Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

AERRANE 6X100ML Tekutina k příp. inhal. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26458

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Baxter Czech spol.s r.o.
Kód výrobku: 26458
Kód EAN: 5413760164847
Kód SÚKL: 14963
Držitel rozhodnutí: Baxter Czech spol.s r.o.
Isofluran je inhalační halogenované anestetikum pro úvod a vedení celkové anestezie.

Příbalový leták

1
sp.zn. sukls209477/2010
a sp.zn. sukls148434/2013Příbalová informace : informace pro pacienty

AERRANE, inhalace parou, tekutina

Isofluranum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,
zdravotní sestře nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek AERRANE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek AERRANE podán
3. Jak Vám bude přípravek AERRANE podán
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek AERRANE uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek AERRANE a k čemu se používá
Přípravek AERRANE obsahuje isofluran. Přípravek AERRANE je celkové anestetikum
používané k navození a udržování narkózy při operačních výkonech v chirurgii. Jedná se o
inhalační anestetikum (podávané ve formě páry, kterou vdechujete). Vdechování par
isofluranu způsobí upadnutí do hlubokého spánku, během kterého nebudete cítit žádnou
bolest. Přípravek rovněž udržuje hluboký, bezbolestný spánek (celkovou anestezii), během
které podstoupíte chirurgický zákrok.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek AERRANE podán
Lékař Vám přípravek AERRANE nepodá, jestliže:
- jste alergický(á) na isofluran nebo jiná inhalační anestetika jako jsou desfluran,
sevofluran, halotan a efluran;
- vy nebo někdo z rodiny trpíte stavem nazývaným maligní hypertermie. Maligní
hypertermie je náhlé a nebezpečné zvýšení tělesné teploty během chirurgického zákroku
nebo těsně po něm.

Pokud se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených stavů, uvědomte o tom svého lékaře,
chirurga nebo anesteziologa dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Upozornění a opatření
Před podáním přípravku AERRANE si promluvte s lékařem, zdravotní sestrou nebo
anesteziologem.
Upozorněte lékaře, pokud:
- trpíte buněčným onemocněním (stav nazývaný mitochondriální porucha)
- máte problémy s játry jako
2
- hepatitida (zánět jater)
- cirhóza jater (zdravá tkáň jater je nahrazena poškozenou), což se stává při pití
nadměrného množství alkoholu
- jiné onemocnění jater
- jste nedávno podstoupil(a) operaci, při níž jste dostali celková inhalační anestetika
- se u Vás po podání přípravku AERRANE nebo jiných inhalačních anestetik
(např. desfluran, sevofluran, halotan) v minulosti objevily:problémy s játry
- - žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí)
- horečka nejasného původu
- zvýšený počet bílých krvinek nazývaných leukocyty (leukocytóza)
- zvýšený počet určitého typu bílých krvinek nazývaných eozinofily
(eozinofilie)
- trpíte příznaky nějakého onemocnění, jinými než těmi, které mají souvislost s Vaší
operací, jako je zvýšený nitrolební tlak, onemocnění srdečních cév, silná bolest hlavy,
nevolnost, zvracení, bolest na hrudi nebo stavy postihující svalstvo (neuromuskulární
onemocnění např. Duchennova muskulární dystrofie nebo myasthenia gravis)
- trpíte bronchokonstrikcí (zúžení dýchacích cest způsobující kašel, sípání nebo dušnost)
- je pacient dítě mladší než 2 roky

Lékař bude v těchto případech postupovat při podávání přípravku se zvýšenou opatrností nebo
může rozhodnout, že pro Vás přípravek není vhodný.

Lékař Vám může podat méně přípravku AERRANE jestliže:
- máte snížený objem krve (hypovolémie)
- máte snížený krevní tlak (hypotenze)
- jste oslaben(a) (vysílen/a)

Přípravek AERRANE může podráždit sliznice úst a dýchacích cest, což může způsobit
zvýšenou tvorbu sekretu v průdušnici, horních cestách dýchacích a větší slinění. U dětí může
dojít ke ztíženému dýchání nebo svalovému stahu hlasivek zvanému laryngospasmus.

Pokud dostanete přípravek AERRANE, můžete mít krátce:
- změněné funkce jater
- zvýšené hodnoty cukru (glukózy) v krvi
- snížené hladiny tuků zvaných cholesterol v krvi
- snížené hladiny enzymů v krvi

Přípravek AERRANE může způsobit maligní hypertermii (náhlé a nebezpečné zvýšení
tělesné teploty během chirurgického zákroku nebo těsně po něm). U přípravku AERRANE
byla hlášena smrtelná maligní hypertermie.

Lékař bude v průběhu léčby sledovat Vaše dýchání, zvláště užíváte-li jiné léčivé
přípravky, které ovlivňují dýchání, jako:
- sedativa (např. diazepam, nitrazepam)
- silné léky na bolest (např. opioidy jako je fentanyl, morfín a remifentanyl)

Pokud se na Vás nebo Vaše dítě vztahuje kterýkoli z výše uvedených stavů, uvědomte o tom
svého lékaře, zdravotní sestru nebo anesteziologa. Pravděpodobně budete vyžadovat pečlivou
kontrolu a možná bude Vaše léčba upravena.

Další léčivé přípravky a přípravek AERRANE
3
Informujte svého lékaře, chirurga, zdravotní sestru nebo anesteziologa o všech lécích, které
užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) a /nebo které možná budete užívat.
Totéž platí také pro přípravky, které jste si zakoupil(a) bez receptu pro vlastní potřebu včetně
rostlinných a přírodních přípravků.

Zvláštní pozornost Vám bude věnována, jestliže užíváte některý z následujících přípravků:
- neselektivní IMAO (inhibitory monoaminooxidázy jako je fenelzin, isokarboxazid). Lékař
Vás poučí, abyste přerušil(a) užívání takových přípravků 15 dní před operací.
- přípravky na srdce nazývané beta-sympatomimentika (např. izoprenalin) a alfa a beta
sympatomimetika (např. adrenalin, noradrenalin), které mohou zvyšovat srdeční frekvenci
a způsobují závažné poruchy rytmu srdečního tepu.
- beta blokátory (např. atenolol, metoprolol): tyto přípravky se často podávají k léčbě
vysokého tlaku.
- isoniazid: přípravek užívaný k léčbě tuberkulózy. Lékař Vás poučí, abyste přerušil(a)
užívání přípravku 1 týden před operací. Isoniazid začněte opět užívat až po 15. dni od
operace.
- nepřímá sympatomimetika např:
- amfetaminy, deriváty amfetaminů (používané k léčbě hyperaktivity s nedostatkem
pozornosti)
- přípravky snižující chuť, např, efedrin nebo deriváty efedrinu (běžně obsažené
v přípravcích na kašel a rýmu).
Tyto přípravky, pokud jsou podávány společně s přípravkem AERRANE, mohou
zvyšovat riziko vysokého krevního tlaku. Lékař Vás poučí, jestli a kdy přerušit užívání
těchto přípravků.
- svalová relaxancia (např. suxamethionium, pankuronium, atrakurium, vekuronium). Tyto
přípravky se používají během celkové anestezie k uvolnění svalů. Je možné, že
anesteziolog sníží dávku těchto přípravků.
- opioidy (např. morfin, fentanyl, remifentanyl): tyto přípravky jsou silnými proti-
bolestivými přípravky často používanými v průběhu celkové anestezie, mohou však
ovlivnit dýchání
- antagonisté vápníku: přípravky používané k léčbě vysokého tlaku (např. felodipin,
nikardipin), při současném použití s isofluranem existuje riziko výrazného snížení
krevního tlaku

Pokud si nejste jist(a), že se na Vás vztahuje cokoli z výše uvedeného, zeptejte se před
použitím přípravku AERRANE svého lékaře, zdravotní sestry nebo anesteziologa.

Přípravek AERRANE s jídlem a pitím a alkoholem
Zeptejte se svého lékaře, chirurga nebo anesteziologa, kdy a co můžete jíst nebo pít po
probuzení z narkózy.
Nesmíte pít alkohol. Lékař Vám sdělí, kdy alkohol budete moci opět začít konzumovat.

Těhotenství, kojení a fertilita
Přípravek AERRANE Vám bude v průběhu těhotenství podán pouze v případě, že přínos
použití převáží možná rizika. Údaje o použití u těhotných žen jsou limitované. Nízké dávky
přípravku AERRANE mohou být použity u císařského řezu a v průběhu operací
v porodnictví.
Není známo, zda se přípravek AERRANE vylučuje do mateřského mléka. Po operaci, během
které se přípravek AERRANE použil jako celkové anestetikum, nekojte.
Promluvte si s lékařem, chirurgem nebo anesteziologem, pokud jste nebo můžete být těhotná
nebo kojíte.

4
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud Vám byl podáván přípravek AERRANE , nesmíte řídit nebo obsluhovat stroje nejméně
po dobu 24 hodin po operaci. Podání anestetik může ovlivnit Vaši ostražitost a chování, což
může mít vliv na Vaši schopnost vykonávat běžné úkoly až po dobu 6 dní. Zajistěte si po
operaci odvoz domů.

3. Jak Vám bude přípravek AERRANE podán
Doporučená dávka
Přípravek AERRANE Vám bude podán anesteziologem, který rozhodne kolik a kdy se Vám
přípravek podá. Potřebná dávka se upravuje podle Vašeho věku, hmotnosti a typu
chirurgického zákroku.

Přípravek AERRANE vzniká z kapalného isofluranu v odpařovači. Pravděpodobně dostanete
přípravek AERRANE jedním z těchto způsobů:
- je možné, že před podáním přípravku AERRANE maskou dostanete jiné anestetikum
injekční stříkačkou, které Vás uspí. To je běžný způsob podání přípravku AERRANE.
nebo
- budete požádáni se nadechnout přes masku odpařovače isofluranu, což Vás uspí. Do
spánku upadnete rychle a snadno. To je méně častý způsob podání přípravku AERRANE.

Váš anesteziolog rozhodne o ukončení podávání přípravku AERRANE. Následně se za
několik minut probudíte.

Jestliže jste dostali více přípravku AERRANE
Pokud dostanete více přípravku AERRANE, podávání se ukončí a dostanete čistý kyslík.
V průběhu zotavení bude sledován Váš krevní tlak a funkce srdce.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,
zdravotní sestry nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Většina nežádoucích účinků má mírnou až střední závažnost a rychle ustupuje, mohou se však
objevit některé závažné nežádoucí účinky.

Ihned sdělte lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi, jestliže si všimnete jakéhokoli
z následujících nežádoucích účinků, které mohou být závažné.
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky:
alergická reakce
kožní vyrážka, otok tváře
zvýšení hladiny cukru v krvi nebo hladiny draslíku
rozrušenost
změny nálady, někdy výrazné
nepravidelný srdeční tep nebo bušení srdce
abnormální elektrokardiogram (EKG), změny srdečního rytmu a frekvence
srdeční zástava
křeče, mentální postižení
nízký krevní tlak
hemorhagie (nekontrolované krvácení)
poškození jater nebo neschopnost jater fungovat správně
5
nevolnost a zvracení
pomalé povrchní dýchání, dušnost, sípot, nepříjemný pocit na hrudníku
zúžení dýchacích cest způsobující obtížné dýchání
abnormální hladiny některých buněk nebo chemických látek v krvi
zvýšení hladiny fluoridu (z důvodu poškození Vašeho organismu isofluranem) nebo
hladiny kysličníku uhelnatého
zvýšená tělesná teplota, třes nebo zimnice
dočasná porucha funkce svaloviny střev, která způsobí nepříjemný pocit, nadýmání a
zvracení
abnormální výsledky EEG vyšetření (elektroencefalograf)
přítomnost myoglobinu (látka ze svalů) v moči
svalová destrukce


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, zdravotní
sestře nebo anesteziologovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu . Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek AERRANE uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 C.
Přípravek AERRANE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek AERRANE obsahuje
Léčivou látkou je isofluranum.
Neobsahuje žádné pomocné látky.

Jak přípravek AERRANE vypadá a co obsahuje toto balení
AERRANE je tekutina.
Jantarově hnědá láhev se šroubovacím uzávěrem z fenolické pryskyřice a PE kroužkem nebo
PP šroubovacím uzávěrem s PE kroužkem, příbalová informace, krabička

Velikost balení: 1x 100 ml, 6 x 100 ml
1x 250 ml, 6 x 250 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Baxter S.A.
6
Bd. R. Branquart 80
7860 Lessines
BelgieVÝROBCE
Baxter SA
Boulevard Rene Branquart 80
B-7860 Lessines
Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.11.2013.


Recenze

Recenze produktu AERRANE 6X100ML Tekutina k příp. inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu AERRANE 6X100ML Tekutina k příp. inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám