Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

ACCUZIDE 100 Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18129

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PARKE-DAVIS GMBH BERLIN, FREIBURG
Kód výrobku: 18129
Kód EAN: 8595060931170
Kód SÚKL: 76710
Doplněk názvu: 10MG/12,5MG TBL FLM 100
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: PARKE-DAVIS GMBH BERLIN, FREIBURG
Přípravek se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku u pacientů, jejichž krevní tlak nemohl být dostatečně snížen samotným chinaprilem. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

ACCUZIDE 10

 

 

sp.zn.sukls5231/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Accuzide 10 

 

potahované tablety 

quinaprilum / hydrochlorothiazidum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Accuzide 10 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accuzide 10 užívat  

3. 

Jak se přípravek Accuzide 10 užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Accuzide 10 uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Accuzide 10 a k čemu se používá 

 
Přípravek Accuzide 10 se používá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obsahuje kombinaci dvou léčivých 
látek, chinaprilu a hydrochlorothiazidu.  
 
Chinapril patří do skupiny ACE inhibitorů a jeho účinek je založený na potlačení tvorby látek podílejících 
se na zvyšování krevního tlaku v těle. 
 
Hydrochlorothiazid působí močopudně a odvádí z těla přebytečnou vodu. 
 
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Accuzide 10 užívat  

 
Neužívejte přípravek Accuzide 10: 

jestliže  jste  alergický/á  na  léčivou  látku/léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 

při přecitlivělosti na jiné léky odvozené od sulfonamidů  

jestliže  jste  prodělal(a)  angioedém  (náhle  vznikající  ohraničený  otok  kůže,  sliznice  a  podkožních 
tkání) v souvislosti s dřívější léčbou podobným léčivým přípravkem (ze skupiny ACE inhibitorů) 

Jestliže užíváte sakubitril/valsartan, lék na srdeční selhání 

 

 

jestliže trpíte vrozeným nebo idiopatickým angioneurotickým edémem 

jestliže trpíte levokomorovou obstrukcí výtoku 

jestliže trpíte zástavou močení nebo závažnou poruchou funkce ledvin 

jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce 

pokud máte cukrovku (diabetes ) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení 
krevního tlaku obsahujícím  aliskiren. 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Accuzide 10 se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů: 

 

s bronchiálním astmatem 

 

léčených současně i jinými antihypertenzivy 

 

s městnavým srdečním selháním s přidruženou nedostatečností funkcí ledvin 

 

s omezenou funkcí ledvin nebo s vylučováním bílkoviny v moči 

 

s poruchou obranyschopnosti organismu 

 

se dnou 

 

se sklerózou mozkových nebo věnčitých tepen 

 

s cukrovkou 

 

s mírnou poruchou jaterních funkcí 

 

s jakoukoliv známkou infekce (např. bolesti v krku, horečka) 

 

v průběhu kojení 

 

pokud užíváte antidiabetické léky (DPP-4 inhibitory, např. vildagliptin), léky používané k prevenci 
odmítnutí transplantátu (mTOR inhibitory, např. temsirolimus), neboléky nasrdeční nedostatečnost 
nebo  vysoký  tlak  (inhibitory  neutrální  endopeptidázy,  např.  racekadotril)  které    mohou  zvyšovat 
riziko  tzv.  angioedému  (otok  tváře,  končetin,  rtů,  jazyka  nebo  hrtanu),  který  může  být  spojen  s 
obtížným polykáním nebo dušností) 

 

kteří se podrobí většímu chirurgickému výkonu 

 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

  blokátory  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  (také  známé  jako  sartany  –  např.valsartan, 

telmisartan,  irbesartan),  a  to  zejména  pokud  máte  problémy  s ledvinami  související 
s diabetem; 

  aliskiren.  

 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů 
(např, draslíku) v krvi (viz také informace v bodě Neužívejte přípravek Accuzide 10). 
 
V případě kteréhokoli z následujících stavů ihned kontaktujte svého lékaře  
 

 

Otok obličeje, víček, rtů nebo jazyka a hrdla, respirační úzkost včetně zánětu plic,  což může vést k 
závažným dechovým obtížím. Tyto obtíže se mohou vyskytnout i po podání první dávky. Objeví-li 
se tyto příznaky, lék vysaďte a ihned vyhledejte lékaře. 

 

Náhlý  pokles  krevního  tlaku  projevující  se  závratěmi  a  v některých  případech  až  mdlobou. 
K tomuto stavu může dojít zejména v prvních několika dnech léčby. Objeví-li se závratě, lehněte si 
na záda, dokud obtíže nezmizí. O dalším postupu se poraďte se svým lékařem. 

 

Zvýšené a častější močení. 

 

Kašel, který ustoupí po vysazení léčby. 

 

Ztráta draslíku  z Vašeho  organismu.  Váš lékař Vám  proto  může  doporučit,  abyste jedl(a)  a  pil(a) 
potraviny a nápoje obsahující draslík. Neměňte svůj dietní režim bez předchozí porady s lékařem. 

 

 

 

Jestliže onemocníte chorobou spojenou se zvracením, průjmem nebo horečnatým onemocněním se 
zvýšeným pocením během léčby přípravkem Accuzide 10, poraďte se se svým lékařem předtím, než 
si  vezmete  další  dávku  přípravku  Accuzide  10.  Zvracení,  průjem,  zvýšené  ztráty  tekutin 
z organismu (dehydratace) a nadměrné pocení mohou rovněž snížit Váš krevní tlak. 

 

Máte-li příznaky infekce (např. bolesti v krku nebo horečku). 

 

Zpozorujete-li jakékoliv známky neobvyklého krvácení, ihned vyhledejte lékaře. 

   

Děti a dospívající 
Tento léčivý přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Accuzide 10 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 

Současné užívání tetracyklinu s přípravkem Accuzide 10 snižuje vstřebávání tetracyklinu. 

Současné  užívání  některých  léků  proti  horečce  a  bolesti  (např.  kyselina  acetylsalicylová, 
indometacin) může vést ke snížení účinnosti přípravku Accuzide 10 a ke zvýšení hladiny draslíku v 
krvi. 

Současné  užívání  přípravku  Accuzide  10  a  lithia  (lék  užívaný  v léčbě  některých  duševních 
onemocnění) může vést k prohloubení nežádoucích účinků lithia. 

Při  současném  užívání  přípravku  Accuzide  10  a  léků  potlačujících  obranyschopnost  organismu 
(např. cytostatika, kortikoidy) nebo přípravků k léčbě dny (allopurinol) může dojít ke snížení počtu 
bílých krvinek. 

Užívání přípravku Accuzide 10 může ovlivnit účinek léků proti cukrovce.  

-      Současné užívání léčivých přípravků s obsahem draslíku nebo draslík šetřících léků (spironolakton,   

    amilorid, triamteren) může vést ke zvýšení hladin draslíku v krvi. Přípravky s obsahem   
    trimethoprimu, které u starších pacientů nebo pacientů s porušenou funkcí ledvin mohou způsobit  
    závažné zvýšení hladin draslíku. 

Současné užívání léků ke snížení krevního tlaku může zvýšit jejich účinnost. 

Pokud užíváte antidiabetické léky (DPP-4 inhibitory, např. vildagliptin), léky používané k prevenci 
odmítnutí transplantátu (mTOR inhibitory, např. temsirolimus), nebo léky na srdeční nedostatečnost 
nebo  vysoký  tlak  (inhibitory  neutrální  endopeptidázy,  např.  racekadotril)  které    mohou  zvyšovat 
riziko  tzv.  angioedému  (otok  tváře,  končetin,  rtů,  jazyka  nebo  hrtanu),  který  může  být  spojen  s 
obtížným  polykáním  nebo  dušností).  Je  třeba  zvláštní  opatrnosti  pokud  již  používáte  přípravek 
ACCUZIDE 10 a je zahájena terapie inhibitory mTOR,  inhibitory DPP-4, nebo inhibitory neutrální 
endopeptidázy. 

 

Možná  bude nutné, aby Váš lékař změnil vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření, pokud užíváte blokátor 
receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  nebo  aliskiren  (viz  také  informace  v bodě  Neužívejte  přípravek 
Accuzide 10 a Upozornění a opatření). 

 

Přípravek Accuzide 10 s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Accuzide 10 lze užívat s jídlem i bez jídla.  
 
Sůl  snižuje  účinek  přípravku  Accuzide  10,  naopak  alkohol  jeho  účinek  prohlubuje.  Dodržujte 
životosprávu doporučenou lékařem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Těhotenství 

 

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Užívání  přípravku  Accuzide  10  není  vhodné  na  počátku  těhotenství.  Od  čtvrtého  měsíce  těhotenství  se 
přípravek  Accuzide  10  nesmí  užívat,  protože  během  druhé  a  třetí  třetiny  těhotenství  by  mohl  způsobit 
závažné poškození plodu. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště 
nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Accuzide 10 vhodná. Pokud kojíte starší dítě, Váš lékař zváží 
přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  může  zejména  na  počátku  léčby,  při  zvýšené  únavě  a  závrati,  nepříznivě  ovlivnit  činnost 
vyžadující  zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování  (např.  řízení  motorových 
vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). 
 
Přípravek Accuzide 10 obsahuje monohydrát laktózy
  
Pokud Vám Váš lékař někdy řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Accuzide 10 používá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře  nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým  lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku je 1 tableta denně.  
Při nedostatečném účinku může lékař doporučit zvýšení dávky až na 2 tablety denně. 
 
Tableta se užívá celá, nerozkousaná ráno a zapíjí se přiměřeným množstvím vody. 
 
Použití u starších pacientů 
Pokud jste starší 65 let, bude Vám před začátkem léčby zkontrolována funkce ledvin a případně snížena 
dávka přípravku Accuzide 10. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Tento léčivý přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících. 
 
Půlícící rýha má pouze usnadit dělení tablety pro snažší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Accuzide 10, než jste měl(a)
 
V případě  předávkování  vyhledejte  lékaře.  V závislosti  na  rozsahu  předávkování  se  mohou  objevit 
následující  příznaky:  závažné  snížení  krevního  tlaku,  zpomalená  srdeční  činnost,  oběhový  šok,  porucha 
vědomí (až koma). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Accuzide 10  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokračujte v užívání přípravku 
Accuzide 10 podle doporučeného dávkovacího schématu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Accuzide 10  

 

 

Neukončujte léčbu dříve, než Vám to doporučí Váš lékař. Váš krevní tlak by se při předčasném ukončení 
léčby mohl opět zvýšit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého  lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Nejčastější nežádoucí účinky z klinických studií: bolest hlavy, závratě, kašel, únava. 
  
Další nežádoucí účinky: 

 

závratě, pocit slabosti, rozmazané vidění vznikající v důsledku výrazného poklesu krevního tlaku. 

 

pocit sucha v ústech, zvýšená žízeň, nepravidelný tep, změny nálady, svalové křeče nebo svalové 
bolesti, brnění rukou, nohou nebo rtů (příznaky zvýšené nebo i snížené koncentrace draslíku v krvi) 

 

suchý dráždivý kašel, bronchitida, infekce horních cest dýchacích,  zánět průdušek, zřídka dušnost 
nebo rýma 

 

nevolnost, bolesti v nadbřišku, zřídka zvracení, průjem, nechutenství 

 

kožní reakce z přecitlivělosti jako vyrážka, vzácně kopřivka, svědění nebo puchýřky 

 

bolesti hlavy, únava, ospalost, nespavost, poruchy rovnováhy 

 

angina pectoris, bušení srdce 

 

bolesti zad, bolesti na prsou, vyčerpání 

 

dna, porušená tolerance glukózy 

 
V případě náhlého snížení ostrosti vidění nebo bolesti očí ihned vyhledejte svého lékaře. Neléčený stav by 
mohl způsobit ztrátu zraku. 
 
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,které  nejsou  uvedeny  v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
 
5. 

Jak přípravek Accuzide 10  uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Accuzide 10  obsahuje 
-  Léčivými látkami jsou quinaprilum 10 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg v jedné tabletě. 
-  Pomocnými látkami jsou: kandelilový vosk, kopovidon, hypromelosa, monohydrát laktosy, makrogol 

400,  těžký  zásaditý  uhličitan  hořečnatý,  magnesium-stearát,  hyprolosa,  povidon  25,  oxid  titaničitý, 
žlutý oxid železitý, červený oxid železitý.  

 
Jak přípravek Accuzide 10 vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety jsou růžové, eliptické, bikonvexní filmem potahované tablety, s půlící rýhou na obou stranách. 
Půlícící rýha má pouze usnadit dělení tablety pro snažší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 
Tablety jsou baleny v blistrech obsahujících 10, 30, 50 nebo 100 tablet. 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Pfizer Manufacturing Deutchland GmbH Betriebsstätte Freiburg, Freiburg, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  19. 7. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu ACCUZIDE 100 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ACCUZIDE 100 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám