Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

AMBIRIX 10X1ML Injekční suspenze - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25987

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 25987
Kód EAN:
Kód SÚKL: 26359
Doplněk názvu: INJ SUS 10X1ML
Cesta podání: injekčně, do svalu
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Co je Ambirix a k čemu se používá Ambirix je vakcína, která se používá u malých i větších dětí a mladistvých ve věku od 1 roku do konce 15. roku věku k prevenci dvou infekčních onemocnění: hepatitidy A a hepatitidy B. Vakcína působí tak, že přiměje tělo, aby si vytvořilo vlastní ochranu (protilátky) proti těmto infekčním nemocem. - Hepatitida A: Hepatitida A je infekční onemocnění postihující játra, vyvolané virem hepatitidy A. K nákaze virem hepatitidy A dochází obvykle následkem požití jídla nebo nápoje obsahujícího tento virus, někdy však i jinými způsoby, např. koupáním ve vodě znečištěné splaškami. Příznaky hepatitidy A se objevují za 3 až 6 týdnů po kontaktu s virem. Počátečními příznaky bývají nevolnost (nucení na zvracení), horečka a bolesti. Po několika dnech se může objevit nažloutlé zabarvení očí a kůže (žloutenka). Závažnost onemocnění a příznaky se mohou lišit. U malých dětí se ani nemusí objevit žloutenka. Většina lidí se úplně uzdraví, ovšem toto onemocnění je obvykle natolik závažné, že lidé bývají nemocní přibližně jeden měsíc. - Hepatitida B: Infekce virem hepatitidy B může způsobit, že játra jsou zduřená (zanícená). Virus se nalézá v tělních tekutinách nakažených lidí, např. v krvi, semeni, poševních výměšcích nebo slinách (hlenech). Příznaky se za 6 týdnů až za 6 měsíců po nákaze nemusí projevit. Někteří lidé nevypadají, že jsou nakažení, ani se tak necítí. Jiní mají lehké příznaky připomínající chřipku, avšak někteří lidé mohou onemocnět velmi těžce. Mohou být mimořádně unavení, mohou mít tmavou moč, světlou stolici, žluté zabarvení kůže a/nebo očí (žloutenku) a jiné příznaky, jež mohou vyžadovat hospitalizaci. Většina dospělých se z této nemoci úplně uzdraví. Avšak někteří lidé, zejména děti, kteří nemuseli mít příznaky, mohou zůstat nakažení. Nazývají se nosiči viru hepatitidy B. Nosiči viru hepatitidy B mohou během svého života nakazit jiné osoby. Nosiči viru hepatitidy B jsou ohroženi vznikem těžkých jaterních nemocí, jako je cirhóza (ztvrdnutí jater) a rakovina jater. Tato vakcína neobsahuje živý virus a nemůže způsobit infekci hepatitidou A ani hepatitidou B. Tak jako jiné vakcíny, Ambirix nemusí úplně zabránit nákazám virem hepatitidy A nebo virem hepatitidy B, ani když jste dostal(a)/ Vaše dítě dostalo obě dávky. Rovněž v případě, že jste již před očkováním vakcínou Ambirix byl(a) nakažen(a)/Vaše dítě bylo nakaženo virem hepatitidy A nebo B (ačkoli se ještě necítíte nemocní), nemusí u Vás/Vašeho dítěte vakcína zabránit vzniku onemocnění. Ambirix Vás/Vaše dítě může pomoci ochránit pouze před nákazou virem hepatitidy A nebo B. Nemůže Vás/Vaše dítě ochránit před jinými infekcemi, které mohou postihnout játra a které mohou vyvolávat podobné příznaky, jako má hepatitida A nebo B.

Příbalový leták

AMBIRIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Ambirix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce 

Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rDNA) (HAB), (adsorbovaná). 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

1 dávka (1 ml) obsahuje: 

 

Hepatitidis A virus (inactivatum)

1,2

 

720 ELISA jednotek 

Antigenum tegiminis hepatitidis B (rDNA)

3,4

 

20 mikrogramů 

 

1

Vyrobeno na lidských diploidních buňkách (MRC-5) 

2

Adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý  

0,05 miligramu Al

3+

 

3

Vyrobeno  na kultuře kvasinkových buněk (Saccharomyces cerevisiae) rekombinantní DNA 

technologií 

4

Adsorbováno na fosforečnan hlinitý 

0,4 miligramu Al

3+ 

 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční suspenze. 

Ambirix je zakalená bílá suspenze. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Ambirix je indikován u neimunních dětí a dospívajících od 1 roku do konce 15. roku věku k ochraně 

proti infekci hepatitidou A a hepatitidou B. 

 

Ochrany proti infekcím hepatitidou B nemusí být dosaženo dříve než po druhé dávce (viz bod 5.1). 

Proto: 

Ambirix se má používat jen tehdy, když je během vakcinačního schématu relativně nízké riziko 

infekce hepatitidou B. 

Doporučuje se, aby Ambirix byl podáván v situacích, ve kterých lze zajistit dokončení 

dvoudávkového vakcinačního schématu. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

 

Pro jedince od 1 roku do konce 15. roku věku se doporučuje dávka 1,0 ml. 

 

- Základní očkovací schéma 

 

Standardní schéma základního očkování sestává ze dvou dávek. První dávka se podá ve zvoleném datu 

a druhá za 6 až 12 měsíců po první dávce. 

 

Doporučené schéma se má dodržet. Jakmile se zahájí, má se schéma základní vakcinace dokončit 

stejnou vakcínou. 

 

- Posilovací dávka 

 

V situacích, ve kterých je žádoucí podání posilovací dávky proti hepatitidě A a/nebo hepatitidě B, lze 

podat monovalentní nebo kombinovanou vakcínu. Bezpečnost a imunogenita vakcíny Ambirix podané 

jako posilovací dávka po dvoudávkovém základním schématu nebyly hodnoceny. 

 

Titry protilátek proti povrchovému antigenu viru hepatitidy B (anti-HBs) a proti viru hepatitidy A 

(anti-HAV) pozorované po základním očkování vakcínou Ambirix jsou ve stejném rozmezí, jaké je 

pozorováno po očkování monovalentními vakcínami proti hepatitidě A a hepatitidě B. Obecné 

směrnice pro podání posilovací dávky lze proto odvodit ze zkušeností s monovalentními vakcínami 

tak, jak je uvedeno dále. 

 

Hepatitida B 

 

Nutnost podání posilovací dávky vakcíny proti hepatitidě B u zdravých jedinců, kteří dostali všechny 

dávky základního očkování, nebyla prokázána. Některé oficiální vakcinační programy však 

v současnosti obsahují doporučení k aplikaci posilovací dávky vakcíny proti hepatitidě B, a tato 

doporučení se mají dodržovat. 

 

U některých kategorií subjektů s rizikem expozice HBV (např. hemodialyzovaných nebo 

imunokompromitovaných pacientů) se má zvážit preventivní přístup spočívající v zajištění udržení 

ochranné hladiny protilátek ≥ 10 mIU/ml. 

 

Hepatitida A 

 

Dosud není úplně zjištěno, zda imunokompetentní jedinci, kteří zareagovali na vakcinaci proti 

hepatitidě A, potřebují podání posilovací dávky, protože i v případě absence detekovatelných 

protilátek může být zajištěna ochrana díky imunologické paměti. Směrnice pro podání posilovací 

dávky jsou založeny na předpokladu, že k ochraně jsou nutné protilátky. 

 

Pediatrická populace 

 

Bezpečnost a účinnost vakcíny Ambirix u dětí mladších než 1 rok nebyly stanoveny. 

Nejsou dostupné žádné údaje. 

 

Způsob podání 

 

Ambirix je určen k intramuskulárnímu podání, obvykle do deltového svalu. 

U velmi mladých jedinců je však možné upřednostnit podání do anterolaterální strany stehna. 

 

Pacientům s trombocytopenií nebo s poruchami krevní srážlivosti lze výjimečně vakcínu podat 

subkutánně. Tato cesta podání však může vést k suboptimální imunitní odpovědi na vakcínu (viz 

bod 4.4). 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na 

neomycin. 

 

Hypersenzitivita po předchozím očkování vakcínami proti hepatitidě A a/nebo hepatitidě B. 

 

Stejně jako u jiných vakcín se má podání vakcíny Ambirix odložit u subjektů trpících akutním 

závažným febrilním onemocněním. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Tak jako u všech injekčních vakcín, má být vždy rychle dosažitelná náležitá léčebná péče a lékařský 

dohled pro případ výskytu vzácné anafylaktické reakce po podání vakcíny. 

 

Zvláště u dospívajících se může objevit v průběhu očkování, nebo i před ním, synkopa (mdloba) jako 

psychogenní reakce na injekční stříkačku s jehlou. Synkopa může být během zotavování 

doprovázena různými neurologickými příznaky, jako jsou přechodné poruchy zraku, parestézie a 

tonicko-klonické křeče končetin. Je důležité předem zajistit, aby při eventuální mdlobě nemohlo 

dojít k úrazu. 

 

Nelze vyloučit, že očkovaná osoba může být v období vakcinace v inkubační době hepatitidy A nebo 

hepatitidy B. Není známo, zda Ambirix v těchto případech zabrání vzniku hepatitidy A nebo 

hepatitidy B. 

 

Vakcína nechrání proti hepatitidě C a E ani proti jiným infekčním činitelům způsobujícím onemocnění 

jater. 

 

Ambirix se nedoporučuje k postexpoziční profylaxi (např. po poranění injekční jehlou). 

 

Je-li žádoucí rychlá ochrana proti hepatitidě B, doporučuje se standardní vakcinační schéma třemi 

dávkami kombinované vakcíny obsahující 360 ELISA jednotek formaldehydem inaktivovaného viru 

hepatitidy A a 10 mikrogramů rekombinantního povrchového antigenu viru hepatitidy B. Důvodem je 

skutečnost, že v době mezi druhou a třetí dávkou této třídávkové kombinované vakcíny je chráněn 

větší podíl subjektů než po první dávce vakcíny Ambirix. Po podání druhé dávky vakcíny Ambirix 

tento rozdíl již není patrný (viz bod 5.1, hodnoty séroprotekce). 

 

Doporučuje se, aby dvoudávkové schéma vakcinace vakcínou Ambirix bylo dokončeno před 

zahájením pohlavního života. 

 

Tato vakcína nebyla testována u pacientů s narušeným imunitním systémem. U hemodialyzovaných 

pacientů a u osob s narušeným imunitním systémem nemusejí být po schématu základní imunizace 

dosaženy náležité titry anti-HAV a anti-HBs protilátek. 

 

Protože intradermální podání nebo intramuskulární podání do hýžďového svalu by mohlo vést 

k suboptimální odpovědi na vakcínu, je třeba se těmto cestám podání vyhnout. Nicméně, u subjektů 

s trombocytopenií nebo s poruchami krevní srážlivosti lze vakcínu Ambirix výjimečně podat 

subkutánně, protože po intramuskulárním podání se u těchto subjektů může vyskytnout krvácení. 

 

AMBIRIX NESMÍ BÝT ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ PODÁN INTRAVASKULÁRNĚ. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Nebyly generovány žádné údaje o současném podání vakcíny Ambirix se specifickým 

imunoglobulinem proti hepatitidě A nebo se specifickým imunoglobulinem proti hepatitidě B. Když 

byly monovalentní vakcíny proti hepatitidě A a hepatitidě B podány současně se specifickými 

imunoglobuliny, nebyl pozorován žádný vliv na míru sérokonverze. Současné podání imunoglobulinu 

může vést k nižším titrům protilátek. 

 

Pokud byl ve druhém roce života Ambirix podán současně, ale oddělenou injekcí, s kombinovanou 

vakcínou proti diftérii, tetanu, acelulární vakcínou proti pertusi, inaktivovanou vakcínou proti 

poliomyelitidě a vakcínou proti Haemophilus influenzae typu b (DTPa-IPV+Hib) nebo 

s kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, byla imunitní odpověď na 

všechny antigeny uspokojivá (viz bod 5.1). 

 

Současné podání vakcíny Ambirix s jinými než výše uvedenými vakcínami nebylo studováno. 

Doporučuje se, aby Ambirix, pokud to není absolutně nezbytné, nebyl podáván ve stejnou dobu 

s jinými vakcínami. 

Současně podávané vakcíny by měly být vždy aplikovány do různých injekčních míst a přednostně 

každá do jiné končetiny. 

 

Lze očekávat, že u pacientů léčených imunosupresivní terapií nebo u pacientů s nedostatečnou 

imunitou nemusí být dosaženo náležité odezvy. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

 

Během těhotenství by měl být Ambirix podán pouze tehdy, pokud to je nezbytně nutné a možný přínos 

očkování převáží potenciální riziko pro plod. 

 

Kojení 

 

Během  kojení  by  měl  být  Ambirix  podán  pouze  tehdy,  pokud  možný  přínos  očkování  převáží 

potenciální riziko pro kojence. 

 

Fertilita 

 

Nejsou dostupné žádné údaje týkající se ovlivnění fertility. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Ambirix nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Přehled bezpečnostního profilu 

 

Klinické studie zahrnovaly podání 2 029 dávek vakcíny Ambirix 1 027 subjektům ve věku od 1 roku 

do konce 15. roku věku. 

Ve 2 srovnávacích studiích subjektů ve věku 1 – 15 let byl vyhledávaný výskyt místních a celkových 

příznaků po očkování v režimu dvou dávek vakcínou Ambirix celkově podobný výskytu 

pozorovanému u třídávkového očkování kombinovanou vakcínou obsahující 360 ELISA jednotek 

HAV a 10 µg HBsAg. 

 

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky po očkování vakcínou Ambirix jsou bolest a únava 

vyskytující se přibližně s frekvencí 50 % a 30 % na dávku. 

 

Výčet nežádoucích účinků 

 

Místní a celkové nežádoucí reakce hlášené po základním očkování vakcínou Ambirix byly roztříděny 

podle četností výskytu. 

 

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle následujících četností výskytu: 

Velmi časté:   ≥ 1/10 

Časté:  

 ≥ 1/100 až < 1/10 

Méně časté: 

 ≥ 1/1 000 až < 1/100 

Vzácné: 

 ≥ 1/10 000 až < 1/1 000 

Velmi vzácné:   < 1/10 000 

 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v průběhu klinických studií s vakcínou Ambirix. 

 

 

Data z klinických studií 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

Velmi časté: ztráta chuti k jídlu. 

 

Psychiatrické poruchy 

Velmi časté: podrážděnost. 

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: bolest hlavy. 

Časté: ospalost. 

 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: gastrointestinální příznaky. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Velmi časté: únava, bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce. 

Časté: horečka, otok v místě vpichu injekce. 

 

Následující nežádoucí účinky byly dodatečně hlášeny v průběhu klinických studií s dalšími 

kombinovanými vakcínami společnosti GlaxoSmithKline proti hepatitidě A a hepatitidě B 

(podávanými ve třídávkovém nebo čtyřdávkovém schématu). 

 

Infekce a infestace 

Méně časté: infekce horních dýchacích cest. 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Vzácné: lymfadenopatie. 

 

Poruchy nervového systému 

Méně časté: závrať. 

Vzácné: parestezie. 

 

Cévní poruchy 

Vzácné: hypotenze. 

 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: průjem, nevolnost. 

Méně časté: zvracení, bolest břicha*. 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Vzácné: svědění, vyrážka. 

Velmi vzácné: kopřivka. 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Méně časté: bolest svalů. 

Vzácné: bolest kloubů. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Časté: nevolnost, reakce v místě vpichu injekce. 

Vzácné: zimnice, onemocnění podobné chřipce. 

 

*odkazuje se na nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích provedených s vakcínou určenou 

dětem 

 

 

Data z postmarketingového sledování 

 

Protože tyto nežádoucí účinky byly hlášeny spontánně, není možné spolehlivě odhadnout jejich 

četnost. 

 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v průběhu postmarketingového sledování po očkování 

vakcínou Ambirix. 

 

Poruchy imunitního systému 

Alergické reakce včetně anafylaktických a anafylaktoidních reakcí. 

 

Poruchy nervového systému 

Přechodné bezvědomí nebo vazovagální odpověď na podání injekce, místní snížení citlivosti. 

 

Po širokém použití buď kombinovaných vakcín proti hepatitidě A a hepatitidě B, nebo 

monovalentních vakcín proti hepatitidě A a/nebo hepatitidě B, společnosti GlaxoSmithKline byly 

hlášeny následující další nežádoucí účinky. 

 

Infekce a infestace 

Meningitida. 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Trombocytopenická purpura, trombocytopenie. 

 

Poruchy imunitního systému 

Alergické reakce včetně onemocnění imitujícího sérovou nemoc, angioneurotický edém. 

 

Poruchy nervového systému 

Roztroušená skleróza, encefalitida, encefalopatie, polyneuritidy jako je syndrom Guillain-Barré (se 

vzestupnou paralýzou), myelitida, křeče, paralýza, faciální paréza, neuritida, zánět zrakového nervu, 

neuropatie. 

 

Cévní poruchy 

Vaskulitida. 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

Abnormální funkční jaterní testy. 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Erythema multiforme, lichen planus. 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Zánět kloubů, svalová slabost. 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Bolest v místě aplikace injekce ihned po jejím podání, pocit bodání a pálení. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 

4.9  Předávkování 

 

V průběhu post-marketingového sledování byly hlášeny případy předávkování při podávání 

kombinovaných vakcín společnosti GlaxoSmithKline proti hepatitidě A a hepatitidě B. Nežádoucí 

účinky hlášené v důsledku předávkování byly podobné těm, které byly hlášené při normálním 

podávání vakcíny. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: vakcíny proti hepatitidě, ATC kód: J07BC20. 

 

Mechanismus účinku 

Ambirix vyvolává imunitu proti infekci HAV a HBV tím, že indukuje specifické anti-HAV a anti-HBs 

protilátky. 

 

Klinické studie 

V klinických studiích zahrnujících subjekty ve věku od 1 roku do konce 15. roku bylo dosaženo 

séropozitivity na anti-HAV protilátky za jeden měsíc po první dávce u 99,1 % subjektů a za jeden 

měsíc po druhé dávce podané za 6 měsíců (tj. po 7 měsících) u 100 % subjektů. Séropozitivity na anti-

HBs protilátky bylo za jeden měsíc po první dávce dosaženo u 74,2 % subjektů a za jeden měsíc po 

druhé dávce podané za šest měsíců (tj. po 7 měsících) u 100 % subjektů. Séroprotektivních titrů anti-

HBs protilátek (≥ 10 mIU/ml) bylo ve stejném čase dosaženo u 37,4 % respektive u 98,2 % subjektů. 

 

Ve srovnávací klinické studii provedené u subjektů ve věku od 12 let do konce 15. roku obdrželo 

142 subjektů dvě dávky vakcíny Ambirix a 147 subjektů obdrželo standardní třídávkovou 

kombinovanou vakcínu. Třídávková vakcína obsahovala 360 ELISA jednotek formaldehydem 

inaktivovaného viru hepatitidy A a 10 mikrogramů rekombinantního povrchového antigenu viru 

hepatitidy B. U 289 subjektů, u kterých byla hodnocena imunogenita, byla séroprotekce (SP uvedena 

v následující tabulce) proti hepatitidě B při vakcinaci třídávkovou vakcínou ve 2. a 6. měsíci 

významně větší než při očkování vakcínou Ambirix. 

 

Vakcínová skupina 

Anti-HBs 

2. měsíc 

SP(%) 

Anti-HBs 

6. měsíc 

SP(%) 

Anti-HBs 

7. měsíc 

SP(%) 

Ambirix 

38 

68,3 

 

97,9 

Kombinovaná HAB 

vakcína (360/10) 

85,6 

98,0 

100 

 

Imunitní odpověď získaná jeden měsíc po dokončení úplného vakcinačního schématu (tj. v 7. měsíci) 

ve srovnávací klinické studii u dětí ve věku 1 – 11 let je uvedena v následující tabulce. Uvedeny jsou 

též výsledky zaznamenané ve srovnávací studii provedené u jedinců ve věku 12 - 15 let. V obou 

studiích dostávali jedinci buď dvoudávkové schéma vakcíny Ambirix, nebo třídávkové schéma 

vakcíny obsahující 360 ELISA jednotek formaldehydem inaktivovaného viru hepatitidy A a 

10 mikrogramů rekombinantního povrchového antigenu viru hepatitidy B. 

 

Věková skupina 

Vakcínová 

Anti- 

HAV 

Anti- 

HBs 

 

skupina 

S+(%) 

SP(%) 

1 - 5 let 

Ambirix 

 

98 

100 

98 

98 

 

Kombinovaná HAB 

vakcína (360/10) 

92 

100 

92 

100 

6 - 11 let 

Ambirix 

 

103 

100 

103 

99 

 

Kombinovaná HAB 

vakcína (360/10) 

96 

100 

96 

100 

12 - 15 let 

Ambirix 

 

142 

100 

142 

97,9 

 

Kombinovaná HAB 

vakcína (360/10) 

147 

100 

147 

100 

 

V klinické studii provedené u 102 subjektů ve věku od 12 let do konce 15. roku, jimž byla druhá 

dávka vakcíny Ambirix podána za 12 měsíců po první dávce, bylo ve 13. měsíci dosaženo 

séropozitivity na anti-HAV protilátky u 99,0 % očkovaných subjektů a séropozitivity na anti-HBs 

protilátky u 99,0 % očkovaných subjektů, přičemž séroprotektivní titry mělo 97 % očkovaných 

subjektů. 

 

Deset let po zahájení očkovacího schématu 0, 6 měsíců vakcínou Ambirix u dětí ve věku 1 - 15 let 

přetrvávala u všech subjektů hladina protilátek anti-HAV v hodnotách ≥ 15 mIU/ml. Procentuální 

zastoupení subjektů s hladinou protilátek anti-HBs ≥ 10 mIU/ml bylo v tomto časovém období ve 

skupině očkované první dávkou ve věku 1 – 11 let nebo 12 – 15 let. 77,3 % a 85,9 %. U subjektů 

očkovaných v rámci základního očkování ve věku 12 – 15 let byly koncentrace protilátek anti-HAV a 

anti-HBs srovnatelné mezi skupinami, které obdržely vakcínu Ambirix nebo třídávkové schéma 

kombinované vakcíny (hodnoty uvedeny v tabulce výše). 

 

Šest let po zahájení očkovacího schématu 0, 6 měsíců nebo 0, 12 měsíců vakcínou Ambirix u dětí 

mezi 12 – 15 lety přetrvávala u všech sledovaných subjektů hladina protilátek anti-HAV ≥ 15 mIU/ml. 

Procentuální zastoupení subjektů s protilátkami anti-HBs ≥ 10 mIU/ml bylo v tomto časovém období 

u subjektů očkovaných ve schématech 0, 6 a 0, 12 měsíců 84,8 % a 92,9 %. 

 

Pokud byla ve druhém roce života podána první dávka vakcíny Ambirix současně s posilovací dávkou 

kombinované vakcíny proti diftérii, tetanu, acelulární vakcínou proti pertusi, inaktivovanou vakcínou 

proti poliomyelitidě a vakcínou proti Haemophilus influenzae typu b (DTPa-IPV+Hib) nebo s první 

dávkou kombinované vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, byla imunitní odpověď na 

všechny antigeny uspokojivá. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Neuplatňuje se. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě všeobecných studií bezpečnosti neodhalily žádné zvláštní riziko 

pro člověka. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Chlorid sodný 

Voda na injekci 

 

Adjuvancia viz bod 2. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C). 

 

Chraňte před mrazem. 

10 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

1 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce (sklo typu I) s pístovou zátkou (z butylkaučuku). 

 

Velikost balení 1 a 10 předplněných injekčních stříkaček s jehlami nebo bez jehel a velikost balení 

50 předplněných injekčních stříkaček bez jehel. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Při uchovávání vakcíny lze pozorovat jemný bílý sediment a čirý bezbarvý supernatant. 

 

Před použitím musí být vakcína resuspendována. Resuspendovaná vakcína je rovnoměrně mírně 

zakalená. 

 

Resuspendace vakcíny k získání rovnoměrně mírně zakalené suspenze 

 

Resuspendace vakcíny má být provedena podle níže uvedeného postupu. 

1.  Držte injekční stříkačku ve svislé poloze v uzavřené dlani. 

2.  Třepejte injekční stříkačkou překlápěním dnem vzhůru a zpět. 

3.  Opakujte tento pohyb intenzivně po dobu nejméně 15 sekund. 

4.  Vakcínu znovu zkontrolujte: 

a.  Pokud je vakcína ve formě rovnoměrně bíle zakalené suspenze, je připravena 

k použití – vakcína nemá být ve formě čirého roztoku. 

b.  Pokud vakcína není ve formě rovnoměrně bíle zakalené suspenze – překlápějte 

vakcínu dnem vzhůru a zpět po dobu dalších nejméně 15 sekund – poté znovu 

vakcínu zkontrolujte. 

 

Vakcína musí být před podáním vizuálně zkontrolována na přítomnost cizorodých částic a/nebo na 

abnormální fyzikální vzhled. Pokud je pozorována jakákoli změna, vakcínu nepodávejte. 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 

Rue de l'Institut 89 

B-1330 Rixensart, Belgie 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/02/224/001 

EU/1/02/224/002 

EU/1/02/224/003 

EU/1/02/224/004 

EU/1/02/224/005 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

11 

Datum první registrace: 30. srpna 2002 

Datum posledního prodloužení: 20. července 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II 

 

A.  VÝROBCE BIOLOGICKÝCH LÉČIVÝCH LÁTEK A 

 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B.  PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C.  DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D.  PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

 

PŘÍPRAVKU 

 

13 

 

A. 

VÝROBCE BIOLOGICKÝCH LÉČIVÝCH LÁTEK A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ 

ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce biologických léčivých látek 

 

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 

Rue de l’Institut 89 

1330 Rixensart 

Belgie 

 

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 

 

GlaxoSmithKline Biologicals s. a. 

Rue de l’Institut 89 

1330 Rixensart 

Belgie 

 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 

 

 

Úřední propouštění šarží 

 

Podle článku 114 směrnice 2001/83/ES bude úřední propouštění šarží provádět některá státní laboratoř 

nebo laboratoř k tomuto účelu určená. 

 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

Držitel rozhodnutí o registraci bude pokračovat v předkládání každoroční periodicky aktualizované 

zprávy o bezpečnosti (PSUR).  

 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ 

POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Neuplatňuje se. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

16 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

1 PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA BEZ JEHLY 

1 PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA S 1 JEHLOU 

10 PŘEDPLNĚNÝCH INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK BEZ JEHEL 

10 PŘEDPLNĚNÝCH INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK S 10 JEHLAMI 

50 PŘEDPLNĚNÝCH INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK BEZ JEHEL 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Ambirix – injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce 

Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rDNA) (HAB), (adsorbovaná) 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

1 dávka (1 ml): 

Hepatitidis A virus (inactivatum)

1,2

 

720 ELISA jednotek 

Antigenum tegiminis hepatitidis B (rDNA)

3,4

 

20 mikrogramů 

 

1

Vyrobeno na lidských diploidních buňkách (MRC-5) 

2

Adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý 

0,05 miligramů Al

3+

 

3

Vyrobeno  na kultuře kvasinkových buněk (Saccharomyces cerevisiae) rekombinantní DNA 

technologií 

4

Adsorbováno na fosforečnan hlinitý 

0,4 miligramů Al

3+

 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Chlorid sodný 

Voda na injekci 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce 

 

1 předplněná injekční stříkačka 

1 dávka (1 ml) 

 

1 předplněná injekční stříkačka + 1 jehla 

1 dávka (1 ml) 

 

10 předplněných injekčních stříkaček 

10x 1 dávka (1 ml) 

 

10 předplněných injekčních stříkaček + 10 jehel 

10x 1 dávka (1 ml) 

 

50 předplněných injekčních stříkaček 

50x 1 dávka (1 ml) 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

17 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 

Intramuskulární podání 

Před upotřebením dobře protřepat. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v chladničce. 

Chraňte před mrazem. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 

Rue de l’Institut 89 

B-1330 Rixensart, Belgie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO(ČÍSLA) 

 

EU/1/02/224/001 – balení obsahující 1 předplněnou injekční stříkačku bez jehly 

EU/1/02/224/002 - balení obsahující 1 předplněnou injekční stříkačku s 1 jehlou 

EU/1/02/224/003 - balení obsahující 10 předplněných injekčních stříkaček bez jehel 

EU/1/02/224/004 - balení obsahující 10 předplněných injekčních stříkaček s 10 jehlami 

EU/1/02/224/005 - balení obsahující 50 předplněných injekčních stříkaček bez jehel 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

18 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.  

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC:

 

SN: 

NN: 

19 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(CESTY) PODÁNÍ 

 

Ambirix, injekční suspenze 

HAB vakcína 

i.m. 

 

 

2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 

1 dávka (1 ml) 

 

 

6. 

JINÉ 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

21 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Ambirix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce 

Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rDNA) (HAB), adsorbovaná. 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, dříve než Vy začnete/Vaše dítě začne dostávat 

tuto vakcínu, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. 

Tato vakcína byla předepsána výhradně Vám/Vašemu dítěti. Nedávejte ji žádné jiné osobě. 

Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 

zdravotní sestře nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Tato příbalová informace je napsána tak, že se předpokládá, že ji čte osoba, které má být vakcína 

podána. Vakcína ale může být podána i adolescentům a dětem, příbalovou informaci můžete tedy číst i 

za své dítě. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je Ambirix a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než dostanete Ambirix 

3. 

Jak se Ambirix podává 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Ambirix uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je Ambirix a k čemu se používá 

 

Ambirix je vakcína, která se používá u malých i větších dětí a dospívajících ve věku od 1 roku do 

konce 15. roku věku. Používá se k prevenci dvou onemocnění: hepatitidy (žloutenky) typu A a 

hepatitidy (žloutenky) typu B. 

 

  Hepatitida A: infekce virem hepatitidy A může způsobit zvětšení jater (zánětlivé). Virus se 

obvykle přenáší jídlem nebo pitím obsahujícím virus. Může se však někdy přenášet i jinými 

způsoby, jako je plavání ve vodě znečištěné kanalizačním odpadem nebo kontakt s infikovanou 

osobou. Virus se nachází v tělesných tekutinách, jako jsou výkaly, sérum nebo sliny. Příznaky 

začínají 3 až 6 týdnů po infikování. Někteří jedinci mohou cítit nevolnost, mít horečku a bolesti. Po 

několika dnech mohou být velmi unavení a mohou pozorovat tmavou moč, světlou stolici, žluté 

zbarvení kůže nebo očního bělma (žloutenka). Onemocnění může probíhat s různou závažností a 

také příznaky mohou být různé. Malé děti často nemusí mít všechny příznaky. Většina dětí se úplně 

uzdraví, ale onemocnění je obvykle natolik závažné, že děti jsou nemocné asi jeden měsíc. 

 

  Hepatitida B: infekce virem hepatitidy B může způsobit zvětšení jater (zánětlivé). Virus se 

obvykle přenáší od infikovaných jedinců. Vyskytuje se v tělesných tekutinách, jako je krev, 

sperma, poševní sekret a sliny (hleny). Žádné příznaky nemusí být pozorovány do 6 týdnů až 

6 měsíců po nákaze. Infikovaní jedinci se nemusí cítit nebo vypadat nemocně. Někteří jedinci 

mohou cítit nevolnost, mít horečku a bolesti. Někteří jedinci mohou onemocnět velmi těžce. 

Mohou být velmi unavení, mohou mít tmavou moč, světlou stolici, žluté zabarvení kůže nebo očí 

(žloutenku). Někteří jedinci mohou vyžadovat hospitalizaci. 

 

Většina dospělých se z této nemoci úplně uzdraví, avšak někteří jedinci (zejména děti), kteří 

nemuseli mít příznaky, mohou zůstat nakažení. Nazývají se nosiči hepatitidy B a mohou stále 

během svého života nakazit jiné osoby. Nosiči jsou rovněž ohroženi vznikem těžkých jaterních 

komplikací, jako je ztvrdnutí jater (cirhóza) nebo rakovina jater. 

 

Jak Ambirix působí 

22 

 

Ambirix pomáhá tělu vytvořit si vlastní ochranu (protilátky) proti daným onemocněním. Tato 

vakcína neobsahuje živý virus (složení této vakcíny viz bod 6), a proto nemůže způsobit infekci 

hepatitidou A ani hepatitidou B. 

 

Tak jako u všech vakcín, u některých jedinců může být odpověď na očkování snížená. 

 

V případě, že jste již před očkováním byl(a) nakažen(a) virem hepatitidy A nebo B, nemusí 

vakcína Ambirix zabránit vzniku onemocnění. 

 

Ambirix Vás může pomoci ochránit pouze před nákazou virem hepatitidy A nebo B. Nemůže 

ochránit před jinými infekcemi, i když tyto infekce mohou vyvolávat podobné příznaky, jako 

způsobuje virus hepatitidy A nebo B. 

 

Není přesně známo, jak dlouho trvá ochrana proti infekci způsobené viry hepatitidy A a B, ačkoliv 

ochrana proti infekci virem hepatitidy A trvá nejméně 10 let. Po této periodě se poraďte s lékařem. 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než dostanete Ambirix 

 

Nepoužívejte vakcínu Ambirix, jestliže: 

 

 

jste alergický(á) na Ambirix nebo na kteroukoli další složku této vakcíny (uvedenou v bodě 6). 

K příznakům alergické reakce mohou patřit svědivá kožní vyrážka, dechové obtíže a otok 

obličeje nebo jazyka. 

 

jste měl(a) v minulosti alergickou reakci na jakoukoli vakcínu proti hepatitidě A nebo 

hepatitidě B. 

 

máte těžkou infekci s vysokou teplotou. Tato vakcína může být podána po zotavení. Mírná 

infekce, jako je nachlazení, by neměla být problémem, ale nejprve se poraďte se svým lékařem. 

 

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených příznaků, nemáte být očkován(a) vakcínou Ambirix. 

Nejste-li si něčím jist(a), před očkováním vakcínou Ambirix se zeptejte Vašeho lékaře, zdravotní 

sestry nebo lékárníka. 

 

Upozornění a opatření 

 

Před podáním vakcíny Ambirix se poraďte se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem, 

pokud: 

 

 

Potřebujete být plně chráněn(a) před nákazou hepatitidou A a B během příštích 6 měsíců – Váš 

lékař může doporučit jinou vakcínu. 

 

Máte problémy se srážením krve nebo se Vám snadno tvoří krevní podlitiny (modřiny) – 

injekce může být podána podkožně namísto injekce do svalu, což snižuje délku krvácení a 

velikost podlitin. 

 

Máte problémy s imunitním systémem (jako důsledek nemoci, léčby nebo dialýzy) – vakcína 

nemusí plně působit. To znamená, že Vy nemusíte být chráněn(a) proti jednomu nebo oběma 

virům hepatitidy A a B. Váš lékař provede krevní testy, aby zkontroloval, zda potřebujete další 

injekce, které by Vás lépe chránily. 

 

Jste již někdy před injekcí nebo při injekci omdlel(a) – pro případ, že by se to nyní opět 

opakovalo. 

 

K mdlobám může dojít po nebo dokonce před jakoukoliv injekcí (zvláště u dospívajících). 

 

Pokud se Vás týká něco z výše uvedeného (nebo si nejste jist/a), zeptejte se svého lékaře, zdravotní 

sestry nebo lékárníka dříve, než budete očkován(a) vakcínou Ambirix. 

 

Další léčivé přípravky a Ambirix 

 

23 

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste dříve užíval(a) nebo které možná 

budete užívat, včetně jiných očkování. Zahrnuje to i léky, které obdržíte bez lékařského předpisu nebo 

bylinné přípravky. Pokud si něčím nejste jist(a), zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo 

lékárníka. 

 

Pokud užíváte léky, které ovlivňují obranyschopnost těla, může Vám být Ambirix podán, pokud je to 

považováno za nezbytné. Avšak odpověď na očkování touto vakcínou nemusí být úplná. Znamená to, 

že nemusíte být chráněn(a) proti jednomu nebo proti oběma virům hepatitidy A a B. Váš lékař může 

provést krevní testy, aby zkontroloval, zda potřebujete další injekce, které by Vás lépe chránily. 

 

Ambirix může být podáván ve stejnou dobu s jinými vakcínami proti spalničkám, příušnicím, 

zarděnkám, záškrtu, tetanu, dávivému kašli (pertusi), dětské obrně, Haemophilus influenzae typu b, 

nebo s některými typy léčby proti infekční hepatitidě nazývanými „imunoglobuliny“. Váš lékař zajistí, 

že vakcíny jsou podány do různých částí Vašeho těla. 

 

Těhotenství, kojení a fertilita 

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ambirix se obvykle těhotným ani kojícím ženám nepodává. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 

Po podání vakcíny Ambirix můžete cítit ospalost nebo závratě. Pokud je tomu tak, nejezděte na kole, 

neobsluhujte žádné motorové vozidlo nebo stroje. 

 

Ambirix obsahuje neomycin a sodík 

 

Tato vakcína obsahuje neomycin (antibiotikum). Ambirix se nemá podávat, pokud jste alergický(á) na 

neomycin. 

 

Tato vakcína obsahuje méně než 1 mmol sodíku (9 mg) na dávku, tj. je v podstatě „bez sodíku“. 

 

 

3. 

Jak se Ambirix podává 

 

Jak se vakcína podává 

 

 

Lékař nebo zdravotní sestra Vám podá vakcínu Ambirix jako injekci do svalu. Obvykle se 

podává do horní části paže. 

 

Vakcína Ambirix nesmí být podána do žíly. 

 

Velmi malým dětem může být injekce podána do svalu na stehně. 

 

Kolik vakcíny se podává 

 

 

Obvykle dostanete  celkem dvě injekce. Každá se podá při samostatné návštěvě. 

 

Injekce budou podány během 12 měsíců: 

- První injekce - ve zvolený den po dohodě s Vaším lékařem. 

- Druhá injekce - mezi 6. a 12. měsícem po první injekci. 

 

Zmeškáte-li naplánovanou injekci 

 

 

Zmeškáte-li plánovanou druhou injekci, domluvte se se svým lékařem co nejdříve na jiné 

návštěvě. 

 

 

Ujistěte se, že jste dokončil(a) celé očkovací schéma dvou injekcí. Pokud se tak nestane, 

nemusíte být chráněn(a) před onemocněním. 

24 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 

u každého. 

 

Závažné nežádoucí účinky 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto závažných nežádoucích účinků, ihned to sdělte 

svému lékaři – možná budete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc: 

 

 

alergická a anafylaktická reakce – příznaky mohou zahrnovat vyrážku, jež může být svědivá 

nebo puchýřnatá, otok očí a obličeje, dechové nebo polykací obtíže, náhlý pokles krevního tlaku 

a ztrátu vědomí. 

 

Pokud pozorujete nějaký z výše uvedených nežádoucích účinků, ihned o tom informujte svého lékaře. 

 

Nežádoucí účinky, které se vyskytly v průběhu klinických studií s vakcínou Ambirix, byly 

následující: 

 

Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 dávek vakcíny): 

  bolest hlavy; 

  nechutenství; 

  pocit únavy nebo podrážděnost; 

  bolest a zarudnutí v místě, kde byla podána injekce. 

 

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 dávek vakcíny): 

  horečka; 

  pocit ospalosti; 

  žaludeční a trávicí obtíže; 

  otok v místě, kde byla podána injekce. 

 

Další nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studií s velmi podobnými kombinovanými 

vakcínami proti hepatitidě A a hepatitidě B, jsou následující: 

 

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 dávek vakcíny): 

  celkový pocit nevůle; 

  průjem, nevolnost (nauzea); 

  reakce v místě, kde byla podána injekce. 

 

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 dávek vakcíny): 

  pocit závratě; 

  bolest žaludku; 

  zvracení (vomitus); 

  infekce horních cest dýchacích; 

  bolest svalů (myalgie). 

 

Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1 000 dávek vakcíny): 

  nízký krevní tlak; 

  bolest kloubů (artralgie); 

  svědění (pruritus), vyrážka; 

  brnění a mravenčení (parestézie); 

  otok uzlin na krku, v podpaží nebo ve tříslech (lymfadenopatie); 

  příznaky podobné chřipce, jako jsou vysoká teplota, bolest v krku, rýma, kašel a zimnice. 

 

Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10 000 dávek vakcíny): 

25 

  vyrážka (kopřivka). 

 

Pokud pozorujete podobné nežádoucí účinky, prosím, kontaktujte svého lékaře. 

 

Nežádoucí účinky, které se vyskytly během rutinního očkování vakcínou Ambirix, byly 

následující: 

 

  mdloba; 

  ztráta místní citlivosti kůže na bolest a dotek (hypestézie). 

 

Další nežádoucí účinky, které se vyskytly během rutinního očkování velmi podobnými 

kombinovanými nebo samostatnými vakcínami proti hepatitidě A a hepatitidě B, byly 

následující: 

 

  roztroušená skleróza; 

  otok míchy (myelitis); 

  abnormální laboratorní výsledky jaterních testů; 

  otok nebo zánět mozku (encefalitida); 

  zánět některých krevních cév (vaskulitida); 

  degenerativní onemocnění mozku (encefalopatie); 

  otok obličeje, úst nebo krku (angioneurotický edém); 

  prudká bolest hlavy se ztuhnutím šíje a zvýšenou citlivostí na světlo (meningitida); 

  přechodný zánět nervů způsobující bolest, slabost a ochrnutí rukou a nohou a často postupující 

na hrudník a obličej (syndrom Guillain-Barré); 

  záchvaty nebo křeče; 

  zánět nervů (neuritis); 

  zánět zrakového nervu; 

  snížená citlivost nebo slabost rukou nebo nohou (neuropatie); 

  bolest v místě aplikace injekce ihned po jejím podání, pocit bodání a pálení; 

  paralýza, pokles očních víček a ochablost svalů na jedné straně tváře (obrna lícního nervu); 

  bolest a otok kloubů (artritida), svalová slabost; 

  nachové nebo načervenalé nachové hrbolky na kůži (lichen planus), závažné kožní vyrážky 

(multiformní erytém); 

  snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko vzniku krvácení nebo krevních podlitin 

(trombocytopenie), nachové nebo červenohnědé skvrny viditelné přes kůži 

(trombocytopenická purpura). 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak Ambirix uchovávat 

 

 

Uchovávejte tuto vakcínu mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

Nepoužívejte tuto vakcínu po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C). Chraňte před mrazem. Zmrazení vakcínu znehodnotí. 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

26 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 

 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co Ambirix obsahuje 

 

 

Léčivými látkami jsou:  

 

-  Hepatitidis A virus (inactivatum)

1,2

 

720 ELISA jednotek 

-  Antigenum tegiminis hepatitidis B (rDNA)

3,4

 

20 mikrogramů 

 

1

Vyrobeno na lidských diploidních buňkách (MRC-5) 

2

Adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý  

0,05 miligramu Al

3+

 

3

Vyrobeno  na kultuře kvasinkových buněk (Saccharomyces cerevisiae) rekombinantní DNA 

technologií 

4

Adsorbováno na fosforečnan hlinitý 

0,4 miligramu Al

3+

 

 

 

Pomocnými látkami obsaženými ve vakcíně Ambirix jsou: chlorid sodný a voda na injekci. 

 

Jak Ambirix vypadá a co obsahuje toto balení 

 

 

Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. 

 

Ambirix je bílá, slabě mléčně zakalená tekutina dodávaná v 1ml předplněné injekční stříkačce. 

 

 

Ambirix je dostupný v baleních po 1 a 10 předplněných injekčních stříkačkách (s jehlami nebo 

bez jehel) a v balení po 50 předplněných injekčních stříkačkách bez jehel. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 

 

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 

Rue de l’Institut 89 

B-1330 Rixensart 

Belgie 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

België/Belgique/Belgien 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00 

 

Lietuva 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB 

Tel. +370 5 264 90 00 

info.lt@gsk.com 

 

България 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД 

Тел.: + 359 2 953 10 34 

Luxembourg/Luxemburg 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00 

 

Česká republika 

GlaxoSmithKline s.r.o. 

Tel: + 420 2 22 00 11 11 

cz.info@gsk.com 

 

Magyarország 

GlaxoSmithKline Kft. 

Tel.: + 36-1-2255300 

 

Danmark 

GlaxoSmithKline Pharma A/S 

Tlf: + 45 36 35 91 00 

Malta 

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd 

Tel: + 356 21 238131 

27 

dk-info@gsk.com 

 

 

Deutschland 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 

Tel: + 49 (0)89 360448701 

produkt.info@gsk.com 

 

Nederland 

GlaxoSmithKline BV 

Tel: + 31 (0)30 69 38 100 

nlinfo@gsk.com 

Eesti 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ  

Tel: +372 667 6900 

estonia@gsk.com 

 

Norge 

GlaxoSmithKline AS 

Tlf: + 47 22 70 20 00 

firmapost@gsk.no 

 

Ελλάδα 

GlaxoSmithKline A.E.B.E. 

Tηλ: + 30 210 68 82 100 

 

Österreich 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH. 

Tel: + 43 1 970 75-0 

at.info@gsk.com  

 

España 

GlaxoSmithKline, S.A. 

Tel: + 34 902 202 700 

es-ci@gsk.com  

 

Polska 

GSK Services Sp. z o.o. 

Tel.: + 48 (22) 576 9000 

 

France 

Laboratoire GlaxoSmithKline 

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44 

diam@gsk.com 

 

 

Hrvatska 

GlaxoSmithKline d.o.o. 

Tel.: + 385 (0)1 6051999 

 

Portugal 

Smith Kline & French Portuguesa - Produtos 

Farmacêuticos, Lda. 

Tel: + 351 21 412 95 00 

FI.PT@gsk.com 

 

România 

GlaxoSmithKline (GSK) SRL  

Tel: + 40 (0)21 3028 208 

 

Ireland 

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd 

Tel: + 353 (0)1 495 5000 

 

Slovenija 

GlaxoSmithKline d.o.o. 

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00 

medical.x.si@gsk.com 

 

Ísland 

Vistor hf.  

Sími: +354 535 7000 

 

 

Slovenská republika 

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. 

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 

recepcia.sk@gsk.com 

 

Italia 

GlaxoSmithKline S.p.A. 

Tel:+ 39 04 59 21 81 11 

 

Suomi/Finland 

GlaxoSmithKline Oy 

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30 

Finland.tuoteinfo@gsk.com  

 

Κύπρος 

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 

Τηλ: + 357 22 39 70 00 

gskcyprus@gsk.com 

Sverige 

GlaxoSmithKline AB 

Tel: + 46 (0)8 638 93 00 

info.produkt@gsk.com 

 

Latvija 

GlaxoSmithKline Latvia SIA 

Tel: + 371 67312687 

lv-epasts@gsk.com 

 

United Kingdom 

GlaxoSmithKline UK 

Tel: +44 (0)800 221 441 

customercontactuk@gsk.com 

 

28 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

 

Další zdroje informací 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky:

 

http://www.ema.europa.eu/. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 

 

Při uchovávání vakcíny lze pozorovat jemný bílý sediment a čirý bezbarvý supernatant. 

 

Před použitím musí být vakcína resuspendována. Resuspendovaná vakcína je rovnoměrně mírně 

zakalená. 

 

Resuspendace vakcíny k získání rovnoměrně mírně zakalené suspenze 

 

Resuspendace vakcíny má být provedena podle níže uvedeného postupu. 

1.  Držte injekční stříkačku ve svislé poloze v uzavřené dlani. 

2.  Třepejte injekční stříkačkou překlápěním dnem vzhůru a zpět. 

3.  Opakujte tento pohyb intenzivně po dobu nejméně 15 sekund. 

4.  Vakcínu znovu zkontrolujte: 

a.  Pokud je vakcína ve formě rovnoměrně bíle zakalené suspenze, je připravena 

k použití – vakcína nemá být ve formě čirého roztoku. 

b.  Pokud vakcína není ve formě rovnoměrně bíle zakalené suspenze – překlápějte 

vakcínu dnem vzhůru a zpět po dobu dalších nejméně 15 sekund – poté znovu 

vakcínu zkontrolujte. 

 

Vakcína musí být před podáním vizuálně zkontrolována na přítomnost cizorodých částic a/nebo na 

abnormální fyzikální vzhled. Pokud je pozorována jakákoli změna, vakcínu nepodávejte. 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpadový materiál musí být zlikvidován v souladu 

s místními požadavky. 

 

Recenze

Recenze produktu AMBIRIX 10X1ML Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu AMBIRIX 10X1ML Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám