5 14 dní.
Léčba má obvykle pokračovat ještě 48 hodin po odeznění horečky a dalších příznaků nemoci.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ampicillin and Sulbactam IBI, než jste měl(a)
Ihned to řekněte svému lékaři. Zvýšené koncentrace léku mohou vyvolat křeče či záchvaty křečí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže přestanete používat přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI
Je důležité, abyste v podávání přípravku Ampicillin and Sulbactam IBI pokračoval/a tak dlouho, jak vám řekne
lékař.

Jestliže máte další otázky o použití tohoto přípravku, zeptejte se lékaře či lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky mohou být zesíleny alkoholem.

Velmi časté nežádoucí účinky (které se vyskytují u více než 1 z 10 pacientů):
Bolest v místě vpichu injekce při nitrosvalovém podání.

Časté nežádoucí účinky (které se vyskytují u více než 1 ze 100 pacientů, ale u méně než 1 z 10 pacientů):
Bolest v místě vpichu injekce při nitrožilním podání, zánět žil po nitrožilním podání, nevolnost, zvracení,
bolest v ústní dutině, tmavé zbarvení jazyka, bolest břicha, meteorismus ( plynatost) a průjem.

Méně časté nežádoucí účinky (které se vyskytují u více než 1 z 1000 pacientů, ale u méně než 1 ze 100
pacientů):
Kožní vyrážky, svědění, kožní záněty a jiné kožní reakce, slabost, ospalost, závratě a bolest hlavy, křeče.

Vzácné nežádoucí účinky (které se vyskytují u více než 1 z 10000 pacientů, ale u méně než 1 z 1000
pacientů):
Zánět ledvin (intersticiální nefritida), přítomnost krystalů v moči.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (které se vyskytují u méně než 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých
hlášených případů):
Změny počtu červených krvinek (anémie), změny počtu bílých krvinek, nízký počet krevních destiček
s poruchou srážení krve, zvýšená hladina kreatinfosfokinázy (CK), poruchy jater, abnormální jaterní testy
(zvýšení transamináz, azotémie a zvýšení kreatininu), žloutenka.

Upozornění: Ukončete užívání tohoto přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře nebo navštivte pohotovost
v nejbližší nemocnici, jestliže zaznamenáte následující příznaky v důsledku přecitlivělosti nebo alergické
5
reakce (anafylaktické reakce) na přípravek: kožní vyrážka, svědění, horečka, bolest kloubů, otok tváře,
nadměrné pocení, nadměrné slinění, otok hrtanu se zúžením dýchacích cest, dušnost, zrychlený srdeční tep,
nízký krevní tlak, strnulost a slabost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI uchovávat

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.6. Další informace

Co přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI obsahuje
Jedna lahvička s práškem obsahuje:
Léčivé látky:
Ampicillinum natricum 1063 mg, což odpovídá 1000 mg ampicillinum
Sulbactamum natricum 547 mg, což odpovídá 500 mg sulbactamum.

Jak přípravek Ampicillin and Sulbactam IBI vypadá a co obsahuje toto balení
50 ml skleněná lahvička obsahující ampicilin/sulbaktam 1000 mg + 500 mg jako prášek, krabička;
Velikost balení: 1 lahvička, 10 lahviček
20 ml skleněná lahvička obsahující ampicilin/sulbaktam 1000 mg + 500 mg jako prášek, krabička;
Velikost balení: 1 lahvička, 10 lahviček

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.A.
Via di Fossignano 2
Aprilia (LT)
Itálie
Tel : +39 (0) 6 92 150 1
Fax: +39 (0) 6 92 150 500
e-mail: info@ibi-lorenzini.com


Tento přípravek je schválen v zemích Evropské unie pod obchodními názvy:

Rakousko: Ampicillin/Sulbactam IBI1 g/500mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Česká republika: Ampicillin and Sulbactam IBI 1 g + 500 mg prášek pro injekční roztok

Německo: Ampicillin und Sulbactam IBI 1 g + 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Itálie: Ampicillina e Sulbactam IBI 1g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile

6

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.10.2012

Recenze

Recenze produktu AMPICILLIN AND SULBACTAM IBI 1G+500MG PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJ ROZTOKU 1X1G+500MG/LAH Prášek pro in

Diskuze

Diskuze k produktu AMPICILLIN AND SULBACTAM IBI 1G+500MG PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJ ROZTOKU 1X1G+500MG/LAH Prášek pro in

Přidat nový příspěvek do diskuze