Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

ACESIAL 10 MG 98X10 MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97130

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 97130
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125551
Doplněk názvu: 10MG TBL NOB 98
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Použití: Acesial se používá - při zvýšeném krevním tlaku; - jako profylaxe po akutním infarktu myokardu s klinickým důkazem srdeční nedostatečnosti; - u pacientů se srdečně-cévním onemocněním nebo diabetem 2. typu a dalšími rizikovými faktory (vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, nález bílkoviny v moči, kouření); - jako léčba projevů nefropatie u nediabetických pacientů.

Příbalový leták

ACESIAL

 

sp. zn. sukls114284/2017 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Acesial 2,5 mg 

Acesial 5 mg 

Acesial 10 mg 

tablety 

ramiprilum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje
 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

• 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka, nebo zdravotní sestry.  

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

• 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je přípravek Acesial a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acesial užívat 
3. Jak se přípravek Acesial užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Acesial uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

1. Co je přípravek Acesial a k čemu se používá 

Přípravek Acesial obsahuje léčivou látku ramipril. Patří do skupiny léků, které jsou označovány jako ACE 
inhibitory (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu). 
Přípravek Acesial působí: 

• 

Snížením produkce určité látky ve Vašem těle, která by mohla zvýšit Váš krevní tlak.  

• 

Uvolnění a rozšíření Vašich krevních cév.  

• 

Usnadnění práce srdce při čerpání krve ve Vašem těle. 

Přípravek Acesial se může použít pro: 

• 

 léčbu vysokého krevního tlaku (hypertenze).  

• 

snížení rizika nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami (bez ohledu na to, zda trpíte diabetem nebo 
ne).  

• 

léčbu  Vašeho  srdce,  pokud  není  schopné  přečerpávat  dostatek  krve  do  zbytku  Vašeho  těla  (srdeční 
selhání).  

• 

jako léčbu po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním selháním. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acesial užívat 

Neužívejte přípravek Acesial: 

• 

Jestliže jste alergický(á) na ramipril, jakékoli jiné inhibitory ACE nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6).  
Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, problémy s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, 
tváře, hrdla nebo jazyka.  

 

• 

Pokud se u  Vás někdy vyskytla závažná alergická reakce označovaná jako "angioedém". Tyto příznaky 
zahrnují svědění, kopřivku, červené skvrny na rukou, nohou a v hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a 
rtů, potíže s dýcháním a polykáním.  

• 

Pokud docházíte na dialýzu nebo nějaký jiný typ filtrace krve. V závislosti na přístroji, který se používá, 
nemusí být přípravek Acesial pro Vás vhodný.  

• 

Pokud trpíte potížemi s ledvinami,  při kterých je sníženo krevní zásobení  Vašich ledvin (stenóza renální 
tepny).  

• 

Pokud je Váš krevní tlak abnormálně nízký nebo nestabilní. Toto vyhodnocení musí provést Váš lékař.  

• 

Během posledních 6 měsíců těhotenství (viz níže bod "Těhotenství a kojení"). 

• 

Pokud  máte  cukrovku  (diabetes)  nebo  poruchu  funkce  ledvin  a  jste  léčen(a)  přípravkem  ke  snížení 
krevního tlaku obsahujícím aliskiren 

Neužívejte přípravek Acesial, pokud se na Vás vztahuje výše uvedené. Pokud si nejste jistý(á), promluvte si před 
užitím přípravku Acesial se svým lékařem. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Acesial se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: 

• 

Pokud máte poruchu funkce srdce, jater nebo ledvin.  

• 

Pokud u Vás došlo k velké ztrátě solí nebo tekutin z těla (zvracením, průjmem, pocením, které je větší než 
obvyklé, při dietě s nízkým obsahem solí, užíváním diuretik (močopudné léky) po dlouhou dobu nebo při 
dialýze).  

• 

Pokud plánujete podstoupit léčbu ke snížení Vaší alergie na včelí nebo vosí píchnutí (desenzibilizace).  

• 

Pokud máte obdržet anestetikum. To může být podáno z důvodu operace nebo zubního ošetření. Možná 
budete muset přestat užívat svou léčbu přípravkem Acesial jeden den předem. Požádejte svého lékaře o 
radu.  

• 

Pokud máte vysokou hladinu draslíku v krvi (dle výsledků krevních testů).  

• 

Pokud užíváte léčivé přípravky, které mohou snižovat hladinu sodíku v krvi, nebo trpíte onemocněním, při 
kterém  může  docházet  ke  snížení  hladiny  sodíku  v  krvi.  Váš  lékař  může  provádět  pravidelné  vyšetření 
krve se zaměřením na hladinu sodíku v krvi, zejména jste-li vyššího věku. 

• 

Pokud  trpíte  kolagenovou  cévní  poruchou,  jako  je  například  sklerodermie  nebo  systémový  lupus 
erythematodes.  

• 

Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo, že byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat svého lékaře. 
Acesial  se  nedoporučuje  v  průběhu  prvních  tří  měsíců  těhotenství  a  může  způsobit  závažné  poškození 
Vašeho dítěte v dalším průběhu od 3 měsíce těhotenství (viz níže bod "Těhotenství a kojení"). 

• 

Pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

• 

blokátory  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  (také  známé  jako  sartany  –  například  valsartan, 
telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem  

• 

aliskiren 

• 

Pokud jste černé pleti, jelikož u Vás existuje vyšší riziko angioedému a tento přípravek  u vás může být 

na snižování krevního tlaku méně účinný než u jiných pacientů. 

• 

Pokud  užíváte  některý  z  následujících  léků,  hrozí  zvýšené  riziko  angioedému  (rychlého  podkožního 

otoku např. v krku): 

• 

sirolimus,  everolimus  a  další  léky  ze  třídy  inhibitorů  mTOR  (užívají  se  k  zamezení  odmítnutí 
transplantovaných orgánů). 
 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např.  
draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Acesial“. 

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím přípravku Acesial se 
svým lékařem. 

 

Děti a dospívající 
Acesial se nedoporučuje užívat dětem a dospívajícím do 18 let věku, jelikož bezpečnost a účinnost ramiprilu 
nebyla u dětí doposud stanovena. 

Další léčivé přípravky a Acesial 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat
. To proto, že přípravek Acesial může ovlivňovat účinky jiných léků. Také 
některé léky mohou ovlivňovat účinek přípravku Acesial. 
 

 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 

• 

Pokud  užíváte  blokátor  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  nebo  aliskiren  (viz  také  informace  v bodě 
„Neužívejte přípravek Acesial“ a „Upozornění a opatření“). 

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků. Mohou zvyšovat riziko vzniku nežádoucích 
účinků, pokud se užívají spolu s přípravkem Acesial: 

• 

Léky  používané  k  úlevě  od  bolesti  a  zánětu  (např.  nesteroidní  protizánětlivé  léky  (NSA)  jako  jsou 
ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).  

• 

Léky pro léčbu rakoviny (chemoterapie).  

• 

Léky, které mají za účel zastavit rejekci orgánů po transplantaci, jako je cyklosporin.  

• 

Diuretika (močopudné tablety), jako je furosemid.  

• 

Léky,  které  mohou  zvýšit  hladinu  draslíku  ve  Vaší  krvi,  jako  jsou  spironolakton,  triamteren,  amilorid, 
draselné soli a další léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v těle: (lék na ředění krve). 

• 

Trimethoprim a kotrimoxazol (k léčbě infekce způsobené bakteriemi).  

• 

Steroidní léky pro léčbu zánětu, jako je prednisolon.  

• 

Alopurinol (používaný pro snižování hladiny kyseliny močové ve Vaší krvi).  

• 

Prokainamid (pro léčbu problémů se srdečním rytmem). 

• 

Temsirolimus (k léčbě rakoviny). 

• 

Léky, které se velmi často užívají se k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů (sirolimus, 
everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a opatření”. 

 

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků. Jejich účinek může být ovlivněn působením 
přípravku Acesial: 

• 

Léky  na  léčbu  diabetu,  jako  jsou  perorální  antidiabetika  a  inzulín.  Přípravek  Acesial  může  snižovat 
množství krevního cukru. Důkladně kontrolujte množství cukru v krvi, pokud užíváte přípravek Acesial.  

• 

Lithium (pro psychické potíže). Přípravek Acesial může zvýšit množství lithia v krvi. Hladina lithia musí být 
důkladně kontrolována Vaším lékařem. 

Pokud se na Vás vztahuje cokoliv z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), promluvte si se svým lékařem dříve, 
než užijete přípravek Acesial. 

Přípravek Acesial s jídlem a alkoholem 

• 

Pití alkoholu s přípravkem Acesial může způsobit pocit závrati nebo točení hlavy. Pokud jste znepokojení 
ohledně  toho,  kolik  můžete  při  užívání  přípravku  Acesial  pít,  prodiskutujte  to  se  svým  lékařem,  protože 
léky používané pro snížení krevního tlaku a alkohol mohou mít aditivní účinky.  

• 

Přípravek Acesial je možné užívat s jídlem nebo bez jídla. 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná, nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Těhotenství 

Musíte svému lékaři sdělit, pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). 
V průběhu prvních 12 týdnů těhotenství nemáte přípravek Acesial užívat, a vůbec jej užívat nesmíte od 13. týdne 
těhotenství, protože jeho užívání v průběhu těhotenství může být škodlivé pro dítě. Pokud otěhotníte v průběhu 
užívání přípravku Acesial, neprodleně informujte svého lékaře. Převedení na odpovídající alternativní léčbu musí 
být provedeno v předstihu před plánovaným těhotenstvím. 

 
Kojení 

Pokud kojíte, nemáte přípravek Acesial užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Při užívání přípravku můžete pociťovat závrať. Dochází k tomu spíše po zahájení užívání přípravku Acesial nebo 
zahájení vyšší dávkou. Pokud k tomu dojde, neřiďte, nepoužívejte žádné nástroje ani neobsluhujte stroje. 

 

 

 

Přípravek Acesial obsahuje laktózu 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než 
začnete tento přípravek užívat. 

3. Jak se přípravek Acesial užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Užívání tohoto léku 

• 

Užívejte tento lék ústy každý den ve stejnou denní dobu.  

• 

Tablety zapíjejte tekutinou. 

Váš lékař může předepsat jiný přípravek s ramiprilem, pokud dávky, kterou potřebujete nelze dosáhnout s 
přípravkem Acesial. 
Kolik přípravku se užívá 

Léčba vysokého krevního tlaku 

• 

Doporučená počáteční dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.  

• 

Váš lékař upraví množství, které užíváte, dokud Váš krevní tlak nebude pod kontrolou.  

• 

Maximální dávka je 10 mg jednou denně.  

• 

Pokud již užíváte diuretika (močopudné tablety), Váš lékař může zastavit nebo snížit množství diuretika, 

které užíváte dříve, než zahájíte léčbu přípravkem Acesial. 

Léčba snižující riziko srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice 

• 

Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně.  

• 

Váš lékař může posléze rozhodnout o zvýšení dávky. 

• 

Doporučená dávka je 10 mg jednou denně. 

Léčba snižující nebo oddalující zhoršení problémů s ledvinami 

• 

Může být zahájena podáváním dávky 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.  

• 

Váš lékař upraví množství, které užíváte.  

• 

Doporučená dávka je 5 mg nebo 10 mg jednou denně. 

Léčba srdečního selhání 

• 

Doporučená počáteční dávka je 1,25 mg jednou denně.  

• 

Váš lékař upraví množství, které užíváte.  

• 

Maximální dávka je 10 mg denně. Preferuje se podávání ve dvou rozdělených dávkách. 

Léčba po srdečním záchvatu 

• 

Doporučená počáteční dávka je od 1,25 mg jednou denně do 2,5 mg dvakrát denně.  

• 

Váš lékař upraví množství, které užíváte.  

• 

Doporučená dávka je 10 mg denně. Preferuje se podávání ve dvou rozdělených dávkách. 

Starší pacienti 
Váš lékař úvodní dávku sníží a bude ji upravovat pomaleji. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Acesial, než jste měl(a) 

Informujte svého lékaře nebo přímo navštivte nejbližší nemocniční pohotovost. Do nemocnice neřiďte, nechte se 
dovézt někým jiným nebo si zavolejte ambulanci. Vezměte si s sebou balení léku. To proto, aby lékař věděl, co 
jste užil(a). 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Acesial 

• 

Pokud zapomenete užít jednu dávku, užijte svou normální dávku až v době, kdy se má užívat.  

• 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo 
zdravotní sestry. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
Přestaňte užívat Acesial a neprodleně vyhledejte lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z dále uvedených 
závažných nežádoucích účinků - můžete naléhavě potřebovat lékařské ošetření:
 

• 

otok tváře, rtů nebo hrdla, který zhoršuje polykání nebo dýchání a také svědění a vyrážka. To by mohlo 
být příznakem těžké alergické reakce na přípravek Acesial (méně časté - postihují až 1 ze 100 pacientů).  

• 

závažné  kožní  reakce  včetně  vyrážky,  vředů  v  ústech,  zhoršení  předcházejícího  onemocnění  kůže, 
zarudnutí,  tvorby  puchýřů  nebo  odlučování  kůže  (jako  jsou  Stevens-Johnsonův  syndrom,  toxická 
epidermální nekrolýza nebo erythema multiforme) (není známo - z dostupných údajů nelze určit). 

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne: 

• 

zrychlená  srdeční  akce,  nerovnoměrný  nebo  zrychlený  srdeční  tep  (palpitace),  bolesti  na  hrudi,  tlak  na 
hrudi  anebo  závažnější  problémy  včetně  srdečního  záchvatu  (méně  časté  -  postihují  až  1  ze  100 
pacientů) a mozkové mrtvice (není známo - z dostupných údajů nelze určit).  

• 

dušnost nebo kašel; mohly by být známkami plicních potíží (méně časté - postihují až 1 ze 100 pacientů).  

• 

snadnější  tvorba  modřin,  delší  než  obvyklé  krvácení,  každé  známky  krvácení  (např.  krvácení  z  dásní), 
fialové  skvrny  na  kůži  nebo  snadnější  rozvoj  infekcí  než  obvykle,  bolení  v  krku  a  horečka,  pocit  únavy, 
omdlévání,  závratě  nebo  zblednutí  kůže.  Mohou  to  být  známky  problémů  krve  nebo  kostní  dřeně  (není 
známo - z dostupných údajů nelze určit).  

• 

závažné  bolesti  břicha,  které  mohou  vyzařovat  až  do  Vašich  zad.  Mohlo  by  to  být  příznakem  zánětu 
slinivky břišní (pankreatitida) (méně časté - postihují až 1 ze 100 pacientů).  

• 

horečka,  zimnice,  únava,  ztráta  chuti  k  jídlu,  bolesti  žaludku,  nevolnost,  zežloutnutí  Vaší  kůže  nebo  očí 
(žloutenka). Mohou to být příznaky jaterních problémů, jako jsou hepatitida (zánět jater) nebo poškození 
jater (není známo - z dostupných údajů nelze určit). 

Další nežádoucí účinky zahrnují: 

Informujte prosím svého lékaře, pokud se kterýkoli z následujících příznaků zhorší nebo trvá déle, než několik 
dnů. 
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů) 

• 

Bolesti hlavy nebo únava.  

• 

Pocit závratě. To vzniká častěji při zahájení užívání přípravku Acesial nebo při zahájení vyšší dávkou.  

• 

Omdlévání, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména po rychlém vzpřímení nebo posazení.  

• 

Suchý  dráždivý  kašel,  zánět  vedlejších  nosních  dutin  (sinusitida)  nebo  zánět  průdušek  (bronchitida), 
dušnost.  

• 

Bolesti žaludku nebo střev, průjem, porucha trávení, nevolnost nebo zvracení.  

• 

Kožní vyrážka s nebo bez zvednutí nad okolí.  

• 

Bolesti na hrudi.  

• 

Křeče nebo bolesti ve svalech.  

• 

Krevní testy odhalující vyšší hladinu krevního draslíku, než je obvyklé. 

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů) 

• 

Potíže s rovnováhou (vertigo).  

• 

Svědění  a  neobvyklé  kožní  pocity,  jako  jsou  znecitlivění,  brnění,  píchání,  pálení  nebo  mravenčení  Vaší 
kůže (parestézie).  

• 

Ztráta nebo změna chuti.  

• 

Poruchy spánku.  

• 

Pocity deprese, úzkosti, vyšší než obvyklá nervozity nebo neklidu.  

• 

Ucpaný nos, obtížné dýchání nebo zhoršení astmatu.  

• 

Otok ve střevech označovaný jako "intestinální (střevní) angioedém" charakterizovaný příznaky jako jsou 
bolesti břicha, zvracení a průjem.  

• 

Pálení žáhy, zácpa nebo suchost v ústech.  

• 

Vyšší než obvyklé množství močení v průběhu dne.  

 

• 

Akutní selhání ledvin 

• 

Vyšší než obvyklé pocení.  

• 

Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie).  

• 

Zrychlená nebo nepravidelná srdeční akce.  

• 

Otok horních a dolních končetin. Může to být příznakem zadržování většího množství vody v těle, než je 
obvyklé.  

• 

Návaly.  

• 

Rozmazané vidění.  

• 

Bolesti kloubů.  

• 

Horečka.  

• 

Sexuální dysfunkce u mužů, snížení sexuální touhy u mužů nebo žen.  

• 

Zvýšený počet některých bílých krvinek (eozinofilie) zjištěný při vyšetření krve.  

• 

Krevní testy vykazující změny funkce jater, slinivky břišní nebo ledvin. 

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů) 

• 

Pocit nejistoty nebo zmatenosti.  

• 

Zarudnutí a otok jazyka.  

• 

Závažné odlupování anebo odtrhávání kůže, svědivá boulovitá vyrážka.  

• 

Problémy nehtů (např. uvolňování nebo odlučování nehtu z jeho lůžka).  

• 

Kožní vyrážka nebo modřiny.  

• 

Skvrny na kůži a studené končetiny.  

• 

Zarudnutí, svědění, otok nebo slzení očí.  

• 

Porucha sluchu a pískání v uších.  

• 

Pocit slabosti.  

• 

Krevní  testy  vykazující  pokles  počtu  červených  krvinek,  bílých  krvinek  nebo  destiček  anebo  množství 
hemoglobinu. 

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů) 

• 

Vyšší než obvyklá citlivost na slunce. 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

•  Koncentrovaná moč (tmavé barvy), nevolnost, svalové křeče, zmatenost a záchvaty, které mohou být 

způsobeny nepřiměřenou sekrecí ADH (antidiuretického hormonu). Máte-li tyto příznaky, kontaktujte co 
nejdříve svého lékaře. 

• 

Potíže s koncentrací (soustředěním).  

• 

bolest úst.  

• 

Krevní testy vykazující zvýšené hladiny protilátek 

• 

Krevní testy vykazující příliš nízký počet krevních buněk v krvi.  

• 

Krevní testy vykazující v krvi nižší než obvyklou hladinu sodíku.  

• 

Změna barvy prstů na rukou a nohou v chladu a následně pocit brnění a bolesti po zahřátí (Raynaudův 
fenomén).  

• 

Zvětšení prsů u mužů.  

• 

Zpomalené nebo zhoršené reakce.  

• 

Pocit pálení.  

• 

Změny vnímání vůní/zápachů předmětů.  

• 

Ztráta vlasů. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí 
účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/mahlasit-nezadouci-ucinek/

  

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5. Jak přípravek Acesial uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru nebo lékovce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Acesial obsahuje 

Léčivou látkou je ramiprilum (ramipril). 
Dalšími složkami jsou: hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, předbobtnalý 
kukuřiční škrob, natrium-stearyl-fumarát, žlutý oxid železitý (E172) (pouze 2,5 a 5 mg tablety), červený oxid 
železitý (E172) (pouze 5 mg tablety). 

Jak Acesial vypadá a co obsahuje toto balení 

Acesial 2,5 mg: žluté, podlouhlé, nepotahované, ploché tablety, s půlicí rýhou na jedné straně a na bočních 
stěnách. Označené R 2 na jedné straně. 
Acesial 5 mg: růžové, podlouhlé, nepotahované, ploché tablety, s půlicí rýhou na jedné straně a na bočních 
stěnách. Označené R 3 na jedné straně. 
Acesial 10 mg: bílé nebo téměř bílé, podlouhlé, nepotahované, ploché tablety, s půlicí rýhou na jedné straně a 
na bočních stěnách. Označené R 4 na jedné straně. 
Velikost balení: 
Blistry: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

Adamed Sp. z o.o., Pienków 149, 05-152 Czosnów, Polsko 

Výrobce: 

Actavis Ltd., BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta. 
Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjördur, Island. 
 
Extractum Pharma Rt., 1044 Budapest, Megyeri út 64, Maďarsko. 
Adamed Sp. z o.o., Pienkow 149, 05-152 Czosnów, Polsko. 
Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A, 5 Marszalka J. Pilsudskiego Str., 95-200 Pabianice, Polsko. 
Actavis (Balkanpharma) Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shose Str., Dupnitsa 2600, Bulharsko. 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Česká republika  

Acesial 2,5 (5; 10) mg 

Dánsko  

 

Meramyl 

Polsko   

 

Axtil 

Maďarsko 

 

Meramyl 2,5 (5; 10) mg tabletta 

Slovinsko 

 

Meramyl 2,5 (10) mg tablet 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 6. 2017  

Recenze

Recenze produktu ACESIAL 10 MG 98X10 MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ACESIAL 10 MG 98X10 MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám