Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

ALPICORT F 1X100ML Roztok k zev. užití - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12761

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 12761
Kód EAN: 8594038080131
Kód SÚKL: 92410
Doplněk názvu: 0,05MG/ML+2MG/ML+4MG/ML DRM SOL 1X100ML
Cesta podání: místní podání - na kůži
Přípravek se používá k léčbě celoplošného vypadávání vlasů, k léčbě vypadávání vlasů způsobeného zvýšeným maštěním vlasů s tvorbou lupů a k léčbě kruhovitého vypadávání vlasů. Přípravkem nesmí být ošetřovány děti mladší 3 let věku a chlapci v pubertě.

Příbalový leták

ALPICORT F

 

sp.zn. sukls250660/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Alpicort F 

0,05 mg/ml+2 mg/ml+4 mg/ml 

kožní roztok 

estradioli benzoas, prednisolonum, acidum salicylicum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 

• 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. 
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,  sdělte to  svému lékaři 
nebo  lékárníkovi.  Stejně  postupujte  i  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Alpicort F a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alpicort F používat 
3.  Jak se přípravek Alpicort F používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Alpicort F uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
1. Co je přípravek Alpicort F a k čemu se používá 

Přípravek  Alpicort  F  je  kožní  roztok  s obsahem  kortikoidů  a  pohlavních  hormonů  určený 
k aplikaci na pokožku v oblasti hlavy. 
 
Přípravek Alpicort F se používá ke zmírnění vypadávání vlasů v telogenní fázi (klidová fáze 
růstu vlasu) u méně výrazných zánětlivých onemocnění pokožky hlavy a ke zvýšení hustoty 
vlasů. Přitom může být pozorován úbytek dysplastických – dystrofických vlasů. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alpicort F používat 
Nepoužívejte přípravek Alpicort F:  
–  jestliže jste alergický(á) na prednisolon, kyselinu salicylovou, estradiol-benzoát, 

propylengylkol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.), 

–  u kojenců, dětí a dospívajících do 18 let, 

–  u nádorů závisejících na aktivitě estrogenů a při podezření na takové nádory, 

–  při nejasném krvácení z genitálií, 

–  na sliznicích, v ústech, v očích nebo v okolí očí a v oblasti vnitřních genitálií, 

–  při  planých  neštovicích,  specifických  kožních  onemocněních  (tuberkulóza,  příjice)  a  u 

zánětlivých reakcí na očkování, 

–  v případě plísňových onemocnění (mykózy) a bakteriálních kožních infekcí, 

–  v případě  periorální  dermatitidy  (zánětlivé  kožní  projevy  kolem  úst  se  začervenáním  a 

tvorbou  uzlíků)  a  rosacey  (růžovky  -  zánětlivé  onemocnění  kůže  obličeje  projevující  se 
zčervenáním  v oblasti  nosu  a  tváří,  rozšířenými  žilkami  a  tvorbou  načervenalých 
pupínků).  

–  při mokvajících nebo akutních onemocněních pokožky hlavy. 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Alpicort F se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Přípravek Alpicort F je zejména kvůli obsahu isopropylalkoholu určen jen k vnější aplikaci na 
pokožku hlavy. 

Při déle trvajícím ošetření po dobu více než 2 – 3 týdnů je nutno v důsledku obsahu estrogenu 
v roztoku dbát následujících preventivních opatření: 
–  při endometrióze (děložní tkáň vyskytující se mimo dělohu) nebo mastopatii (změny prsní 

žlázy) nebo 

–   u  žen,  které  již  používají  přípravky  s obsahem  estrogenu,  má  léčba  probíhat  jen  pod 

dohledem lékaře. 

Děti a dospívající 
Nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje ohledně používání u dětí. 

Další léčivé přípravky a přípravek Alpicort F 
Přípravek  Alpicort  F  může  svým  složením  zesílit  účinnost  jiných  zevně  aplikovaných 
léčivých látek.  
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné 
době používal(a) nebo které možná budete používat.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
Vzhledem  k  obsahu  estrogenu  v přípravku  Alpicort  F  se  přípravek  nemá  používat  v době 
těhotenství.  Pokud  dojde  k otěhotnění  během  léčby  přípravkem  Alpicort  F,  má  být  léčba 
okamžitě přerušena.  
 
Co se týče působení estrogenu na nenarozené dítě, většina studií, které jsou v současné době 
k dispozici,  nenaznačuje  žádné účinky poškozující  plod.  V případě dlouhodobého používání 
glukokortikoidů  – další léčivá látka přípravku Alpicort  F  – během  těhotenství nemohou  být 
vyloučeny poruchy růstu a poškození nenarozeného dítěte. 

 
Během  kojení  mohou  estrogeny  měnit  množství  a  složení  mateřského  mléka  a  přecházejí 
stejně jako glukokortikoidy do mateřského mléka. Proto se při léčbě přípravkem Alpicort F 
nemá kojit, resp. s léčbou přípravkem Alpicort F se nemá začínat během kojení, nýbrž až po 
jeho skončení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Alpicort F nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Alpicort F obsahuje propylenglykol 
Přípravek Alpicort F obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění pokožky. 
 
3. Jak se přípravek Alpicort F používá 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynu lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Alpicort F je roztok určený k aplikaci na pokožku hlavy.  
 
Nedoporučí-li lékař jinak, používá se přípravek Alpicort F 1x denně, pokud možno večer. 
 
Jakmile odezní zánětlivé projevy, je postačující použití 2x až 3x týdně. 
 
Při každé aplikaci postupujte prosím následovně: 
–  Sejměte plastový kryt ze špičky aplikátoru  

–  Přípravek naneste na postižená místa pokožky. 

–  Po použití přípravku opět pevně nasaďte na špičku aplikátoru plastový kryt. 

Doba používání 
Doba trvání ošetření malých ploch vzhledem k obsahu kortikoidů nemá trvat déle než 2  – 3 
týdny.  Jsou  k dispozici  klinické  zkoušky  použití  po  dobu  6  měsíců.  Nebylo  zkoumáno,  jak 
dlouho přetrvává účinek po vysazení přípravku. 
 
Jestliže jste použil(a) větší množství přípravku Alpicort F, než jste měl(a) 
Všeobecně  je  přípravek  Alpicort  F  snášen  bez  komplikací  i  při  krátkodobé  aplikaci  většího 
množství. Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Alpicort F 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokračujte  dále 
v léčbě doporučeným způsobem aplikace přípravku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Alpicort F 
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem o dalším postupu, protože je ohrožen úspěch léčby. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Významné  vedlejší  účinky  nebo  příznaky,  které  máte  sledovat  a  opatření  při  jejich 
výskytu: 
Jestliže  se  u  Vás  vyskytnou  níže  uvedené  vedlejší  účinky,  přípravek  Alpicort  F  dále 
nepoužívejte a pokud možno okamžitě vyhledejte svého lékaře. 
 
Vzácné
  (1  až  10  pacientů  z 10  000)  může  nastat  alergická  reakce  pokožky  (alergický 
kontaktní ekzém). 
 
Velmi vzácné (méně než 1 pacient z 10 000) může stejně jako u všech přípravků s obsahem 
kortikoidů  při  déle  trvajícím  použití  dojít  ke  kožním  změnám  (ovlivnění  tloušťky  pokožky, 
rozšíření  malých  cév  v pokožce,  tvorba  strií,  steroidní  akné,  periorální  dermatitida  (zánět 
kolem úst), zvýšené ochlupení těla). 
 
Ostatní možné vedlejší účinky 
 
Mimoto je možné krátkodobé podráždění pokožky (např. pálení, zčervenání).  
 
V případě  déle  trvající  aplikace  ve  vysokých  dávkách  nebo  na  velkých  plochách  nebo 
v případě použití k jinému než určenému účelu je nutno povšimnout si možných systémových 
účinků steroidních hormonů. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek Alpicort F uchovávat  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na etiketě 
lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. Chraňte před mrazem. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek Alpicort F obsahuje: 

–  Léčivými látkami jsou estradioli benzoas, prednisolonum a acidum salicylicum.       100 

ml  roztoku  obsahuje  estradioli  benzoas  0,005  g,  prednisolonum  0,2  g  a  acidum 
salicylicum 0,4 g. 

–  Pomocnými látkami jsou: isopropylalkohol, propylenglykol, arginin, čištěná voda.  

Jak přípravek Alpicort F vypadá a co obsahuje toto balení: 
Přípravek  Alpicort  F  je  čirý,  bezbarvý  roztok  v lahvičkách  z tmavého  skla  se 
šroubovacím polypropylenovým aplikátorem a plastovým krytem, krabička.  
 
Balení obsahuje 100 ml roztoku.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 

Dr. August Wolff GmbH  Co. KG Arzneimittel 
Sudbrackstrasse 56 
33611 Bielefeld 
NĚMECKO 
telefon: +49 521 8808-05 
fax: +49 521 8808-334 
e-mail: info@wolff-arzneimittel.de 
 
Další zdroje informací: 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: 
MEDAC, spol. s r.o. 
Maříkova 2034/36 
621 00 Brno 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Tel.: 541 511 011 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 10. 2017 
 

 

Recenze

Recenze produktu ALPICORT F 1X100ML Roztok k zev. užití

Diskuze

Diskuze k produktu ALPICORT F 1X100ML Roztok k zev. užití

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám