Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 18754
Kód EAN: 8584005140104
Kód SÚKL: 4184
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se užívá u dospělých při poruchách prokrvení periferních tkání vyvolaných zhoršením průtoku periferními tepnami, při poškození tkání z nedostatečné výživy (např. bércové vředy), při poruchách prokrvení mozku (mozková arterioskleróza, stavy po cévních mozkových příhodách), dále při poruchách cévního zásobování oka a vnitřního ucha.

Příbalový leták

Příbalová informace
Informace pro použití čtěte pozorně
Vážená pacientko, vážený paciente, přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si ji pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
AGAPURIN
(Pentoxifyllinum)
obalená tableta
1. Co je přípravek AGAPURIN a k čemu se používá?
Pentoxifylin je látka ze skupiny xantinových derivátů; zlepšuje průtok krve cévním řečištěm tím, že zvětšuje pružnost červených a bílých krvinek, potlačuje shlukování krevních destiček a snižuje viskozitu krve a tlumí nežádoucí zvýšenou prozánětlivou aktivitu bílých krvinek. Takto zlepšuje krevní oběh a vyživování tkání v místech zhoršeného průtoku.
Přípravek se užívá u dospělých při poruchách prokrvení periferních tkání vyvolaných zhoršením průtoku periferními tepnami, při poškození tkání z nedostatečné výživy (např. bércové vředy), při poruchách prokrvení mozku (mozková arterioskleróza, stavy po cévních mozkových příhodách), dále při poruchách cévního zásobování oka a vnitřního ucha.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AGAPURIN užívat?
Nepoužívejte přípravek AGAPURIN:
při známé přecitlivělosti na léčivou látku a jiné xantiny nebo na některou z pomocných látek,
při silném krvácení,
při krvácení do mozku a do oční sítnice,
při těžkých poruchách srážlivosti krve.
Při čerstvém srdečním infarktu, při výrazně nízkém krevním tlaku a při poruchách srdečního rytmu lze přípravek užívat jen když je to naprosto nezbytné. Přípravek se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou až v průběhu užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AGAPURIN je zapotřebí:
U pacientů s nízkým tlakem krve nebo se srdečním onemocněním může dojít po podání Agapurinu k poklesu krevního tlaku a ojediněle ke stenokardickým potížím (bolesti za hrudní kostí), proto je potřebné během léčby sledovat krevní tlak. U diabetiků léčených inzulínem nebo perorálními antidiabetiky může nastat při podání vysoké dávky přípravku větší snížení hladiny glukózy v krvi, a proto je nutné během léčby Agapurinem jejich dávky upravovat.
Užívání přípravku AGAPURIN s jídlem a pitím:
Přípravek se užívá během jídla, nerozkousaný a nerozdrcený, zapíjí se trochou tekutiny.
Těhotenství:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení.
Kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek neovlivňuje pozornost.
Důležité informace o některých složkách přípravku AGAPURIN:
Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná speciální upozornění.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Agapurin a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Dříve než začnete s přípravkem Agapurin užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se s ošetřujícím lékařem. Agapurin může zvyšovat účinek léků proti vysokému tlaku a zesilovat pokles krevního tlaku v kombinaci s některými dalšími léky. Agapurin též zvyšuje účinnost léků snižujících krevní srážlivost a používaných k léčbě cukrovky. Současné užívání Agapurinu a teofylinu ( užívá se k léčbě průduškového astmatu ) může zvýšit hladiny teofylinu v krvi a zesílit tak nežádoucí účinky teofylinu.
3. Jak se přípravek AGAPURIN užívá?
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud si nejste jistý(á) poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování určí vždy lékař. Na začátku léčby se obvykle užívají 3krát denně 2 obalené tablety. Při výrazném snížení krevního tlaku nebo při dlouhodobé léčbě se dávka snižuje na 3krát denně 1obalená tableta.
U dětí a mladistvých do 18 let je málo klinických zkušeností, proto se nedoporučuje podávat pentoxifylin.
Při nedostatečné funkci ledvin se podávají redukované dávky přibližně o 1/3 až 1/2.
Redukce dávky (podle individuální snášenlivosti) je nutná i u pacientů s těžkou poruchou funkce jater.
Nejvyšší dávka: doporučuje se nepřekročit dávku 1200 mg/den
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku AGAPURIN je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku AGAPURIN, než jste měl(a):
Předávkování se projeví nevolností, závratěmi, snížením tepové rychlosti, poklesem krevního tlaku. Může se vyskytnout i horečka, ztráta vědomí, křeče, krvácení do trávící trubice. Léčba je symptomatická.
Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AGAPURIN:
Jestliže zapomenete užít přípravek, užijte obvyklou dávku hned jakmile si vzpomenete, následující dávku užijte v obvyklém čase. V případě, že se blíží čas užití další předepsané dávky, opomenutou dávku vynechejte a užijte až následující běžnou dávku (danou dávku nezvyšujte!). Nikdy neužívejte dvojitou dávku!
Následky přerušení léčby přípravkem AGAPURIN:
Bez porady s vaším lékařem sami léčbu nepřerušujte!
4. Možné nežádoucí účinky:
Přípravek je obvykle dobře snášen, ojediněle se mohou vyskytnout zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolesti a tlak v žaludku), závratě a pocity návalu tepla ve tváři (asi u 4-6% pacientů); ojediněle svědění a zčervenání kůže. Poruchy srdečního rytmu, příznaky anginy pectoris (bolest za hrudní kostí) a pokles krevního tlaku se objevují ojediněle, hlavně při vyšších dávkách. Vzácně se může objevit krvácení (např. do kůže, sliznic nebo zažívacího systému), zejména u pacientů užívajících současně s Agapurinem přípravky snižující krevní srážlivost. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout poruchy funkce jater.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.
5. Uchovávání přípravku AGAPURIN:
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
6. Další informace:
Popis přípravku:
obalená tableta
Složení a pomocné látky:
Léčivá látka:
Pentoxifyllinum 100 mg v 1 obalené tabletě
Pomocné látky:
Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
sodná sůl karmelosy, sacharosa, arabská klovatina, oxid titaničitý.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika
Doba použitelnosti:
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Velikost balení:
60 obalených tablet
Datum revize textu:
27.5. 2009

Recenze

Recenze produktu AGAPURIN 60X100MG Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AGAPURIN 60X100MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze