Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty » Léky na předpis nosní léčiva

ALLERGODIL 1X20ML Roztok ve spreji - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43211

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 43211
Kód EAN:
Kód SÚKL: 21972
Doplněk názvu: 1MG/ML NAS SPR SOL 1X20ML
Cesta podání: do nosu
Přípravek se používá k symptomatické léčbě sezónní alergické rýmy (senné rýmy) a celoroční alergické rýmy.

Příbalový leták

ALLERGODIL

 

 

 

                                                                               Strana 1 (celkem 4) 

sp.zn. sukls142923/2011 (Rp.) 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

ALLERGODIL 

1 mg/ml 

Nosní sprej, roztok  

 azelastini hydrochloridum 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,    sdělte  to  svému    lékaři  nebo                

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Allergodil a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allergodil používat  

3. 

Jak se Allergodil používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Allergodil uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Allergodil a k čemu se používá 

 
Allergodil je lék na alergii. Obsahuje léčivou látku azelastin-hydrochlorid. 
 
Přípravek se používá k léčbě nosních příznaků sezónní alergické rýmy (senné rýmy) a celoroční 
alergické rýmy.

  

 

Mezi příznaky sezónní alergické rýmy patří kýchání, štípání nebo svědění v nose, vodnatá rýma a 
ucpaný nos. U sezónní alergické rýmy jsou časté i oční příznaky, jako je překrvení spojivek, 
světloplachost, slzení, svědění očí a otoky víček. Celkové příznaky se objevují na vrcholu pylové 
sezóny a jsou provázeny zvýšenou unavitelností, snížením výkonnosti tělesné i duševní a zhoršením 
spánku. 
 
Příznaky celoroční alergické rýmy se vyskytují nezávisle na sezóně, v průběhu celého roku. Příčinou 
mohou být roztoči v domácím prachu, jindy je příčina v profesním prostředí nebo je spojena s 
některými činnostmi (pekaři, zemědělci, ošetřovatelé zvířat, chemici, lakýrníci, malíři apod.). Mezi 
příznaky patří otok nosní sliznice, který vede k ucpání nosních průduchů, kýchání (salvy kýchání 10x-
30x v jednom sledu), čirý vodnatý výtok z nosu. Příznaky nejsou většinou tak náhlé a prudké jako u 
rýmy pylové, ale mohou velmi nepříjemně stěžovat pacientovi život. 
Přípravek je určen dětem starším 6 let, dospívajícím a dospělým. 
 
 

 

 

 

                                                                               Strana 2 (celkem 4) 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allergodil používat 

 
Nepoužívejte Allergodil 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku azelastin-hydrochlorid nebo na kteroukoliv další složku 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 

jestliže jste mladší než 6 let. 

 

Upozornění a opatření  

Před použitím Allergodilu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a Allergidil 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. Není však známo, že by  Allergodil ovlivňoval účinky 
jiných léků. 
Těhotenství,kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Allergodil neužívejte v prvních třech měsících těhotenství a při kojení. O užívání přípravku 
v dalším průběhu těhotenství se poraďte s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
V ojedinělých případech se při užívání přípravku Allergodil může projevit závrať, únava, malátnost, 
vyčerpanost nebo slabost. V těchto případech může být ovlivněna schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
Zvláštní pozornost musí být věnována skutečnosti, že alkohol může tyto příznaky zvýraznit.  
 
 
3.  

Jak se Allergodil používá 

 
Vždy užívejte Allergodil přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklá dávka je  1 vstřik do každé nosní dírky 2x denně. Jeden vstřik se  uvolní jedním stisknutím 
pumpičky. 
 
Způsob použití 
Při aplikaci je třeba hlavu držet ve vzpřímené poloze (nezaklánět) - viz obrázek. 
Lahvička se při aplikaci spreje ponechává ve svislé poloze! 
Přípravek je určen výhradně k aplikaci do nosu a nesmí být aplikován do očí.  
 
Návod k použití přípravku Allergodil, nosní sprej: 
 

1.  Sejměte ochranný kryt. 
2.  Pouze při prvním použití je třeba nejprve několikrát stisknout pumpičku, dokud nezačne 

vystřikovat stejnoměrné množství mlhy. 

3.  Do každé nosní dírky vstříkněte po jedné dávce uvolněné jedním stisknutím pumpičky. Hlavu 

přitom nezaklánějte, ale držte ve vzpřímené poloze! 

4.  Očistěte konec pumpičky a nasaďte zpět ochranný kryt. 

 

 

 

 

                                                                               Strana 3 (celkem 4) 

 
 
Délka léčby: 
Allergodil,  nosní  sprej  se  používá,  dokud  obtíže  neodezní.  Bez  porady  s lékařem  nemá  být 
nepřerušovaná  léčba  delší  než  6  týdnů.  Pokud  jste  přípravek  užívali  po  dobu  až  6  týdnů  a  po  jeho 
vysazení se u Vás znovu objevily příznaky onemocnění, poraďte se o další léčbě s lékařem.  
Dlouhodobá nepřetržitá léčba až po dobu 6 měsíců je možná pouze na doporučení lékaře, pokud bez 
léčby trpíte neustupujícími příznaky alergické rýmy. 
  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Allergodil, než jste měl(a) 
 
V případě nechtěného spolknutí velkého množství přípravku (např. když dítě pozře celý obsah 
lahvičky) se poraďte s lékařem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Allergodil 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. Další dávky užívejte 
v obvyklém čase. V případě potřeby můžete užít Allergodil mezi dvěma obvyklými dávkami.  
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Allergodil nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů): 
Při nesprávném způsobu použití (zakloněná hlava – viz Bod 3- dávkování a způsob použití) se může 
projevit hořká chuť léku a případně způsobit nevolnost. 
 
Méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů):  
Podráždění (štípání, svědění) zanícené nosní sliznice, kýchání a krvácení z nosu.   
 
Vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10000 léčených pacientů) 
Nevolnost. 
 
Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10000 léčených pacientů, včetně výjimečných případů): 
Přecitlivělost,  závratě,  únava  nebo  slabost  (které  mohou  být  způsobeny  vlastním  onemocněním), 
vyrážka, svědění a kopřivka. 
 
Výše zmíněné nežádoucí účinky jsou přechodné a není potřeba přijímat žádná opatření. Pokud máte 
po použití Allergodilu hořký pocit v ústech, můžete se napít nealkoholického nápoje (třeba džusu 
nebo mléka) k potlačení hořkosti.  
 
 
 
 

 

 

 

                                                                               Strana 4 (celkem 4) 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků 
můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
5. 

Jak Allergodil uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za Použitelné 
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Přípravek uchovávejte při teplotě nad 8

º

C. Pokud omylem uskladníte Allergodil při teplotě nižší než 

8

0

C,  objeví  se  v přípravku  krystaly,  které  budou  viditelné  proti  světlu.  V tomto  případě  Allergodil 

nepoužívejte. Nicméně když následně uskladníte přípravek po několik hodin v pokojové teplotě, tyto 
krystaly zmizí a přípravek můžete dále používat.  
 
Po prvním otevření: Nepoužívejte déle než 6 měsíců.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Allergodil obsahuje 
Léčivou látkou je: Azelastini hydrochloridum 0,14 mg v 1 jednorázově uvolněné dávce (0,14 ml)  
Pomocnými  látkami  jsou:  hypromelosa,  bezvodá  kyselina  citronová,  dihydrát  dinatrium  edetátu, 
dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Allergodil vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Popis přípravku: čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý roztok. 
Hnědá skleněná lahvička, sprejová pumpička z PE, víčko, krabička. 
Velikost balení: 20 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
MEDA Pharma GmbH & Co.KG,

 

Benzstrasse 1, 61352  Bad Homburg, Německo 

 
Výrobce 
MEDA Pharma GmbH & Co.KG,

 

Benzstrasse 1, 61352  Bad Homburg, Německo 

MEDA Manufacturing GmbH,

 

Neurather Ring 1, 51063 Kolín nad Rýnem, Německo 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.4.2015. 

Recenze

Recenze produktu ALLERGODIL 1X20ML Roztok ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu ALLERGODIL 1X20ML Roztok ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám