Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

ACCUPRO 10 10X10MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18120

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GÖDECKE AG, FREIBURG
Kód výrobku: 18120
Kód EAN: 4034541000331
Kód SÚKL: 98780
Doplněk názvu: 10MG TBL FLM 10
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: GÖDECKE AG, FREIBURG
Přípravek Accupro se užívá při léčbě zvýšení krevního tlaku a srdeční slabosti.

Příbalový leták

ACCUPRO 10

 

sp.zn.sukls5231/2017 
a sp.zn.sukls291178/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

ACCUPRO 5 

ACCUPRO 10 
ACCUPRO 20 

potahované tablety 

 

quinaprilum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

• 

Máte-li jakékoli  další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud  se u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích účinků,  sdělte to  svému  lékaři,  lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek ACCUPRO a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACCUPRO užívat 

3. 

Jak se přípravek ACCUPRO užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek ACCUPRO uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je přípravek ACCUPRO a k čemu se používá 
 
Léčivá látka přípravku ACCUPRO - chinapril patří do skupiny tzv. ACE inhibitorů. Chinapril 
potlačuje v těle tvorbu látek, které se podílejí na zvyšování krevního tlaku. Usnadňuje srdeční činnost, 
brání zesílení srdeční stěny, a tím zlepšuje zásobování srdečního svalu kyslíkem. 
 
Přípravek ACCUPRO se užívá při léčbě zvýšeného krevního tlaku a srdeční slabosti. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACCUPRO užívat 
 
Neužívejte přípravek ACCUPRO   

• 

Jestliže  jste  přecitlivělý(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoliv  další  složku  přípravku 
(uvedenou v bodě 6).  

• 

Jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (je však lépe vyvarovat se užívání chinaprilu v časném 
období těhotenství - viz část těhotenství). 

• 

Jestliže  trpíte  otoky  (stavem  zvaným  angioneurotický  edém  nebo  jiný  angioedém,  také 
v souvislosti s dřívější léčbou jinými ACE inhibitory. 

• 

Jestliže užíváte sakubitril/valsartan, lék na srdeční selhání 

• 

Jestliže trpíte stavem, kdy je zhoršen výtok krve z Vašeho srdce do těla. 

• 

Pokud  máte  cukrovku  (diabetes  )  nebo  poruchu  funkce  ledvin  a  jste  léčen(a)  přípravkem  ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 
 

Upozornění a opatření 
 

 

Před užitím přípravku ACCUPRO se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou. 

• 

    Pokud  jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař 
vám doporučí vysazení přípravku ACCUPRO ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, 
že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku ACCUPRO není vhodné na 
počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek ACCUPRO nesmí užívat, 
protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod Těhotenství, kojení a plodnost. 

• 

Jestliže trpíte alergií nebo průduškovým astmatem. 

• 

Jestliže trpíte nízkým krevním tlakem. 

• 

Jestliže užíváte léky nebo míváte stavy, které mohou snižovat hladinu sodíku v krvi 

• 

Jestliže trpíte zhoršenou funkcí jater. 

• 

Jestliže docházíte na hemodialýzu, odlišná hemodialyzační membrána může být potřebná.  

• 

Jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.  

• 

Jestliže se u Vás vyskytl otok podkožní tkáně či střevní sliznice. 

• 

Jestliže máte desenzibilizační léčbu k prevenci alergie na vosy, mravence a včely.  

• 

Jestliže máte cévní onemocnění kolagenu - např. systémový lupus erytematodes.  

• 

Jestliže máte neslanou dietu.  

• 

Jestliže trpíte přetrvávajícím kašlem. 

• 

Jestliže  užíváte  antidiabetické  léky  (DPP-4  inhibitory,  např.  vildagliptin),  léky  používané 
k prevenci  odmítnutí  transplantátu  (mTOR  inhibitory,  např. temsirolimus),  nebo  léky  na  srdeční 
nedostatečnost  nebo  vysoký  tlak  (inhibitory  neutrální  endopeptidázy,  např.  racekadotril)  které  
mohou zvyšovat riziko tzv. angioedému (otok tváře, končetin, rtů, jazyka nebo hrtanu), který může 
být spojen s obtížným polykáním nebo dušností) 

• 

Informujte svého lékaře u plánovaných operací či anestézie, že užíváte přípravek ACCUPRO. 

• 

Neužívejte potravinové doplňky s obsahem draslíku nebo náhrady soli obsahující draslík. 

• 

Pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

• 

blokátory  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  (také  známé  jako  sartany  – 
např.valsartan,  telmisartan,  irbesartan),  a  to  zejména  pokud  máte  problémy 
s ledvinami související s diabetem; 

• 

aliskiren.  

 
Váš  lékař  může  v pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství 
elektrolytů (např, draslíku) v krvi (viz také informace v bodě: Neužívejte přípravek ACCUPRO) 
 
Děti a dospívající 
Tento léčivý přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek ACCUPRO 
  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které také užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření,pokud užíváte: 
 

• 

tetracyklin (antibiotikum), protože chinapril může snižovat jeho účinnost;  

• 

diuretika (močopudné tablety), které mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku;  

• 

přípravky  obsahující  draslík  (včetně  náhražek  soli,  které  často  nahrazují  draslík),  protože 
draslík může zvýšit výše uvedenou očekávanou hladinu;  

• 

přípravky  s obsahem  trimethoprimu,  které  u  starších  pacientů  nebo  pacientů  s porušenou 
funkcí ledvin mohou způsobit závažné zvýšení hladin draslíku; 

• 

lithium (pomáhá léčit výkyvy nálad a těžké deprese), protože může být zvýšena hladina lithia;  

• 

nesteroidní  protizánětlivé  léky  (NSAIDs),  např.  kyselina  acetylsalicylová,  diklofenak, 
ibuprofen, piroxikam, protože mohou snižovat účinnost chinaprilu;  

• 

injekční zlato, protože může způsobit snížený krevní tlak, či zvracení; 

 

• 

alopurinol  (užívaný  k  léčbě  dny),  který  zvyšuje  riziko  výskytu  poruchy  krve  -  leukopenie 
(snížení počtu bílých krvinek);  

• 

prokainamid  (užívaný  k  léčbě  nepravidelného  srdečního  tepu)  a  cytostatika,  např. 
merkaptopurin, protože zvyšují riziko leukopenie;  

• 

imunosupresivní  léky,  např.  azathioprin,  cyklosporin  a  kortikoidy,  např.  prednizolon, 
hydrokortizon, protože zvyšují riziko leukopenie;  

• 

alkohol  a  barbituráty  (léky  na  spaní),  např.  fenobarbital,  tricyklická  antidepresiva,  např. 
amitryptylin  nebo  neuroleptika,  např.  haloperidol,  které  mohou  zvyšovat  riziko  nízkého 
krevního tlaku;  

• 

narkotika (používaná k léčbě středně silné nebo silné bolesti), např. diamorfin, morfin, pethidin, 
protože mohou zvyšovat riziko nízkého krevního tlaku;  

• 

antacida  (užívaná  k  léčbě  špatného  trávení  a  pálení  žáhy),  např.  hydroxid  hlinitý,  dimetikon, 
protože mohou snižovat účinnost chinaprilu;  

• 

blokátory  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  nebo  aliskiren  (viz  také  informace  v bodě 
Neužívejte přípravek ACCUPRO a Upozornění a opatření). 

• 

Jestliže  užíváte  antidiabetické  léky  (DPP-4  inhibitory,  např.  vildagliptin),  léky  používané 
k prevenci  odmítnutí  transplantátu  (mTOR  inhibitory  ,  např.  temsirolimus),  nebo  léky  na 
srdeční nedostatečnost nebo vysoký tlak (inhibitory neutrální endopeptidázy, např. racekadotril) 
které  mohou zvyšovat riziko tzv. angioedému (otok tváře, končetin, rtů, jazyka nebo hrtanu), 
který může být spojen s obtížným polykáním nebo dušností) Je třeba zvláštní opatrnosti pokud 
již používáte přípravek ACCUPRO, a je zahájena terapie inhibitory mTOR,  inhibitory DPP-4, 
nebo inhibitory neutrální endopeptidázy. 
 

Přípravek ACCUPRO s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby není vhodné požívat alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Těhotenství 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. Lékař Vám doporučí vysazení přípravku ACCUPRO ještě dříve, 
než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku 
ACCUPRO není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek 
ACCUPRO nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu. 
 
Kojení 
Informujte  svého  lékaře,  pokud  kojíte.  Při  kojení  novorozence  (v  prvních  týdnech  po  porodu)  a 
obzvláště  nedonošeného  dítěte  není  léčba  přípravkem  ACCUPRO  vhodná.  Pokud  kojíte  starší  dítě, 
musí Váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  ACCUPRO  může,  zejména  na  počátku  léčby,  při  zvýšené  únavě  a  závrati,  nepříznivě 
ovlivnit  činnost  vyžadující  zvýšenou  pozornost  a  rychlé  rozhodování  (řízení  motorových  vozidel, 
obsluha strojů, práce ve výškách apod.).  
 
Přípravek  ACCUPRO  obsahuje  monohydrát  laktosy.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. Jak se přípravek užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka a podle informací 
uvedených na obalu přípravku. Pokud  si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem. 
nebo zdravotní sestrou. 
 
Obvyklé dávkovací schéma je uvedeno níže: 

 

Vysoký krevní tlak - doporučená zahajovací dávka je 10 nebo 20 mg jedenkrát denně. V případě 
potřeby může lékař tuto dávku zvýšit na 20 - 40 mg, obvykle podávané jako jedna dávka nebo 
rozděleně ve dvou dávkách. 
U pacientů léčených diuretiky (močopudné tablety) je  doporučená počáteční dávka 5 mg jedenkrát 
denně. Poté může být dávka přípravku postupně zvýšena.  
Městnavé srdeční selhání - obvyklá zahajovací dávka je 5 mg jedenkrát nebo dvakrát denně. Poté 
Vám lékař zvýší dávku na (maximálně) 40 mg denně, podávanou jako jednu nebo dvě dávky. 
Příležitostně někteří pacienti potřebují vyšší dávkování než je uvedeno výše. 
 
Použití u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin 
Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg nebo 5 mg podle závažnosti poškození ledvin. O změně dávky 
rozhodne lékař. 
Použití u dětí a dospívajících 
Dětem se podávání chinaprilu nedoporučuje. 
 
Tablety se polykají a zapíjí se vodou. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ACCUPRO, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) (nebo kdokoli jiný) více tablet přípravku ACCUPRO, než Vám lékař doporučil, 
vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ACCUPRO   
Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, vezměte si ji okamžitě, jakmile si to uvědomíte, pokud nenastal 
čas pro další dávku. Nezdvojnásobujte následujícíc dávku, abyste nahradil(a) vynechanou  dávku. 
Pokračujte v následující dávce ve stanovený čas. 
 
Jestliže  jste přestal(a) užívat přípravek ACCUPRO 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu ukončit, 
zeptejte se svého lékaře,lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv z uvedených nežádoucích účinků, vysaďte přípravek a okamžitě to 
sdělte lékaři nebo vyhledejte příjmové oddělení nejbližší nemocnice. 
 
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou bolest hlavy, závratě, kašel, únava, rýma, nevolnost, zvracení  
a bolest svalů. 

 

Hlášené nežádoucí účinky dle četnosti výskytu 
 
Časté nežádoucí účinky ( postihují 1-10 pacientů ze 100) zahrnují 

•  zvýšená hladina draslíku 

• 

nespavost 

• 

závratě 

• 

bolest hlavy 

• 

pocit brnění 

• 

nízký krevní tlak 

• 

kašel 

• 

zánět nosohltanu 

• 

dušnost 

• 

rýma 

 

• 

průjem 

• 

zvracení 

• 

nevolnost 

• 

porucha trávení 

• 

bolesti břicha 

• 

bolesti zad 

• 

bolesti svalů 

• 

bolest na prsou 

• 

únava 

• 

laboratorní změny 

 
Méně časté nežádoucí účinky ( postihují 1-10 pacientů z 1000) zahrnují 

• 

nervozita  

• 

deprese 

• 

zmatenost 

• 

nespavost 

• 

mozková příhoda 

• 

tupozrakost 

• 

závratě 

• 

hučení v uších 

• 

bušení srdce 

• 

angina pectoris 

• 

zvýšení tepové frekvence 

• 

infarkt myokardu 

• 

rozšíření cév 

• 

zánět nosních dutin 

• 

infekce horních cest dýchacích 

• 

zánět průdušek 

• 

sucho v ústech nebo krku 

• 

nadýmání 

• 

vyrážka 

• 

zvýšené pocení 

• 

otok podkoží 

• 

porucha funkce ledvin 

• 

infekce močových cest 

• 

impotence 

• 

horečka 

• 

otoky 

 
Vzácné nežádoucí účinky ( postihují 1-10 pacientů z 10 000) zahrnují 

• 

porucha rovnováhy 

• 

krátkodobá ztráta vědomí 

• 

zápal plic 

• 

změna chuti 

• 

zácpa 

• 

zánět jazyka 

• 

kopřivka 

• 

závažná kožní reakce  

• 

zánětlivé onemocnění kůže 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) zahrnují 

• 

rozmazané vidění 

• 

neprůchodnost střev 

• 

otok střevní sliznice 

• 

vyrážka podobná lupénce 

  

 

Další nežádoucí účinky s frekvencí výskytu není známo (z dostupných údajů nelze určit) mohou 
zahrnovat: 

• 

změny laboratorních výsledků 

• 

cévní mozková příhoda 

• 

pokles krevního tlaku při změně polohy 

• 

zúžení průdušek 

• 

zánět slinivky 

• 

porucha žlučových cest 

• 

závažné kožní reakce 

• 

citlivost na světlo 

• 

ztráta vlasů 

• 

nízké hladiny sodíku v krvi 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
 
5. Jak přípravek ACCUPRO uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za 
Použitelné do: .Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky  do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s  přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek ACCUPRO   obsahuje 
 
Léčivou látkou je quinaprilum. 
Jedna potahovaná tableta obsahuje quinaprilum 5, 10 nebo 20  mg ve formě quinaprili 
hydrochloridum. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, monohydrát laktosy, želatina, krospovidon, magnesium-stearát, 
oxid titaničitý (E171), hyprolosa, hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 400, kandelilový vosk. 
 
Jak přípravek ACCUPRO   vypadá a co obsahuje balení 
 
Accupro 5 – bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách a vyraženým 
kódem „5“ na obou stranách v opačném směru. 
Accupro 10 – bílé, trojúhelníkovité, bikonvexní, potahované tablety s vyraženým kódem „10“ na jedné 
straně a půlicí rýhou na obou stranách. 
Accupro 20 – bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou  na jedné straně a vyraženým 
kódem „20“ na druhé straně. 

 

 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikosti balení: 10 (pouze Accupro 10), 30, 50, 100 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer, spol s r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstätte Freiburg, Freiburg, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  16. 8. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu ACCUPRO 10 10X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ACCUPRO 10 10X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám