Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AMOKSIKLAV 156,25 MG/5 ML SUSPENZE 100 ML Prášek pro suspenzi

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19827

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19827
Kód EAN: 3838957699407
Kód SÚKL: 74991
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Amoksiklav Může se užívat k léčbě některé z těchto infekcí: - infekce horních cest dýchacích: akutní (náhlý, prudký) a chronický (vleklý) zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida), akutní (náhlý, prudký) a chronický (vleklý) zánět středního ucha (otitida), hnisavé onemocnění v okolí patrových mandlí (peritonzilární absces); - infekce dolních cest dýchacích [akutní (náhlý, prudký) a chronický (vleklý) zánět průdušek (bronchitida), zánět plic (pneumonie)]; - infekce močového ústrojí; - gynekologické infekce; - kapavka (gonorhoea); - pokousání zvířaty nebo člověkem; - infekce kůže a měkkých tkání; - infekce kostí a kloubů; - zánět žlučníku a žlučových cest (cholecystitida a cholangitida); - měkký vřed (ulcus molle); - infekce zubního původu (odontogenní infekce); - břišní infekce (abdominální infekce); - smíšené infekce gramnegativními a grampozitivními a anaerobními bakteriemi.

Příbalový leták

 

1/8 

sp.zn. sukls255860/2017 
 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Amoksiklav 156,25 mg/5 ml prášek pro perorální suspenzi 

Amoksiklav Forte 312,5 mg/5 ml prášek pro perorální suspenzi 

 

amoxicillinum/acidum clavulanicum

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, Vašeho lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti nebo přímo Vám, a proto jej nedávejte 

žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vaše dítě/Vy. 

  Pokud se u Vašeho dítěte/Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

 

1.  Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá 
 
Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce.  
Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny 
léků nazývaných “peniciliny”, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka 
(kyselina klavulanová) tomuto brání.  

 
Přípravek Amoksiklav se používá u dětí a vzácně u dospělých k léčbě následujících infekcí:  

  infekce středního ucha a dutin  

  infekce dýchacích cest  

  infekce močových cest  

  infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí  

  infekce kostí a kloubů.  

 

1.  Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav užívat 

3.  Jak se přípravek Amoksiklav užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Amoksiklav uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

2/8 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav užívat 
 
Nepodávejte svému dítěti přípravek Amoksiklav: 

  jestliže je alergické na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

  jestliže kdykoli v minulosti mělo těžkou alergickou reakci na jakékoli jiné antibiotikum. Tato 

reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku  

  jestliže kdykoli v minulosti mělo při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku 

(zežloutnutí kůže).  

 
Pokud se jej kterákoli z věcí uvedených výše týká, přípravek Amoksiklav svému dítěti nedávejte. 
Nejste-li si jistý(á), obraťte se předtím, než začnete přípravek Amoksiklav podávat na svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Amoksiklav se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud Vaše dítě:  

  má infekční mononukleózu  

  je léčeno na problémy s ledvinami nebo játry  

  pravidelně nemočí.  

 
Jestliže si nejste jistý(á), zda se na Vaše dítě vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se 
předtím, než mu začnete tento lék podávat, se svým lékařem nebo lékárníkem. 
  
V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který u Vašeho dítěte způsobuje infekci. V 
závislosti na výsledcích může být Vašemu dítěti podána jiná síla přípravku Amoksiklav nebo jiný lék.  
 
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost 

Přípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí 
účinky. Mezi ně patří alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během doby, kdy Vaše dítě 
přípravek Amoksiklav užívá, si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz 
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost’ v bodu 4.  

Krevní testy a testy moči  
Pokud Vaše dítě podstupuje krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních 
funkcí) nebo testy moči, lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užívá přípravek Amoksiklav. To proto, 
že tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Amoksiklav 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá,které v nedávné době užívalo 
nebo které možná bude užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných 
přípravků.  
 
Zejména musíte s lékařem zkontrolovat, zda Vaše dítě neužívá některý z následujících léků: 
 

  alopurinol (na dnu): může se zvýšit pravděpodobnost, že se u něj vyskytne alergická kožní reakce  

  probenecid (na dnu): lékař se může rozhodnout, že upraví dávku přípravku Amoksiklav 

  léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako je warfarin): může být potřebné 

provádět další krevní testy 

3/8 

  methotrexát (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob): přípravek Amoksiklav 

může ovlivnit jeho fungování.  

  mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění odmítnutí transplantovaných orgánů): přípravek 

Amoksiklav může ovlivnit jeho účinek. 

 
Přípravek Amoksiklav s jídlem, pitím a alkoholem  
K  minimalizaci  potenciální  nesnášenlivosti  v  trávicím  ústrojí  podávejte  přípravek  Amoksiklav  svému 
dítěti těsně před jídlem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud je Vaše dospívající dcera, která má užívat přípravek Amoksiklav, těhotná nebo kojí, domnívá se, že 
může být těhotná, nebo plánuje otěhotnět, poraďte se s jejím lékařem nebo lékárníkem dříve, než začne 
tento přípravek užívat.  
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek Amoksiklav může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit schopnost řídit nebo 
obsluhovat stroje.  
Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře. 
 

3.  Jak se přípravek Amoksiklav užívá 
 
Dávkování 
Vždy užívejte přípravek Amoksiklav přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
  
 
Dospělí a děti 
vážící 40 kg a 
více
 
 

Tato suspenze se obvykle u dospělých a dětí vážících 
40 kg a více nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem.  
 

Děti vážící 
méně než 40 kg 
 
 

Dávky přípravku se určují na základě tělesné hmotnosti 
dítěte. 
 
Váš lékař Vám poradí, kolik léku máte svému dítěti 
podávat.  
• K odměření dávky a podání suspenze je přiložena 
odměrná stříkačka (1 odměrná stříkačka je na 5 ml). Tu 
musíte používat, abyste mohl(a) svému dítěti podat 
správnou dávku.  
• Obvyklá dávka – 20 mg/5 mg až 60 mg/15 mg na 
kilogram tělesné hmotnosti za den, podáno ve třech 
dílčích dávkách.  

 
Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry  

  Jestliže má Vaše dítě problémy s ledvinami, může být dávka snížena. Lékař může zvolit jinou sílu 

nebo jiný lék.  

  Jestliže má Vaše dítě problémy s játry, mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy, aby se 

zkontrolovala funkce jater.  

4/8 

 
Jak se přípravek Amoksiklav užívá
  

  Před podáním každé dávky obsah lahvičky vždy dobře protřepejte. 

  Podávejte na začátku jídla nebo těsně předtím. 

  Dávky během dne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny nepodávejte 

2 dávky.  

  Přípravek Amoksiklav svému dítěti nepodávejte déle než 2 týdny. Pokud mu stále není dobře, 

musíte opět navštívit lékaře.  

 
Jestliže jste podal(a) více přípravku Amoksiklav, než jste měl(a) 
Jestliže jste svému dítěti podal(a) příliš mnoho přípravku Amoksiklav, mohou příznaky zahrnovat 
podrážděný žaludek (pocit na zvracení, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Co nejdříve se obraťte na jeho 
lékaře. Vezměte s sebou lahvičku od léku, abyste ji mohl/a ukázat lékaři.  

 

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Amoksiklav  
Jestliže zapomenete podat dávku, podejte ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte podat příliš brzy, 
před podáním další dávky počkejte asi 4 hodiny.  

Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravek Amoksiklav  
Přípravek Amoksiklav dítěti podávejte, dokud nebude léčba ukončena, i když se již cítí lépe. K léčbě 
infekce Vaše dítě potřebuje každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může se infekce vrátit.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 

4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost  

Alergické reakce:  

  kožní vyrážka  

  zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé 

skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla  

  horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech  

  otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním  

  kolaps.  

Pokud se u Vašeho dítěte kterýkoli z těchto příznaků projeví, ihned se obraťte na lékařePřestaňte 
přípravek Amoksiklav podávat.  
 
Zánět tlustého střeva 
 
Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, bolestmi žaludku a/nebo 
horečkou.  

Co nejdříve se obraťte na lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vašeho dítěte tyto příznaky objeví.  
 
 

5/8 

Časté nežádoucí účinky 
Mohou postihnout až 1 z 10 pacientů:  

  moučnivka (kandidóza – kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)  

  pocit na zvracení (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud se objeví, podávejte 

přípravek Amoksiklav před jídlem.  

  zvracení  

  průjem (u dětí). 

 
Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů: 

  kožní vyrážka, svědění  

  vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka) 

  poruchy trávení 

  závratě 

  bolesti hlavy. 

 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:  

  zvýšení hladiny některých látek (enzymů) vytvářených v játrech. 

 
Vzácné nežádoucí účinky 
Mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů: 

  kožní vyrážka, která 

může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar

 (centrální tmavé skvrny 

obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme). 

Jestliže zaznamenáte některý z těchto příznaků, ihned se obraťte na lékaře. 
 
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech: 

  snížený počet krevních destiček účastnících se srážení krve 

  snížený počet bílých krvinek. 

 

Neznámá četnost nežádoucích účinků (nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu lidí, a 
tak jejich přesná četnost není známa):

 

  alergické reakce (viz výše) 

  zánět tlustého střeva (viz výše) 

  zánět mozkových blan (aseptická meningitida

  závažné kožní reakce:  

•  rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupováním kůže, zejména v okolí úst, nosu, očí a genitálu 

(Steven-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování kůže 
(více než 30 % kožního povrchu, toxická epidermální nekrolýza)  

•  rozsáhlá červená kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní 

dermatitida)  

•  červená, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza

•  Chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou, zduřelými uzlinami a abnormálními 

výsledky krevních testů (včetně zvýšeného počtu bílých krvinek (eozinofilie) a jaterních 
enzymů (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS). 

Pokud se u Vašeho dítěte objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře. 

 

  zánět jater (hepatitida)  

  žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může 

projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma 

6/8 

  zánět ledvinných tubulů 

  prodloužení doby srážení krve  

  hyperaktivita  

  křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s ledvinami) 

  černý, chlupatě vyhlížející jazyk  

  skvrny na zubech (u dětí), obvykle se odstraní čištěním zubů. 

 
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů 

  výrazné snížení počtu bílých krvinek 

  nízký počet červených krvinek (hemolytická anémie) 

  krystalky v moči (moč může být zakalená a močení obtížné a bolestivé).  

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 

5.  Jak přípravek Amoksiklav uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Prášek pro suspenzi: 
Uchovávejte při teplotě 25 

°

C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před 

vlhkostí. 
Rekonstituovaná suspenze (tj. suspenze připravená přidáním vody k prášku pro perorální suspenzi): 
Uchovávejte v chladničce (2 

°

C - 8 

°

C). Tato suspenze je použitelná nejdéle 7 dnů. 

Před každým použitím obsah lahvičky dobře protřepejte. 
 
Ihned po použití lahvičku dobře uzavřete. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 

6.  Obsah balení a další informace 
 

Co přípravek Amoksiklav obsahuje 

Amoksiklav 156,25 mg/5 ml 
Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum.  

Pět  ml  perorální  suspenze  obsahuje  amoxicillinum  125  mg  (jako  amoxicillinum  trihydricum)  a  acidum 
clavulanicum 31,25 mg (jako kalii clavulanas). 
 

7/8 

Pomocnými látkami jsou: kyselina citronová, natrium-citrát, natrium-benzoát, disperzní celulosa RC 591, 
xanthanová klovatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid křemičitý, jahodové aroma, sodná sůl 
sacharinu, mannitol. 

Amoksiklav Forte 312,5 mg/5 ml 
Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum.  

Pět  ml  perorální  suspenze  obsahuje  amoxicillinum  250  mg  (jako  amoxicillinum  trihydricum)  a  acidum 
clavulanicum 62,5 mg (jako kalii clavulanas). 
 
Pomocnými látkami jsou: kyselina citronová, natrium-citrát, natrium-benzoát, disperzní celulosa RC 591, 
xanthanová klovatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid křemičitý, třešňové aroma, sodná sůl 
sacharinu, mannitol. 

 

Jak přípravek Amoksiklav vypadá a co obsahuje toto balení 

Amoksiklav 156,25 mg/5 ml 
Jedna lahvička obsahuje prášek pro přípravu 100 ml perorální suspenze - lahvička z hnědého skla s HDPE 
šroubovacím uzávěrem, stříkačka pro perorální podání, krabička. 

Amoksiklav Forte 312,5 mg/5 ml 
Jedna lahvička obsahuje prášek pro přípravu 100 ml perorální suspenze - lahvička z hnědého skla s HDPE 
šroubovacím uzávěrem, stříkačka pro perorální podání, krabička. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko 
 
Výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526

 

Ljubljana, Slovinsko 

Lek Pharmaceuticals d.d., Perzonali 47, 2391 Prevalje, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci 
Sandoz s.r.o., Praha, 

office.cz@sandoz.com

. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 11 2017 
 
 
Pokyny/zdravotnické informace  
Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím 
způsobeným viry.  
Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů bývá 
odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že taková bakterie mohou 
navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit.  
 
Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik může 
napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.  
 

8/8 

Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby. 
Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly ukončit 
fungování antibiotik.  

 

1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný počet 
dnů. Přečtěte si pokyny na štítku, a pokud něčemu neporozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, 
kteří Vám vše vysvětlí.  
 
2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na kterou 
bylo předepsáno.  
 
3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je podobná té 
Vaší.  
 
4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.  
 
5. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbude, musíte jej odevzdat do 
lékárny k řádné likvidaci. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Instrukce pro rekonstituci 
 
Suspenze je zpravidla připravována lékárníkem v lékarně. Připravená suspenze je homogenní, téměř bílá až 
žlutá. 

Před  použitím  zkontrolujte,  jestli  je  uzávěr  neporušený.  Zatřepejte  lahvičkou,  aby  se  prášek  stal  volně 
sypkým,  a  pak  přidejte  ve  dvou  porcích  (nejprve  dvě  třetiny,  poté  doplňte  po  značku  na  lahvičce) 
množství vody uvedené níže a pokaždé důkladně protřepejte. Před každým užitím dobře protřepejte. 

 

 

Objem vody potřebný k rekonstituci (ml) 

Amoksiklav 156,25 mg/5 ml suspenze 

86 

Amoksiklav Forte 312,5 mg/5 ml suspenze

 

85 

 

 

Recenze

Recenze produktu AMOKSIKLAV 156,25 MG/5 ML SUSPENZE 100 ML Prášek pro suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu AMOKSIKLAV 156,25 MG/5 ML SUSPENZE 100 ML Prášek pro suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám