Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Kůže » Léčba vyrážky a zánětu

AKNEMYCIN 2000 UNG 1X25GM/500MG

Kód výrobku: 12977

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace AKNEMYCIN 2000 UNG 1X25GM/500MG

Přípravek se používá při všech formách acne vulgaris (trudovitost), zejména u zánětlivé formy papulózní a pustulózní. Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství.

1

/4

sp.zn.sukls145141/2018 Příbalová informace: Informace pro uživatele

Aknemycin 2000

Mast Erythromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Aknemycin 2000 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aknemycin 2000 používat
 3. Jak se přípravek Aknemycin 2000 používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Aknemycin 2000 uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Aknemycin 2000 a k čemu se používá

Co je Aknemycin 2000?

Aknemycin 2000 obsahuje léčivou látku erythromycinum (erytromycin) 2.0 g ve 100 g masti Aknemycin 2000 je mast k lokální (místní) aplikaci na kůži k léčbě akné.

Erytromycin obsažený v Aknemycinu 2000 má bakteriostatické účinky (brání množení) na bakterie, které spolupůsobí při vzniku akné, obzvláště na Propionibacterium acnes. Místní léčba přípravkem Aknemycin 2000 je plně porovnatelná s celkovým podáváním erytromycinu. Výhodou je, že při místním podávání erytromycinu nedochází ke vzniku přecitlivělosti na sluneční záření. Základ Aknemycinu 2000 je velmi dobře snášen i citlivou a podrážděnou pokožkou.

Aknemycin 2000

se používá na léčbu acne vulgaris (akné - trudovitost), zejména na zánětlivé papulózní (nehnisavé červené uzlíky) a pustulózní (hnisavé uzlíky - neštovičky) formy. Lék mohou používat dospělí i dospívající.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aknemycin 2000 používat

Nepoužívejte přípravek Aknemycin 2000

 • Jestliže jste alergický/á na erytromycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.)

2

/4

Při jakýchkoli projevech přecitlivělosti (nadměrné a dlouhodobé zčervenání, pálení, svědění kůže) na uvedené složky léku se prosím poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před užitím použitím přípravku Aknemycin 2000 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Aknemycin 2000 mast nesmí přijít do kontaktu s očními víčky a spojivkami. Při náhodném kontaktu s očima je potřebné ihned oči vypláchnout velkým množstvím vody. Po dobu léčby přípravkem Aknemycin 2000 nepoužívejte parfémované výrobky. Pokud se u Vás po použití léku Aknemycin 2000 objeví podráždění kůže, vyhledejte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Aknemycin 2000

Interakce s jinými léky nejsou známy. Podle stavu pokožky lze kombinovat Aknemycin roztok a Aknemycin 2000 mast. Bez rady lékaře nepoužívejte jiné přípravky na ošetřovaná místa kůže.

Přípravek Aknemycin 2000 s jídlem a pitím

Použití léku Aknemycin 2000 není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Aknemycin 2000 není jídlem ani nápoji ovlivněn.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Aknemycin

2000 může být příliš mastný

V případech, kdy je Aknemycin 2000 příliš mastný, lze jej kombinovat s lékem obsahujícím erytromycin v roztoku. Roztok a mast mohou být používány střídavě.

Přípravek Aknemycin 2000 obsahuje cetyl stearylalkohol

Může způsobit místní kožní rekce (např. kontaktní dermatitida).

3. Jak se přípravek Aknemycin 2000

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je: Dospělí včetně dospívajících i starších osob:

Postižená místa se potírají ve slabé vrstvě dvakrát denně, ráno a večer. Před každým použitím je nutné dodržet následující pokyny:

 • zbytky dříve nanesené masti umyjte teplou vodou; současně se odstraní emulgovaný kožní maz
 • před nanesením masti pokožku dobře osušte

U většiny pacientů nastává výrazné zlepšení po 4 týdnech. Průměrná délka léčby je přibližně 8 týdnů. V individuálních případech musí lékař rozhodnout o dalším pokračování léčby.

Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku AKNEMYCIN 2000 než jste měl(a):

Aplikované množství erytromycinu při kožním podání je malé a předávkování či intoxikaci je proto možné při lokálním použití vyloučit. Při náhodném požití léku dítětem vyhledejte lékaře.

3

/4

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Aknemycin 2000:

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:

Velmi časté:

mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů Časté: mohou postihnout až 1 ze 10 pacientů Méně časté:

mohou postihnout až 1 z 100 pacientů Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů Velmi vzácné:

mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Nežádoucí účinky:

Není známo: mírné zčervenání kůže, lehké olupování pokožky*

*Na začátku léčby může vzácně vzniknout mírné zčervenání kůže nebo může dojít k lehkému olupování pokožky. Ve většině případů jsou tyto nepříznivé účinky projevem léčebného efektu a při dalším používání léku mizí. Pokud se však u Vás tyto nežádoucí účinky objeví a intenzivní projevy budou následně přetrvávat po celou dobu léčby, poraďte se prosím o další léčbě se svým lékařem.

Pokud se u Vás objeví závažná kožní reakce: červená vyrážka s tvorbou šupin s podkožními hrbolky a puchýřky (exantematózní pustulóza), neprodleně kontaktujte lékaře. Frekvence těchto nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Aknemycin 2000 uchovávat

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a na papírové krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření tuby přípravek spotřebujte do 6 měsíců.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem

4

/4

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co obsahuje AKNEMYCIN 2000

 • Léčivou látkou je erythromycinum 2,0 g ve 100 g masti Pomocné látky jsou: oxid titaničitý, mastek, bílá vazelína, tvrdý parafin, tekutý parafin, oleyl-oleát, cetylstearylalkohol, lanalkomakrogol-200-fosfát, trilauromakrogol-200-fosfát, nekrystalizující sorbitol 70%, parfém Gardenia PH (benzyl-benzoát, propylenglykol), čištená voda

Jak přípravek AKNEMYCIN 2000 vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá jemná mast v zapečetěné hliníkové lakované tubě s PP šroubovacím uzávěrem s propichovacím bodcem.

Aknemycin 2000 je dostupný v balení 25 g

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékářský předpis.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Almirall Hermal GmbH Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek Německo tel.: (040) 72704-0, fax: (040) 7229296

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 3. 2018

Informace o produktu

Kód výrobku: 12977
Kód EAN: 5000167052435
Kód SÚKL: 97513
ATC skupina: Erythromycin
Doplněk názvu: 20MG/G UNG 25G
Cesta podání: Kožní podání

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

AKNEMYCIN 2000

Příbalový leták AKNEMYCIN 2000 UNG 1X25GM/500MG

Příbalovou informaci k produktu AKNEMYCIN 2000 UNG 1X25GM/500MG zobrazíte nebo stáhnete zde: AKNEMYCIN 2000 UNG 1X25GM/500MG.pdf

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Recenze

Recenze AKNEMYCIN 2000 UNG 1X25GM/500MG

Diskuze

Diskuze AKNEMYCIN 2000 UNG 1X25GM/500MG

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám