Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

ADRIBLASTINA CS 1X5ML/10MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 37947

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 37947
Kód EAN: 8594036501263
Kód SÚKL: 42267
Doplněk názvu: 2MG/ML INJ SOL 1X5ML
Cesta podání: IVN, IVS, IAR
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Na terapii doxorubicinem příznivě reaguje široké spektrum solidních nádorů a hematologických malignit. Přípravek se obvykle používá při léčbě těchto tumorů: - karcinom prsu; - karcinom plic; - karcinom ovaria; - karcinom močového měchýře z přechodných buněk; - neuroblastom; - Wilmsův tumor; - sarkomy měkkých tkání; - osteosarkom; - akutní lymfocytová-lymfoblastová leukémie; - akutní myeloblastická leukémie; - non-Hodgkinský lymfom; - Hodgkinova choroba; - karcinom štítné žlázy; - karcinom endometria; - karcinom v oblasti hlavy a krku; - karcinom žaludku; - primární hepatocelulární karcinom; - karcinom varlat - nonseminom; - karcinom prostaty; - Ewingův sarkom; - rhabdomyosarkom; - mnohočetný myelom; - chronické leukémie.

Příbalový leták

ADRIBLASTINA CS

1/5 

 

sp.zn.: sukls22256/2010 
a sp.zn.: sukls52372/2014 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml 

doxorubicini hydrochloridum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Adriblastina CS a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adriblastina CS používat 

3. 

Jak se přípravek Adriblastina CS používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Adriblastina CS uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Adriblastina CS a k čemu se používá 

 
Přípravek Adriblastina CS obsahuje léčivou látku doxorubicin-hydrochlorid, ten patří mezi látky 
označované jako cytotoxické. Adriblastina CS může zpomalovat nebo zastavit růst nádorových buněk 
a zvýšit pravděpodobnost jejich zničení. 
 
Přípravek Adriblastina CS se používá k léčbě širokého spektra nádorových onemocnění. Ukázal se 
vhodný zejména při léčbě karcinomů prsu, vaječníků, žaludku, střev, prostaty, močového měchýře, 
plic, hlavy a krku. Tento přípravek je také možné podávat k léčbě rakoviny krvetvorných tkání jako je 
zhoubný lymfom, leukemie a mnohočetný myelom, sarkom. 
 
Přípravek Adriblastina CS se někdy používá k léčbě abnormálních buněk nebo nádorů ve stěně 
močového měchýře. V tom případě je podáván cévkou přímo do močového měchýře. 
 
Přípravek Adriblastina CS se může podávat samostatně nebo v kombinaci s dalšími protinádorovými 
léky. Způsob podání přípravku závisí na typu nádoru, který je léčen. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adriblastina CS používat 

 
Nepoužívejte přípravek Adriblastina CS: 
 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) nebo na podobné léky (nazývané antracykliny nebo antracendiony) 

 

2/5 

 

Adriblastina CS se nesmí podávat do žíly, jestliže 

máte těžkou poruchu funkce jater 

jste měl(a) v minulosti problémy se srdcem nebo se v současné době se srdcem léčíte 

máte nízký počet krvinek (ověří Váš lékař), protože by se jejich počet mohl dále snížit 

jste byl(a) již dříve léčen(a) vysokými dávkami přípravku Adriblastina CS nebo jiných léků, 
které patří do skupiny antracyklinů nebo antracendionů. To by mohlo zvýšit riziko nežádoucích 
účinků. 

 
Adriblastina CS se nesmí podávat do močového měchýře, jestliže: 
-  máte infekci močových cest (včetně ledvin, močového měchýře a močové trubice) 
-  máte zánět močového měchýře 
-  máte krev v moči (hematurii) 
 
Upozornění a opatření 
 
Léčba přípravkem Adriblastina CS je vedena lékařem se zkušenostmi s léčbou nádorů. Váš lékař 
rozhodne, jaký typ léčby je pro Vás vhodný. 
 
Sdělte svému lékaři 
-  pokud jste měl(a) v minulosti nebo máte jakékoliv problémy se srdcem 
-  pokud máte potíže s játry 
-  pokud jste byl(a) v minulosti léčen(a) protinádorovými léky nebo pokud jste podstoupil(a) 

radioterapii (ozařování) 

-  pokud trpíte infekcemi nebo krvácením 
-  pokud jste byl(a) nedávno očkován(a) nebo máte podstoupit očkování 
Lékař může upravit dávku přípravku, která Vám bude podávána. 
 
Lékař bude provádět pravidelné kontroly 
-  krevního obrazu, zda množství krvinek ve Vaší krvi není příliš nízké 
-  hladiny kyseliny močové v krvi 
-  srdce a jater s cílem zjistit, zda fungují normálně 
 
Je možné, že moč bude mít 1 nebo 2 dny po podání přípravku Adriblastina CS červenou barvu. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Adriblastina CS 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. Týká se to především dalších protinádorových léků, dále léků s účinkem na 
srdce, léků, které ovlivňují kostní dřeň a léků, které mají vliv na játra. 
Verapamil  užívaný  např.  při  poruchách  srdečního  rytmu  může  zvýšit  účinek  i  nežádoucí  účinky 
doxorubicinu,  naopak  fenobarbital  a  fenytoin,  užívané  k léčbě  epilepsie,  nebo  třezalka  tečkovaná, 
užívaná  k léčbě  lehčích  psychických  problémů,  mohou  účinek  doxorubicinu  snížit.  Při  současném 
užívání  cyklosporinu  (používá  se  např.  k zabránění  odmítnutí  štěpu  hostitelem  po  transplanacích)  a 
doxorubicinu byly rovněž zaznamenány kóma a epileptické záchvaty. 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v 
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
 
Jestliže máte podstoupit nějaké očkování, je nutné informovat lékaře ještě před zahájením léčby 
přípravkem Adriblastina CS, neboť některé druhy očkovacích látek (živé a živé oslabené) mohou 
vyvolat závažné nežádoucí účinky. 
 
Přípravek Adriblastina CS s jídlem a pitím 
 
Pokud je přípravek podáván do močového měchýře, neměl(a) byste pít 12 hodin před zaváděním do 
močového měchýře žádné tekutiny. 
 

3/5 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Léčivá látka doxorubicin může způsobit poškození plodu. Proto je nutné, aby ženy v průběhu léčby 
používaly vhodnou antikoncepci a vyhnuly se otěhotnění. Muži léčení doxorubicinem by se měli 
vyhnout početí dítěte a měli by také používat účinnou antikoncepci. Je-li to vhodné a dostupné, měli 
by se muži před léčbou poradit o uchování/ konzervaci spermatu pro případ nevratné neplodnosti 
způsobené léčbou. 

 

Doxorubicin je vylučován do lidského mateřského mléka, matky léčené tímto přípravkem by neměly 
kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jestliže se u Vás objeví pocit  únavy, vyhněte se řízení nebo obsluze strojů. 
 
Přípravek Adriblastina CS obsahuje sodík 
Přípravek Adriblastina CS obsahuje 9 mg sodíku v 1 ml, což je nutno při vyšších dávkách vzít v úvahu 
u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
3. 

Jak se přípravek Adriblastina CS používá 

 
Tento přípravek Vám bude podáván zdravotnickým personálem buď přímo do žíly, nebo přímo do 
močového měchýře. Dávkování a délku léčby vypočítá Váš lékař. Podávaná dávka závisí na typu 
nádoru, Vašem zdravotním stavu, funkci Vašich jater a na tom, jaké další léky užíváte. 
 
Injekce nebo infuze do žíly 
Přípravek Adriblastina CS se obvykle podává jako infuze do žíly během 3 – 10 minut. 
 
Zavedení do močového měchýře 
Jestliže se přípravek Adriblastina CS zavádí do močového měchýře, nesmíte pít žádné tekutiny 
12 hodin před léčbou, aby nebyla Vaše moč příliš naředěná. Roztok se ponechá v měchýři 1 –
 2 hodiny. Je třeba, abyste se čas od času obracel(a), aby byla jistota, že jsou léku vystaveny všechny 
části močového měchýře. Je třeba dbát na to, aby obsah močového měchýře nepřišel po vyprázdnění 
do kontaktu s pokožkou. V případě kontaktu s pokožkou důkladně, ale jemně omyjte postiženou oblast 
mýdlem a vodou. 
 
Během léčby přípravkem Adriblastina CS Vám lékař bude pravidelně provádět krevní testy, zda se 
nevyskytly nežádoucí účinky. Lékař bude rovněž provádět testy ke zjištění funkce Vašeho srdce. 
 
Jestliže Vám bylo podáno větší množství přípravku Adriblastina CS než mělo být 
Protože je tento přípravek podáván zdravotnickým personálem, je riziko předávkování 
nepravděpodobné. Pokud se domníváte, že Vám bylo podáno příliš velké množství přípravku, 
vyhledejte neprodleně lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Adriblastina CS 
Protože je tento přípravek podáván zdravotnickým personálem, je riziko vynechání dávky 
nepravděpodobné. Pokud si nejste jist(á), poraďte se s lékařem. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

4/5 

 

Jestliže se u Vás vyskytnou některé z níže uvedených nežádoucích účinků při podávání infuzí do žíly, 
řekněte to ihned lékaři, protože se jedná o velmi závažné nežádoucí účinky. V těchto případech může 
být zapotřebí akutní lékařská péče: 
-  zarudnutí, bolest nebo otok v místě vpichu infuze 
-  projevy srdečních obtíží jako je bolest na hrudi, dušnost, otoky kolem kotníků (tyto nežádoucí 

účinky se mohou vyskytnout až několik týdnů po ukončení léčby doxorubicinem) 

-  těžká alergická reakce, projevy zahrnují mdloby, kožní vyrážku, otok obličeje a obtíže s dýcháním 

nebo sípání. U některých lidí může dojít ke kolapsu. 

 
Další nežádoucí účinky přípravku Adriblastina CS mohou zahrnovat: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
-  infekce 
-  snížení počtu červených krvinek, snížení počtu krevních destiček (zvyšuje riziko tvorby modřin či 

krvácení), nízký počet bílých krvinek 

-  snížení chuti k jídlu 
-  zánět v sliznice v ústech, průjem, zvracení, pocit na zvracení 
-  zarudnutí a otok dlaní a chodidel (syndrom ruka-noha), vypadávání vlasů 
-  horečka, slabost, zimnice 
-  změny na EKG, změny v jaterních testech zjištěné vyšetřením krve, nárůst tělesné hmotnosti 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 ze 100 pacientů): 
-  otrava krve (sepse) 
-  zánět spojivek 
-  městnavé srdeční selhání, zrychlený tep 
-  zánět jícnu, bolest břicha 
-  kopřivka, vyrážka, změna barvy kůže a nehtů 
-  reakce v místě infuze 
 
Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 z 1 000 pacientů): 
-  embolie (krevní sraženina) 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
-  leukemie (akutní lymfatická nebo akutní myeloidní) 
-  alergické reakce 
-  dehydratace (nadměrná ztráta tělesných tekutin), hyperurikemie (zvýšené hladiny kyseliny 

močové v krvi, což může být součástí skupiny příznaků spojených s rozpadem nádoru, lékař to 
bude sledovat pomocí krevních testů) 

-  zánět rohovky, zvýšené slzení 
-  nenormální srdeční rytmus či tep 
-  šok, krvácení, zánět žil, návaly horka 
-  krvácení ze žaludku nebo střev, eroze žaludeční sliznice, zánět střev, hyperpigmentace ústní 

sliznice 

-  přecitlivělost kůže na světlo, svědění, změny kůže 
-  zabarvení moči 
-  ztráta menstruace (amenorea), nedostatek spermií ve spermatu 
-  malátnost 
 
Nežádoucí účinky po podání do močového měchýře 
Pokud se doxorubicin podává injekcí přímo do močového měchýře (intravezikálně), do těla se vstřebá 
pouze velmi malé množství, proto výše uvedené nežádoucí účinky jsou vzácné. Může se však 
vyskytnout zánět a infekce močového měchýře a můžete cítit nepohodlí, bolest nebo problémy při 
močení a v moči se může objevit krev. Tyto nežádoucí účinky jsou většinou přechodné. Jestliže jste 
zaznamenal(a) tyto nežádoucí účinky, měl(a) byste informovat svého lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

5/5 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 

adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Adriblastina CS uchovávat 

 

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek 
chráněn před světlem. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Adriblastina CS obsahuje 
-  Léčivou látkou je doxorubicini hydrochloridum 
-  Dalšími složkami jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH) a voda na injekci 
 
Jakpřípravek Adriblastina CS vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Adriblastina CS injekční roztok je čirý červený roztok 
Dodává se v zapertlovaných lahvičkách typu „cytosafe“ z polypropylenu s pryžovou zátkou 
s teflonovým povrchem, hliníkovým krytem a odtrhovacím PE chráničem a v krabičce. 
Velikost balení: 
Jedna lahvička obsahuje 5 ml (10 mg), 10 ml (20 mg), 25 ml (50 mg), 100 ml (200 mg) 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Pfizer Service Company BVBA, Zaventem, Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
20.8.2014 
 

Recenze

Recenze produktu ADRIBLASTINA CS 1X5ML/10MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ADRIBLASTINA CS 1X5ML/10MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám