Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

ABAKTAL 400MG/5ML INJEKCE 10X5ML Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19822
Abaktal 400 mg/5 ml je určen k léčbě infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na pefloxacin.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Abaktal 400 mg/5 ml je určen k léčbě infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na pefloxacin.

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19822
Kód EAN: 3838957694457
Kód SÚKL: 94155
Doplněk názvu: 400MG/5ML INF SOL 10X5ML
Cesta podání: IVN
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá přípravek Abaktal Abaktal 400 mg/5 ml (dále také "přípravek") je určen k léčbě následujících infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na pefloxacin: - infekce močových cest (včetně zánětu prostaty); - infekce dýchacího systému (nové vzplanutí chronického zánětu průdušek, zápal plic vzniklý nákazou z pobytu v nemocnici, infekční komplikace cystické fibrózy); - chronická sinusitida, maligní infekce zevního zvukovodu; - nitrobřišní infekce a infekce jater a žlučových cest; - závažné bakteriální infekce zažívacího ústrojí; - nosičství salmonel; - infekce kostí a kloubů (osteomyelitida způsobená gramnegativními mikroorganismy); - infekce kůže a měkkých tkání vyvolané stafylokoky odolnými vůči protistafylokokovým penicilinům; - otrava (sepse) bakteriemi; - zánět mozkových plen (pokud je vyvolávající původce citlivý pouze na pefloxacin); - kapavka. Pefloxacin je účinný samostatně nebo i v kombinaci s jinými antibiotiky. Rovněž je účinný pro léčbu a k ochraně pacientů s poruchou obranyschopnosti (imunity).

Příbalový leták

ABAKTAL

 

1/6  

 

 

sp.zn.sukls162125/2014 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

ABAKTAL 400 mg/5 ml   

 

infuzní roztok 

pefloxacinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Abaktal a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Abaktal používat 
3.  Jak se Abaktal používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Abaktal uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace  
 

1.  Co je přípravek Abaktal a k čemu se používá 

 

Co je přípravek Abaktal 

Přípravek Abaktal obsahuje léčivou látku pefloxacinum ve formě mesylátu, která patří mezi 
antibiotika fluorovaných chinolonů. 

K čemu se používá přípravek Abaktal 

Abaktal 400 mg/5 ml je určen k léčbě následujících infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na 
pefloxacin: 

-  infekce močových cest (včetně zánětu prostaty) 
-  infekce dýchacího systému (nové vzplanutí chronického zánětu průdušek, zápal plic vzniklý 

nákazou z pobytu v nemocnici, infekční komplikace cystické fibrózy) 

-  chronický zánět vedlejších nosních dutin, maligní infekce zevního zvukovodu 
-  nitrobřišní infekce a infekce jater a žlučových cest 
-  závažné bakteriální infekce zažívacího ústrojí 
-  nosičství salmonel 
-  infekce kostí a kloubů (osteomyelitida způsobená gramnegativními mikroorganismy) 
-  infekce  kůže  a  měkkých  tkání  vyvolané  stafylokoky  odolnými  vůči  protistafylokokovým 

penicilinům 

-  otrava krve bakteriemi (sepse)  
-  zánět mozkových blan (pokud je vyvolávající původce citlivý pouze na pefloxacin) 
-  kapavka. 

Pefloxacin je účinný samostatně nebo i v kombinaci s jinými antibiotiky. Rovněž je účinný pro léčbu a 
k ochraně pacientů s poruchou obranyschopnosti (imunity). 

 

 

2/6  

 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Abaktal používat 

 

Nepoužívejte přípravek Abaktal: 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  pefloxacin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6), a také pacientům, u kterých se v minulosti vyskytla alergická reakce na 
jiné přípravky ze skupiny chinolonů.  

-  Přípravek  se  nesmí  podávat  dětem  a  dospívajícím  v období  růstu,  neboť  u  dětí  může 

pefloxacin způsobit postižení růstových chrupavek. 

-  Přípravek Abaktal se nesmí podávat  pacientům, u kterých se v minulosti vyskytlo poškození 

šlach způsobené chinolony. 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Abaktal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

-  Poškození funkce jater: U pacientů s poruchou funkce jater musí být upraveno dávkování (viz 

bod 4.2). 

-  Pefloxacin  může  indukovat  reakce  fotosenzitivity  V průběhu  léčby  pefloxacinem  se  má 

nemocný vyvarovat vystavení se přímému slunečnímu záření i umělému ultrafialovému záření 
(solária). Vystavení se přímému slunečnímu záření nebo UV záření (solária) se nedoporučuje 
dříve než za 4 dny po ukončení léčby. V opačném případě je třeba použít vhodný oděv nebo 
ochranný krém (s vysokým UV faktorem). 

-  Léčba  pefloxacinem  má  být  přerušena  při  prvních  příznacích  zánětu  šlach  (tendinitidy), 

postižená končetina má být znehybněna a je nutné ihned vyhledat lékaře. 

-  Pefloxacin  má  být  podáván  s opatrností  pacientům  s křečemi  nebo  pokud  má  pacient  ke 

vzniku křečí dispozice.  

-  Podávání pefloxacinu má být ukončeno, pokud má pacient příznaky neuropatie (onemocnění 

nervů). 

-  Pefloxacin  musí  být  podáván  s opatrností  u  starších  pacientů,  v případě  sníženého  prokrvení 

mozku, změnách ve struktuře mozku nebo mozkové příhody. 

-  Pacienti s myastenií gravis se mají před podáním tohoto přípravku poradit s lékařem. Je třeba 

dbát zvýšené opatrnosti. 

-  Při používání přípravku Abaktal: Pokud se Vám zhorší zrak nebo změní vidění, obraťte se 

okamžitě na očního lékaře. 

-  Během léčby přípravkem Abaktal se může vyskytnout průjem. Pokud je průjem závažnějšího 

charakteru, je třeba vyhledat lékaře. 

-  Srdeční poruchy: U ostatních antibiotik patřících do skupiny fluorochinolonů byly pozorovány 

poruchy  srdečního  rytmu  (viditelné  na  EKG,  elektrickém  záznamu  srdeční  činnosti),  proto 
svého  lékaře  informujte,  pokud  jste  v  minulosti  měl/a  problémy  s  abnormálním  srdečním 
rytmem. 

-  Pokud se vyskytne alergická reakce, podávání pefloxacinu má být ukončeno a je třeba zahájit 

odpovídající léčbu. 

-  U některých pacientů se doporučuje pečlivé sledování glukosy v krvi. 

-  U  pacientů  s  deficitem  glukoso-6-fosfát  dehydrogenázy  má  být  použita jiná  léčba,  pokud  je 

dostupná. Pokud je léčba pefloxacinem nutná, musí být pacient sledován vzhledem k možnosti 
výskytu poruch krve. 

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte 
o tom svého ošetřujícího lékaře. 

Další léčivé přípravky a přípravek Abaktal 

 

3/6  

 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 

Pozornost je doporučena zejména při užívání následujících přípravků: 

-  kortikosteroidy 
-  theofylin 
-  antacida  (léky  snižující  kyselost  žaludeční  šťávy)  obsahující  hliník,  vápník,  hořčík,  nebo 

přípravky obsahující železo a/nebo zinek. 

-  perorální antikoagulancia. 

Používání přípravku Abaktal s jídlem, pitím a alkoholem 

Jídlo a pití nemá vliv na účinek přípravku Abaktal.  

Nedoporučuje se pití alkoholu během léčby přípravkem Abaktal. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Během těhotenství se upřednostňuje přípravek Abaktal nepodávat. 

Během podávání přípravku Abaktal má být kojení přerušeno. 

Ohledně účinků přípravku Abaktal na lidskou fertilitu nejsou k dispozici dostatečné údaje. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

U některých pacientů může mít přípravek Abaktal nežádoucí účinky na nervovou soustavu, jako např. 
závratě,  halucinace,  zmatenost  a  dezorientace.  Při  výskytu  těchto  nežádoucích  účinků  neřiďte 
motorová vozidla a neobsluhujte stroje. 

 

3.  Jak se přípravek Abaktal používá 
 
Přípravek Abaktal má být aplikován formou pomalé intravenózní infuze v trvání 1 hodiny každých 
12 hodin. 

K rychlému dosažení účinných plazmatických koncentrací je možné na počátku léčby podat úvodní 
dávku 800 mg. U jaterní nedostatečnosti se obvykle podává 8 mg/kg tělesné hmotnosti formou 
hodinové intravenózní infuze: 

-  při ikteru jedenkrát denně (interval 24 hodin) 

-  při ascitu v intervalu 36 hodin 

-  při ascitu spojeném s ikterem v intervalu 48 hodin 

-  u starších pacientů je doporučeno snížené dávkování. 

U  pacientů  s poruchou  renálních  funkcí  není  eliminace  pefloxacinu  prakticky  ovlivněna,  jelikož  je 
vylučován  převážně  hepatobiliární  cestou.  Proto  u  pacientů  s renální  insuficiencí  není  nutná  úprava 
dávkování. 

Pefloxacin  není  odstraňován  hemodialýzou,  a  proto  není  nutné  na  závěr  hemodialýzy  podávat 
doplňkovou dávku. 

Maximální denní dávka je 1200 mg. 

 

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Abaktal, než mělo být 

Je velmi nepravděpodobné, že by Vám byla aplikována vyšší dávka, než je potřebné.  

V případě  předávkování  by  měla  být  zahájena  podpůrná  léčba  a  pacient  má  být  pod  pečlivým 
dohledem.  

Hemodialýza není vhodná k odstranění chinolonů z organizmu.  

 

 

4/6  

 

 

Jestliže Vám nebyl přípravek Abaktal podán 

Pokud  si  nejste  jistý(á),  že  jste  dostal(a)  svůj  přípravek,  poraďte  se  s lékařem  nebo  ošetřujícím 
personálem. Je důležité, abyste opravdu dostal(a) všechny předepsané dávky přípravku. 

 

Účinky při ukončení léčby přípravkem Abaktal 

Zdravotnický personál Vám bude tento léčivý přípravek podávat tak dlouho, jak je potřeba, a neukončí 
podávání  dříve,  než  stanovil  Váš  lékař,  a  to  i  přesto,  že  se  již  cítíte  lépe.  K  úplnému  vymýcení 
mikroorganismů,  které  způsobují  Vaše  onemocnění,  je  třeba  určitý  čas.  Pokud  by  Vaše  léčba  byla 
ukončena dříve, některé mikroorganismy by mohly přežít a onemocnění by se mohlo znovu objevit. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Pefloxacin je obvykle dobře snášen, mohou se však vyskytnout nežádoucí účinky, které mají obecně 
stejný charakter a závažnost jako u jiných chinolonových přípravků. Mezi tyto nežádoucí účinky patří: 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

-  nespavost 
-  bolest břicha, nevolnost, zvracení 
-  kopřivka 
-  bolest kloubů, bolest svalů. 

 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

-  eosinofilie (zvýšení počtu určitých bílých krvinek) 
-  závratě 
-  bolesti hlavy 
-  průjem 
-  citlivost na světlo. 

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): 

-  trombocytopenie (nedostatek krevních destiček v krvi) 
-  halucinace 
-  podrážděnost 
-  pseudomembranózní kolitida (zánět sliznice tlustého střeva) 
-  zvýšení hladin transamináz, alkalických fosfatáz a bilirubinu v jaterních testech 
-  erytém (červené zbarvení kůže způsobené rozšířením krevních cév a zvýšeným prokrvením) 
-  svědění. 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů): 

-  selhání ledvin. 

 

Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze určit): 

-  změny v krevním obraze  
-  otok v oblasti obličeje, potíže s dýcháním, anafylaktický šok 
-  zmatenost, křeče, dezorientace 
-  zvýšený tlak uvnitř lebky (zejména u mladých pacientů po delším podávání pefloxacinu, ve 

většině případů s příznivým výsledkem po přerušení léčby a nasazení odpovídající léčby) 

-  krátké svalové záškuby 
-  noční můry 
-  mravenčení 

 

5/6  

 

 

znecitlivění, brnění, pálení a/nebo slabost rukou nebo chodidel

 

-  zhoršení myastenie (onemocnění, které se projevuje slabostí svalů) 
-  vaskulární purpura (tečkovité krvácení do kůže)  
-  erythema multiforme (onemocnění kůže) 
-  Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom (závažná onemocnění kůže)  
-  zánět šlach 
-  přetržení šlachy 
-  efuze v kloubech (naplnění kloubu tekutinou). 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

5.  Jak přípravek Abaktal uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a krabičce za 
Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Obsah jedné ampulky (400 mg) se naředí ve 250 ml 5% glukosy. Abaktal nesmí být ředěn 
fyziologickým roztokem ani jinými infuzními roztoky s obsahem chloridových iontů. 
Naředěný roztok: Chemická a fyzikální stabilita po naředění před použitím byla prokázána na dobu 8 
hodin při 25 °C.  

Z  mikrobiologického  hlediska  má  být  přípravek  použit  okamžitě.  Není-li  použit  okamžitě,  doba  a 
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně 
by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných 
a validovaných aseptických podmínek. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Abaktal 400 mg/5 ml obsahuje 
 
Léčivou  látkou  je  pefloxacinum  400  mg    
ve  formě  pefloxacini  mesilas  dihydricus  v 5  ml  roztoku 
(jedné ampulce). 
Jeden mililitr roztoku obsahuje pefloxacinum 80 mg ve formě pefloxacini mesilas dihydricus. 
 
Pomocnými látkami  jsou:  kyselina  askorbová,  disiřičitan  sodný,  dihydrát  dinatrium-edetátu, 
benzylalkohol, hydrogenuhličitan sodný, voda na injekci
 
Jak přípravek Abaktal vypadá a co obsahuje toto balení 
Krabičky obsahující 10 ampulek.    

 

6/6  

 

 

  
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko. 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz 
s.r.o., Praha, e-mail: 

office.cz@sandoz.com

. 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.10.2014 
 

Recenze

Recenze produktu ABAKTAL 400MG/5ML INJEKCE 10X5ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ABAKTAL 400MG/5ML INJEKCE 10X5ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám