Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T S.R.L, MEDE (PV)
Kód výrobku: 38828
Kód EAN: 8033219750017
Kód SÚKL: 21887
Držitel rozhodnutí: LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T S.R.L, MEDE (PV)
Přípravek se užívá k léčbě Parkinsonovy nemoci, zejména svalové ztuhlosti a třesu, při poruchách hybnosti, např. křečích jazyka, hltanu a tiků, motorického neklidu a obtíží podobných Parkinsonově nemoci navozených určitými léky (neuroleptika a obdobně působící léky). Dále se přípravek užívá k léčbě poruch koordinace pohybů (dystonie) postihujících celé tělo, případně jeho jednotlivé části, k léčbě poruch plynulosti pohybů v oblasti hlavy (Meigeho syndrom), křečí očních víček nebo ztuhlé šíje. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 3 let.

Příbalový leták

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls54648/2008

Příbalová informace: informace pro pacienta
AKINETON
(Biperideni hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek AKINETON a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AKINETON používat
3. Jak se přípravek AKINETON používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek AKINETON uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek AKINETON a k čemu se používá
Přípravek AKINETON je antiparkinsonikum. Biperiden, léčivá látka přípravku AKINETON, působí
převážně na centrální nervovou soustavu. Ovlivňuje především třes a ztuhlost.
Přípravek se užívá k léčbě Parkinsonovy nemoci, zejména svalové ztuhlosti a třesu, při poruchách
hybnosti, např. křečích jazyka, hltanu a tiků, motorického neklidu a obtíží podobných Parkinsonově
nemoci navozených určitými léky (neuroleptika a obdobně působící léky). Dále se přípravek užívá k léčbě
poruch koordinace pohybů (dystonie) postihujících celé tělo, případně jeho jednotlivé části, k léčbě poruch
plynulosti pohybů v oblasti hlavy (Meigeho syndrom), křečí očních víček nebo ztuhlé šíje.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 3 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AKINETON používat
Nepoužívejte přípravek AKINETON:
- jestliže jste alergický(á) na biperiden nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
Dále se nesmí podávat nemocným s neléčeným zvýšeným nitroočním tlakem, zúženími v oblasti zažívacího
traktu, rozšířením tlustého střeva nebo s neprůchodností střev.
Jen s opatrností je možno přípravek AKINETON podávat nemocným se zvětšenou prostatou, jakož i u
onemocnění, která mohou vést k závažnému zrychlení tepové frekvence.
2


Upozornění a opatření
Před použitím přípravku AKINETON se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.
Další léčivé přípravky a přípravek AKINETON
Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které
možná budete používat.
Při současném užívání přípravku AKINETON a některých léků určených k léčbě Parkinsonovy nemoci,
alergií a léků ovlivňujících duševní činnost, může dojít k zesílení nežádoucích účinků.

Přípravek AKINETON s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek AKINETON zvyšuje účinek alkoholu. Během léčby tímto přípravkem nesmíte pít alkoholické
nápoje.
Účinek přípravku AKINETON není jídlem ani nápoji ovlivněn.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se
svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek AKINETON se těhotným ženám podává pouze ze zvlášť závažných důvodů.
Přípravek AKINETON se nesmí podávat kojícím ženám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek AKINETON může ovlivnit pozornost a schopnost soustředění. O případném řízení motorových
vozidel nebo obsluze strojů se poraďte s lékařem.

Přípravek AKINETON obsahuje laktózu
Přípravek AKINETON obsahuje laktózu, což je druh cukru. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete tento lék užívat.

3. Jak se přípravek AKINETON používá?
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře . Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem.
Léčba přípravkem AKINETON se obvykle zahajuje pozvolným zvyšováním dávek.
Neurčí-li lékař jinak, platí následující doporučené dávkování.
Parkinsonova nemoc
Léčba dospělých se zahajuje dávkou 1/2 tablety 2krát denně. Dávkování může lékař zvýšit až o jednu tabletu
denně. Obvyklá dávka je 1/2 - 2 tablety 3 - 4krát denně. Maximální denní dávka je 8 tablet. Denní dávka by
se měla rozdělit rovnoměrně v průběhu dne. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny.
Extrapyramidové poruchy vyvolané léky
Dospělí užívají podle stupně poruchy 1/2 až 2 tablety 1 až 4krát denně.
Dávkování určí lékař, zvyšuje se postupně v týdenních odstupech.
Děti ve věku 3 až 15 let užívají 1/2 až 1 tabletu 1 až 3krát denně.
Přípravek AKINETON se užívá s trochou tekutin v průběhu jídla nebo nejlépe těsně po jídle.
3

Délku léčby stanoví ošetřující lékař. Podle onemocnění a jeho průběhu se může jednat o krátkodobou léčbu
(např. při extrapyramidových příznacích navozených centrálně působícími léky) nebo o léčbu dlouhodobou
(Parkinsonova nemoc). Léčba přípravkem AKINETON by měla být ukončena pozvolna.

Jestliže jste užil/a více přípravku AKINETON než jste měl/a
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem navštivte ihned lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Nežádoucí účinky se vyskytují zejména na začátku léčby a při příliš rychlém zvyšování dávek. S výjimkou
vzniku závažných komplikací je nutno se vyhnout náhlému přerušení léčby pro nebezpečí vzniku prudkých
reakcí.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky: únava, závratě a
malátnost, především při vyšších dávkách neklid, úzkost, euforie, strach, zmatenost, blouznění, vzrušení,
občas poruchy paměti a zřídka také halucinace, nervozita, bolest hlavy, křeče, nespavost a změněné
spánkové schéma. Ojediněle se mohou objevit biperidenem vyvolané motorické poruchy, poruchy řeči,
koordinace pohybů a svalové záškuby.
Dále se mohou objevit nežádoucí účinky vegetativního nervového systému, např. sucho v ústech, zřídka se
zduřením příušní slinné žlázy, poruchy zraku, rozšíření zornic se zvýšenou citlivostí na světlo, snížená
potivost, zácpa a zrychlení nebo velmi vzácně zpomalení tepové frekvence.
Občas se mohou vyskytnout poruchy vyprazdňování močového měchýře, zejména u nemocných se
zvětšenou prostatou (je vhodné snížení dávky), zřídka dochází k zástavě močení.
Dále se mohou vyskytnout zažívací obtíže, nevolnost, přecitlivělosti, kožní alergické projevy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek AKINETON uchovávat
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek AKINETON obsahuje
Léčivou látkou je Biperideni hydrochloridum 2 mg v 1 tabletě přípravku AKINETON.
Pomocnými látkami jsou hydrogenfosforečnan vápenatý, kopovidon, bramborový škrob, monohydrát
laktózy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, mastek, čištěná voda.

4

Jak přípravek AKINETON vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek AKINETON jsou bílé, kulaté tablety s dělícím křížem na jedné straně, na druhé straně hladké.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Přípravek je dodáván v balení 20 a 50 tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Laboratorio Farmaceutico S.I.T. Srl, Via Cavour 70,27035 Mede, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.4.2012

Recenze

Recenze produktu AKINETON 50X2MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AKINETON 50X2MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze