Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

AKNEMYCIN LIQ 1X50ML/1GM LAG III

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65016

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 65016
Kód EAN:
Kód SÚKL: 100025
Doplněk názvu: 20MG/G DRM SOL 50ML III
Cesta podání: místní podání - na kůži
Přípravek se používá při všech formách acne vulgaris (trudovitost), zejména u zánětlivé formy papulózní a pustulózní. Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství.

Příbalový leták

AKNEMYCIN

                                                                        Strana 1 (celkem 5) 

 

sp.zn. sukls6353/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příbalová informace : Informace pro uživatele 

 

Aknemycin 

Kožní roztok 

20 mg/g 

Erythromycinum 

 
 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek  
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
 
1.  Co je Aknemycin a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  Aknemycin

  

používat 

3.  Jak se přípravek  Aknemycin

 

používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek  Aknemycin uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Aknemycin a k čemu se používá 

 
Co je Aknemycin? 
Aknemycin obsahuje léčivou látku  erythromycinum (erytromycin) 2.0 g ve 100 g roztoku  
Aknemycin je roztok k lokální (místní) aplikaci na kůži k léčbě akné. 
 
 
Erytromycin obsažený v Aknemycinu má bakteriostatické účinky (brání množení) na bakterie, 
které spolupůsobí při vzniku akné, obzvláště na Propionibacterium acnes. Má tedy přímý 
protizánětlivý účinek a kromě toho vede likvidace bakteriální flóry k zastavení lipolýzy 
(rozkládání tuků) kožního mazu. Oba tyto účinky jsou hlavní předností lokální léčby akné 
přípravkem Aknemycin. Místní léčba přípravkem Aknemycin je plně porovnatelná s 
celkovým podáváním erytromycinu. Výhodou je, že při místním podávání erytromycinu 
nedochází ke vzniku přecitlivělosti na sluneční záření. Základ Aknemycinu je velmi dobře 
snášen i citlivou a podrážděnou pokožkou. 

                                                                        Strana 2 (celkem 5) 

 
Aknemycin  se používá  na léčbu acne vulgaris (akné - trudovitost), zejména na zánětlivé  
papulózní (nehnisavé červené uzlíky) a pustulózní (hnisavé uzlíky – neštovičky) formy. Lék 
mohou používat dospělí  i dospívající.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost než začnete Aknemycin používat 

 
Nepoužívejte přípravek Aknemycin 
 
-  Jestliže jste alergický(á) na erytromycin nebo na kteroukoli další složku tohto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Při jakýchkoli projevech přecitlivělosti (nadměrné a dlouhodobé zčervenání, pálení, svědění 
kůže) na uvedené složky léku se prosím poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím použitím přípravku Aknemycin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek  Aknemycin  roztok nesmí přijít do kontaktu s očními víčky a spojivkami. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Aknemycin 
Interakce  s jinými  léky  nejsou  známy.  Podle  stavu  pokožky  lze  kombinovat  Aknemycin 
roztok  a  Aknemycin  2000  mast.  Bez  rady  lékaře  nepoužívejte  jiné  přípravky  na  ošetřovaná 
místa kůže. 
 
Přípravek Aknemycin s jídlem a pitím 
Použití léku Aknemycin není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku 
Aknemycin není jídlem ani nápoji ovlivněn. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
Používání přípravku Aknemycin  je možné i během těhotenství a kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje . 
 
Přípravek Aknemycin může nadměrně vysušovat pokožku 
V případech, kdy Aknemycin příliš vysušuje pokožku, lze pokračovat v léčbě mastí 
Aknemycin 2000. Roztok a mast mohou být používány střídavě.  
 
 
3. 

Jak se přípravek  Aknemycin 

  

používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí včetně dospívajících i starších osob: 

                                                                        Strana 3 (celkem 5) 

 
Postižená místa se potírají dvakrát denně, ráno a večer. 
Lahvička je vybavena speciálním aplikačním dávkovačem, který umožňuje nanášet roztok 
přímo na postižená místa pokožky. Aplikátor je zkonstruován tak, že zabraňuje zpětnému  
znečištění  roztoku a umožňuje jednoduché, hygienické a navíc velmi úsporné používání. Při 
použití aplikátoru před každým použitím silně zatlačte  obráceným uzávěrem od lahvičky  na 
aplikátor, tím se odjistí pojistka a Aknemycin může být nanesen na kůži. 
U většiny pacientů nastává výrazné zlepšení  po 4 týdnech. Průměrná délka léčby je přibližně 
8 týdnů. V individuálních případech musí lékař rozhodnout o dalším pokračování léčby. 
 
Jestliže jste použil(a) větší množství přípravku  AKNEMYCIN  než jste měl(a): 
Aplikované množství erytromycinu při kožním podání je malé a předávkování či intoxikaci je 
proto možné  při lokálním použití vyloučit. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Aknemycin: 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí  účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:  
 
Velmi časté:  mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů  
Časté:  

mohou postihnout až 1 ze 10 pacientů  

Méně časté:  mohou postihnout až 1 z 100 pacientů  
Vzácné: 

mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů  

Velmi vzácné:mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit   
 

 

 

 

 
Nežádoucí účinky:
 
Není známo: mírné zčervenání kůže, lehké olupování pokožky* 
 
*Na začátku léčby může vzácně vzniknout mírné zčervenání kůže nebo může dojít k lehkému 
olupování pokožky. Ve většině případů jsou tyto nepříznivé účinky projevem léčebného 
efektu a při dalším používání léku mizí. Pokud se však u Vás tyto nežádoucí účinky objeví  a 
intenzivní  projevy budou následně přetrvávat po celou dobu léčby, poraďte se prosím o další 
léčbě se svým lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na adresu:  
 

                                                                        Strana 4 (celkem 5) 

Státní ho ústavu pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.   Jak přípravek Aknemycin uchovávat 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  lahvičce  a  na 
papírové krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po 
prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 

 

Co obsahuje AKNEMYCIN  

 

Léčivou látkou je erythromycinum 2,0 g ve 100 g roztoku 
Pomocné látky jsou: ethanol 95%, lauromakrogol-fosfát, glycerol 85% a povidon. 
 
Jak přípravek AKNEMYCIN  vypadá  a co obsahuje toto balení 
 
Aknemycin je dostupný v baleních obsahujících 25 ml a 50 ml: 

a)  skleněná,  částečně  matová  lahvička  s nylonovým  semipropustným  uzávěrem 

v plastové zátce, šroubovací uzávěr, krabička 

b)  skleněná,  čirá  lahvička  s nylonovým  semipropustným  uzávěrem  v plastové  zátce, 

šroubovací uzávěr, krabička 

c)  skleněná,  hnědá  lahvička  s nylonovým  semipropustným  uzávěrem  v plastové  zátce, 

šroubovací uzávěr, krabička 

 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Almirall Hermal GmbH 
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek 
Německo 

                                                                        Strana 5 (celkem 5) 

tel.: (040) 72704-0, fax: (040) 7229296 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15.1.2015 

Recenze

Recenze produktu AKNEMYCIN LIQ 1X50ML/1GM LAG III

Diskuze

Diskuze k produktu AKNEMYCIN LIQ 1X50ML/1GM LAG III

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám