Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

AFITEN 10 MG 100X10MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101952

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101952
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125375
Afiten se používá k léčbě - vysokého krevního tlaku; - bolesti na hrudi vyvolané zúžením koronárních tepen srdečního svalu (angina pectoris) nebo vzácnější formy bolesti na hrudi vyvolané stažením koronárních tepen srdečního svalu (vasospastická angina). Trpíte-li vysokým krevním tlakem, Afiten působí uvolnění krevních cév, takže krev skrze ně může snadněji proudit. Trpíte-li anginou, Afiten působí zlepšené zásobení srdečního svalu krví. Srdce dostává více kyslíku a výsledkem je zabránění bolesti na hrudi. Afiten neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls234496-7/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
AFITEN 5 mg
AFITEN 10 mg
tablety
amlodipinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V této příbalové informaci naleznete:
1. Co je AFITEN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AFITEN užívat
3. Jak se AFITEN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak AFITEN uchovávat
6. Další informace
1. CO JE AFITEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
AFITEN patří do skupiny léčiv, která se nazývá blokátory kalciových kanálů
AFITEN se používá k léčbě
Vysokého krevního tlaku
Bolesti na hrudi vyvolané zúžením koronárních tepen srdečního svalu (angina pectoris) nebo vzácnější
formy bolesti na hrudi vyvolané stažením koronárních tepen srdečního svalu (vasospastická angina).
Trpíte-li vysokým krevním tlakem, AFITEN působí uvolnění krevních cév, takže krev skrze ně může
snadněji proudit.
Trpíte-li anginou, AFITEN působí zlepšené zásobení srdečního svalu krví. Srdce dostává více kyslíku
a výsledkem je zabránění bolesti na hrudi.
AFITEN neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AFITEN UŽÍVAT
Neužívejte AFITEN
jestliže máte velmi nízký krevní tlak
jestliže jste v šoku
2/5
jestliže jste alergičtí (přecitlivělí) na léčivou látku nebo jakoukoli jinou složku přípravku
jestliže máte hemodynamicky nestabilní selhání srdce po akutním infarktu myokardu
jestliže máte zúžení aorty (stenóza aorty)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AFITEN je zapotřebí
pokud máte slabou funkci srdce (např. srdeční selhání)
pokud máte poškozenou funkci jater
pokud podstupujete dialýzu
pokud jste starší osoba a je u Vás třeba vyšší dávka
S použitím u dětí a adolescentů do 18 let není dostatek zkušeností, proto se u nich užívání AFITENU
nedoporučuje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v poslední době užíval/a
jiné léky, včetně léků bez lékařského předpisu. Pokud užíváte nebo dostáváte následující léky spolu s
AFITENEM, vždy informujte svého lékaře nebo lékárníka
ketokonazol, itrakonazol (proti infekcím způsobeným houbami) nebo ritonavir (lék proti
AIDS), neboť koncentrace amlodipinu se může zvýšit
rifampicin, neboť koncentrace amlodipinu se může snížit
přírodní přípravky obsahující třezalku (Hypericum perforatum), neboť koncentrace
amlodipinu se může snížit
jiné látky na snížení krevního tlaku nebo diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči),
neboť amlodipin může zesilovat jejich účinek
Užívání přípravku AFITEN s jídlem a pitím
AFITEN můžete užívat spolu s jídlem a pitím.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
AFITEN smíte užívat pouze podle pokynů lékaře.
Kojení
Pokud kojíte, nesmíte užívat AFITEN .
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Užívání AFITENU může mít vedlejší účinky jako závrať, bolest hlavy, únavu nebo nevolnost, které
mohou více nebo méně ovlivnit Vaši bezpečnost při práci nebo v dopravě.
3. JAK SE AFITEN UŽÍVÁ
AFITEN užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, zeptejte se svého
lékaře nebo lékárníka.
Dospělí
Běžná dávka je 5 mg denně. Pokud je to nutné, lze dávku po 2 4 týdnech zvýšit na 10 mg denně.
3/5
Starší lidé
Dávku je třeba individuálně nastavit. Řiďte se pokyny lékaře. Zvyšování dávky vyžaduje pozornost.
Porucha funkce jater
Dávka musí být snížena. Řiďte se pokyny lékaře.
Tableta by se měla zapít sklenicí vody.
Dělení 10 mg tablety: Držte tabletu oběma rukama, dělící rýha je mezi palci. Jemně rozlomte tabletu
na dvě části.
Jestliže jste užil(a) více přípravku AFITEN, než jste měl(a)
Pokud si vezmete příliš mnoho AFITENU, mohou se objevit tyto příznaky: silná závrať a/nebo pocit
točení hlavy, dýchací obtíže, zvýšené močení.
Kontaktujte neprodleně nejbližší nemocniční pohotovost nebo informujte svého lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AFITEN
Pokud si zapomenete vzít tabletu a ještě neuplynulo 12 hodin od obvyklého času, kdy AFITEN
užíváte, vezměte si tabletu co nejdříve. Pokud od obvyklého času, kdy AFITEN užíváte, uplynulo již
více než 12 hodin, vynechanou dávku přeskočte a pokračujte v užívání v běžném čase. Neberte pro
nahrazení zapomenuté dávky dvojitou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AFITEN
Neukončujte ani neměňte léčbu z vlastní vůle. Vždy si nejprve promluvte se svým lékařem.
Pokud máte další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i AFITEN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Závažné nežádoucí účinky
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u 1 z 10 000 pacientů, včetně izolovaných případů):
Závažné kožní reakce, např. záněty nebo ulcerace (tvorba vředů) kůže, otoky tváře, hrtanu,
paží, nohou a dýchací problémy (angioedém).
Bolest na hrudi nebo podezření na infarkt
Zežloutnutí očního bělma nebo kůže (žloutenka)
Horečka bez zjevné příčiny, příznaky chřipky jako je bolest v krku. Toto mohou být příznaky
sníženého počtu bílých krvinek (leukopénie).
Zvýšeny sklon k tvorbě podlitin nebo krvácení z nosu. Toto mohou být příznaky sníženého
počtu krevních destiček (trombocytopénie).
Objeví-li se u Vás jakýkoli z těchto nežádoucích účinků, musíte ihned vyhledat lékařskou pomoc.
Další nežádoucí účinky
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 pacientů, ale častěji než u 1 ze 100 pacientů)
Bolest hlavy (zvláště na počátku léčby), ospalost, závrať, nevolnost, bolest žaludku, zčervenání tváří
s pocitem tepla, otoky kotníků a otoky všeobecně (edém) a slabost (únava)
4/5
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů, ale častěji než u 1 z 1000
pacientů)
Zvětšení prsou u mužů, dyspepsie, sucho v ústech, brnění v kůži, snížená citlivost kůže (hypoestézie)
zvýšené pocení, poruchy vidění, ušní šelest, tinitus (zvonění v uších), nespavost, změny nálady (včetně
úzkosti), deprese, třes, mdloba, bušení srdce (palpitace), bolest.
Nízký krevní tlak, dušnost, rýma, zvracení, průjem, poruchy chuti, zácpa, kožní vyrážka, svědění,
ztráta vlasů, změny barvy kůže, purpura, křeč, bolest zad, bolest svalů a kloubů, zvýšená potřeba
močení (zvýšená frekvence močení), abnormálně velké množství moči přes noc, impotence, úbytek
nebo přírůstek tělesné hmotnosti, všeobecně špatný pocit.
Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1000 pacientů, ale častěji než u 1 z 10000
pacientů)
Zmatenost
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých
případů
Vysoká hladina cukru v krvi, nervové onemocnění (periferní neuropatie), zvýšená ztuhlost svalů
(hypertonie), kašel, zánět pankreatu, jater nebo žaludeční stěny, zvýšené hodnoty jaterních enzymů,
oteklé dásně, zánět žil, alergické reakce se svěděním a vyrážkou (někdy závažné formy s tvorbou
puchýřů), kopřivka, abnormální nebo nepravidelný srdeční rytmus, zvýšená citlivost kůže na slunce.
Pokud se u Vás zhoršují jakékoli z nežádoucích účinků nebo pokud si povšimnete nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, Vašemu lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK AFITEN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte AFITEN po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale a blistru za písmeny EXP.
Přípravek je použitelný do posledního dne vyznačeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léky by se neměly vyhazovat do odpadních vod ani do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka
jak nepotřebné léky odstranit. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co AFITEN obsahuje
Léčivou látkou v přípravku AFITEN je amlodipin.
Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg amlodipinu (ve formě amlodipini besilas).
Další složky přípravku jsou tyto: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý,
sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) a magnesium-stearát.
Jak přípravek AFITEN vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou kulaté a bílé. 10 mg tablety mají na jedné straně půlící rýhu a mohou se dělit na dvě
stejné poloviny.
Velikost balení
10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100, 200, 300 nebo 500 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
5/5
Držitel rozhodnutí o registraci
MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr
Výrobce
MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr
Specifar S.A., Athény, Řecko
Tento léčivý přípravek je v zemích EEA registrován pod následujícími názvy:
CY, CZ: AFITEN
BG, SK: ACCEL
EE, LV, LT, RO: AMLODIPINE - MEDOCHEMIE
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
24.8.2011

Recenze

Recenze produktu AFITEN 10 MG 100X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AFITEN 10 MG 100X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám