Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na cévy

AGAPURIN SR 600 100X600MG Tabl. s prodl. uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88597

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 88597
Kód EAN:
Kód SÚKL: 50771
Doplněk názvu: 600MG TBL PRO 100
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se užívá při poruchách prokrvení periferních tkání vyvolaných zhoršením průtoku periferními tepnami, při poškození tkání z nedostatečné výživy (např. bércové vředy, gangréna, omrzliny), při stavech po cévních mozkových příhodách, dále při poruchách cévního zásobování oka a vnitřního ucha. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

AGAPURIN SR 600

 

 

 

1/5 

 

sp.zn. sukls154471/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Agapurin SR 600 

600 mg 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

pentoxifyllinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Agapurin SR 600 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Agapurin SR 600 užívat 

3. 

Jak se přípravek Agapurin SR 600 užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Agapurin SR 600 uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek AGAPURIN SR 600 a k čemu se používá 

 
Přípravek Agapurin SR 600 obsahuje léčivou látku pentoxifylin. Pentoxifylin je látka ze skupiny 
xantinových derivátů; zlepšuje průtok krve cévním řečištěm tím, že zvětšuje pružnost červených 
krvinek, potlačuje shlukování krevních destiček a snižuje viskozitu krve. Takto zlepšuje krevní oběh a 
vyživování tkání v místech zhoršeného průtoku. 
Přípravek Agapurin 600 SR se užívá při poruchách prokrvení okrajových tkání vyvolaných zhoršením 
průtoku periferními tepnami, při poškození tkání z nedostatečné výživy (např. bércové vředy, 
gangréna, omrzliny), při stavech po cévních mozkových příhodách a při poruchách cévního 
zásobování oka a vnitřního ucha. 
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Agapurin SR 600 užívat 

 
Neužívejte přípravek Agapurin SR 600: 

  jestliže jste alergický(á) na pentoxifylin, metylxantiny nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), 

  při stavech po nedávném krvácení do mozku a do sítnice oka. 

 
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte 
o tom svého ošetřujícího lékaře. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Agapurin SR 600 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud: 

  máte poruchu krevní srážlivosti, 

 

 

 

2/5 

 

  máte těžkou formu ischemické choroby srdeční (zvláště u čerstvého srdečního infarktu) či 

onemocnění mozkových cév, 

  máte výrazně nízký krevní tlak, 

  máte závažné poruchy srdečního rytmu (arytmie), 

  máte poruchu funkce jater či ledvin, 

  jste po nedávném chirurgickém zákroku, 

  současně užíváte léky zabraňující srážení krve, 

  současně užíváte ciprofloxacin (antibiotikum), 

  současně užíváte theofylin (používá se k léčbě astmatu).. 

 
Vyšší dávky pentoxifylinu zesilují účinek inzulinu a antidiabetik, což může vyvolat hypoglykemii 
(nízká hladina krevního cukru - glukosy), proto jsou doporučovány častější kontroly glykemie (hladina 
glukosy v krvi) s případnou úpravou antidiabetické léčby. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Agapurin SR 600 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Agapurin SR 600 může zvyšovat účinek léků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku, snižujících 
krevní srážlivost a používaných k léčbě cukrovky. Současné užívání léku Agapurin SR 600 a 
theofylinu může zvýšit hladiny theofylinu v krvi a zesílit tak jeho nežádoucí účinky. Cimetidin 
(používaný při léčbě vředové choroby žaludku nebo dvanáctníku) zvyšuje hladinu pentoxifylinu 
(léčivé látky Agapurinu SR 600) v krvi.

 Při současném užívání přípravku Agapurin SR 600 

a ciprofloxacinu (antibiotikum) může dojít ke zvýšení hladiny pentoxifylinu v krvi, a tím 
ke zvýšení četnosti a intenzity nežádoucích účinků.

 

 
Přípravek Agapurin SR 600 s jídlem a pitím
 
Přípravek se užívá během jídla nebo po jídle, ve stejném čase, nerozkousaný se zapíjí trochou 
tekutiny. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek se nedoporučuje užívat během těhotenství ani kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje pozornost. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Agapurin SR 600 užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přesné dávkování a délku léčby vždy určí lékař. Obvykle se užívá 2x denně 1 tableta přípravku 
Agapurin SR 600. 
Při snížené funkci ledvin se užívají dávky snížené přibližně na 50 – 70 % normální dávky podle 
individuální snášenlivosti pacienta. Také u těžších forem nedostatečné funkce jater je vhodné snížit 
dávku. 
 
Nejvyšší dávka: doporučuje se nepřekročit dávku 1 200 mg/den (tj. 2 tablety). 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Agapurin SR 600 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 

 

 

 

3/5 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Agapurin SR 600, než jste měl(a) 
Neužívejte víc tablet, než kolik Vám předepsal lékař. Při předávkování nebo náhodném požití 
přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem. 
Předávkování se projeví nevolností, závratěmi, nepravidelnou srdeční akcí, poklesem krevního tlaku. 
Může se vyskytnout i porucha vědomí a křeče. Léčba je symptomatická (podle příznaků). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Agapurin SR 600 
Jestliže zapomenete užít přípravek, užijte obvyklou dávku hned, jakmile si vzpomenete, následující 
dávku užijte v obvyklém čase. V případě, že se blíží čas užití další předepsané dávky, opomenutou 
dávku vynechejte a užijte až následující běžnou dávku (danou dávku nezvyšujte!). Nikdy neužívejte 
dvojitou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Agapurin SR 600 
Bez porady s vaším lékařem sami léčbu nepřerušujte! 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud u vás dojde po podání Agapurin SR 600 k potížím s dýcháním, okamžitě vyhledejte 
lékaře. 
 
Při léčení přípravkem Agapurin SR 600 se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky (seřazeno dle 
četnosti výskytu):

 

 

Časté (může postihnout až 1 z 10 lidí): 

  zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, nadýmání a průjem). 

 

Méně časté (může postihnout až 1 ze 100 lidí): 

  točení hlavy (závratě); 

  bolesti hlavy; 

  rozmazané vidění; 

  pocity návalu tepla ve tváři. 

 

Vzácné (může postihnout až 1 z 1000 lidí): 

  závažnější alergická reakce s projevy dušnosti, zvýšeného pocení až šokový stav; 

  snížená hladina cukru v krvi; 

  neklid, poruchy spánku, halucinace; 

  poruchy srdečního rytmu (zrychlený, nepravidelný puls, bušení srdce); 

  příznaky anginy pectoris (bolest za hrudní kostí); 

  snížený krevní tlak; 

  zúžení průdušek a následné zhoršené dýchání; 

  alergická kožní reakce projevující se svěděním, zčervenáním kůže nebo kopřivkou; 

  poruchy funkce jater a změny jaterních testů. 

 

Velmi vzácné (může postihnout až 1 z 10 000 lidí): 

  krvácení (např. do kůže, sliznic nebo zažívacího systému); 

  poruchy tvorby krve. 

 

 

 

4/5 

 

 
 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

  snížený počet bílých krvinek v krvi (může mít za následek zvýšenou náchylnost k infekcím); 

  zácpa; 

  nadměrné slinění; 

  vyrážka. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
 
5. 

Jak přípravek Agapurin SR 600 uchovávat 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Agapurin SR 600 obsahuje 
Léčivou látkou je pentoxifylin 600 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním. 
Dalšími složkami jsou hypromelosa, povidon 30, mastek, magnesium-stearát, simetikonová emulze SE 

(čištěná voda, dimetikon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, cetystearylalkohol s 

emulgátorem, natrium-benzoát)

, makrogol 6000, potahová soustava Sepifilm 752 bílá 

(hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, makrogol-2000-monostearát, oxid titaničitý). 
 
Jak přípravek Agapurin SR 600 vypadá a co obsahuje toto balení 
Agapurin SR 600 jsou bílé až téměř bílé oválné čočkovité tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze 
usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 
Velikost balení: 20, 50 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika. 

 

 

 

5/5 

 

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Česká republika.

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.3.2016. 

Recenze

Recenze produktu AGAPURIN SR 600 100X600MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu AGAPURIN SR 600 100X600MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám