Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALTANA AG
Kód výrobku: 137329
Kód EAN: 4031083002960
Kód SÚKL: 42992
Držitel rozhodnutí: ALTANA AG

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls11874/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Alvesco 160 Inhaler
Roztok k inhalaci v tlakovém obalu
Ciclesonidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete informace v uvedeném pořadí:
1. Co je Alvesco a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Alvesco používat (Tento bod obsahuje informace
důležité pro Vaši bezpečnost)
3. Jak se Alvesco používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Alvesco uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK ALVESCO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je přípravek Alvesco:
Přípravek Alvesco je čirý a bezbarvý aerosolový sprej, který se vdechuje ústy do plic. Jedná se o
preventivní lék (kortikosteroid), který musíte používat denně, a který účinkuje pouze po vdechnutí
do plic.
Léčivou látkou přípravku je ciklesonid. (Seznam pomocných látek přípravku viz bod 6).
K čemu se přípravek Alvesco používá:
Tento léčivý přípravek je předepisován ke kontrole přetrvávajícího astmatu u dospělých a mladistvých
pacientů (12 let a starších).
Usnadňuje dýchání ztlumením příznaků astmatu a snižuje pravděpodobnost astmatického záchvatu.
Účinek vzniká postupně, proto je třeba tento léčivý přípravek používat denně, i když se cítíte dobře.
Tento léčivý přípravek není vhodný při záchvatech akutní dušnosti. Při takovém záchvatu používejte
pouze Váš inhalátor pro akutní stavy.
2 ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ALVESCO
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Alvesco
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ciklesonid nebo na kteroukoli další složku (viz bod 6).
2/8
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Alvesco je zapotřebí
Před zahájením léčby tímto léčivým přípravkem informujte lékaře, jestliže:
jste byli, či jste v současnosti léčeni pro plicní tuberkulózu (TBC), plísňové, virové či
bakteriální infekce.
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem. Je důležité ujistit se, že přípravek Alvesco je
správný lék pro Vás.
Během léčby přípravkem Alvesco ihned kontaktujte svého lékaře,:
jestliže začnete mít obtíže s dýcháním a dojde ke zhoršení příznaků kašle, dušnosti, sípání,
tísnivého pocitu v hrudníku, chrapotu či jiných příznaků nedostatku vzduchu.
(V takovém případě použijte Váš inhalátor pro akutní stavy, který obvykle vede k rychlému
zlepšení)
jestliže se v noci budíte kvůli Vašim příznakům
jestliže Vám inhalátor pro akutní stavy nepomáhá.
Lékař rozhodne o další léčbě.
Zvláštní skupiny pacientů
Pacienti s těžkým astmatem jsou ohroženi akutními astmatickými záchvaty. U takových pacientů
lékař provádí pravidelné a důkladné prohlídky, včetně testu plicní funkce.
Pacienti, kteří už užívají kortikosteroidové tablety:
Přípravek Alvesco lze použít jako náhradu tablet, či k omezení jejich množství. Pečlivě dodržujte
pokyny lékaře.
- Změna medikace začne asi týden poté, co začnete přípravek Alvesco používat.
- Počet užívaných tablet bude opatrně a postupně snižován.
- Během tohoto období se můžete někdy cítit celkově špatně.
- Přesto je nutné pokračovat v používání přípravku Alvesco a pomalu snižovat počet užívaných
tablet.
- Jestliže se u Vás projeví závažné příznaky, například nevolnost, zvracení, průjem či vysoké
teploty, kontaktujte svého lékaře.
- Tento proces může někdy odhalit méně závažné alergie jako je rinitida (zánět nosní sliznice) či
ekzém (svědění a zarudnutí kůže).
- Jakmile úplně přejdete z tablet na přípravek Alvesco, pokračuje u Vás období s rizikem snížené
funkce nadledvin, které souvisí s dosud užívanými kortikosteroidovými tabletami. Příznaky
snížené funkce nadledvin (například závratě, mdloby, nevolnost, nechutenství, náladovost,
úbytek tělesného ochlupení, horší zvládání stresu, slabost, bolesti hlavy, potíže s pamětí, alergie,
touha po jídle a poruchy hladiny krevního cukru) mohou nějaký čas přetrvávat.
- Je možné, že budete muset vyhledat specialistu, který posoudí rozsah snížení funkce nadledvin.
- Pravidelné kontroly funkce nadledvin bude také provádět Váš ošetřující lékař.
- Během období se zvýšenou stresovou zátěží, například při chirurgických operacích či zhoršení
astmatických záchvatů, možná budete muset navíc užívat kortikosteroidové tablety. V takovém
případě musíte u sebe neustále nosit průkaz s upozorněním, že užíváte steroidy.
Pacienti s poruchami jater či ledvin
Jestliže trpíte poruchou jater nebo ledvin, není potřeba úpravovat dávku ciklesonidu.
Jestliže trpíte závažnou chorobou jater, lékař u Vás bude pečlivěji sledovat možné nežádoucí účinky
související s poruchou normální produkce steroidů.
Děti mladší 12 let:
Použití tohoto léčivého přípravku se nedoporučuje u dětí mladších 12 let vzhledem k nedostatku údajů
o možných nežádoucích účincích.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Než začnete přípravek Alvesco používat, informujte lékaře, jestliže se v současnosti léčíte na jakoukoli
plísňovou či virovou infekci léčivými přípravky obsahujícími:
3/8
- ketokonazol,
- itrakonazol,
- ritonavir,
- nelfinavir.
Tyto látky mohou zesílit účinky přípravku Alvesco tak, že možnost nežádoucích účinků nelze zcela
vyloučit.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Používání tohoto léčivého přípravku s jídlem a pitím
Přípravek Alvesco se vzájemně neovlivňuje s potravinami ani nápoji.
Těhotenství a kojení
Informujte svého lékaře, jestliže jste těhotná, plánujete otěhotnění či kojíte.
- Vzhledem k nedostatku informací o účincích přípravku Alvesco u těhotných žen s Vámi lékař
probere rizika a přínos léčby přípravkem Alvesco.
- Ciklesonid (léčivá látka přípravku Alvesco) lze během těhotenství používat pouze tehdy, pokud
možný přínos pro matku převáží možná rizika pro vyvíjející se dítě. Jestliže lékař usoudí, že
můžete v používání přípravku Alvesco pokračovat, budete používat nejnižší možnou dávku
ciklesonidu, která astma udrží pod kontrolou.
- Funkce nadledvin bude pečlivě sledována u dětí, jejichž matky dostávaly během těhotenství
kortikosteroidy.
- Chcete-li používat přípravek Alvesco během kojení, poraďte se se svým lékařem.
- Není známo, zda vdechovaný ciklesonid u lidí přechází do mateřského mléka.
- Předepsání přípravku Alvesco kojícím ženám se zváží pouze v případě, že očekávaný přínos pro
matku převáží možné riziko pro dítě.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Alvesco a jeho pomocné látky nemají žádný nebo jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit
dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.
3. JAK SE ALVESCO POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste právě začal(a) tento léčivý přípravek používat jako náhradu či doplněk tablet s
kortikosteroidy, přečtěte si bod 2, Pacienti, kteří už užívají kortikosteroidy.
Kolik dávek Alvesco mám denně používat?
Lékař s Vámi prodiskutuje, kolik dávek léčivého přípravku máte denně používat. Dávka bude záviset
na Vašich individuálních potřebách.
Doporučená dávka Alvesco je 160 mikrogramů jednou denně, která vede ke zvládnutí astmatu u
většiny pacientů.
U některých pacientů může k přiměřené léčbě astmatu dostačovat snížená dávka
80 mikrogramů jednou denně.
Zvýšení dávkování Alvesco může krátkodobě přicházet v úvahu u pacientů, jejichž astmatické
obtíže se závažně zhoršily. Dávka může být zvýšena až na 640 mikrogramů denně, podávaných
jako 320 mikrogramů dvakrát denně, avšak žádné údaje nepotvrzují dodatečný léčebný účinek
při užívání této vysoké dávky déle jak 3 měsíce.
4/8
Pokud to bude zapotřebí, lékař Vám může také předepsat kortikosteroidové tablety a/nebo v případě
infekce i antibiotika.
- Váš lékař dávku upraví na minimum nezbytné k léčbě astmatu.
- Zlepšení příznaků (sípání, tísnivý pocit v hrudníku a kašel) byste měli pocítit do 24 hodin.
Kdy mám inhalátor Alvesco používat?
Ve většině případů buď ráno, nebo večer jako jednu či dvě inhalační dávky jednou denně. Pečlivě
dodržujte pokyny lékaře. Je důležité používat přípravek Alvesco pravidelně každý den, i když se cítíte
lépe.
Jestliže musíte používat inhalátor pro akutní stavy více než 2-3-krát týdně, kontaktujte svého lékaře,
aby přehodnotil Vaši léčbu.
Jak se inhalátor Alvesco používá?
Je důležité, aby Vám lékař, zdravotní sestra či lékárník provedli ukázku správného použití Vašeho
inhalátoru Alvesco. Správná technika zajistí, že se Vám do plic dostane přesné množství léku. Postup
si můžete oživit z pokynů v této příbalové informaci.
Můžete si použití inhalátoru Alvesco několikrát nacvičit před zrcadlem, než budete přesvědčeni o jeho
správném použití. Dbejte, aby lék neutíkal koutky či vrchem úst.
Jestliže máte nový inhalátor, nebo jste jej nepoužívali týden či déle, musíte jej před použitím
vyzkoušet. Sejměte kryt náustku a stlačte třikrát nádobku vevnitř inhalátoru. Uvolněte tak tři dávky
do vzduchu směrem od Vás.
Inhalátorem není nutné před použitím zatřást. Léčivý přípravek je už ve velmi jemném roztoku
promíchán tak, abyste s každým vstříknutím dostali správnou dávku.
Během inhalace můžete sedět či stát.
Dodržujte pečlivě tyto pokyny a k objasnění použijte následující obrázky.
1. Sejměte kryt náustku a zkontrolujte náustek zevnitř i zvenčí, zda je čistý a suchý.
5/8
2. Podržte inhalátor obráceně (dnem nádobky nahoru) s ukazovákem na dně nádobky a palcem
pod náustkem.
3. Zhluboka vydechněte. Nedýchejte do inhalátoru.
4. Vložte náustek do úst a rty sevřete pevně kolem náustku.
5. Zároveň s nádechem ústy stlačte ukazováčkem horní plošku inhalátoru a uvolněte tak jednu
dávku léku. Přitom se pomalu a zhluboka nadechujte. Dbejte na to, aby lék neunikl koutky,
vrchem či spodem úst.
6. Zadržte dech, vytáhněte inhalátor z úst a dejte prst z nádobky. Zadržujte dech asi deset sekund
nebo tak dlouho než to bez problémů vydržíte. Pomalu vydechněte ústy. Nedýchejte do
inhalátoru.
Je důležité při krocích 3 až 6 nespěchat.
7. Pokud máte předepsánu ještě jednu dávku, vyčkejte asi půl minuty a opakujte kroky 3 až 6.
8. Po použití vždy nasaďte kryt náustku, aby byl přípravek chráněn před prachem. Nasaďte a
zatlačte, až se zaklapne na místo.
6/8
9. Z hygienických důvodů:
- čistěte náustek pravidelně suchým papírovým kapesníčkem, zevnitř i zvenčí
- suchým složeným kapesníčkem otřete vpředu otvor, kudy je lék rozprašován
- nepoužívejte vodu či jiné kapaliny.
Správná technika zajistí, aby se do plic dostalo vždy správné množství přípravku Alvesco. Lékař bude
vaši inhalační techniku pravidelně kontrolovat, aby se zajistila co největší efektivita léčby.
Jakmile se nádobka vyprázdní, při stisknutí neucítíte ani neuslyšíte uvolnění žádné hnací látky.
Pokud po použití inhalátoru zaznamenáte sípání či tísnivý pocit v hrudníku:
neužívejte další dávky
použijte inhalátor pro akutní stavy k usnadnění dýchání
ihned kontaktujte svého lékaře.
Pokud je pro vás použití inhalátoru obtížné, lékař může doporučit použití inhalační pomůcky.
Inhalační pomůcka vhodná pro inhalátor Alvesco se nazývá AeroChamber PlusTM. Při použití této
pomůcky dodržujte dodané pokyny. Lékař či lékárník Vám s pořízením a použitím inhalační pomůcky
poradí.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Alvesco, než jste měl(a)
Je velmi důležité, abyste používal přípravek přesně podle doporučení vašeho lékaře. Nezvyšujte ani
nesnižujte dávku bez vyhledání rady lékaře.
Při použití většího množství přípravku Alvesco není nutná speciální léčba, ale měl(a) by jste o tom
informovat svého lékaře. Při dlouhodobém užívání vysokých dávek nelze vyloučit určitý stupeň
snížení funkce nadledvin a bude možná potřebné provést kontrolu funkce nadledvin.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Alvesco
Jestliže jste přípravek Alvesco zapomněl(a) použít, pokračujte další obvyklou dávkou. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Alvesco
I když se cítíte lépe, nepřestávejte inhalátor Alvesco používat.
Pokud přestanete používat tento léčivý přípravek, musíte o tom ihned informovat lékaře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i Alvesco nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Pokud se u vás objeví níže popsané závažné nežádoucí účinky, přerušte užívání přípravku a
neprodleně kontaktujte svého lékaře:
Sprejová
tryska
7/8
závažné alergické reakce například otok rtů, jazyka a hrdla (méně než u 1 z 1 000 léčených
pacientů)
alergické reakce: vyrážka, zčervenání, svědění nebo vyrážka podobná kopřivce (méně než u 1 ze
100 léčených pacientů)
kašel nebo sípání, které se zhoršují brzy po inhalaci (méně než u 1 ze 100 léčených pacientů)
Další nežádoucí účinky při používání Alvesco jsou obvykle mírné. Ve většině případů můžete
pokračovat v léčbě. Nežádoucí účinky, které se u Vás mohou vyskytnout jsou :
Méně časté nežádoucí účinky (méně než u 1 ze 100 léčených pacientů):
chrapot
pálení, zánět, podráždění v ústech nebo v hrdle
bělavý povlak v ústech (plísňové onemocnění v ústech)
bolest hlavy
nepříjemná chuť v ústech
sucho v ústech a hrdle
pocit na zvracení nebo zvracení
Vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 z 1000 léčených pacientů):
pocit bušení srdce (palpitace).
nevolnost nebo bolesti břicha
vysoký krevní tlak,
Četnost není známa, ale mohou se také vyskytnout:
problémy se spaním, deprese nebo obavy, neklid, nervozita, zvýšená dráždivost, podrážděnost.
Tyto příznaky se více mohou vyskytovat u dětí.
Alvesco může ovlivnit normální produkci kortikosteroidů ve Vašem těle. To je obvyklé u pacientů
užívajících dlouhodobě vysoké dávky. Tyto účinky mohou zahrnovat:
zpomalení růstu u mladistvých
řídnutí kostí
možný zákal oční čočky (katarakta) způsobující rozmazané vidění
ztrátu zraku způsobenou neobvykle vysokým nitroočním tlakem (glaukom)
kulatý (měsícovitý") obličej, přibývání tělesné hmotnosti v horní části těla a hubnutí rukou a
nohou (cushingoidní vzhled či Cushingův syndrom)
U mladistvých dlouhodobě užívajících lék by měl lékař pravidelně kontrolovat jejich výšku. Pokud u
Vás dojde ke zpomalení růstu, lékař Vaši léčbu, bude-li to možné, upraví na nejnižší dávku, při níž
bude zachována účinná léčba astmatu.
Tablety s kortikosteroidy mohou mít více nežádoucích účinků než kortikosteroidové inhalátory, jako
je Alvesco. Jestliže před či během používání přípravku Alvesco jste užívali nebo užíváte steroidy
v tabletách, riziko nežádoucích účinků tablet může delší dobu přetrvávat. Pravidelné prohlídky
ošetřujícím lékařem by měly zajistit, že dostáváte Alvesco ve správných dávkách. Včas také odhalí
jakékoli nežádoucí účinky a sníží pravděpodobnost jejich zhoršení.
Pamatujte:
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
8/8
5. JAK PŘÍPRAVEK ALVESCO UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nádobka obsahuje stlačenou tekutinu. Nevystavujte teplotám vyšším než 50°C.
Nádobka nemá být prorážena, rozbíjena nebo pálena, i když se zdá být prázdná.
Stejně jako u většiny jiných inhalovaných léčivých přípravků v tlakových nádobkách může být
léčebný účinek tohoto přípravku snížen, pokud je nádobka studená. Inhalátor Alvesco však dodává
stejnou dávku při teplotách od -10 až do plus 40 °C.
Přípravek Alvesco nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za
označením EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Jestliže se lékař rozhodne Vaši léčbu ukončit, nebo když je inhalátor prázdný, vraťte jej do lékárny
k bezpečné likvidaci. Ta je důležitá, protože v nádobce mohou zůstat stopy přípravku, i když máte
dojem, že je prázdná.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Alvesco obsahuje
- Léčivou látkou přípravku je ciklesonid. Každým stlačením uvolníte dávku (dávka uvolněná z
náustku) obsahující 160 mikrogramů ciklesonidum.
- Pomocnými látkami jsou bezvodý ethanol a hnací látka (HFA-134a, norfluran).
Jak přípravek Alvesco vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Alvesco je čirý a bezbarvý roztok v hliníkové tlakové nádobce, který je podáván náustkem
v přesně odměřených dávkách ciklesonidu, a to formou aerosolu.
Velikosti balení:
Inhalátor s 30 přesně odměřenými dávkami.
Inhalátor s 60 přesně odměřenými dávkami.
Inhalátor se 120 přesně odměřenými dávkami.
Nemocniční balení 10x30, 10x60, 10x120 dávek
Každá síla inhalátoru obsahuje látku na 30, 60 či 120 dávek. V závislosti od denního počtu dávek
doporučených Vašim lékařem:
obsahuje inhalátor se 30 dávkami zásobu léku na 2 až 4 týdny
obsahuje inhalátor se 60 dávkami zásobu léku na 1 až 2 měsíce
obsahuje inhalátor se 120 dávkami zásobu léku na 2 až 4 měsíce.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci Výrobce
Takeda GmbH Takeda GmbH
Byk-Gulden-Str. 2 Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz D-78467 Konstanz
Německo Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 11/2012

Recenze

Recenze produktu ALVESCO 160 INHALER 60X160RG Roztok k inhal. v tlak.obalu

Diskuze

Diskuze k produktu ALVESCO 160 INHALER 60X160RG Roztok k inhal. v tlak.obalu

Přidat nový příspěvek do diskuze