Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML 70ML Prášek pro suspenzi - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43011

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 43011
Kód EAN: 3838957037322
Kód SÚKL: 99366
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Amoksiklav 457/5 ml Přípravek je určen pro děti od 3 měsíců věku. Amoksiklav 457/5 ml se podává dětem při bakteriálních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu. Jde zejména o infekce v oblasti krční, nosní, ušní, dolních dýchacích cest a plic, dále infekce kůže a měkkých tkání a infekce močového a pohlavního ústrojí.

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn. sukls255860/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Amoksiklav 457 mg/5 ml prášek pro perorální suspenzi 

amoxicillinum/acidum clavulanicum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti nebo přímo Vám. Nedávejte jej žádné další 
osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě/Vy. 

Pokud se u Vašeho dítěte/Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav užívat  

3. 

Jak se přípravek Amoksiklav užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Amoksiklav uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá 

 
Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce.  
Obsahuje dva různé léky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léků 
nazývaných “peniciliny”, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka 
(kyselina klavulanová) tomuto brání.  

 
Přípravek Amoksiklav se používá u malých dětí a větších dětí, vzácně u dospělých k léčbě následujících 
infekcí:  

•  infekce středního ucha a dutin  

•  infekce dýchacích cest  

•  infekce močových cest  

•  infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí  

•  infekce kostí a kloubů.  

 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav užívat 

 
Nepodávejte svému dítěti přípravek Amoksiklav: 

•  jestliže  je  alergické  na  amoxicilin,  kyselinu  klavulanovou,  penicilin  nebo  na  kteroukoli  další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

•  jestliže kdykoli v minulosti mělo těžkou alergickou reakci na jakékoli jiné antibiotikum. Tato 

reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku. 

2/7 

 

•  jestliže kdykoli v minulosti mělo při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku 

(zežloutnutí kůže).  

 
Pokud se jej kterákoli z věcí uvedených výše týká, přípravek Amoksiklav svému dítěti nedávejte. 
Nejste-li si jistý(á), obraťte se předtím, než začnete přípravek Amoksiklav užívat, na svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Amoksiklav se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud Vaše dítě:  

•  má infekční mononukleózu  

•  je léčeno na problémy s ledvinami nebo játry  

•  pravidelně nemočí.  

 
Jestliže si nejste jistý(á), zda se na Vaše dítě vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se 
předtím, než mu začnete tento lék podávat, se svým lékařem nebo lékárníkem. 
  
V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který u Vašeho dítěte způsobuje infekci. V 
závislosti na výsledcích může být Vašemu dítěti podána jiná síla přípravku Amoksiklav nebo jiný lék.  
 
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost 

Přípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí 
účinky. Ty zahrnují alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během doby, kdy Vaše dítě 
přípravek Amoksiklav užívá, si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz 
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost“ v bodu 4.  

Krevní testy a testy moči  
Pokud Vaše dítě podstupuje krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních 
funkcí) nebo testy moči, lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užívá přípravek Amoksiklav. To proto, 
že tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Amoksiklav 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době 
užívalo nebo které možná bude užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a 
rostlinných přípravků.  
 
Zejména musíte s lékařem zkontrolovat, zda vaše dítě neužívá některý z následujících léků: 
 

•  alopurinol (na dnu): může se zvýšit pravděpodobnost, že se u něj vyskytne alergická kožní reakce  

•  probenecid (na dnu): lékař se může rozhodnout, že upraví dávku přípravku Amoksiklav 

•  léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako je warfarin): může být potřebné 

provádět další krevní testy 

•  methotrexát (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob): přípravek Amoksiklav 

může ovlivnit jeho fungování 

•  mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění odmítnutí transplantovaných orgánů): přípravek 

Amoksiklav může ovlivnit jeho účinek.  

 
Přípravek Amoksiklav s jídlem, pitím a alkoholem  
K  minimalizaci  potenciální  nesnášenlivosti  v  trávicím  ústrojí  podávejte  přípravek  Amoksiklav  svému 
dítěti těsně před jídlem. 

3/7 

 

 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud je Vaše dospívající dcera, která má užívat přípravek Amoksiklav, těhotná nebo kojí, domnívá se, že 
může být těhotná, nebo plánuje otěhotnět, poraďte se s jejím lékařem nebo lékárníkem dříve, než začne 
tento přípravek užívat.  
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Přípravek Amokisklav může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit schopnost řídit nebo 
obsluhovat stroje.  
Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře. 
 
 
3.   

Jak se přípravek Amoksiklav užívá 

 
Dávkování 
Vždy užívejte přípravek Amoksiklav přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
  
 
Dospělí a děti 
s tělesnou 
hmotností 40 
kg a více
 
 

Tato suspenze se obvykle u dospělých a dětí s tělesnou 
hmotností 40 kg a více nedoporučuje. Poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

Děti s tělesnou 
hmotností méně 
než 40 kg 
 
 

Všechny dávky jsou vypočteny v závislosti na tělesné 
hmotnosti dítěte v kilogramech.  
Váš lékař Vám poradí, kolik léku máte svému dítěti 
podávat.  
• K odměření dávky a podání suspenze je přiložena 
odměrka (1 odměrka je na 5 ml). Tu musíte používat, 
abyste mohl(a) svému dítěti podat správnou dávku.  
• Obvyklá dávka – 25 mg/3,6 mg až 45 mg/6,4 mg na 
každý kilogram tělesné hmotnosti za den, podáno ve 
dvou dílčích dávkách.  
• Vyšší dávka – až 70 mg/10 mg na každý kilogram 
tělesné hmotnosti za den, podáno ve dvou dílčích 
dávkách.  
 

 
Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry  
• Jestliže má Vaše dítě problémy s ledvinami, může být dávka snížena. Lékař může zvolit jinou sílu nebo 

jiný lék.  

• Jestliže má Vaše dítě problémy s játry, mohou mu být častěji prováděny jaterní testy, aby se 

zkontrolovala funkce jater.  

 
Jak se přípravek Amoksiklav užívá
  

•  Před podáním každé dávky obsah lahvičky vždy dobře protřepejte. 
•  Podávejte na začátku jídla nebo těsně předtím.  

4/7 

 

•  Dávky během dne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny nepodávejte 

2 dávky.  

• Přípravek Amoksiklav svému dítěti nepodávejte déle než 2 týdny. Pokud mu stále není dobře, musíte  
  opět navštívit lékaře.  

 
Jestliže jste podal(a) více přípravku Amoksiklav, než jste měl(a) 
Jestliže jste svému dítěti podal(a) příliš mnoho přípravku Amoksiklav, mohou příznaky zahrnovat 
podrážděný žaludek (pocit na zvracení, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Co nejdříve se obraťte na jeho 
lékaře. Vezměte s sebou lahvičku od léku, abyste je ukázali lékaři.  

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Amoksiklav  
Jestliže zapomenete podat dávku, podejte ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte podat příliš brzy 
– před podáním další dávky počkejte asi 4 hodiny.  

Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravek Amoksiklav  
Přípravek Amoksiklav dítěti podávejte, dokud nebude léčba ukončena, i když se již cítí lépe. K boji s 
infekcí Vaše dítě potřebuje každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může se infekce vrátit.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost  

Alergické reakce:  

•  kožní vyrážka  

•  zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé 

skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla  

•  horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech  

•  otok, někdy obličeje nebo úst a hrdla nebo jiných částí těla, způsobující potíže s dýcháním  

•  kolaps.  

Pokud se u Vašeho dítěte kterýkoli z těchto příznaků projeví, ihned se obraťte na svého lékaře
Přestaňte přípravek Amoksiklav podávat.  
 
Zánět tlustého střeva 
 
Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, bolestmi žaludku a/nebo 
horečkou.  

Co nejdříve se obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vašeho dítěte tyto příznaky objeví.  
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):  

•  moučnivka (kandidóza – kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)  

•  pocit na zvracení (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud se objeví, podávejte 

přípravek Amoksiklav před jídlem.  

•  zvracení  

•  průjem. 

5/7 

 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

•  kožní vyrážka, svědění  

•  vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka) 

•  poruchy trávení 

•  točení hlavy 

•  bolesti hlavy. 

 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:  

•  zvýšení hladiny některých látek (enzymů) vytvářených v játrech. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): 

•  kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny 

obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme

Jestliže zaznamenáte některý z těchto příznaků, ihned se obraťte na svého lékaře. 
 
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech: 

•  snížený počet krvinek účastnících se srážení krve 

•  snížený počet bílých krvinek. 

 

Neznámá četnost nežádoucích účinků (nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu lidí, a 
tak jejich přesná četnost není známa)

 

•  alergické reakce (viz výše) 

•  zánět tlustého střeva (viz výše) 

•  zánět mozkových blan (aseptická meningitida

•  závažné kožní reakce:  

o

  rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupováním kůže, zejména v okolí úst, nosu, očí a genitálu 

(Stevens-Johnsonův syndrom) a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování kůže 
(více než 30 % povrchu těla, toxická epidermální nekrolýza)  

o

  rozsáhlá červená kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní 

dermatitida)  

o

  červená, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza

o

  chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou, zduřelými uzlinami a abnormálními 

výsledky krevních testů (včetně zvýšeného počtu bílých krvinek (eozinofilie) a jaterních 
enzymů) (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)). 

Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře. 

 

•  zánět jater (hepatitida)  

•  žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která může zbarvit 

kůži a bělmo očí Vašeho dítěte dožluta 

•  zánět ledvinných tubulů 

•  prodloužení doby srážení krve  

•  hyperaktivita  

•  křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s ledvinami) 

•  černý, chlupatě vyhlížející jazyk  

•  skvrny na zubech (u dětí), obvykle se odstraní čištěním zubů. 

•  silné snížení počtu bílých krvinek 

•  snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie) 

•  krystalky v moči (moč může být zakalená a močení obtížné a bolestivé).  

6/7 

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Amoksiklav uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Prášek pro perorální suspenzi: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl 
přípravek chráněn před vlhkostí.  
Přípravek uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před světlem. 
 
Rekonstituovaná suspenze: Uchovávejte v chladničce 2 °C  - 8 °C). Chraňte před mrazem. Spotřebujte do 
7 dní. 
 
Před každým použitím obsah lahvičky dobře protřepejte. 
 
Ihned po použití lahvičku dobře uzavřete. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Amoksiklav obsahuje 
Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. 
Pět ml perorální suspenze (1 odměrka) obsahuje amoxicillinum 400 mg (jako amoxicillinum trihydricum) 
a acidum clavulanicum 57 mg (jako kalii clavulanas). 
 
Pomocnými látkami jsou: 
kyselina citronová, natrium-citrát, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karmelosy, xanthanová 
klovatina, koloidní bezvodý oxid křemičitý, malinové aroma, pomerančové aroma, karamelové aroma, 
sodná sůl sacharinu, mannitol. 
 
Jak přípravek Amoksiklav vypadá a co obsahuje toto balení 
Prášek pro perorální suspenzi je bílý až žlutavě-bílý krystalický prášek. 
 
Dodává se v lahvičkách obsahujících prášek pro přípravu 35 ml, 50 ml, 70 ml nebo 140 ml perorální 
suspenze. Součástí balení je odměrný píst. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 

7/7 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko 
 
Výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko 
Lek Pharmaceuticals d.d., Perzonali 47, 2391 Prevalje, Slovinsko 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 11. 2017

 

 

Pokyny/zdravotnické informace  
Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím 
způsobeným viry.  
Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů bývá 
odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že takové bakterie mohou 
navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit.  
 
Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik může 
napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.  
 
Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby. 
Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly ukončit 
fungování antibiotik.  

 

1.  Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný 

počet dnů. Přečtěte si pokyny na štítku, a pokud něčemu neporozumíte, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka, kteří Vám to vysvětlí.  

 

2.  Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na 

kterou bylo předepsáno.  

 

3.  Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je 

podobná té Vaší.  

 

4.  Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.  

 

5.  Pokud  Vám  nějaké  antibiotikum  po  ukončení  léčby  podle  pokynů  lékaře  zbude,  musíte  jej 

odevzdat do lékárny k řádné likvidaci. 

Recenze

Recenze produktu AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML 70ML Prášek pro suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML 70ML Prášek pro suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám