Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19827
Kód EAN: 3838957699407
Kód SÚKL: 74991
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Amoksiklav Může se užívat k léčbě některé z těchto infekcí: - infekce horních cest dýchacích: akutní (náhlý, prudký) a chronický (vleklý) zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida), akutní (náhlý, prudký) a chronický (vleklý) zánět středního ucha (otitida), hnisavé onemocnění v okolí patrových mandlí (peritonzilární absces); - infekce dolních cest dýchacích [akutní (náhlý, prudký) a chronický (vleklý) zánět průdušek (bronchitida), zánět plic (pneumonie)]; - infekce močového ústrojí; - gynekologické infekce; - kapavka (gonorhoea); - pokousání zvířaty nebo člověkem; - infekce kůže a měkkých tkání; - infekce kostí a kloubů; - zánět žlučníku a žlučových cest (cholecystitida a cholangitida); - měkký vřed (ulcus molle); - infekce zubního původu (odontogenní infekce); - břišní infekce (abdominální infekce); - smíšené infekce gramnegativními a grampozitivními a anaerobními bakteriemi.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls60429/2010, sukls60431/2010
a příloha ke sdělení sp.zn.sukls88041/2010, sukls88045/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Amoksiklav 156,25 mg / 5 ml suspenze
Amoksiklav Forte 312,5 mg / 5 ml suspenze
prášek pro přípravu perorální suspenze
amoxicillinum/acidum clavulanicum.
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, Vašeho lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi
V této příbalové informaci naleznete:
1. CO JE PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?
Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce.
Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny
léků nazývaných peniciliny, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka
(kyselina klavulanová) tomuto brání.
Přípravek Amoksiklav se používá u dětí a vzácně u dospělých k léčbě následujících infekcí:
infekce středního ucha a dutin
infekce dýchacích cest
infekce močových cest
infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
infekce kostí a kloubů.
1. Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav užívat
3. Jak se přípravek Amoksiklav užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Amoksiklav uchovávat
6. Další informace
2/8
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV
UŽÍVAT
Nepodávejte svému dítěti přípravek Amoksiklav, pokud:
je alergické (přecitlivělé) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou nebo kteroukoli další složku
přípravku Amoksiklav (jsou uvedeny v bodu 6)
kdykoli v minulosti mělo těžkou alergickou (hypersenzitivní) reakci na jakékoli jiné
antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku
kdykoli v minulosti mělo při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí
kůže).
Pokud se jej kterákoli z věcí uvedených výše týká, přípravek Amoksiklav svému dítěti nedávejte.
Nejste-li si jistý/á, obraťte se předtím, než začnete přípravek Amoksiklav užívat na svého lékaře nebo
lékárníka.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amoksiklav je zapotřebí
Předtím, než začnete svému dítěti podávat tento lék, se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka, pokud:
má infekční mononukleózu
je léčeno na problémy s ledvinami nebo játry
pravidelně nemočí.
Jestliže si nejste jistý/á, zda se na Vaše dítě vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se
předtím, než mu začnete tento lék podávat, se svým lékařem nebo lékárníkem.
V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který u Vašeho dítěte způsobuje infekci. V
závislosti na výsledcích může být Vašemu dítěti podána jiná síla přípravku Amoksiklav nebo jiný lék.
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost
Přípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí
účinky. Mezi ně patří alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během doby, kdy Vaše dítě
přípravek Amoksiklav užívá, si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost v bodu 4.
Krevní testy a testy moči
Pokud Vaše dítě podstupuje krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních
funkcí) nebo testy moči, lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užívá přípravek Amoksiklav. To proto,
že tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo
v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných přípravků.
Zejména musíte s lékařem zkontrolovat, zda Vaše dítě neužívá některý z následujících léků:
alopurinol (na dnu): může se zvýšit pravděpodobnost, že se u něj vyskytne alergická kožní reakce
probenecid (na dnu): lékař se může rozhodnout, že upraví dávku přípravku Amoksiklav
léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako je warfarin): může být potřebné
provádět další krevní testy
3/8
methotrexát (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob): přípravek Amoksiklav
může ovlivnit jeho fungování.
Těhotenství a kojení
V případě, že pacientka (Vy nebo Vaše dospívající dcera), které byl předepsán přípravek Amoksiklav, je
těhotná nebo kojí, informujte o tom prosím svého lékaře nebo lékárníka.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV UŽÍVÁ
Dávkování
Vždy užívejte přípravek Amoksiklav přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a děti
vážící 40 kg a
více
Tato suspenze se obvykle u dospělých a dětí vážících
40 kg a více nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem.
Děti vážící
méně než 40 kg
Dávky přípravku se určují na základě tělesné hmotnosti
dítěte.
Váš lékař Vám poradí, kolik léku máte svému dítěti
podávat.
K odměření dávky a podání suspenze je přiložena
odměrka (1 odměrka je na 5 ml). Tu musíte používat,
abyste mohl/a svému dítěti podat správnou dávku.
Obvyklá dávka 20 mg/5 mg až 60 mg/15 mg na
kilogram tělesné hmotnosti za den, podáno ve třech
dílčích dávkách.
Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry
jestliže má Vaše dítě problémy s ledvinami, může být dávka snížena. Lékař může zvolit jinou sílu
nebo jiný lék
jestliže má Vaše dítě problémy s játry, mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy, aby se
zkontrolovala funkce jater.
Jak se přípravek Amoksiklav užívá
před podáním každé dávky obsah lahvičky vždy dobře protřepejte
podávejte na začátku jídla nebo těsně předtím
dávky během dne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny neužívejte 2
dávky
přípravek Amoksiklav svému dítěti nepodávejte déle než 2 týdny. Pokud mu stále není dobře,
musíte opět navštívit lékaře.
Jestliže jste podal/a více přípravku Amoksiklav, než jste měl/a
4/8
Jestliže jste svému dítěti podal/a příliš mnoho přípravku Amoksiklav, mohou příznaky zahrnovat
podrážděný žaludek (pocit nevolnosti, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Co nejdříve se obraťte na jeho
lékaře. Vezměte s sebou lahvičku od léku, abyste ji mohl/a ukázat lékaři.
Jestliže jste zapomněl/a podat přípravek Amoksiklav
Jestliže zapomenete podat dávku, podejte ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte podat příliš brzy,
před podáním další dávky počkejte asi 4 hodiny.
Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravek Amoksiklav
Přípravek Amoksiklav dítěti podávejte, dokud nebude léčba ukončena, i když se již cítí lépe. K léčbě
infekce Vaše dítě potřebuje každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může se infekce vrátit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amoksiklav nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost
Alergické reakce
kožní vyrážka
zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé
skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla
horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech
otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním
kolaps.
Pokud se u Vašeho dítěte kterýkoli z těchto symptomů projeví, ihned se obraťte na lékaře. Přestaňte
přípravek Amoksiklav podávat.
Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, bolestmi žaludku a/nebo
horečkou.
Co nejdříve s obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vašeho dítěte tyto symptomy objeví.
Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů
průjem (u dospělých).
Časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 z 10 pacientů
moučnivka (kandidóza kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)
pocit nevolnosti (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud se objeví, užívejte přípravek
Amoksiklav před jídlem.
zvracení
5/8
průjem (u dětí).
Méně časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 ze 100 lidí
kožní vyrážka, svědění
vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka)
poruchy trávení
závratě
bolesti hlavy.
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:
zvýšení hladiny některých látek (enzymů) vytvářených v játrech.
Vzácné nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 z 1000 lidí
kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny
obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji erythema multiforme).
Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na lékaře.
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:
snížený počet krevních destiček účastnících se srážení krve
snížený počet bílých krvinek.
Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se vyskytly u velmi malého počtu lidí, ale jejich přesná četnost není
známa.
alergické reakce (viz výše)
zánět tlustého střeva (viz výše)
těžké kožní reakce:
rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a pohlavních
orgánů (Steven-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování
kůže (na více než 30 % povrchu těla toxická epidermální nekrolýza)
rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými hnisavými puchýři (bulózní exfoliativní
dermatitida)
červená, šupinatá vyrážka s boulemi pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza).
Jestliže u Vašeho dítěte zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na lékaře.
zánět jater (hepatitida)
žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může
projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
zánět ledvinných tubulů
prodloužení doby srážení krve
hyperaktivita
křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s ledvinami)
černý, chlupatě vyhlížející jazyk
skvrny na zubech (u dětí), obvykle se odstraní čištěním zubů.
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů
6/8
výrazné snížení počtu bílých krvinek
nízký počet červených krvinek (hemolytická anémie)
krystaly v moči (moč může být zakalená a močení obtížné a bolestivé).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Prášek pro přípravu perorální suspenze uchovávejte při teplotě 25°C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl
přípravek chráněn před vlhkostí.
Rekonstituovanou suspenzi (tj. suspenzi připravenou přidáním vody k prášku pro přípravu perorální
suspenze) uchovávejte v chladničce (při teplotě 2 až 8°C) tato suspenze je použitelná nejdéle 7 dnů.
Před každým užitím dobře protřepejte.
Po každém odběru dávky lahvičku se suspenzí ihned pevně uzavřete.
Přípravek Amoksiklav nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Amoksiklav obsahuje
Amoksiklav 156,25 mg/5 ml suspenze
Léčivé látky: amoxicillinum trihydricum (amoxicilinum) a kalii clavulanas (acidum clavulanicum).
Pomocné látky: kyselina citronová, natrium-citrát, natrium-benzoát, disperzní celulosa RC 591,
xanthanová klovatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid křemičitý, jahodové aroma, sodná sůl
sacharinu, mannitol.
5 ml perorální suspenze (1 odměrná pipeta) obsahuje amoxicillinum trihydricum 143,5 mg, což odpovídá
amoxicillinum 125 mg, a kalii clavulanas 37,22 mg, což odpovídá acidum clavulanicum 31,25 mg. Poměr
amoxicilinu a kyseliny klavulanové je tedy 4:1.
Amoksiklav Forte 312,5 mg/5 ml suspenze
Léčivé látky: amoxicillinum trihydricum (amoxicilinum) a kalii clavulanas (acidum clavulanicum).
Pomocné látky: kyselina citronová, natrium-citrát, natrium-benzoát, disperzní celulosa RC 591,
xanthanová klovatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid křemičitý, třešňové aroma, sodná sůl
sacharinu, mannitol.
5 ml perorální suspenze (1 odměrná pipeta) obsahuje amoxicillinum trihydricum 287 mg, což odpovídá
amoxicillinum 250 mg, a kalii clavulanas 74,44 mg, což odpovídá acidum clavulanicum 62,5 mg. Poměr
amoxicilinu a kyseliny klavulanové je tedy 4:1.
7/8
Jak přípravek Amoksiklav vypadá a co obsahuje balení
Amoksiklav 156,25 mg/5 ml suspenze
Jedna lahvička obsahuje prášek pro přípravu 100 ml perorální suspenze.
Amoksiklav Forte 312,5 mg/5 ml suspenze
Jedna lahvička obsahuje prášek pro přípravu 100 ml perorální suspenze.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Výrobce:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Lek Pharmaceuticals d.d., Prevalje, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 16.6.2010
Pokyny/zdravotnické informace
Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím
způsobeným viry.
Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů bývá
odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že taková bakterie mohou
navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit.
Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik může
napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.
Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby.
Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly ukončit
fungování antibiotik.
1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný počet
dnů. Přečtěte si pokyny na štítku a pokud něčemu neporozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka,
kteří Vám vše vysvětlí.
2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na kterou
bylo předepsáno.
3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je podobná té
Vaší.
4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.
5. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbude, musíte jej odevzdat do
lékárny k řádné likvidaci.
8/8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrukce pro rekonstituci
Suspenze je zpravidla připravována lékárníkem v lékarně. Připravená suspenze je homogenní, téměř bílá až
žlutá.
Před použitím zkontrolujte, jestli je uzávěr neporušený. Zatřepejte lahvičkou, aby se prášek stal volně
sypkým, a pak přidejte ve dvou porcích (nejprve dvě třetiny, poté doplňte po značku na lahvičce)
množství vody uvedené níže a pokaždé důkladně protřepejte. Před každým užitím dobře protřepejte.
Objem vody potřebný k rekonstituci (ml)
Amoksiklav 156,25 mg/5 ml suspenze 86
Amoksiklav Forte 312,5 mg/5 ml suspenze 85

Recenze

Recenze produktu AMOKSIKLAV 156,25 MG/5 ML SUSPENZE 100 ML Prášek pro suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu AMOKSIKLAV 156,25 MG/5 ML SUSPENZE 100 ML Prášek pro suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze